140 års målinger afslører: Ekstremt varme dage er blevet hyppigere i Danmark
Giver den globale opvarmning sig udslag i mere ekstreme vejrforhold i Danmark målt som antallet af dage med såkaldte varme- og kuldeekstremer? Ja, afslører en analyse af mere end 140 års temperaturmålinger fra fem meteorologiske stationer.
badestrand_klima_strand_klimaforandringer

Det største fald i kuldeekstremer fandt sted i København, hvor en stigende urbaniseringseffekt sandsynligvis er årsagen hertil. Modsat steg antallet af varmeekstremer mest mod vest, hvor Fanø havde den største stigning. (Foto: Colourbox)

Det største fald i kuldeekstremer fandt sted i København, hvor en stigende urbaniseringseffekt sandsynligvis er årsagen hertil. Modsat steg antallet af varmeekstremer mest mod vest, hvor Fanø havde den største stigning. (Foto: Colourbox)

Partner Aktuel Naturvidenskab

Aktuel Naturvidenskab er et landsdækkende tidsskrift med nyheder og baggrund fra den naturvidenskabelige verden.

Klimaet er under forandring. Vi befinder os i en periode med global opvarmning, hvor menneskeskabte udledninger af drivhusgasser til atmosfæren er hovedårsagen til den temperaturstigning, vi ser.

En drivhusgasteori, der har været genstand for lange og dybdeborende videnskabelige diskussioner og udredninger, som har sigtet på at udfordre og afprøve teorien – men uden held.

Temperaturen må kortlægges for at forstå forandringer

Forudsætningen for at forstå de globale og regionale klimaforandringer er viden om temperaturvariationer. Rumlige og tidsmæssige variationer i temperaturen må kortlægges i de områder, hvor vi har pålidelige og systematiske temperaturobservationer.

Det er den eneste måde, vi på et sikkert grundlag kan forsøge at forudsige de sandsynlige forandringer og rekorder – måske ekstremer – som venter os i fremtiden.

Klimatema

De er her, de er reelle, og de er vores skyld. Så hvad nu?

ForskerZonens særlige klimatema er skrevet af forskere fra de nordiske lande og blevet til i samarbejde med vores engelsksprogede søsterside, ScienceNordic. 

Bogmærk denne side og hold dig opdateret på temaet, der løber over de næste to uger. 

DMI's meteorologiske stationer placeret rundt om i landet giver en unik mulighed for at analysere temperaturudviklingen, hvilket har været muligt siden begyndelsen af 1870'erne.

Temperaturforskellene er større i vinterperioden

I alt i Danmark er der fem meteorologiske stationer, der kan dateres tilbage til 1875 eller et par år lige før. Analysen, vi beskriver i det følgende, inkluderer forholdene før Danmark for alvor blev mekaniseret, varmeperioden i 1930'erne og 1940'erne og frem til i dag, inklusive den igangværende globale opvarmning.

Data fra de fem målestationer viser, at middeltemperaturen i Danmark (målt 2 meter over jordoverfladen) er steget med cirka 1,4 grader siden omkring 1880. I samme periode er den globale middeltemperatur ifølge NASA steget cirka 1,2 grader. I Danmark forekommer – ikke overraskende – de højeste temperaturer i sommerperioden fra juni til august.

Her findes også den mindste forskel mellem absolut højeste og laveste temperaturer og mellem højeste og laveste månedsmiddeltemperaturer set over hele perioden siden 1875.

I vinterperioden fra december til februar er disse temperaturforskelle relativt større – både mellem højeste og laveste temperaturer og mellem månedsmiddeltemperaturer, da temperaturerne er steget mest om vinteren og i nattetimerne i perioden siden 1875.

temperatur stigning klima danmark miljø målinger

Absolut højeste og laveste temperaturer målt i Danmark for hver måned angivet med årstal og lokalitet. Højeste og laveste temperaturer observeret til dato er vist med fed skrift. (Illustration: DMI)

Temperaturrekorder kortlægges af systematiske observationer

At vi i Danmark oplever forskelle i temperaturforhold, skyldes blandt andet at vores vejr veksler mellem at komme fra vest domineret af lavtryk dannet over Atlanterhavet og tilhørende frontsystemer eller fra øst påvirket af det store Sibiriske landområde.

Danmark dækker et areal på cirka 43.000 km2 svarende til cirka 1/12.000 af klodens areal – eller størrelsen af en mobiltelefon i forhold til en typisk dansk lejlighed.

global_middeltemperatur_danmark_grafer_kilde_dmi

Kurverne viser temperaturanomali i forhold til perioden 1981–2010 for øverst den globale temperatur og nederst Danmark.

Derfor kan for eksempel usædvanlig kulde i Danmark sagtens forekomme, uden at det vil være et paradoks i forhold til klodens igangværende overordnede opvarmning, da forholdene isoleret set for Danmark har en forsvindende effekt på den globale udvikling.

Maksimum- og minimum-temperatur

De rumlige og tidsmæssige forskelle i temperaturrekorder kortlagt siden 1875 er foretaget på basis af pålidelige systematiske temperaturobservationer. De højeste (36,4°C) og laveste (-31,2°C) temperaturer, der er målt i Danmark, fandt sted i henholdsvis august 1975 i Holstebro og januar 1982 i Hørsted i Thy.

Det giver et spænd i temperaturer mellem maksimum og minimum på omkring 68°C.

temperatur jylland rekord danmark

Eksempler på to af DMI’s meteorologiske stationer, der er beliggende ved Nordby (til venstre) og Vestervig (til højre). Ved begge stationer måles der lufttemperatur (inklusive minimum- og maksimumtemperaturer), fugtighed og nedbør. (Foto: DMI’s teknikere)

Kulde- og varmeekstremer

Ekstreme begivenheder ligger per definition langt fra det 'gennemsnitlige'. Ekstremværdihændelser er derfor baseret på tidligere observationer og den periode, de dækker. Temperaturekstremer kan inddeles i både kulde- og varmeekstremer.

Kuldeekstremer er i den klimatiske litteratur ofte defineret som de 10 % laveste værdier (1. decil) af en tidsserie, hvor disse temperaturer typisk er målt i nattetimerne (her i analysen har vi specifikt anvendt daglige minimumtemperaturer). Varmeekstremer er omvendt defineret som de 90 % højeste værdier (9. decil) af en tidsserie, hvor disse temperaturer typisk er målt i dagtimerne (her har vi specifikt anvendt daglig maksimumtemperaturer).

rekord temperatur denmark stationer meteorologiske

Beliggenheden af DMI’s meteorologiske stationer (stations-id og -navn), hvorfra data om lufttemperaturen er indsamlet for perioden 1875–2016. Der er dog mindre huller i observationsserien. De observerede minimum- og maksimumtemperaturer omtalt i denne artikel dækker henholdsvis 99,9–99,2% og 99,9–99,5% af tidsserien fra 1875 til 2016, dog med undtagelse af minimumtemperaturer ved Tranebjerg øst station, hvor de observerede data dækker 98,2% af tidsserien.

Samme 1. og 9. decil-definitioner er anvendt i dette studie. Data fra de fem DMI-stationer, der har målt minimum- og maksimumtemperaturer siden 1870'erne og frem til i dag, viser, at antallet af dage med kuldeekstremer i Danmark er aftaget, mens antallet af dage med varmeekstremer er tiltaget (målt i tiårsintervallerne 1877–1886, 1887–1896 og så videre).

Ved de fem stationer var det gennemsnitlige antal af dage med kulde- og varmeekstremer per år i perioden 1877–1886 henholdsvis på 45 og 30, mens det i perioden 2007–2016 var på henholdsvis 30 og 50.

Antallet af varmeekstremer for 2007–2016 (det sidste årti i analysen) var endvidere højere og antallet af kuldeekstremer lavere end for varmeperioden i 1930'erne og 1940'erne (specifikt tiårsintervallerne 1927–1936, 1937–1946 og 1947–1956).

Til sammenligning bekræfter studier fra Arktis – specifikt Grønland (1890–2010) – at de samme tendenser for antallet af kulde- og varmeekstremer, som vi finder for Danmark, også ses i Grønland.

Årtiet 2007–2016 var det varmeste siden 1870'erne

Disse ekstremværdi-tendenser for Danmark dækker over årlige variationer i antallet af kulde- og varmeekstremer. Året 1879 var et rekordår med hensyn til antallet af dage med daglige kuldeekstremer (dog med undtagelse af stationen Hammer Odde Fyr, Bornholm), hvor stationerne i 1879 havde mellem 82 og 100 dage med kuldeekstremer.

Hvad angår varmeekstremer var 1947 et rekordår på fire af de fem stationer, hvor der var mellem 74 og 107 dage med varmeekstremer (stationen Tranebjerg Øst på Samsø skiller sig ud, idet 2002 var rekordår for varmeekstremer her).  

I årtiet 2007–2016, som var det varmeste årti siden 1870'erne, viser den rumlige fordeling i antallet af daglige ekstremer, at der i gennemsnit per år mellem de fem stationer forekom mellem 21 og 29 kuldeekstremer, mens antallet af varmeekstremer lå mellem 42 og 58.

ekstremer kulde varme danmark

Fordelingen af kulde- og varmeekstremer ved de fem DMI-stationer.

København havde det største fald i kuldeekstremer

Den generelle tendens for de fem DMI-stationer er, at antallet af dage med kuldeekstremer stiger med aftagende årsmiddeltemperatur, mens antallet af dage med varmeekstremer stiger med stigende årsmiddeltemperatur.

Det dækker dog over variationer på tværs af Danmark. Hvis man ser på ændringer i antal ekstremer pr. 100 år, så aftager antallet af kuldeekstremer mod øst, dog med undtagelse af Bornholm.

Det største fald i kuldeekstremer fandt sted i København (et fald på 21 per 100 år), hvor en stigende urbaniseringseffekt sandsynligvis er årsagen hertil – over tid medvirkende til en varmere minimumstemperatur i nattetimerne.

Modsat steg antallet af varmeekstremer mest mod vest, hvor Fanø havde den største stigning (en stigning på 17 pr. 100 år). Selv over et relativt lille land som Danmark kan man altså se markante variationer i ekstremtemperaturer på tværs af landet.

sammenhææng årstemperatur danmark

Sammenhængen mellem årsmiddeltemperatur (Danmark) og det gennemsnitlige årlige antal af kuldeekstremer (blå diamanter) og varmeekstremer (røde diamanter) for de fem DMI-stationer. r2-værdierne angiver korrelationskoefficienten ved en antaget lineær sammenhæng. r2 angiver graden af sammenhæng mellem de to parametre: Det vil sige den del af variationen i den afhængige parameter (antallet af ekstremer), som kan forklares med variationen i den uafhængige parameter (årsmiddeltemperaturen).

En varmere atmosfære giver flere ekstremer

ForskerZonen

Denne artikel er en del af ForskerZonen, som er stedet, hvor forskerne selv kommer direkte til orde. Her skriver de om deres forskning og forskningsfelt, bringer relevant viden ind i den offentlige debat og formidler til et bredt publikum.

ForskerZonen er støttet af Lundbeckfonden.

På grund af den globale opvarmning forventer man, at frekvensen, effekten, udbredelsen og varigheden af varmeekstremer vil blive øget i fremtiden, mens forekomsten af kuldeekstremer samtidig vil mindskes.

Vores analyse af temperaturekstremer i Danmark siden 1875 kan siges at være en bekræftelse af denne forventning i en regional målestok: Antallet af dage med kuldeekstremer er aftaget, mens antallet af dage med varmeekstremer er tiltaget.

En varmere atmosfære medfører simpelthen flere varmeekstreme temperaturforhold – også i Danmark.

Antallet af varme- og kuldeekstremer

Antallet af varme- og kuldeekstremer for perioden 1877–2016 for de fem meteorologiske stationer vist i tiårs-intervaller.

Antallet af varme- og kuldeekstremer for perioden 1877–2016 for de fem meteorologiske stationer vist i tiårs intervaller.

Nyhed: Lyt til artikler

Du kan nu lytte til udvalgte artikler herunder. Du kan også lytte til de oplæste artikler i din podcast-app, hvor du finder dem under navnet 'Videnskab.dk - Lyt til artikler'.

Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om de nedenstående prisvindende billeder af stjernetåger og stjernefabrikker her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk