'Fuldstændig absurd': Industrien betaler danske universiteter for at finde olie
Danske universiteter bliver betalt af olieindustrien for at forske i, hvordan man kan hive mere olie og gas op af undergrunden – men den type forskning er stærkt kritisabel og går ud over klimaet, siger en række forskere. Det er politikernes ansvar at stoppe etisk uforsvarlig forskning, lyder det fra KU.

Videnskab.dk har talt med en række forskere, som kritiserer, at danske universiteter bruger tid og penge på forskning i udvinding af fossile brændstoffer. (Foto: Shutterstock)

Videnskab.dk har talt med en række forskere, som kritiserer, at danske universiteter bruger tid og penge på forskning i udvinding af fossile brændstoffer. (Foto: Shutterstock)

Exxon Mobile, BP, Shell, Chevron, Total og Mærsk.

Flere af olieindustriens giganter betaler danske universiteter for at finde ud af, hvordan man kan udvinde mere olie og gas. Det vækker nu heftig kritik fra flere forskere. 

»Det er fuldstændig absurd at lede efter ny olie, når vi ved, vi ikke må brænde det af, af hensyn til klimaet. Det er på alle måder den forkerte vej at gå,« siger ph.d.-studerende Emil Urhammer, som forsker i bæredygtig omstilling ved Aalborg Universitet i København.

Videnskab.dk har søgt aktindsigt i universiteternes private bevillinger, hvoraf det fremgår, at danske universiteter har modtaget mindst 275 millioner kroner af olieindustrien fra 2009 til 2014. 

Størstedelen af pengene er gået direkte til forskningsprojekter, hvor målet er at udvikle metoder, som gør det muligt at hive endnu mere olie og gas op fra undergrunden eller finde nye oliefelter.

Samme formål har det nye 'Center for Olie og Gas' ved Danmarks Tekniske Universitet, som har fået en bevilling på 1 milliard kroner fra olieindustrien til forskning i udvinding af olie og gas de næste 10 år.

Olie-forskning kan føre til øget global opvarmning

Professor i energiplanlægning Frede Hvelplund mener, at danske universiteter bør afstå fra at udføre denne type forskning og i stedet prioritere midlerne på forskning i vedvarende energi og besparelser i energiforbrug. 

»Hvis bare vi bruger de - i forvejen - kendte reserver af olie og gas, vil den globale opvarmning overstige de to grader, som verdenssamfundet er blevet enige om, at vi skal holde os under. Derfor er forskning i at finde mere olie og gas fuldstændig spild af samfundsressourcer. Man søger efter noget, man alligevel ikke må bruge,« siger Frede Hvelplund, professor i Energiplanlægning ved Aalborg Universitet.

Fakta

Serie: Den sorte forskning

En ny serie på Videnskab.dk sætter fokus på dansk forskning, som sigter mod at finde og udvinde mere olie og gas.

10 danske og udenlandske forskere, som Videnskab.dk har talt med, kritiserer, at landets universiteter bruger tid og store summer penge på olie- og gasforskningen.

Kritikerne mener blandt andet, at denne ’sorte forskning’ kan føre til øget global opvarmning. Andre forskere - og flere politikere - påpeger derimod, at vores samfund fortsat har brug for at udvikle viden om, hvordan vi kan udnytte de fossile brændstoffer i blandt andet Nordsøen.

Læs, hvordan serien er blevet til i faktaboksen under artiklen.

Han henviser til, at FN's Klimapanel har lavet beregninger, der viser, at størstedelen af verdens olie, kul og gas-reserver skal blive i jorden, hvis målet om en maksimal temperaturstigning på 2 grader skal nås. 

Forsker ved Københavns Universitet, Noah Daniel Weiss, mener, at olie-forskningen er skadelig for klimaet og dermed etisk uforsvarlig.     

»Fra et klimastandpunkt er det ret klart, hvorfor denne type forskning er skadelig. Vi bliver nødt til at holde disse ressourcer i jorden. Forskning i teknologi og knowhow, som gør det muligt at hive endnu mere olie og gas op fra jorden, er paradoksal. Den viden, som skabes, vil føre til øget global opvarmning,« siger Noah Daniel Weiss, ph.d.-studerende ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet.

DTU og KU modtager flest penge fra den fossile industri

Videnskab.dk's aktindsigter viser, at det primært er Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet (DTU), som bliver betalt af industrien for forskning i udvinding af olie og gas.

Fra 2009 til 2014 har de to universiteter modtaget knap 260 millioner fra den fossile industri. Af det beløb er over 185 millioner gået til forskning, som blandt andet handler om at finde nye felter eller om at undersøge, hvordan man kan udvinde mere af den resterende – og svært tilgængelige - olie og gas fra kendte felter. 

Forsker ved DTU Yannick Cornet fortæller, at det føles nedslående, at danske universiteter prioriterer forskning, som modarbejder visionen om et bæredygtigt samfund. Han mener, at universitetet som institution har et medansvar for samfundsudviklingen, og at forskning efter mere olie og gas er særdeles problematisk i det perspektiv. 

»Vi har kæmpe udfordringer globalt, og vi har allesammen et ansvar for udviklingen. Hvis vi skal løse dette enorme problem, skal vi allesammen tage et standpunkt. Ikke bare som forbrugere, men også professionelt og som borgere,« siger Yannick Cornet, ph.d.-studerende ved Institut for Transport ved DTU.

I en skriftlig kommentar understreger DTU's ledelse, at universitetet »gennem sit virke 100 procent« understøtter regeringens målsætning om at have et fossilfrit samfund i 2050.

Fakta

DTU's 'Center for Olie og Gas' har fået bevilget 1 milliard kroner af DUC, som står for Danish Underground Consortium.

DUC er et samarbejde mellem AP Møller Mærsk, Nordsøfonden, Shell og Chevron.

Nordsøfonden er ejet af den danske stat. Fonden gik ind i DUC i 2012.

Kilde: DUC

»En hurtig læsning på DTU's hjemmeside vil vise, at DTU er det universitet i Danmark, der har den absolut største andel af forskning og innovation indenfor bæredygtige energiteknologier. Der er tre årtier til 2050 og det fossilfrie samfund, og indtil da har vi stadig brug for olie og gas,« udtaler prorektor Henrik Wegener fra DTU.

Han skriver videre, at flere af de grønne teknologier, som skal erstatte fossile brændstoffer »er så umodne, at vi ikke er klar til at vende olie og gas ryggen.« 

»Som samfund bliver vi i de næste årtier nødt til at spille på alle heste inden for energiområdet for at sikre, at vi både har energi nok, og at vi får realiseret den grønne omstilling,« mener Henrik Wegener.

Verdens forbrug afhænger af olie og gas

På Københavns Universitet står professor i kemi, Susan Stipp, professor i spidsen for en forskergruppe, som har fået bevilget omkring 97 millioner kroner af olieselskaber siden 2009. Gruppens olieindustri-finansierede projekter handler blandt andet om at frembringe metoder til at kunne udvinde mere olie og gas ved brug af nano-teknik.

Susan Stipp anerkender, at global opvarmning er et alvorligt problem, men hun påpeger samtidig, at verdenssamfundets forbrug i høj grad afhænger af olie.  

»Der er ingen tvivl om, at vi skal stoppe med at bruge fossile brændsler. Og vi skal udvikle vedvarende energi. Men i mellemtiden skal verdens befolkning brødfødes. Hvis oliepumperne bliver slukket i morgen, vil det være en katastrofe for den globale økonomi,« siger Susan Stipp, professor ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet SCIENCE ved Københavns Universitet.

Hun understreger, at hendes gruppes olieindustri-finansierede projekter er grundforskning, som kan bruges til mange forskellige ting, hvoraf olieudvinding kun er en del af det.

Herudover påpeger hun, at det kan have alvorlige konsekvenser for miljøet og Danmarks uafhængighed, hvis ikke vi finder ud af, hvordan vi kan udvinde mere olie og gas op af Nordsøen. 

Fakta

Verdens 6 største olieselskaber, også kaldet The Supermajors, består af BP, Chevron, Exxon Mobile, Shell, Total og ConocoPhillips.

De har alle bevilget penge til forskning ved danske universiteter fra 2009 til 2014.

Det viser opgørelser over private bevillinger til danske universiteter, som Videnskab.dk har fået aktindsigt i.

»Hvis ikke vi forbedrer teknologierne for udvinding i de eksisterende olie-reserver, kommer olieindustrien til at bore i Arktis eller lave mange flere dybdehavsboringer – begge ting er meget risikable for miljøet. Og hvis ikke Danmark bliver i stand til at udvinde mere olie og gas i Nordsøen, bliver vi nødt til at købe vores olie i Mellemøsten eller Rusland,« siger Susan Stipp.

KU's ledelse vil ikke tage stilling

Dekan ved Susan Stipps fakultet, John Renner Hansen, slår fast, at ledelsen på fakultetet ikke vil forholde sig til, om enkelte forskningsprojekter er problematiske i et etisk perspektiv.

»Hos os er det sådan, at det er de forskere, som modtager bevillingerne, der bestemmer, hvad der skal forskes i. Hvis vi i ledelsen skulle tage stilling til etikken i hvert enkelt forskningsprojekt, skulle vi jo ikke lave andet,« siger John Renner Hansen og slår fast, det er op til politikerne at vurdere forskningens etiske problemstillinger.

»Forskerne har frihed til selv at vurdere, hvad der er etisk korrekt at gøre. Hvis politikerne vurderer, at noget forskning er uetisk, må de forbyde det ved lov eller lade være med at give penge til det,« siger John Renner Hansen, dekan ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet SCIENCE ved Københavns Universitet. 

På Christiansborg mener en række politikere imidlertid, at det er op til forskerne selv at bestemme, hvad der skal forskes i.

Socialdemokraternes forskningsordfører Jeppe Bruus vil ikke blande sig i universiteternes olieforskning, og han mener, at det er naturligt, at olieselskaberne betaler forskere for at udvikle viden om, hvordan man hiver mere olie og gas op af jorden.

»Det, synes jeg, er naturligt. Ligesom det også er naturligt, at Novo Nordisk og og Lundbeck giver penge til forskning i for eksempel diabetes. Så nej, jeg ser det ikke som et problem, at der er samarbejde mellem det offentlige og det private i forhold til forskningen,« siger Jeppe Bruus.

Du kan læse flere reaktioner fra Christiansborg på Videnskab.dk senere i dag.

Sådan har vi gjort

  1. Videnskab.dk har søgt aktindsigt i private bevillinger til Københavns Universitet (KU), Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Aalborg Universitet og Syddansk Universitet. Aktindsigten dækker perioden 2009 til og med 2013.
  2. I opgørelsen over bevillingerne har vi identificeret de forskningsprojekter, som har fået bevillinger fra olie- og gasselskaber.  
  3. Med udgangspunkt i ovenstående regnede vi ud, at danske universiteter har fået mindst 275 millioner kroner af olie- og gasselskaber i alt i perioden.
  4. Herefter undersøgte vi, hvad de konkrete forskningsprojekter, som er støttet af olie- og gasselskaber, gik ud på. Vi har frasorteret de forskningsprojekter, som ikke omhandler forskning i olie og gas. Dermed kunne vi udregne, at 185 millioner kroner (ud af de samlede bevillinger på 275 millioner kroner fra olie- og gasindustrien) er gået til projekter, der helt eller delvist har som formål at undersøge, hvordan man kan udvinde olie og gas i kendte felter eller finde nye forekomster af olie og gas. Klart størstedelen af olie- og gasforskningen foregår ved DTU og KU.
  5. Vi har fået to forskere til at gennemgå vores dokumentation for at være sikre på, at vi har klassificeret de forskellige forskningsprojekter korrekt.

Usikkerheder og mangler

  • Vi søgte aktindsigt på et tidspunkt, hvor det ikke var muligt at skaffe universiteternes oversigter over private bevillinger fra 2014. 
  • Vi har ledt efter relevante forskningsprojekter i opgørelserne over universiteternes private bevillinger ud fra de firmaer, som har givet bevillingen. Mere konkret har vi har søgt efter navne på verdens og danmarks største olie- og gasselskaber. Der kan dog være flere olie- og gasselskaber, som har beviliget penge til danske universiteter end dem, vi har søgt efter og i givet fald indgår disse bevillinger ikke i beregningerne.
  • Det har ikke været muligt at identificere DTU-projekter for en samlet bevilling på 45 millioner kroner fra olie- og gasindustrien. I aktindsigten har disse projekter været forsynet med koder, og det har ikke været muligt at få DTU til at give en samlet oversigt over, hvilke specifikke forskningsprojekter koderne dækker over. Derfor er disse projekter ikke medregnet som projekter, der forsker i udvinding af olie og gas. En del af disse projekter kan dog potentielt set være forskning, som handler om olie- og gasudvinding, men det er ikke muligt at dokumentere.
     

Podcasten Brainstorm

Lyt til Videnskab.dk's podcast om hjernen, Brainstorm, herunder. Du kan også finde flere podcasts fra Videnskab.dk i din podcast-app under navnet 'Videnskab.dk Podcast'.

Videnskabsbilleder

Se de flotteste forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om det betagende billede af nordlys taget over Limfjorden her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk