DTU: Derfor forsker vi i olie og gas
En lang række forskere har rejst en heftig kritik af danske universiteters forskning i udvinding af olie og gas. Forskningen vil føre til en forværring af den globale opvarmning, lyder kritikken. Prorektor ved DTU mener kritikken er forfejlet.

DTU's prorektor, Henrik Wegener, mener ikke forskningen i olie- og gasudvinding er etisk uforsvarlig. (Foto:DTU)

Danske universiteter modtager store bevillinger fra den globale olie-industri for at forske i udvinding af olie og gas.

En række forskere har på Videnskab.dk rejst heftig kritik af, at universiteterne bruger tid og penge på forskning i fossile brændstoffer, som de mener, kan føre til øget global opvarmning.

På Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har det nye ’ Center for Olie og Gas’ for nyligt modtaget én milliard kroner fra olieindustrien og Nordsøfonden, som er ejet af den danske stat.
Prorektor på DTU, Henrik Wegener, mener at kritikken er forfejlet. Han har indvilget i at lade sig interviewe om kritikken på skrift, men Videnskab.dk har ikke haft mulighed for at stille opfølgende spørgsmål.

Det danske samfund har som mål, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændstoffer i 2050. Hvilke tanker gjorde DTU sig om de etiske og klimamæssige perspektiver ved etableringen af Center for Olie og Gas, som har til formål at forske i at øge udvindingen af olie og gas?

»DTU understøtter gennem sit virke 100 procent regeringens målsætning om grøn omstilling, ligesom vi understøtter regeringens ønske om størst mulig uafhængighed af eksterne leverandører under denne omstilling. En hurtig læsning på DTU's hjemmeside vil vise, at DTU er det universitet i Danmark, der har den absolut største andel af forskning og innovation indenfor bæredygtige energiteknologier.«

»Der er tre årtier til 2050 og det fossilfrie samfund, og indtil da har vi stadig brug for olie og gas, hvad enten det er som brændstof eller til produktion af kemikalier og plastic. Flere af de grønne teknologier, som skal erstatte ressourcerne og processerne fuldstændigt, er endnu så umodne, at vi ikke er klar til at vende olie og gas ryggen. Tværtimod befinder vi os midt i en længere overgangsfase: Samtidig med at vi opfinder teknologier, der fremmer en grøn omstilling, skal vi udvikle teknologier inden for olie- og gasområdet blandt andet for at udnytte vores Nordsø-reserver bedre. Som samfund bliver vi i de næste årtier nødt til at spille på alle heste inden for energiområdet for at sikre, at vi både har energi nok, og at vi får realiseret den grønne omstilling.«

Videnskab.dk har søgt aktindsigt i DTU’s bevillinger fra olie- og gasindustrien siden 2009. Vores aktindsigt viser, at DTU har modtaget bevillinger for knap 60 millioner til projekter, som handler om at forøge olie- og gasudvinding. (Tallet er formentlig højere, da tallene for 2014 ikke er med i aktindsigten.) Med etableringen af Center for Olie og Gas vil DTU bedrive denne type forskning for én milliard kroner de næste ti år.
Hvorfor skruer DTU op for mængden af denne type forskning i fremtiden?

Fakta

Serie: Den sorte forskning

En ny serie på Videnskab.dk sætter fokus på dansk forskning, som sigter mod at finde og udvinde mere olie og gas.

10 danske og udenlandske forskere, som Videnskab.dk har talt med, kritiserer, at landets universiteter bruger tid og store summer penge på olie- og gasforskningen.

Kritikerne mener blandt andet, at denne ’sorte forskning’ kan føre til øget global opvarmning. Andre forskere - og flere politikere - påpeger derimod, at vores samfund fortsat har brug for at udvikle viden om, hvordan vi kan udnytte de fossile brændstoffer i blandt andet Nordsøen.

Læs, hvordan serien er blevet til i faktaboksen under artiklen.

»Som nævnt ovenfor understøtter DTU gennem sit virke 100 procent regeringens målsætning om grøn omstilling, ligesom vi understøtter regeringens ønske om størst mulig uafhængighed af eksterne leverandører under denne omstilling.«

Videnskab.dk har snakket med en række forskere, som mener, at der er en stor risiko for, at forskning i at forøge udvindingsgraden i olie-og gasfelter vil forøge den globale opvarmning.
Hvordan forholder du/DTU’s ledelse sig til det? Hvem har ansvaret, hvis forskning udført af DTU-forskere fører til øget global opvarmning?

»Jeg kender ikke den kontekst, hvori de unavngivne forskere har udtalt sig, og har derfor svært ved at komme med et konkret svar. Men helt overordnet kan jeg sige, at den danske energipolitik besluttes af den danske regering, ligesom det også er de danske politikere som beslutter rammevilkårene for reguleringen af de danske CO2-udledninger.«

Hvilke aftaler har DTU med det nye olie-centers tilskudsgivere, om hvordan de må bruge viden om olieudvinding frembragt af DTU’s forskere? Har DTU nogen garanti for, at det nye olie-centers tilskudsgivere - såsom Chevron, Maersk Oil og Shell – ikke vil bruge den viden, som forskere ved centret tilvejebringer, til at udvinde mere olie eller gas fra de felter, som de råder over andre steder i verden?

»Aftalen om etableringen af oliecentret er indgået mellem DTU og Mærsk Olie & Gas på vegne Dansk Undergrunds Konsortium (DUC). Den nye viden, der bliver skabt i centeret, vil blive offentlig tilgængelig gennem publikation, præsentation på videnskabelige konferencer og andre almindelige kanaler. DTU kan ikke bestemme, hvordan tilgængelig offentlig viden bruges, ligesom det som udgangspunkt heller ikke er op til forskere at afholde sig fra at søge nye viden alene, fordi det kan bruges i en anden sammenhæng end det oprindeligt var tiltænkt.«

 

Sådan har vi gjort

1. Videnskab.dk har søgt aktindsigt i private bevillinger til Københavns Universitet (KU), Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Aalborg Universitet og Syddansk Universitet. Aktindsigten dækker perioden 2009 til og med 2013.
2. I opgørelsen over bevillingerne har vi identificeret de forskningsprojekter, som har fået bevillinger fra olie- og gasselskaber. 
3. Med udgangspunkt i ovenstående regnede vi ud, at danske universiteter har fået mindst 275 millioner kroner af olie- og gasselskaber i alt i perioden.
4. Herefter undersøgte vi, hvad de konkrete forskningsprojekter, som er støttet af olie- og gasselskaber, gik ud på. Vi har frasorteret de forskningsprojekter, som ikke omhandler forskning i olie og gas. Dermed kunne vi udregne, at 185 millioner kroner (ud af de samlede bevillinger på 275 millioner kroner fra olie- og gasindustrien) er gået til projekter, der helt eller delvist har som formål at undersøge, hvordan man kan udvinde olie og gas i kendte felter eller finde nye forekomster af olie og gas. Klart størstedelen af olie- og gasforskningen foregår ved DTU og KU.
5. Vi har fået to forskere til at gennemgå vores dokumentation for at være sikre på, at vi har klassificeret de forskellige forskningsprojekter korrekt.

Usikkerheder og mangler

  • Vi søgte aktindsigt på et tidspunkt, hvor det ikke var muligt at skaffe universiteternes oversigter over private bevillinger fra 2014.
  • Vi har ledt efter relevante forskningsprojekter i opgørelserne over universiteternes private bevillinger ud fra de firmaer, som har givet bevillingen. Mere konkret har vi har søgt efter navne på verdens og danmarks største olie- og gasselskaber. Der kan dog være flere olie- og gasselskaber, som har beviliget penge til danske universiteter end dem, vi har søgt efter og i givet fald indgår disse bevillinger ikke i beregningerne.
  • Det har ikke været muligt at identificere DTU-projekter for en samlet bevilling på 45 millioner kroner fra olie- og gasindustrien. I aktindsigten har disse projekter været forsynet med koder, og det har ikke været muligt at få DTU til at give en samlet oversigt over, hvilke specifikke forskningsprojekter koderne dækker over. Derfor er disse projekter ikke medregnet som projekter, der forsker i udvinding af olie og gas. En del af disse projekter kan dog potentielt set være forskning, som handler om olie- og gasudvinding, men det er ikke muligt at dokumentere.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.
Det sker

Foredrag på Bloom-festivalen i 2017.
25/05 kl. 08:00
Oplægsholder
Adresse
Søndermarken, Pile Allé 55, 2000 Frederiksberg
I samarbejde med