Toilettet: Dét medicinske fremskridt, der har reddet flest menneskeliv
Der skulle lig på bordet, før situationens alvor gik op for læger og politikere. Løsningen var vandforsyning, wc'er og kloakering.
toilettets_historie_opfindelse_toilet_wc

Det vandskyllende toilet er – sammen med vandhanen og håndvask – den synlige del af det store netværk af vand- og kloakrør. Toilettet, som også kaldes for 'wc' (fra det engelske water closet), blev en væsentlig del af hverdagskulturen i begyndelsen af 1900-tallet. (Foto: Shutterstock)

Det vandskyllende toilet er – sammen med vandhanen og håndvask – den synlige del af det store netværk af vand- og kloakrør. Toilettet, som også kaldes for 'wc' (fra det engelske water closet), blev en væsentlig del af hverdagskulturen i begyndelsen af 1900-tallet. (Foto: Shutterstock)

Partner 50 opfindelser - Højdepunkter i teknologien

Denne bog fortæller teknologiens udviklingshistorie i stort og småt. Læs med om toilettet, pengene, telefonen og bogtrykkerkunsten.

I 1800-tallet førte industrialiseringen til en folkevandring fra land til by. Byerne havde vokseværk, og det gik stærkt.

Befolkningstallet blev fordoblet på få årtier i flere byer, hvor slumkvarterer skød op. Her boede den fattigste del af befolkningen, og de fattige var modtagelige over for koleraen, da den ramte Europa i flere omgange i 1800-tallet. Statistikker over sygdom og dødsfald i byerne viste magthaverne, at der måtte gøres noget.

Byernes fattigkvarterer var levesteder for ikke blot mennesker, men også for epidemiske sygdomme. Det førte til sundhedsreformer, som satte fokus på renligheden i byerne. Resultatet blev, at byerne i løbet af 1800-tallet fik vandforsyning, toiletter og et kloaknet.

Adskillelsen af drikkevand og spildevand opfattes i dag som dét medicinske fremskridt, der har reddet flest menneskeliv i historien.

Antikkens Rom havde kilometerlange vandledninger

Primitive, vandskyllende toiletter og spildevandsrør i gaderne fandtes allerede for 5.000 år siden i byen Mohenjo-Daro i Pakistan. Det er dog romerne, som skal have æren for at have udviklet byer med teknologisk avancerede vand-kloaksystemer.

I antikkens Rom førte kilometerlange vandledninger vand fra bjergene til byens offentlige bade og springvand. Vandet strømmede til byen i en konstant strøm og flød ud igen gennem et veludviklet rørsystem, som endte i den flere meter høje 'Cloaca Maxima', der tømte spildevandet i floden Tiberen.

Med Romerrigets fald forsvandt denne byggeskik, som først blev genoptaget i 1800-tallet.

Drikkevand og vand fra rendestenen

Men hvordan håndterede byer i første halvdel af 1800-tallet latrin, affald og adgang til rent drikkevand? I det tætbefolkede København nåede byens indbyggertal i 1840 op på 120.000 mennesker og 5.000 heste, køer og svin.

Af militære årsager var byen klemt inde bag Københavns volde og dækkede et landareal på tre km2. Vi har gode skildringer af boligforholdene eller snarere de slumkvarterer, som bestod i store dele af byen. Mellem to og tre tusinde familier boede i fugtige kældre. Familier med tre til fire børn boede i lejligheder på helt ned til tre til fire m2.

I nogle kvarterer var spædbørnsdødeligheden på over 50 procent, og middellevetiden var angivelig under 40 år – det vil sige mere end ti år lavere end på landet.

Og så var der stanken fra skarnet, der flød i byens mere end 80 kilometer rendestene eller steg op fra baggårdenes latringruber. Sidstnævnte blev tømt et par gange om året af 'natmændene', som kørte latrinen ud af byen på åbne hestevogne.

Det er ikke overraskende, at indbyggerne beklagede sig over luftkvaliteten. I brokkebladet Politivennen var der hyppige klager over den fæle stank fra rendestene, som ikke blev tømt og flød over med affald fra private husholdninger, butikker, industri og latrin.

Dertil kom drikkevandet, der blev ledt ind fra nærliggende søer i underjordiske trærør og hentet op af brønde, som kunne være forurenet med nedsunkent vand fra rendestenene.

toilettets_historie_opfindelse_toilet_wc rom

De fleste romerske toiletter var etpersoners, som alle huse var udstyret med i den udgravede romerske by Pompeii. Latrin og urin løb ned i en nærliggende latringrube, som blev tømt af slaver kaldet stercorarii (lat. stercus, afføring). I de romerske bade sås større fællestoiletter, som dette fra det 1. århundrede fra Ephesos i Tyrkiet. (Foto: Carole Raddato)

Medicinsk statistik vigtigt argument

I dag er rent vand og kloakker en selvfølgelighed. Det var det ikke ved 1800-tallets midte, hvor læger, ingeniører og politikere diskuterede vandforsyning, latrinvæsen og underjordiske rørsystemer i de europæiske hovedstæder. Her blev den nye medicinske statistik, som målte befolkningens sundhedstilstand, et vigtigt argument i kampen for ordentlig vandforsyning og kloakker.

En hovedkraft var den britiske embedsmand Edwin Chadwick (1800-1890), som i 1842 offentliggjorte sin legendariske Rapport om de hygiejniske forhold hos arbejderklassen (Report on the Sanitary Condition of the Labouring Population).

Den byggede på et stort statistisk materiale fra en række landsdele i Storbritannien og dokumenterede elendigheden hos arbejderklassen. I nogle byer døde mere end halvdelen af arbejderbørnene før femårsalderen, og epidemiske sygdomme florerede med høj hyppighed.

Det meste affald kunne skylles ud af byen

Der var ikke tidligere blevet lagt så meget talmateriale frem om en befolknings sundhedstilstand. Chadwick argumenterede for, at løsningen på problemet var en flydende affaldshåndtering. Det krævede vandværker, som kunne levere en stabil vandstrøm til alle boliger, der også var koblet til et underjordisk netværk af glaserede kloakrør, som til stadighed løb mod lavereliggende og større rør.

Derved kunne det meste affald skylles ud af byen, og løsningen ville, mente Chadwick, være 30-40 gange billigere end at fjerne affald med håndkraft og hestevogne. Derved kunne man fjerne de sygdomsfremkaldende dunster, som gjorde arbejderklassen syg og påførte staten store økonomiske tab.

Chadwicks rapport medvirkede til en epokegørende lov om folkesundhed og sanitetsforbedringer i britiske byer.

Dårlig luft placerede København dårligere

Den danske ingeniør F.C. Kabell (1808-1903) var inspireret af Chadwicks arbejde. Han gennemgik de nye kloaksystemer i Hamburg, Paris og London i 'Forslag til en forbedret Vandforsyning og Gadeskylning for Kjøbenhavn' i 1844. Der måtte gøres noget i København, hvor stanken var så kraftig om sommeren, at de velhavende rejste væk.

toilettets_historie_opfindelse_toilet_wc udedas

Mange var vant til at bruge udedas tidligere. I dag findes de stadig i Danmark i mange spejderhytter og i nogle sommerhuse. (Foto: Shutterstock)

Kabell forklarede, at manglen på ren luft i København ganske enkelt placerede byen på et lavere kulturtrin. I London var der lejligheder, hvor man i køkkenet fandt »en Hane, som giver det nødvendige Vand, og derunder et Kar, hvor Spildevandet og det urene Vand sporløst forsvinder, da det ei løber ud i Gaarden.«

Der var også haner til varmt vand og man fandt »paa Retiraderne et Haandgreb, som man kun behøver at bevæge, for at skylle Alt bort. Denne Indretning kaldes Water closet.«

Kabell havde beregnet, at 334 københavnere årligt kunne reddes med en byplanlægning, som baserede sig på ordentlig vandforsyning og kloakker.

Kolera havde gode forhold i byen

Tre år efter fulgte lægen Emil Hornemanns (1810-1890) 'Om adskillige Mangler ved den offentlige Reenlighed i Kiöbenhavn', som analyserede renovationen i hovedstaden og konstaterede, at København var »en meget skiden Bye.«

Hornemann var overbevist om, at koleraen ville have gunstige forhold i byen, hvis ikke der skete noget. I 1853 vedtog Københavns Borgerrepræsentation den første kloakplan med 16 stemmer for og 10 imod. Modstanderne påpegede, at et kloaksystem var for kostbart, at kloakvandet ville fryse til is om vinteren, og at den frugtbare latrin vil gå tabt for landbruget.

Uenigheden og de store anlægsudgifter bidrog til, at indenrigsminister Anders Sandøe Ørsted (1778-1860) vendte tommelfingeren nedad. Samme år ramte koleraen København med stor voldsomhed og slog 5.000 københavnere ihjel i løbet af tre måneder. Epidemien blev en øjenåbner, fordi koleraen igen ramte hårdest i fattigkvartererne.

Fire år senere blev det første kloaksystem vedtaget. Det var en reduceret kloakplan, som bestod af et underjordisk muret kloaksystem, som kun var til spildevand og regnvand, mens tilslutning af et vandskyllende toilet blev forbudt.

Læger og ingeniører opponerede, fordi indbyggerne allerede var begyndt at anskaffe sig vandskyllende toiletter, hvis urene vand nu ville ende i rendestenene. Det ville »true Stadens Sundhed« i endnu højere grad, som Hornemann formulerede det. Men derved blev det, og latrinen blev fortsat fragtet ud af byen med håndkraft og hestevogne.

Drikkevandspumper og latringruber

Det hører med til videnskabens historie, at forkerte teorier udmærket kan medføre rigtige handlinger. Stort set alle læger og ingeniører mente i 1840'erne, at det var byens dunster, som var livsfarlige.

toilettets_historie_opfindelse_toilet_wc

Fra 2013 har FN markeret 'World Toilet Day' den 19. november. Over en milliard mennesker mangler adgang til ordentlige toiletfaciliteter. På billedet 'squatter' løberne i solidaritet med dem, der ikke har adgang til ordentlige toiletter. (Foto: Kutoid)

Det harmonerede med den tids epidemiske teori, hvor dunster blev betragtet som hovedårsagen til de smitsomme sygdomme, der hærgede by og land i Europa. Den britiske læge John Snow (1813-1858) var imidlertid optaget af drikkevandet som mulig sygdomskilde.

Under koleraepidemien i London i 1854 undersøgte Snow to drikkevandspumper, som forsynede forskellige husstande, og han viste, at vand fra den ene pumpe medførte en 14 gange øget risiko for at dø af kolera. Således havde beboere, som boede i samme gade, men fik vand fra hver sin drikkevandspumpe, vidt forskellig dødelighed.

Dermed problematiserede Snow, at koleraen var betinget af byens dunster. Og problemet var netop forurening af drikkevandspumper og brønde, som ofte var placeret side om side med latringruberne, hvorved bakterier fra afføringen kunne sive hen til drikkevandet.

Blev tømt direkte i havnen

I København blev indbyggertallet fordoblet på kun 30 år fra 200.000 i 1860 til 400.000 i 1890. På det tidspunkt var der 24.000 latrintønder i København, som hver uge blev båret ud på hestevogne og kørt til latrinpladser i udkanten af København, hvor tønderne blev skuret og kørt tilbage.

Kloakkernes spildevand blev tømt direkte i havnen. Det gjorde det næsten uudholdeligt om sommeren, hvor havnen tørrede ud og stank så meget, at beboerne ikke kunne åbne vinduerne.

Der var også problemet med den 'brune fane', som strakte sig fra havnen til Køge bugt og vidnede om, at størstedelen af borgernes ekskrementer ikke havnede på latrinpladserne, men illegalt blev skyllet i kloakken og endte i havnen.

Så wc-forbuddet havde spillet fallit, og man blev i 1897 enige om at udbygge kloaksystemet. Københavns stadsingeniør Charles Ambt (1847-1919) havde i 1884 kloakeret Nakskov, som var den første, danske by med kloakforbundne wc'er.

Ambt udarbejdede Københavns 'store Kloakplan', som med pumper og rørledninger transporterede spildevandet en kilometer ud i Øresund. Samtidig blev det tilladt at tilkoble vandskyllende toiletter mod betaling. I 1905 var der 5.000 wc'er og 30.000 latrintønder, mens der fem år senere var 50.000 wc'er. I 1965 havde 83 procent af byens lejligheder eget wc.

Haiti blev ramt af kolera efter jordskælvet

I 1998 blev indførelsen af ren vandforsyning og kloaknet kåret som den vigtigste medicinske opfindelse i menneskehedens historie i det ansete medicinske tidsskrift British Medical Journal. I dag mangler over to milliarder mennesker stadig adgang til rent drikkevand.

ForskerZonen

Denne artikel er en del af ForskerZonen, som er stedet, hvor forskerne selv kommer direkte til orde. Her skriver de om deres forskning og forskningsfelt, bringer relevant viden ind i den offentlige debat og formidler til et bredt publikum.

ForskerZonen er støttet af Lundbeckfonden.

På verdensplan forretter 15 procent af Jordens befolkning deres nødtørft 'usikkert' – det vil sige, de bruger såkaldt 'åben defækation', hvormed der potentielt bidrages til spredning af sygdomme som kolera.

Det blev tydeligt for hele verden, da et jordskælv ramte Haiti i 2010 og gjorde flere end en million mennesker hjemløse. I de midlertidige beboelseslejre var der ikke adgang til latriner, sæbe og rent drikkevand. Samme år ramte en voldsom koleraepidemi øen med hundredetusinder af syge og tusindvis af døde.

Vi kan lære meget af 1800-tallets kamp for folkesundhed og kloakteknologi, som i dag er en usynlig, stabil og selvfølgelig hverdagsinstallation, hvis hårde og lange fødsel i København er fint dokumenteret i Hanne Lindegaards 'Ud af røret' (2001). Indførelsen af rent drikkevand og kloakker viser også, at strategisk byplanlægning kan være langt mere effektivt end ændringer på individniveau.

I de seneste 100 år har man forhindret sygdom og dødsulykker med indsatser på en række samfundsområder som for eksempel fødevarehygiejne, vaccination mod epidemier, hastighedsgrænser i trafikken og børnetandpleje. Det har store dele af verden stadig til gode.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcasts herunder. Du kan også findes os i din podcast-app under navnet 'Videnskab.dk Podcast'.

Videnskabsbilleder

Se de flotteste forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om det betagende billede af nordlys taget over Limfjorden her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk