Pløjefrit landbrug: Naturvenlig trend eller miljøsvineri? 
Regnorme smadres, og fugle fordufter, når marken pløjes. Men pløjefrit landbrug har også en skyggeside. 
pløjefri landbrug conservation agriculture efterafgrøder afgrøder plov

Efterafgrøder blomstrer bag landmanden Søren Ilsøe, som ikke pløjer, men har planter på markerne året rundt. (Foto: Anne Ringgaard/ Videnskab.dk)

Efterafgrøder blomstrer bag landmanden Søren Ilsøe, som ikke pløjer, men har planter på markerne året rundt. (Foto: Anne Ringgaard/ Videnskab.dk)

En fugtig formiddag står en flok og skubber til midtsjællandsk jord med deres gummistøvler.

Flokken, som består af flest mænd, men også et par kvinder, studerer en utydelig rille i en mark, der er dækket af halmstrå og små, grønne afgrøder. 

En gigantisk såmaskine står parkeret ved siden af. 

»Den løfter jorden en lille smule og trykker frøene ned i en skrå rille i stedet for en lige,« fortæller en landbrugskonsulent fra virksomheden Agrovi. 

På hovedet har han en kasket med påskriften »Make Soil Great Again.«

pløjefri landbrug conservation agriculture efterafgrøder afgrøder såmaskine

Efterhånden som forskellige former for pløjefri landbrug vinder frem, bliver der fremstillet avancerede maskiner, som kan så i upløjet jord. (Foto: Anne Ringgaard/ Videnskab.dk)

»Der er jo folk, som griner«

Såmaskinen, som konsulenten har kørt et par meter for at vise frem, er specialfremstillet til at lægge frø i marker, hvor der allerede står planter. 

Det er nødvendigt, for markerne, som hører til Knudstrupgård lidt uden for Sorø, har afgrøder, stubbe eller halmdække året rundt, og de bliver aldrig pløjet eller harvet. 

»Der er jo folk, der griner, men det er nok meget normalt, når tingene ser anderledes ud end normalt,« siger Søren Ilsøe, som ejer jorden.

pløjefri landbrug conservation agriculture efterafgrøder afgrøder såmaskine

Søren Ilsøe sår i høje efterafgrøder. Såmaskinen skal kunne noget andet, end maskiner der sår i nøgne pløjemarker. (Foto: Søren Ilsøe)

Conservation Agriculture er fremtiden

Videnskab.dk er sammen med cirka 150 interesserede, primært landmænd, på markvandring og bagefter til konference i maskinhallen på Søren Ilsøes gård. 

Gården er særlig, fordi Søren Ilsøe siden 2011 har dyrket sine marker efter principperne i en pløjefri metode, der kaldes Conservation Agriculture.  

Flere forskere, Videnskab.dk har talt med, er begejstrede, for meget tyder på, at dyrkningsmetoden både er mere natur- og klimavenlig end den konventionelle.

»En metode som Conservation Agriculture er utvivlsomt en del af fremtiden,« siger eksempelvis Lars Munkholm, der er forskningsleder og professor på Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. 

Conservation Agriculture

- er baseret på tre hovedprincipper:

  • Ingen eller minimal jordbearbejdning
  • Varieret sædskifte - man sår aldrig samme afgrøde to år i træk
  • Permanent plantedække af afgrøder, efterafgrøder eller halmdække.

Conservation Agriculture er mere vidtgående end almindelig pløjefrit landbrug, hvor planteavleren godt nok dropper ploven, men derudover dyrker jorden på normalt vis. 

Markerne får fred 

I Conservation Agriculture bearbejdes jorden så lidt som muligt. 

Pløjning og harvning er bandlyst, og markerne står aldrig helt nøgne. Udenfor sæsonen har de ikke plovfurer, men stubbe, halm og efterafgrøder.

Det er afgrøder, hvis primære formål er at optage næringsstoffer fra gødning, så man undgår, at for meget kvælstof vaskes ud i vandløb og søer. 

»Vi skal arbejde med den slags elementer, hvis vi skal optimere landbruget i forhold til klima og miljø,« siger Lars Munkholm, som leder et projekt, hvor forskere gennem en årrække har undersøgt, hvad der sker med jord, der dyrkes på forskellig vis, blandt andet efter principperne i Conservation Agriculture.  

Dyrelivet trives bedre

Jorden bliver mere frugtbar og får en fastere struktur, så den er mindre udsat for erosion (nedslidning) ved oversvømmelser, viser forskningen. Og der er andre fordele:

Viber, sanglærker, agerhøns, fasaner, harer og andre dyr er vendt tilbage til Knudstrupgård, efter at Søren Ilsøe er gået all in på Conservation Agriculture, fortæller han. 

viber fugle agerhøns fasaner lærker pløjefri landbrug conservation agriculture biodiversitet

Viberede i en stubmark på Knudstrupgård. (Foto: Søren Ilsøe)

Dyrene kan camouflere sig i de plantedækkede marker, samtidig med at der i jorden er flere af de smådyr, fuglene spiser, end i pløjemarker.

Lektor Carsten Petersen fra Institut på Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet besøger jævnligt Knudstrupgård, fordi han er involveret i et projekt, hvor forskere analyserer jordprøver fra forsøgsparceller på gården og to nabogårde. 

»Det er altid spændende at komme, for der er fasaner, musvåger og agerhøns,« siger Carsten Petersen, som undersøger jordens evne til at holde på pesticider, så de ikke vaskes ud i grundvandet. Mere om det senere.

»Det her er en totalt uvidenskabelig vurdering, for jeg forsker jo ikke i fugle og biodiversitet, men jeg tror ikke, at jeg nogensinde har været på Knudstrupgård efter jordprøver uden at se fasaner og store rovfugle,« tilføjer han. 

pløjefri landbrug conservation agriculture efterafgrøder viber lærker agerhøns fugle biodiversitet

Agerhøns på Knudstrupgård. (Foto: Søren Ilsøe)

LÆS OGSÅ: Biodiversitet: En million arter er truede - men vil det skade mennesket?

Men der er brug for vild natur

En mere afdæmpet begejstring kommer fra Tobias Frøslev, som laver miljø-DNA-analyser af svampe, bakterier og andre mikroorganismer, der lever i jorden på Knudstrupgård.  

Viben er godt nok ved at være en sjælden art i Danmark, og sanglærken er også på tilbagegang. 

Men generelt er de arter, der lever i og på en mark med afgrøder, ikke sjældne og udryddelsestruede arter - det gælder, uanset hvordan man dyrker jorden, påpeger Tobias Frøslev, der er lektor på Københavns Universitets Sektion for Geogenetik.

»Når det kommer til biodiversiteten, er det grundlæggende problem i Danmark, at vi har opdyrket alt for meget jord, ikke så meget, hvordan vi dyrker. Det bedste, vi kan gøre, er at give mere plads til vild natur,« siger han og fortsætter:

»Men hvis vi beslutter os for, at vi vil blive ved med at have landbrug på så stor en del af Danmarks areal, som vi har i dag, er det selvfølgelig en fordel, hvis den måde, vi dyrker landet på, er så skånsom mod naturen som mulig,« fortsætter han.

pløjefri landbrug conservation agriculture efterafgrøder viber lærker agerhøns fugle biodiversitet

Viber er ved at være sjældne i Danmark, men her ligger en vibeunge mellem halmstrå og efterafgrøder på Knudstrupgård. (Foto: Søren Ilsøe)

Senere i artiklen kan du læse, at Conservation Agriculture måske ikke er helt så miljøvenlig, som man skulle tro. Men først nogle mere opløftende kendsgerninger om biodiversiteten i Conservation Agriculture-marker.

Forskere på Knudstrupgård

Grønne Marker, Stærke Rødder kaldes et projekt, hvor forskere fra Københavns Universitet i samarbejde med konsulentvirksomheden Agrovi undersøger biodiversitet, kvælstofudledning, jordstruktur og mængden af organisk stof i tre forsøgsparceller på Knudstrupgård. 

En af parcellerne er dyrket på konventionel vis. En anden bliver ikke pløjet. Den sidste bliver dyrket efter principperne i Conservation Agriculture (CA).

Læs om andre CA-projekter i boksen under artiklen.

Pløjning er en katastrofe 

Fugle og smådyr trives bedre på Knudstrupgårds marker end i konventionelt dyrket jord, primært fordi Søren Ilsøe ikke pløjer, siger Jørgen Aagaard Axelsen, der er seniorforsker på Institut for Bioscience på Aarhus Universitet. 

»Pløjning er en katastrofe for organismer, der lever i og på jorden. Når ploven vender jorden, svarer det for smådyrene til et jordskælv på 12-14 stykker på richterskalaen,« siger Jørgen Aagaard Axelsen. 

»Hele deres habitat vendes op og ned. Det går ud over regnorme, edderkopper, løbebiller, rovbiller og springhaler. Små arter kan klare noget af mosten, men de større kan ikke,« tilføjer han. 

pløjefri landbrug conservation agriculture efterafgrøder afgrøder regnorme biodiversitet smådyr

Insekter og smådyr i en fælde, der har stået en nat i en af Søren Ilsøes marker. (Foto: Søren Ilsøe)

Andet kryb nyder godt af, at Søren Ilsøe lader stubbe stå, efterlader halmrester på markerne og sår efterafgrøder, så jorden aldrig er bar.

»Kryb og kravl, for eksempel tusindben og skolopender, lever i planteresterne. Biller, edderkopper og rovbiller findes også i større antal, når der er halm,« siger Jørgen Aagaard Axelsen, som gennem mange år har forsket i skadedyrsbekæmpelse og landbrugets påvirkning af biodiversiteten.

LÆS OGSÅ: Forskere: Sådan kan du redde insekterne

Løbebiller og regnorme boltrer sig

Hvor meget det helt præcist betyder for dyrelivet på Søren Ilsøes marker, at han dyrker efter principperne i Conservation Agriculture, undersøger forskere fra Københavns Universitet i øjeblikket i et projekt, hvor de tæller arter af smådyr i de tre forsøgsparceller på Knudstrupgård.

»Vi finder flere forskellige størrelser af løbebiller, også de helt store, og vi ser mange flere regnorme i forskellige størrelser i parceller, der ikke pløjes, sammenlignet med parceller der pløjes,« siger en af forskerne, Stine Kramer Jacobsen, der er postdoc på universitets Institut for Plante- og Miljøvidenskab.  

»Der er både de mindre og de meget store regnorme. I konventionelt dyrkede marker finder vi primært kun små regnorme,« fortsætter hun.

pløjefri landbrug conservation agriculture efterafgrøder afgrøder regnorme biodiversitet smådyr

Stor regnorm (Lumbricus terrestis) fra en mark på Knudstrupgård. (Foto: Søren Ilsøe)

Store regnorme er et godt tegn for en planteavler. For ormene laver muld - en gunstig jordtype, der dannes, når de planterester, ormene omsætter, bliver blandet med rå jord.  

Stine Kramer Jacobsen lægger i øjeblikket sidste hånd på sine analyser, så hendes resultater er endnu ikke publiceret. Men hendes foreløbige fund af regnorme stemmer overens med andre forskeres observationer, fortæller Jørgen Aagaard Axelsen.

»Typisk er der to-tre gange så mange regnorme i jord, der ikke bliver pløjet,« siger seniorforskeren.

pløjefri landbrug conservation agriculture efterafgrøder afgrøder jordkvalitet jord rødder

Konsulenter fra Agrovi viser, hvad forskellige dyrkningsmetoder gør ved jordens struktur og indhold af organisk materiale. (Foto: Anne Ringgaard/ Shutterstock)

 

Skyggesiden er sprøjtemidler 

Til konferencen på Knudstrupgård fylder biodiversitet dog ikke ret meget i de fremmødte landmænds samtaler - hverken under formiddagens markvandring eller henover den efterfølgende skipperlabskovs.

De fleste af de landmænd, der er mødt op, er mere optaget af markernes udbytte.

Forskning tyder godt nok på, at Conservation Agriculture med tiden gør jorden mere frugtbar. Men især i de første år med den nye dyrkningsmetode kan det være svært at få bugt med ukrudtet, fordi jorden ikke pløjes.

Sprøjtegift, blandt andet glyphosat - også kaldet roundup - er et nødvendigt onde for at sikre et nogenlunde stabilt udbytte, siger Søren Ilsøe. Og så er vi fremme ved det, mange ser som en ulempe ved Conservation Agriculture: 

»Der er enormt meget fokus på, at vi bruger glyphosat (roundup; red.). Der er folk, som vil skyde Conservation Agriculture ned på grund af den ene faktor,« siger Søren Ilsøe og tilføjer: 

»Man har så travlt med, at roundup skader biodiversiteten, men man taler ikke om den skade, der sker, når man pløjer så ofte, som økologiske landmænd er nødt til at gøre for at få bugt med ukrudtet.« 

LÆS OGSÅ: Roundup er ikke så skadeligt, som du måske tror

Stort tema i gang


I en konstruktiv serie undersøger Videnskab.dk, hvordan mennesket kan redde verden, og hvordan vi hver især kan gøre en forskel hjemme fra sofaen.

Som en del af serien giver forskere gode råd, baseret på deres egen forskning.

Du kan få og give gode råd i vores Facebook-gruppe Red Verden.

Regnorme kan øge udvaskning

Uanset hvad: Pesticider er en akilleshæl i pløjefrit landbrug. Ikke kun fordi giften potentielt kan skade biodiversiteten, men også fordi den i værste fald kan forurene vores drikkevand. 

Risikoen for, at pesticider udvaskes til grundvandet, kan være større, når jorden ikke pløjes, vurderer Annette E. Rosenbom, der er seniorforsker på GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland. 

Paradoksalt nok er de store regnorme, som nyder godt af, at jorden ikke vendes rundt med ploven, skyld i den øgede risiko for udvaskning. Regnormene laver store huller i jorden. Hullerne bevares, når der ikke pløjes. 

Ormehullerne fungerer som en slags nedløbsrør, så kvælstof og pesticidrester nemmere transporteres ned til grundvandet.

Det skyldes, at en stor del af den opdyrkede jord i Danmark består af opsprækket moræneler, som blev aflejret under den såkaldte Weichsel-istid for cirka 117.000 til 11.500 år år siden, forklarer Annette E. Rosenbom, der leder det danske varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvandet (VAP).

Store orme borer sig ned i leret

Når man bruger plov, kan den lerholdige jord blive presset sammen i en såkaldt pløjesål.

»De rigtig store, lange og tykke orme ser ud til at være de eneste, der kan bore sig igennem pløjesålen på konventionelt dyrkede lerjorde. Ude i marken kan vi i udgravninger se, at ormene borer sig ned til veldrænede sprækker i den ellers våde og kompakte moræneler,« siger Annette E. Rosenbom. 

Ploven ødelægger de store ormehuller i det øverste jordlag, så pesticider ikke trænge igennem til sprækkerne i leret. 

»Men hvis man ikke pløjer, bevares ormehullerne og dermed er der direkte motorveje ned i jorden fra markens overflade,« siger Annette E. Rosenbom.

»I upløjet jord er ormehullerne forbundet til sprækkerne i moræneleret, så motorvejene vil stå åbne ned til grundvandet det meste af tiden. Hvis der kommer en voldsom hændelse for eksempel et skybrud eller snesmeltning, kan udvaskningen ske hurtigt,« tilføjer hun. 

pløjefri landbrug conservation agriculture samdyrkning efterafgrøder afgrøder jordkvalitet jord rødder

Forskere fra Roskilde Universitet er med i et EU-projekt kaldet ReMix om samdyrkning, hvor man sår forskellige afgrøder samtidig på samme mark. En fordel er, at afgrøderne holder ukrudtet nede, så man bruger færre - eller helt kan undvære - pesticider. Ph.d.-studerende Ane Kirstine Aare og professor Henrik Hauggaard-Nielsen præsenterer projektet under markvandringen på Knudstrupgård. (Foto: Anne Ringgaard/ Videnskab.dk)

Regnorme-hypotesen er forenklet

Det er dog uvist, om Annette E. Rosenboms hypotese holder stik, for hun og kollegerne har ikke undersøgt, hvor meget roundup der reelt ender i grundvandet fra Conservation Agriculture-marker. 

Carsten Petersen fra Københavns Universitets Institut for Plante- og Miljøvidenskab mener, at regnorme-hypotesen er forenklet.

»Det er rigtigt, at regnormegange er meget vigtige for udvaskning af pesticider. En nærliggende hypotese er, at udvaskningen øges, når der kommer flere regnormegange,« siger Carsten Petersen.

»Men så enkelt er det bare ikke,« tilføjer lektoren, som er i gang med at teste, hvor god jorden i forsøgsparceller på Knudstrupgård og på naborgårde med konventionel jordbearbejdning er til at holde på pesticider og kvælstof, så det ikke bliver vasket ud.  

LÆS OGSÅ: Forskere: Regnorme er vigtigere end pandaer

Små orme forhindrer måske udvaskning

Carsten Petersen siger, at hans undersøgelser, som endnu ikke er færdige, tyder på, at jorden i Conservation Agriculture kan være bedre til at holde på pesticider og næringsstoffer, end man skulle tro. 

Udvaskning af pesticider kan blive forhindret af, at afgrødernes rodkanaler - de kaldes bioporer - er uforstyrrede i Conservation Agriculture, fordi der ikke bliver pløjet.

»Pesticider udvaskes godt nok med regnvand gennem store ormes porer. Men i første omgang bliver regnvandet suget op i mindre bioporer. Hvis de små porer kan følge med, får vi ikke aktiveret de store, og så er der ikke udvaskning,« siger Carsten Petersen. 

»I vores projekt måler vi de små bioporers kapacitet til at transportere vand. Vi har en hypotese om, at den er større i Conservation Agriculture end ved andre dyrkningsmetoder,« fortsætter han.

efterafgrøder pløjefri landbrug afgrøder conservation agriculture

Efterafgrøder på Knudstrupgård. Efterafgrøderne optager kvælstof, som ikke er blevet optaget af de primære afgrøder. På den måde undgåes udvaskning af kvælstof. (Foto: Søren Ilsøe)

Computermodeller beregner risiko

På overfladen af pløjemarker ligger der oftere vand end på Conservation Agriculture-marker.  

»Når regnvand samler sig på overfladen af en pløjemark, optager det pesticider, og så er der forureningsrisiko,« siger Carsten Petersen. 

Det tyder på, at flere mindre bioporer i pløjefri marker medfører, at jorden er bedre i stand til at suge regnvandet væk, så pesticider ikke bliver optaget af vandet og vasket ud.

Men mekanismen er ekstremt afhængig af vejret, understreger forskeren.

»Mange forskere har lavet målinger af jordbearbejdningens betydning for pestcidudvaskning, men når man læser litteraturen igennem, så er det som at skyde med hagl. Nogle studier peger i en retning, andre i en anden. Det er et resultatet af, at der er så mange variabler, for eksempel vejrforhold, der spiller ind,« siger Carsten Petersen. 

»Vores målinger peger også i hver sin retning. Nogle tyder på, at udvaskning øges i Conservation Agriculture. Andre tyder på, at den reduceres,« fortsætter han.  

For at justere for vejrforhold bruger han og kollegerne en computermodel kaldet Daisy, der indeholder data om klimaet og jordens evne til at transportere vand til at beregne, hvor stor udvaskningsrisiko der er ved forskellige dyrkningsmetoder. 

LÆS OGSÅ: Studie: Pesticidbehandlet frugt og grønt er ufarligt

Konstant beplantning er en fordel

Ifølge Annette E. Rosenbom kan det være en fordel, at der hele tiden er plantedække på Conservation Agriculture-marker, og at der bruges samdyrkning, som det kaldes, når flere forskellige afgrøder sås samtidig på den samme mark. 

»Bladdække kan hjælpe meget på udvaskningen. I varslingssystemet har vi set, at der er mindre udvaskning af pesticider og kvælstof fra marker med afgrøder, som giver et godt bladdække,« siger hun.

pløjefri landbrug conservation agriculture efterafgrøder bier afgrøder regnorme biodiversitet smådyr

Bier i efterafgrøder på Knudstrupgård. (Foto: Søren Ilsøe)

»Træk ikke tæppet væk under os« 

På Knudstrupgård er maskinhallen proppet med kolde konferencedeltagere, som efter markvandringen opmærksomt lytter til fremlægningen af forskningsresultater, udbyttetal og erfaringsdeling. 

Interessen for at gå andre veje end den traditionelle, er tydeligvis stor, bevidner konferencen, som er arrangeret af Søren Ilsøe og konsulentvirksomheden Agrovi. 

Søren Ilsøe tror, at han og andre planteavlere, som dyrker efter principperne i Conservation Agriculture, med tiden vil kunne udfase brugen af pesticider, blandt andet ved hjælp af ny teknologi og ved at bruge efterafgrøder og samdyrkning til at få bugt med ukrudtet. 

Der findes ingen videnskabelige målinger af forbruget af roundup i Conservation Agriculture, men Søren Ilsøe siger selv, at hans forbrug er faldet.

»Jeg kan konstatere, at der kommer mindre og mindre ukrudt år for år, og at der ikke kommer nye ukrudtsfrø,« siger han og tilføjer med henvisning til diskussionen om, hvorvidt roundup skal forbydes:

»Når man omlægger til Conservation Agriculture, er man i starten helt afhængig af at kunne bruge glyphosat, så lad lige være med at trække tæppet helt væk under os. Ting tager tid.«

LÆS OGSÅ: Forsker: »Vrøvl,« at økologisk metode kan gøre oksekød til en klimagevinst 

LÆS OGSÅ: Naturen sætter en grænse – havet er et rammevilkår for dansk landbrug

Tre projekter undersøger Conservation Agriculture

I Danmark er der ikke forsket ret meget i de samlede effekter af Conservation Agriculture, og den viden, der findes fra udenlandske undersøgelser, kan være svær at overføre til danske klimatiske og geologiske forhold.

Men tre projekter er i gang på hjemlige breddegrader:

  • Grønne Marker, Stærke Rødder, hvor forskere fra Københavns Universitet i samarbejde med konsulentvirksomheden Agrovi måler kvælstofudvaskning, udbyttet og biodiversitet på tre forsøgsparceller på Knudstrupgård.

  • Carbon Farm, hvor Økologisk Landsforening i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet undersøger jordens struktur, biodiversitet og kulstofindhold, når Conservation Agriculture implementeres i henholdsvis konventionel og økologisk landbrug. 

  • Langvarige markforsøg i Foulum ved Viborg og Flakkebjerg ved Slagelse: Forskere fra Aarhus Universitet har siden 2002 målt kulstofindhold, biodiversitet og frugtbarhed i jord dyrket efter principperne i Conservation Agriculture sammenlignet med konventionelt dyrket jord.   

De jyske undersøgelser, som professor Lars Munkholm fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet står i spidsen for, har flest år på bagen. Indtil videre har undersøgelserne vist, at jorden bliver sundere og mere modstandsdygtig over for ekstremt vejr, når planteavleren lader ploven stå, hyppigt skifter mellem forskellige typer planter (sædskifte) og sår efterafgrøder.

Er Conservation Agriculture mere klimavenlig end konventionel landbrug?

Seniorforsker Jørgen Aagaard Axelsen fra Institut for Bioscience på Aarhus Universitet undersøger i øjeblikket, om der er videnskabelig dokumentation for, at Conservation Agriculture kan modvirke klimaforandringer: Han er i gang med at lave en systematisk gennemgang af den samlede forskning i, hvor meget kulstof der bliver lagret i Conservation Agriculture-jord. 

I luften er kulstof CO2, så jordens lagring af kulstof kan til en vis grad modvirke klimaforandringer, vurderer klimaforskere. Men jordens evne til at optage og lagre kulstof er et forskningsfelt med mange ubekendte. 

Pløjefri landbrug har ikke i sig selv en effekt på, hvor meget kulstof jorden lagrer, konkluderer en systematisk gennemgang af den samlede forskning på feltet publiceret i det videnskabelige tidsskrift Nature. 

Måske er Conservation Agriculture bedre

Til gengæld vides det ikke, om der lagres mere kulstof i jord, som dyrkes efter principperne i Conservation Agriculture, hvor jorden bearbejdes minimalt, samtidig med at der hele tiden er organisk materiale - halm eller efterafgrøder - i og på jorden.

En hypotese lyder, at jorden lagrer mere kulstof, fordi det organiske materiale, som året rundt er på marken, bliver til humus - en særlig frugtbar jordtype - når det nedbrydes. Humus er eminent til at lagre kulstof.  

Kulstof bindes i jorden i små mængder år for år. For at finde ud af, om der er signitikant forskel på, hvor meget kulstof der lagres ved forskellige dyrkningsmetoder, er forskere nødt til at lave forsøg over en lang årrække, hvor de sammenligner jord dyrket efter forskellige principper. 

Den slags forsøg er ikke lavet i Danmark, så Jørgen Aagaard Axelsens må koncentrere sig om udenlandsk forskning på feltet i hans gennemgang af de studier, der er publiceret. 

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcasts herunder. Du kan også findes os i din podcast-app under navnet 'Videnskab.dk Podcast'.

Videnskabsbilleder

Se de flotteste forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om det betagende billede af nordlys taget over Limfjorden her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk