Store opdagelser: Patologi - kroppens sygdomme
Symptomer på sygdom kommer fra forandringer i kroppens organer. Mere end to tusind år af medicinhistorien opfattede man sygdom som ubalancer i kroppens væsker. Lægen Giovanni Battista Morgagni begyndte at obducere patienter og indvarslede vor tids sygdomsforståelse.

'Anatomisk Venus' modeleret i Firenze og købt af det medicinsk-kirurgiske akademi Josephinum i Wien i 1780’erne til undervisning af lægestuderende. (Foto: Anatomisk Venus, cirka 1783-1786. Bilder Sammlung, Das Josephinum, Medizinische Universität, Wien)

'Anatomisk Venus' modeleret i Firenze og købt af det medicinsk-kirurgiske akademi Josephinum i Wien i 1780’erne til undervisning af lægestuderende. (Foto: Anatomisk Venus, cirka 1783-1786. Bilder Sammlung, Das Josephinum, Medizinische Universität, Wien)
Partner 50 opdagelser - Højdepunkter i naturvidenskaben

I denne bog gives der en fremstilling af 50 markante gennembrud i naturvidenskaberne. 

 

Patologi er læren om sygdomme og sygdomsprocesser i kroppens organer og væv. I 1700-tallet var patologien ikke en naturvidenskab i den moderne betydning af ordet, som indbefatter, at man skærer kroppen op og studerer forandringer i kroppens indre.

1700-tallets læger lyttede til patientens klager og observerede sygdommen på den del af kroppen, de umiddelbart kunne se, men forståelsen af de indre sygdomsprocesser var spekulative, det vil sige bygget på idéer, som ikke kunne underbygges ordentligt.

Den græske læge Galen (129-cirka 216) havde udviklet en dominerende sygdomslære, som arbejdede ud fra fire væsker i kroppen, det vil sige blod, slim, gul og sort galde.

Sygdomme skyldtes ubalance i væskerne, som kunne ophobe sig på uheldige steder og derfor skulle udtømmes med for eksempel en åreladning, et brækmiddel eller anlæggelse af et kunstigt sår.

Symptomer og kropsvæsker skulle beskrive forskellige sygdomme

Indtil 1700-tallet forsøgte lægerne at manøvrere med kropsvæskerne og patientens symptomer, når de skulle beskrive menneskets forskellige sygdomme. Og det var ikke let, for ikke at sige umuligt, når de mere end hundrede sygdomme, som kunne ramme mennesket, skulle beskrives og have et navn.

Der herskede således en helt grundlæggende uenighed om, hvilke symptomer som hørte til hvilken sygdom, hvilket blandt andet betød, at der i 1700-tallet fremkom mere end 20 vidt forskellige sygdomslærer. Ingen af dem duede, og lægevidenskaben drømte forgæves om at finde medicinens indre konstanter, der med nogle få principper, som Newtons love, kunne forklare sygdom i mennesket.

Indsamling af viden om det patologiske indre

Fakta

 

Denne artikel stammer fra bogen '50 opdagelser - Højdepunkter i naturvidenskaben'. Bogen bringes i samarbejde med Aarhus Universitetsforlag. Køb bogen her

 

Giovanni Battista Morgagni var den, der kom nærmest. I 1715 besad han lærestolen i anatomi ved universitetet i Padua, selvsamme universitet, hvor lægen Andreas Vesalius (1515-64) to hundrede år tidligere havde udforsket det raske menneskes indre og grundlagt den moderne anatomi.

Morgagni markerede sig som en af Europas førende anatomer og udgav i sin levetid flere omhyggelige studier af blandt andet struben og de kvindelige kønsorganer. Omkring 1740 blev han optaget af lægen Theophile Bonets (1620-1689) Sepulchretum sive anatomia practica ex cadaveribus morbo denatis ('Gravpladsen - anatomi, praktiseret ud fra lig afgået ved døden af sygdom') fra 1679, som var et anerkendt lægevidenskabeligt værk.

Bonet havde samlet knapt 3.000 sygehistorier, hvor patienten var blevet obduceret. Morgagni roste Bonet for at have påbegyndt indsamlingen af viden om det patologiske indre. Samtidig var han kritisk over for kvaliteten af værket, som han fandt rodet, mangelfuldt og direkte fejlagtigt på nogle punkter. Obduktionsbeskrivelserne stammede fra 469 forskellige forfattere, og Bonet havde kun foretaget et fåtal af obduktionerne. 

Så præcise beskrivelser, at patienten kan diagnosticeres

Tyve år senere, i 1761, udgav Morgagni sit livsværk De sedibus et causis morborum (Om sygdommes lokalisation og årsager), som er grundstenen til den patologiske anatomi. Heri beskrev Morgagni sygehistorier og obduktioner med en detaljerigdom, som ikke var set før.

Han forsøgte systematisk, fra isse til tå, at forklare en række sygdomstilstande med organforandringer i kroppens indre. Det er fascinerende læsning, fordi Morgagnis beskrivelser er så præcise, at man i mange tilfælde med vor tids viden kan stille diagnosen på patientens sygdom.

Her er for eksempel en kvindes sygehistorie: 'En 40-årig kvinde var blevet gul og havde længe slæbt rundt på en fast udfyldning i højre side af bugen […] Mavesækken var forsnævret på midten, så at den dér var lige så smal som maveporten, således at hun på en måde havde to mavesække.

Udtømning af kroppens væsker blev opfattet som livreddende helt op til 1800-tallet. Her ses åreladningsudstyr med stasebind, opsamlingsskål og en 'sneppert', hvor klingen blev spændt og udløst, så bladet snittede hul på en vene på overgangen mellem over- og underarm. (Foto: Sneppert, åreladningsbind og skål af tin, 1800-tallet. Steno Museet, Aarhus Universitet. Foto: Lise Balsby, Anders Trærup og Lars Kruse, AU Kommunikation, Aarhus Universitet)

Leveren var vokset til en uhyre masse. Især højre leverlap var meget fast og gennemsået med hvidlige knuder' (bd. 2, s. 63).  En præcis beskrivelse af mavekræft, som havde spredt sig til leveren. Morgagni havde selv foretaget en væsentlig del af de 600 obduktioner, som værket indeholdt. Det indeholder originale beskrivelser af for eksempel blodprop i hjertet, nyresten, mavesår og forskellige former for kræft.

 

Et meget varieret udtryk af organforandringer

Trods sin nytænkende og forklarende tilgang til menneskets sygdomme medførte Morgagnis værk ikke de store forandringer i første omgang. Måske kan man tillade sig at sige, at det havde været lettere for forgængeren Vesalius at beskrive menneskets anatomi, fordi menneskers kroppe anatomisk set er forholdsvis ens.

Sådan er det ikke med sygdomme. De findes i hundredevis, og hver især kan de give et meget varieret udtryk af organforandringer. Så Morgagni havde ikke kortlagt alle menneskets sygdomme. Der var rigtig meget arbejde i vente, og han bemærkede selv i introduktionen til sit værk, at 'Det mest perfekte arbejde er skabt af mange' (s. 14).

 

Revolutionen skaber nye rammer for lægeuddannelsen

Udforskningen af menneskets syge indre vandt dog frem efter Morgagni og forvandlede sig fra enmandsprojekter til en hovedstrømning i lægevidenskaben i begyndelsen af 1800-tallet.  Baggrunden var den franske revolution, som medførte et opbrud i fransk medicin.

Revolutionen havde lukket de eksisterende lægevidenskabelige institutioner og skabt en ny ramme om lægeuddannelsen, en såkaldt 'école de santé' (sundhedskole), som lagde vægt på praktisk uddannelse på hospitaler frem for på bogstudier. På de store parisiske hospitaler fik læger og studerende rig mulighed for at udforske sygdomme ved sygesengen og bagefter studere de indre forandringer i obduktionslokalet.

Kort sagt flyttede forskningen ud på hospitalerne. Den franske anatom Xavier Bichat (1771-1802) gav i introduktionen til sit berømte værk Anatomie génerale fra 1801 en præcis karakteristik af den ny retning i lægevidenskaben: 'I 20 år kan du tage noter fra morgen til aften ved sygesengen af hjerte-, lunge-, mavelidelser osv., uden at der kommer andet ud af det end en rodet samling symptomer […]. Åbn i stedet nogle kadavere, hvorefter forvirringen omgående vil forsvinde' (s. 39).

 

Sammenhænge mellem flere sygdomstilstande

Kroppens syge indre var et uopdaget land i 1700-tallet, hvor Morgagni blandt andet beskrev flere alvorlige forandringer af nyrerne. Her ses en 'sækkenyre' med de karakteristiske udposninger, som opstår, fordi urinen ikke kan løbe ned til blæren. Årsagen kan være nyresten. (Foto: Sækkenyre i beholder af sprit, ca. 1900-1920. Steno Museet, Aarhus Universitet)

Den kollektive udforskning af menneskets indre bar frugt. Til forskel fra Morgagni fokuserede pariserlægerne hver især på et enkelt organs sygdomme, som blev studeret hos et stort antal patienter.

I de følgende årtier blev en række sygdomme beskrevet og defineret efter organforandringen, for eksempel den dødelige tuberkulose, hvis mangeartede tilstande havde navne som 'Blodspytning', 'Svindsot', 'Lungesot', 'Skrofulose' og 'Kiertelsot' i for eksempel dansk medicin. Nu fandt lægerne den røde tråd, som forbandt de mange tilstande, nemlig 'tuberklen', en lille svulst, som kunne sætte sig i lunger og andre organer og give forskellige sygdomsbilleder.

Lægerne fik et helt nyt blik på symptomerne, som nu blev opfattet som tegn på indre organforandringer. Den franske læge René Laennec (1781-1826) blev allerede i sin samtid den mest kendte repræsentant for den ny retning i lægevidenskaben, fordi han i 1816 opfandt stetoskopet.

I sit hovedværk De l'Auscultation médiate ('Om den middelbare auskultation', 1819), demonstrerede Laennec, at stetoskopet og de lyde, det indfanger, kan fortælle lægen, hvilke sygdomsprocesser der udspiller sig i lunger og hjerte. For eksempel beskrev han de lungelyde, som var typiske for tuberkler i lungerne. Ikke overraskende vandt stetoskopet hurtigt stor udbredelse og kom til at symbolisere den nye retning i lægevidenskaben.

 

Patienten kommer i baggrunden

Udforskningen af menneskets indre fik væsentlige konsekvenser for sygdomsbehandlingen. De præcise beskrivelser af det syge indre betød nemlig, at mange sygdommes såkaldte 'naturlige' forløb blev erkendt og beskrevet. Denne indsigt førte til, at de anerkendte og traditionelle udtømmende kure som for eksempel åreladning mistede betydning.

Der bredte sig en såkaldt terapeutisk nihilisme over det europæiske fastland i 1850’erne, hvor lægerne blev mere tilbageholdne i deres behandlinger. Nogle følte, at tæppet var trukket væk under dem, og blev i tvivl om, hvordan de skulle behandle deres patienter. Det forlød endog, at den berømte wienerlæge Joseph Škoda (1805-1881) i sin afmagt kun brugte ét eneste medikament – laurbærvand – i sin patientbehandling.

Den vesterlandske medicin har siden 1700-tallet haft stor succes med sin søgen efter sygdomsforklaringer i kroppens indre og har derfor 'overhalet' andre medicinske systemer fra blandt andet Østen. Biomedicinen, som den kaldes, er på vej til at blive menneskehedens medicin.

Sygdommene var kommet i forgrunden, men lægebehandlingen og patienten var kommet i baggrunden. Men der var ingen vej tilbage, som den danske læge Carl Emil Fenger (1814-1884) formulerede det i Hospitals-Tidende (nr. 5) i 1859: 'det kan ikke hjælpe at stampe imod Braadden; Sandheden skal og maa trænge igjennem; den gamle Lægekunst er paa mange Punkter undergravet, og maa falde [...].'

Fenger medgav, at det umiddelbart ville fremstå som et tilbageskridt, som ville betyde, at lægerne ville 'staa værgeløse' over for 'Homøopather, Magnetiseurer' og andre kvaksalvere. Men: 'Hvad vi gjøre, gjøre vi ikke fordi vi have erkjendt det for klogt eller hensigtsmæssigt, men tvungne af den haarde Nødvendighed'.

 

Cellelæren giver nye forklaringer

I 1850’erne blev den organbaserede sygdomsforståelse styrket ved fremkomsten af cellelæren, som netop bekræftede, at sygdomme skulle forstås lokalt i kroppens indre. Mikroskopiske vævsundersøgelser viste, at kræftknuder myldrede med abnorme celler og gav nu forklaringen på, hvad kræft var for noget.

Det var også mikroskopet, som i 1870’erne bragte bakterierne for dagen og gav andre forklaringer på velkendte sygdomme, for eksempel tuberkulose, som nu viste sig at være forårsaget af bakterier.

 

Obduktion er stadig uundværlig

Denne vandren indad i kroppen fra organer til celler og fra celler til molekylærbiologi er karakteristisk for den moderne lægevidenskabs søgen efter at forklare menneskets sygdomme. Obduktion er stadig en uundværlig undersøgelse, når dødsårsagen skal fastslås.

Muligheden for at undersøge det syge indre i levende live er dog blevet revolutioneret i 1900-tallet, hvor røntgenstråler, scanninger, kikkertundersøgelser, udtagelse af vævsprøver og kirurgiske operationer har muliggjort en hurtigere og mere præcis diagnostik af sygdomme.

Fremtidens patologi vil i stigende grad dreje sig om en mere individualiseret medicin, som ved hjælp af molekylærbiologi formår at karakterisere den enkelte patients særlige sygdom, for eksempel en kræfttype, og bagefter skræddersy en behandling, som vil virke bedst på patientens sygdom.

Læs også:

Store opdagelser: Blodet cirkulerer

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Corona-tal

Videnskab.dk går i dybden med den seneste corona-forskning. Læs vores artikler i temaet her.

Hver dag opdaterer vi også de seneste tal.

Dyk ned i grafer om udviklingen i antal smittede, indlagte, døde og vaccinationer i Danmark og alle andre lande.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på Instagram, og læs om, hvorfor denne 'sort hul'-illusion narrer din hjerne.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med over en halv million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk