Astronomiens 10 største opdagelser
Verdensrummet har til alle tider fascineret mennesket med sin tindrende stjernehimmel, planeter og måner. Men hvad er de vigtigste opdagelser, vi har gjort inden for astronomien? Find svaret her.

Solsystemet med solen og de otte planeter. Man har vidst at planeterne bevægede sig i flere tusinde år. (Foto: NASA-JPL_CC)

Solsystemet med solen og de otte planeter. Man har vidst at planeterne bevægede sig i flere tusinde år. (Foto: NASA-JPL_CC)

1) Planeterne bevæger sig

Det er mellem 4000 og 2500 år siden, man fandt ud af, at planeterne var anderledes end stjernerne.

Man fandt ud af, at de bevægede sig i faste mønstre i forhold til fiksstjernerne, som tilsyneladende stod stille på nattehimlen.

Men selv om man så tidligt i civilisationens historie forstod planeternes bevægelsesmønstre, havde man ikke nogen idé om, at de var andet end 'vandrende stjerner'.

Man vidste ikke, at det var kloder, der bevægede sig rundt om Solen og befandt sig meget nærmere Jorden end de andre stjerner.

I den vestlige verden troede man fuldt og fast, at Jorden var centrum i Universet, og alle andre himmellegemer var placeret rundt om Jorden i en lagdelt struktur, som i et løg med flere lag.

Det kaldtes det geocentriske eller ptolomæisk-aristoteliske verdensbillede.

2) Jorden bevæger sig rundt om Solen

Idéen om, at det er Solen og ikke Jorden, der er centrum i Solsystemet, blev først fremlagt i renæssancen af den polske teolog, læge og astronom Nikolaus Kopernikus. Han havde i sine år på universitetet i Krakow (1491-95) lært astronomi, og det blev en interesse, der varede livet ud.

Hans teori om, at vi lever i et heliocentrisk univers, hvor Solen er et fast og ubevægeligt centrum, som planeterne bevæger sig rundt om, og hvor fiksstjernerne danner den yderste kant af Universet, udkom dog først kort før hans død i 1543 i bogen 'De Revolutionibus Orbium Coelestium'.

Astronomen Johannes Kepler fremsætter i 1609 teorien om, at alle planeterne i solsystemet bevæger sig rundt om solen.

I denne teori, som var bygget på Kopernikus’ egne observationer, samt observationer fra antikkens astronomer, ændrede Jorden status fra at være Universets centrum til at være en planet som de andre. Den bevægede sig rundt om Solen i en cirkulær bane på et år og drejede sig om sin egen akse én gang på et døgn.

3) Elliptiske planetbaner

Den tyske astronom og matematiker Johannes Kepler blev i 1609 den, der fremsatte teorien om planeternes elliptiske baner om Solen. Han var Tycho Brahes elev, og var i starten en stor tilhænger af Tycho Brahes verdensbillede, hvor alle planeterne (på nær Jorden) bevægede sig rundt om Solen og Solen bevægede sig rundt om Jorden.

Senere tilsluttede han sig dog det Kopernikanske verdensbillede, hvor alle planeter bevægede sig i cirkelrunde baner rundt om Solen.

Senere reviderede han så Kopernikus’ model ved at foreslå elliptiske baner. Det skyldtes, at han ikke kunne få observationerne af især Mars’ bevægelser til at stemme med Kopernikus’ teori.

Den dag i dag bruger vi stadig Keplers tre love, når vi skal beskrive planetbevægelserne.

4) Jupiters måner

Den 7. januar 1610 observerede den italienske astronom, fysiker og filosof Galileo Galilei for første gang, at Jupiter havde måner. Først så han to og de følgende dage så han to mere.

Månerne han så var Europa, Io, Ganymedes og Callisto – de fire største måner, der bevæger sig rundt om Jupiter. Vi ved nu, at Jupiter har 63 måner, men de andre måner er langt mindre end de fire store galilæiske måner.

Observationen af Jupiters måner var kun mulig, fordi linsekikkerten var blevet opfundet to år tidligere i Holland. Det var en opdagelse, der skulle accelerere vores viden om solsystemet enormt.

Illustration af vores galakse Mælkevejen, som vi regner med den ser ud, hvis vi kunne se den udefra. Vores solsystem befinder sig et stykke udenfor galaksens centrum. (Foto: NASA)

Men opdagelsen af månerne omkring Jupiter var et skred for menneskehedens bevidsthed, fordi det var første gang, man opdagede planetlegemer, der bevægede sig rundt om en anden planet end Jorden.

Dermed mistede Jorden endnu engang sin position som Universets centrum, fordi Galileis observationer støttede Kopernikus’ og Keplers teorier om Solen som centrum – det såkaldt heliocentriske verdensbillede.

5) Mælkevejen er en skive af stjerner

Allerede i antikkens Grækenland havde man en teori om at vores galakse, Mælkevejen, bestod af fjerne stjerner. Det var dog først den tysk-engelske komponist, musiker og astronom William Herschel, der i 1785 foreslog, at Mælkevejen havde en skiveformet-struktur, og at Solsystemet befandt sig i midten.

Hans konklusion var baseret på hans optælling af stjernerne. Han vidste ikke, at der findes materiale mellem stjernerne – det såkaldte interstellare støv – der forhindrer lyset fra de fjerneste stjerner i vores galakse i at nå frem til Jorden. Herschels metode var derfor behæftet med fejl.

Men er hans konklusion om, at Mælkevejen er skiveformet er senere blevet bekræftet. I 1917 udviklede den amerikanske astronom Harlow Shapley nemlig en anden metode til at bestemme Mælkevejens form og størrelse.

Han kortlagde i stedet fordelingen af en bestemt typer stjernegrupper – de kugleformede stjernehobe – og kunne på den måde afdække Mælkevejens egentlige form. I den proces fandt han også ud af, at vores eget solsystem slet ikke er centrum i galaksen, men at centeret ligger i stjernetegnet Skytten.

6) Kosmisk stråling

Partikler, der bombarderer Jorden og stammer fra et hvilket som helst sted uden for Jorden og dens egen atmosfære, kaldes kosmiske stråler. En del af disse kommer fra vores egen stjerne, Solen. Men der kommer også kosmisk stråling fra vores galakse, Mælkevejen, og fra andre galakser i Universet.

Nogle af de kosmiske stråler stammer helt tilbage fra tiden kort efter Big Bang, og kan fortælle os om de forhold, der herskede i Universet kun 380.000 år efter dets fødsel. Langt de fleste kosmiske stråler er protoner, der bevæger sig med en hastighed tæt på lysets.

Spejlteleskoperne er rettet mod nattehimlen og giver os ny viden om universet. (Foto: Ilana Feain, Tim Cornwell & Ron Ekers (CSIRO/ATNF); ATCA northern middle lobe pointing courtesy R. Morganti (ASTRON); Parkes data courtesy N. Junkes (MPIfR); ATCA & Moon photo: Shaun Amy, CSIRO)

I dag tror vi, kosmisk stråling primært dannes, når kæmpestjerner dør i supernova-eksplosioner. Men man ved det ikke med sikkerhed, ligesom man ikke ved hvilken kraft, der kan transportere den kosmiske stråling over de enorme afstande i tid og rum.

7) Den generelle relativitetsteori

Einstein offentliggjorde i starten af 1900-tallet relativitetsteorien, som kom til at revolutionere den måde, vi i dag ser på sammenhængen mellem tyngdekraft, tid, rum og masse. Først kom den specielle relativitetsteori (1905) og derefter den generelle eller almene relativitetsteori (1915).

Einsteins teori siger, at det eneste, der er absolut, er lysets hastighed (målt i vakuum). Deraf udledte han, at alle afstande og tidsintervaller i rummet måtte være fleksible størrelser, der kunne ændres i forhold til hinanden.

For eksempel går tiden langsommere, jo hurtigere man bevæger sig og hvis man bevæger sig med lysets hastighed, står tiden stille.

Den generelle relativitetsteori har været afgørende i astronomien, fordi den både forudså tilstedeværelsen af sorte huller, samt at lys bøjes i nærheden af objekter med stor massetæthed, fordi selve rummet, lyset bevæger sig igennem, bøjes omkring alle objekter, der har en masse.

Derved påpeger teorien også muligheden for, at ormehuller, som er tunneler i tid og rum, kan opstå mellem to ellers helt adskilte områder i Universet – en idé, der har været ophav til mange science fiction-historier.

8) Universet udvider sig

Lige siden Universet blev dannet ved den begivenhed, vi kalder Big Bang, for ca. 13,75 mia. år siden, har Universet udvidet sig og er blevet større og større. Tilsvarende er bestanddelene, som Universet består af, blevet mere og mere komplekse.

Ved at undersøge galaksernes placering i forhold til hinanden, opdagede den amerikanske astronom Edwin Hubble i 1929, at stort set alle galakser fjerner sig fra os. Og jo længere væk de er, des hurtigere fjerner de sig.

Et univers hvor udvidelsen aftager i hastighed (tv.), når sin nuværende størrelse på kortest tid. Universet kan til sidst begynde at trække sig sammen og kollapse til et uendeligt lille punkt, eller det kan fortsætte med at udvide sig til uendelig tid. Et univers der udvider sig jævnt (i midten), må være ældre end et univers hvor udvidelsen aftager, da det tager længere tid at nå den nuværende størrelse ved en jævn udvidelse. Denne type udvidelse vil fortsætte evigt. Et univers, hvor udvidelsen accelererer (th.), må være endnu ældre. Udvidelsen accelereres her fordi galakserne frastøder hinanden. (NASA-J-Newman-UC-Berkeley)

Med andre ord bliver rummet mellem galakserne større og større. Det kan ses, fordi lyset fra andre galakser rødforskydes på vej ned til os. Stjernerne inden for de enkelte galakser, derimod, har nogenlunde samme afstand gennem tid, da tyngdekræfterne holder dem på plads.

Udvidelsen af Universet har ikke altid foregået med samme hastighed som i dag, og det undrer forskerne. De første fem milliarder år efter Big Bang udvidede Universet sig hurtigere og hurtigere.

Derefter blev udvidelsen langsommere, og inden for de sidste ca. fem milliarder år er Universet så begyndt at udvide sig hurtigere igen.

Grunden til, at det undrer forskerne, er, at man ville formode bevægelsen gik langsommere og langsommere, jo koldere Universet blev. Universet er nemlig konstant blevet koldere lige siden Big Bang.

9) Planeter rundt om andre stjerner (exoplaneter)

De fleste har nok kigget op på stjernevrimlen og overvejet, om der mon kunne være væsener som os selv derude, der boede på andre planeter, der bevægede sig rundt om andre stjerner end Solen.

I 1988 opdagede tre canadiske astronomer noget mærkeligt ved stjernen Gamma Cepheis bevægelser: Dens bevægede sig på en måde, der kunne tyde på, at stjernen havde en planet som påvirkede den med sit tyngdefelt.

Det var dog først i 1992, da den polske astronom Aleksander Wolszczan fandt en planet rundt om pulsaren PSR 1257+12, at det endeligt kunne bekræftes, at exoplaneter fandtes.

Det er meget svært at observere exoplaneter direkte, men man benytter en række indirekte målemetoder til at opdage dem.

En kunstners forestilling om, hvordan en exoplanet kunne se ud. Der er indtil nu fundet mere end 500 exoplaneter. (Foto: Exoplaneter_H1 ESA NASA UCL G Tinetti)

I dag har man fundet mere end 500 exoplaneter, og tallet vokser støt, efterhånden som vi får udviklet bedre og mere præcise måleinstrumenter. Satellitten Kepler har netop fundet mere end 1200 nye exoplaneter, men de mangler stadig af blive verificeret.

10) Halleys komet

Mennesker har kendt til Halleys komet allerede for 2250 år siden, og måske endda så tidligt som for 2500 år siden. Man har traditionelt tolket Halleys og andre kometers opdukken som tegn på, at ulykkelige begivenheder var under opsejling.

Det var først i 1705, at den engelske astronom, geofysiker, matematiker, meteorolog og fysiker Edmond Halley indså, at Halleys komet var en tilbagevendende gæst, der var blevet observeret ved flere lejligheder i verdenshistorien.

Ved hjælp af Keplers love og Newtons tyngdelov beregnede han kometens langstrakte bane rundt om Solen, og dens omløbstid på ca. 76 år. Han forudså, at kometen ville vende tilbage i 1758, hvilket også viste sig at holde stik. Han døde dog selv i 1742, og nåede derfor ikke at se kometen igen.

Vi ved nu, at Halleys komet er en del af Kuiper-bæltet, som er et bredt kometbælte, der strækker sig fra Pluto ved ca. 30 AU og ud til ca. 55 AU (Jordens afstand til Solen = 1 AU). Kometerne består primært af frossent metan, ammonium og vand.

Halleys komet var sidste gang på besøg i 1986, og blev der besøgt af ikke mindre end 5 rumsonder. Den mest kendte er nok ESAs rumsonde Giotto, som tog billeder af kometens kerne.

 

Denne artikel er lavet i samarbejde med Anja C. Andersen, lektor ved Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Corona-tal

Videnskab.dk går i dybden med den seneste corona-forskning. Læs vores artikler i temaet her.

Hver dag opdaterer vi også de seneste tal.

Dyk ned i grafer om udviklingen i antal smittede, indlagte, døde og vaccinationer i Danmark og alle andre lande.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.


Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på Instagram, og læs mere om det utroligt velbevarede dinosaur-foster, som du kan se herunder.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med 1 million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk