Historien om Hans Jonathan, der blev gjort til slave
BOGOMTALE: 'Hans Jonathan - Manden som stjal sig selv' er den forunderlige fortælling om en ung mand, der i 1784 fødes ind i slaveri på den caribiske ø St. Croix og blot 43 år senere ender sine dage i Island som en fri mand.
Hans Jonathan slave st. croix manden der stjal sig selv bog Gísli Pálsson island

Havnen i Djupivogur, Island, hvor Hans Jonathan flygter til, ved tidehverv. (Af Auguste Mayer, 1836)

Havnen i Djupivogur, Island, hvor Hans Jonathan flygter til, ved tidehverv. (Af Auguste Mayer, 1836)

Da Hans Jonathan var helt lille, rejste Ludvig Heinrich Ernst von Schimmelmann og hans kone Henrietta Catharina fra St. Croix til København. Med sig havde de Hans Jonathans mor, Emilie Regina, men ikke hendes børn.

Først 3-4 år senere blev der sendt bud efter Hans Jonathan (men ikke hans lillesøster) og en kusine. Han voksede op hos familien Schimmelmann i Amaliegade 23, og sammen med familien Schimmelmanns børn har han sandsynligvis modtaget undervisning. Han talte i hvert fald flere sprog og kunne desuden både læse, skrive, regne og spille musik.

I 1801, i en alder af bare 17 år, fulgte han den danske konges opfordring og lod sig hverve til flåden for at forsvare kongen og det styre, der profiterede af slavegørelsen af både ham selv og hans mor.

Hans indsats i Slaget på Reden var heroisk, og efterfølgende slog han sig ned i København i overbevisningen om, at han nu var en fri mand. Men han tog fejl.

Generalmajorinden contra Mulatten

Julen nærmede sig, og det var koldt i København. Sort røg fra kulfyrede komfurer hang lavt over byen og blandede sig med stanken fra de åbne kloakker.

Henriette Cathrine von Schimmelmann

Henriette Cathrine von Schimmelmann søgte rettens hjælp for at få bevist sit ejerskab over Hans Jonathan. (Foto: Kort- og Billedsamlingen. Det Kongelige Bibliotek, København.)

Hans Jonathan havde tilbragt 11 dage i byens arrest i kælderen under det daværende rådhus, som lå på hjørnet af Gammeltorv og Nytorv, da to retsmedarbejdere, Jensen og Andersen, foreviste ham stævningen, som var en kopi af Generalmajorinde Henrietta Cathrina von Schimmelmanns søgsmål.

De fortalte ham, at hun havde til hensigt at bekræfte sit ejerskab over ham, hvorefter hun ville sende ham tilbage til Vestindien.

Han skulle fremstilles i retten en uge senere, 21. december 1801 klokken 9 om morgenen, og her ville man så fremlægge yderligere beviser.

Hans Jonathan fik en beskikket advokat

På selve dagen mødte Henrietta Cathrina von Schimmelmanns smart klædte advokat, N.C. Bierring, op i byretten på Østergade 52 for at indgive enkefru Schimmelmanns klage mod Hans Jonathan:

»Da det de facto ved Hans Jonathans forklaring er oplyst, at han er Citantindens Slave, og som en Følge deraf hendes Ejendom, efterdi han er født paa hendes Plantage paa St. Croix i America, af hendes Negerinde Emilia Regina, saa behøver jeg ikke de jure at docere hendes Ret til at disponere over ham i Overeensstemmelse med Lovene, eller til at sende ham hvorhen hun vil ...

Hvad i Øvrigt den paaberaabte Friegivelse af H:K:H: Kronprindsen angaaer, da viser det alleene denne Drengs Dumdristighed i at sige Usandhed .... Min Paastand og Irettesættelse bliver derfor: ... at Citantinden vorder kiendt berettiget til at lade Hans Jonathan, som sin Slave og Eiendom, bortføre til Vestindien, eller andensteds. Og saaledes indlades Sagen.«

Hans Jonathan slave st. croix manden der stjal sig selv bog Gísli Pálsson island

Der eksisterer desværre ikke noget fotografi af Hans Jonathan, men her ses Ludvik Ludviksson, hans barnebarn. (udlånt af Helga Tomasdottir).

Hans Jonathan har måske vidst et og andet om lovgivningen vedrørende slaveriet, men han havde ikke råd til selv at hyre en advokat, hvorfor han blev tildelt en beskikket advokat og sagen udsat til 4. januar 1802.

Sagsnummer 356/1801 ligger hos Rigsarkivet

Retssagen begyndte som planlagt 4. januar 1802, men den trak ud i 4 måneder – 4 måneder fyldt med ritualer, procedurer og vidneforklaringer. Og det var tydeligt, at visse af sagens parter var mere lige for loven end andre.

Tilsyneladende var Henrietta Cathrina von Schimmelmann på intet tidspunkt til stede under retssagen. Hendes advokat, N.C. Bierring, repræsenterede hende, og det var nok. Hun bad ham bruge alle lovlige midler for at sikre hendes ejendomsret.

Retssagens akter kan man finde på Rigsarkivet i København. De er sorteret efter størrelse og opbevaret i kasser, som er fordelt på forskellige adresser rundt om i København for at udnytte pladsen optimalt.

Og der er ikke megen plads at sprede sig over – emnet får uvægerligt en til at tænke på lastrummene i fordums tiders slaveskibe – men ikke desto mindre er papirerne fra retssagen nogle af de vigtigste dokumenter, vi har om Hans Jonathan. Og om Danmark under slavetiden.

De dusinvis af papirer i nydelig gotisk håndskrift fortæller detaljeret om sagens omdrejningspunkt og om hans oprindelse. Hvert eneste dokument er dateret og bevidnet efter alle lovens forskrifter. Man har sågar noteret skrivernes betaling: En halv rigsdaler eller 25 skilling.

Hans Jonathans advokat brugte tynde argumenter

Hans Jonathans beskikkede advokat, Beyer (hans fulde navne fremgår ikke af dokumenterne), indledte med fremlæggelsen af en lang skriftlig indsigelse mod Henrietta Cathrina von Schimmelmanns krav:

Manden som stjal sig selv

Biografien 'Hans Jonathan, Manden som stjal sig selv' udkom 24. marts 2017 på forlaget Rebel With a Cause og kan købes i samtlige danske boghandlere.

Hans Jonathans korte liv er omdrejnings-punktet for en fortælling om dansk imperialisme, om handlen med slavegjorte arbejdere, om det danske retssystems syn på ejendomsretten over andre mennesker samt om nationalisme og nordatlantiske raceforhold i det 19. århundrede.

»Uden at afgive mig med nogen Undersøgelse om hvorvidt den formodentlig adelige Citantindes Forhold i denne Sag kan henregnes blant ædle eller uædle Handlinger ... skal jeg blot indskrænke mig til at undersøge nærværende Sags egen Beskaffenhed.

Citantinden søger at erholde Dom for at indstevnte skal ansees som hendes Slave og Eyendom, saa at hun kan disponere over ham paa hvilken Maade hun lyster. Det har ikke behaget hende eller hendes Sagfører at paavise noget Sted i den danske Lovgivning som kunne hiemle en saadan Paastand, men ladet det blive ved i al Korthed, men ey Eenfoldighed, at sige at hendes Ret ikke behøvede at doceres, og hertil haver de formodentlig havt den gyldige Grund at de ikke har fundet noget til Styrke for Sagen i dette Riiges Love.

Maaske Paastanden skal grunde sig udi en i Marocco eller Algier gieldende Lov?«

Beyers sarkastiske tone har muligvis ikke hjulpet hans klient, og måske gik han lidt for langt, da han dernæst påstod, at Hans Jonathan ikke nødvendigvis var Emilia Reginas søn, eftersom han ikke selv med sikkerhed kunne attestere, hvem der havde født ham. Og var det ikke muligt, spurgte Beyer, at Hans Jonathan blev født, inden hans mor blev Henrietta Cathrina von Schimmelmanns 'slave'?

Det var ikke verdens bedste argument.

Advokat Beyers bedste argument

Der var dog ét tilfælde, hvor Beyers argumentation ramte plet. Han og Bierring var blandt andet uenige om, hvorvidt Københavns politi havde afvist Henrietta Cathrina von Schimmelmanns oprindelige anmeldelse og nægtet at arrestere Hans Jonathan inden Slaget på Reden.

Beyer argumenterede, at det var politiets pligt at opklare tyverier og passe på folks ejendom:

»Havde Politiemesteren anseet Contra Citanten som Citantjndens Eyendom, saa maatte han have været hende behielpelig til at paagribe og tilbagelevere ham til sin Eyer, thi da skulle Contra Citanten jo have stiaalet sig selv fra Citantjnden, og det hører til Politiets Fag at Opdage og forhielpe en Eyer til Besiddelsen af sine frastiaalne Ting.«

Generalmajorinden contra Mulatten

Dokument fra søgsmålet 'Generalmajorinden contra Mulatten'. (Foto: Københavns Politi. Hovedjournal 1800-4211. Pådømte sager 2802 24. maj - 22. juni sag nr. 1448 (LAS), Rigsarkivet)

Og hovedpointen i Beyers indledende argument var, at selv om man ifølge dansk­vestindisk lovgivning kunne eje mennesker, som var de kvæg – »en hund eller en hest eller lignende« – så var det ikke i overensstemmelse med dansk lovgivning.

Og, tilføjede han, Henrietta Cathrina von Schimmelmann havde selv indikeret, at Hans Jonathan ikke nødvendigvis var hendes ejendom, da hun indgav sit søgsmål og krævede, at han blev arresteret.

Beyer påpegede, at hun havde udtalt, at han »forlod hendes hus og tjeneste.« Han krævede derfor, at sagen blev afvist og Hans Jonathan frigivet.

Manden som stjal sig selv

Bogforsiden til Gisli Palssons biografi om Hans Jonathan. (Illustration Adtjeee Bouma, grafik: Anne Mousten)

Dommen over Hans Jonathan

Men sådan skulle det ikke gå.

31. maj mødte dommerne op i retsbygningen på hjørnet af Østergade og Pilestræde for at afsige dom. Hans Jonathan var også til stede og afventede deres afgørelse af sin videre skæbne. Dommen lød:

»Thi kendes for Ret: Hoved-Citantinden General-Majorinde Henrietta de Schimmelmann bore være berettiget til femten Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse under Adfærd efter Loven, at bortføre Contra- Citanten Mulat Hans Jonathan, som sin Slave, til Vestindien, og bør den ifølge Hoved-Citantindens Reqvisition af 3die December forrige Aar under samme Dato paa Contra-Citantens Person effectuerede Arrest, som lovlig, ved Magt at stande.

Selv om dommerne muligvis ikke var helt enige om grundlaget, var de i hvert fald enige om udfaldet:

I henhold til dansk­vestindisk lovgivning var Hans Jonathan Henrietta Cathrina von Schimmelmanns ejendom fra fødslen af. Anholdelsen var derfor lovlig, og hans ejer var i sin fulde ret til at sende ham tilbage til Caribien og sælge ham der.

Et frit liv i Island

Af uransagelige årsager havde dommen dog ingen umiddelbar effekt. Selv om det var enkefru Schimmelmann, der havde sat hele processen i gang, valgte hun tilsyneladende ikke at følge op på afgørelsen. Og kort efter lykkedes det Hans Jonathan at komme om bord på et skib med kurs mod Island.

ForskerZonen

Denne artikel er en del af ForskerZonen, som er stedet, hvor forskerne selv kommer direkte til orde. Her skriver de om deres forskning og forskningsfelt, bringer relevant viden ind i den offentlige debat og formidler til et bredt publikum.

ForskerZonen er støttet af Lundbeckfonden.

Hvem der hjalp ham, ved vi ikke, men han havde forbindelser højt oppe i de danske samfundslag, og måske er nogle af dem trådt til; som en bodshandling efter den på mange måder groteske, men på ingen måde unikke domsafsigelse.

Uanset nåede Hans Jonathan til Island i god behold, og det lader til, at han fik arbejde med det samme. Måske var det også arrangeret af hans danske forbindelser. I udgangspunktet havde Hans Jonathan måske ikke regnet med, at han skulle blive i Island resten af livet, men det var her, det lykkedes ham at skabe et værdigt liv for sig selv, som en yderst respekteret borger i det lille landsbysamfund.

Her fandt han også sin fremtidlige kone, Katrin, og sammen fik de to børn. Herved blev grundstenen lagt til en slægt, der i dag tæller ca. 1.000 efterkommere.

Podcasten Brainstorm

Lyt til Videnskab.dk's podcast om hjernen, Brainstorm, herunder. Du kan også finde flere podcasts fra Videnskab.dk i din podcast-app under navnet 'Videnskab.dk Podcast'.

Videnskabsbilleder

Se de flotteste forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om det betagende billede af nordlys taget over Limfjorden her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk