Her er 4 trusler i Arktis - og løsningerne på dem
Den arktiske region er på vej ud over kanten, og vinduet for at tackle de værste konsekvenser, er ifølge forskerne bag en ny rapport ved at lukke sig. Men det er ikke for sent endnu.
Arktis kliamændringer havis havstigninger konsekvenser effekt Paris-aftalen udfordringer Grønland uddannlese fremtiden SWIPA-rapport GEUS vejrforhold jetstrømme afsmeltning arter migration havisudbredelsen ændringer Arktiske Ocean isfrit Global weirding

Forandringerne udgør store udfordringer for både mennesker og økosystemer i den arktiske region. Men der er stadig tid til at afværge de værste konsekvenser ved at reducere drivhusgasudledningerne og udvide de arktiske overvågningsprogrammer, siger forskere. (Foto: Peter Prokosch)

Forandringerne udgør store udfordringer for både mennesker og økosystemer i den arktiske region. Men der er stadig tid til at afværge de værste konsekvenser ved at reducere drivhusgasudledningerne og udvide de arktiske overvågningsprogrammer, siger forskere. (Foto: Peter Prokosch)

Historien kort
 • På baggrund af en ny rapport om de forandringer, som klimaændringerne forårsager i den arktiske region, går vi her bagom konsekvenserne af de fire største forandringer.
 • Vi afslører, hvad der skal til for at afværge de værste konsekvenser.

En ny rapport omhandlende konsekvenserne af klimaændringerne i den arktiske region belyser en række forandringer, der allerede nu finder sted.

Forandringerne kan få følgevirkninger, som vil blive mærket i Europa og USA.

I denne artikel gennemgår vi de fire største udfordringer og forandringer og afdækker, hvad der skal til for at tackle dem.

Udfordring nummer 1: Aftagende havis og et isfrit Ishav

En af de mest foruroligende tendenser, som rapporten belyser, er det forsatte fald i udbredelsen af havis i det Arktiske Ocean. 

Mængden af havis har været støt faldende siden påbegyndelsen af satellitobservationer i slutningen af 1970'erne, og udsigten til et overvejende isfrit Arktisk Ocean om sommeren ligger nu blot 20 år ude i fremtiden.

To forskellige scenarier

Den arktiske region står over for store forandringer - uanset hvad vi gør.

Men ifølge SWIPA-forskerne kan vi afværge nogle af de største forandringer med en øjeblikkelig og fuld implementering af Paris-aftalen:

 • Reduktion af drivhusgasudledningen på linje med Paris-aftalen
 • Stabilisering af de årlige gennemsnitstemperaturer i den arktiske region ved cirka 5 grader over 1986-2005-gennemsnittet.
 • Reduktion af de globale havniveaustigninger med 20 cm mellem 2006 og 2100.
 • Stabilisering af varigheden af snedækket ved 10 procent mindre ned i dag.
 • Stabilisering af permafrostudbredelsen ved jordoverfladen ved 45 procent mindre end i dag.

»Formindskelsen af havisudbredelsen vil omforme verden, både biogeofysisk (ift. transport og forekomst af varme, vand og andre stoffer i jorden, planterne og atmosfæren, red.) og politisk. Når vi når frem til midten af århundredet, er Arktis sandsynligvis helt forandret,« fortæller William Colgan,  der er medforfatter på rapporten og glaciolog ved Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS).

Allerede nu kan effekten af den svindende havisudbredelse mærkes. 

Arterne bevæger sig mod nye levesteder, i takt med at større dele af det arktiske ocean hvert år er isfrit i længere tid. Andre arter er afhængige af isen for at kunne overleve, heriblandt visse sælarter og isbjørne, som får sværere ved at ernære sig.

Mindre havis bringer uorden i fødekæden

Mindre havis i Arktis betyder, at den årlige algeproduktion, som gør havet grønnere hvert år, er steget. Som følge har mange marine arter ændret deres kostvaner, hvilket kan bringe uorden i samspillet mellem små marine arter, forholdet mellem rov- og byttedyr samt migrationsmønstrene og skabe problemer i hele fødekæden.

Et isfrit arktisk ocean åbner op for nye skibsfartsruter, og kystnære arktiske samfund oplever allerede tiltagende kyst-erosion, fordi en kombination af mindre isdække på havet, kraftigere vinde og bølger, stigning i havenes vandstand samt afsmeltning af permafrost som følge af opvarmningen gør de arktiske kyster stadigt mere sårbare og udsatte.

Udfordring nummer 2: Globale havniveaustigninger

Hvis vi derimod forsætter med at udlede ufortrødent:

 • Vil de arktiske gennemsnitstemperaturer sandsynligvis nå 12 grader over 1986-2005-gennemsnittet.
 • Vil de globale havniveaustigninger nå 74 cm, når vi når frem til 2100.
 • Varigheden af snedækket vil fortsætte med at svinde ind til 20 procent mindre end i dag, når vi når frem til 2100.
 • Den geografiske permafrostudbredelse ved jordoverfladen vil sandsynligvis svinde ind til 2/3 af den nuværende udbredelse.

Havniveaustigninger udgør både en overhængende risiko og en langsigtet udfordring over hele kloden.

Afsmeltning af landis i den arktiske region har siden 1850 medvirket til knap 40 procent af den 28 cm globale havniveaustigning. En stor del af smeltningen stammer fra den grønlandske Indlandsis.

Denne tendens ser ud til at fortsætte, og forskerne forudsiger, at mindre gletsjere i Rusland og Sibirien vil være helt forsvundet, når vi når frem til midten af århundredet.

Forskere i Danmark har beskrevet forbindelsen mellem den stigende vandstand i verdenshavene og en øget risiko for 100 års-stormfloden, som ramte Danmark i januar 2017.

Lille havniveaustigning har stor effekt

»Selv en lille havniveaustigning betyder, at en 100-årshændelse bliver en 20-årshændelse. Og det med en stigning, der allerede er observeret omkring Danmark,« skriver Ruth Mottram og Christian Roedhacke fra Danmarks Meteorologiske Institut i en artikel publiceret hos ScienceNordic, videnskab.dk’s engelske søstersite. Læs artiklen på dansk: Hvor meget og hvor hurtigt stiger havet?

Det er svært at estimere konsekvenserne verden over nøjagtigt, fordi de afhænger af indbyggerantal, industri og infrastruktur, om oversvømmelsesværn er iværksat, og om det bliver vedligeholdt, samt havstigningernes omfang.

Men som vejledning estimerer FN's IPCC, at havniveaustigninger på 0,5 meter vil have effekt på mere end 120 millioner mennesker og 35.000 milliarder dollars ressourcer af enhver art, som kan gøres op i penge, ved en 100-års hændelse inden år 2070.

Det svarer til 39 millioner mennesker i 2005 målt i 136 store kystbyer. IPCC anslår, at de største tab vil være i Asien og Europa.

Udforsk hvor stor effekt havniveaustigningerne kan få, dér hvor du bor. SWIPA-forskerne estimerer 52 cm mellem 2006 og midten af dette århundrede, hvilket vil sige til 74 cm, når vi når frem til 2100. (Interaktivt kort: Surging Seas / Climate Central)

Udfordring nummer 3: Arktiske forhold har global effekt

Siden den tidligere SWIPA-rapport blev publiceret i 2011, er der nu stigende evidens for, at et varmere Arktis, svindende havisudbredelse og afsmeltning af landis ændrer den atmosfæriske cirkulation og det arktiske oceans egenskaber. Og klimaforskerne er foruroligede.

»Det veldokumenterede fald i havisudbredelsen er en meget stor bekymring. Det vil ikke alene have en effekt på de lokale beboere, men sandsynligvis også en stor effekt på klimaet globalt set,« fortæller professor Marit-Solveig Seidenkrantz, der er klimaforsker ved Arctic Research Center ved Aarhus Universitet. Hun var ikke var involveret i den nye rapport eller nye forskning.

Jetstrømme

Den Subtropiske Jetstrøm er placeret omkring 30 grader nord i cirka 12-16 kilometers højde.

Polarjetstrømmen ligger omkring 60 grader nord ved cirka 7-10 kilometers højde.

Jetstrømme er smalle vindbælter, som ligger i toppen af troposfæren i 7-12 kilometers højde med vindhastigheder på 30-100m/s (100-400km/t). 

Generelt ligger jetstrømmen lige over og parallelt med den grænse, som ligger mellem to luftmasser af forskellig temperatur.

Jetstrømmen snor sig omkring Jorden i en varierende bølgebevægelse, som formes af placeringen af de kolde og varme luftmasser, højtryk og lavtryk, samt fordelingen af landmasserne på kloden.

Kilde: Niels Bohr Institutet

Den svindende havisudbredelse kan få store konsekvenser for havcirkulationen og føre til køligere, mere ustadige og kaotiske klimaforhold i det nordvestlige Europa

Et varmere Arktis og mindre havisudbredelse betyder også, at den nordlige halvkugles polare jetstrøm (se faktaboks, red.) ændrer sig fra at være et kraftigt vindsystem i de højere luftlag til en svagere og mere bugtet strøm.

Det vil medføre en ændring i stormbanerne over den nordlige halvkugle, hvor områder af yderst ustabile vejrforhold kan udvikle sig.

Dette fænomen kan kaldes 'global weirding' - et begreb som flere og flere i vejr- og klimabranchen har taget til sig som et meget mere dækkende begreb end ‘global warming’.

'Global weirding' er i de seneste år observeret adskillige gange. Fænomenet forårsager usædvanligt varmt eller koldt vejr, oversvømmelser, sne eller tørke i USA, det sydlige Grønland og Europa.

Ukendte effekter udgør den største trussel

SWIPA-rapporten belyser også nylig evidens, der afslører, at de arktiske forandringer kan nå helt til Sydøstasien, hvor de er koblet til sommermonsunens begyndelsestidspunkt og nedbørsmængden.

Men SWIPA-forskerne understreger, at de ikke helt har overblik over denne sammenhæng og dens egenskaber, samt hvordan det kan ændre sig fremover.

»Jeg vil vove at påstå, at de ukendte effekter på havcirkulationen udgør den største trussel,« udtaler Jason Box, forskningsprofessor og glaciolog ved GEUS.

Ruth Mottram fra Danmarks Meteorologiske Institut er enig.

»Det er stadig et aktivt forskningsområde, og der er stadig meget at gøre for at afdække de vigtigeste feedback-mekanismer. Det er helt klart noget, vi fremadrettet skal holde øje med,« uddyber hun.

Se, hvordan havisbudbredelsen er koblet til klimaforandringer uden for den arktiske region.

Udfordring nummer 4: Optøning af permafrosten er en tikkende klimabombe

Den hurtige opvarmning af den arktiske jordbund og optøningen af permafrosten volder allerede problemer i den arktiske region. Og det ser ikke ud til at stoppe inden for de næste 30 år.

Arktis kliamændringer havis havstigninger konsekvenser effekt Paris-aftalen udfordringer Grønland uddannlese fremtiden SWIPA-rapport GEUS vejrforhold jetstrømme afsmeltning arter migration havisudbredelsen ændringer Arktiske Ocean isfrit Global weirding

Shishmaref Island i Alaska er blevet ramt af både optøning af permafrost og kysterosion. Forskerne forudsiger, at kysterosionen vil blive forværret, fordi det arktiske ocean er isfrit i længere tid. (Foto: GRID Arendal)

Indtil videre står byer, samfund og industri, der bygger på permafrosten, over for den største udfordring, i takt med at den svinder ind og tør op.

Landbrug og lokalsamfund risikerer, at forurening bliver problematisk, hvis det tidligere frosne affald bliver spredt ud i floder, søer og jordbund. Selv arkæologerne er foruroligede.

»Fra et kulturelt synspunkt, har adskillige arkæologer fortalt mig, at de allerede har oplevet tab af værdifulde arkæologiske prøveemner, der ligger bevaret i den frosne jordbund, men som vil blive nedbrudt, hvis permafrosten tør op,« fortæller Marit-Solveig Seidenkrantz.

50 procent af jordbundens kulstofindhold er lagret i den arktiske permafrost

Også de enorme drivhusgasmængder (metan og CO2), der er lagret i permafrosten, både på land og under havet, udgør et kæmpeproblem. Omkring 50 procent af det samlede kulstofindhold i jorden er lagret i den arktiske permafrost, og det vil blive udledt, i takt med at Arktis bliver varmere.

»Indtil videre er kun en lille mængde af den lagrede drivhusgas blevet udledt i atmosfæren, og det vil føre til en opvarming på 0,2 grader når vi når frem til 2050,« forklarer professor Torben Røjle Christiansen, Institut for Bioscience - Arktisk økosystemøkologi ved Aarhus Universitet. Han fortsætter:

»I forhold til de 5 grader, som man forventer fra menneskeskabte CO2-emissioner, er det meget lidt. Men det er ikke uden betydning. Det er en yderligere faktor. Og dét, politikerne og beslutningstagerne skal vide, er, at det er menneskeskabte CO2-emissioner, der styrer klimaforandringerne.«

Løsning nummer 1: Implementer klimaaftalen fra Paris fuldt ud og øjeblikkeligt

For at afdække mulighederne for at begrænse de arktiske klimaforandringer, sammenlignede SWIPA-forskerne to forskellige scenarier.

 1. I det første scenarie reducerer de drivhusgasemissionerne, så de cirka er på linje med Paris-aftalen.
 2. I det andet scenarie fortsætter drivhusgasemissionerne ufortrødent i et såkaldt 'business as usual'-scenarie.

I begge scenarier undergår den arktiske region stort set de samme forandringer i de følgende 30 år.

Havet og temperaturerne fortsætter med at stige, mens landisen og permafrosten svinder. Men så sker der ting og sager.

»Det er først, når vi når frem til midten af dette århundrede, at forskellen mellem 'business as usual' og Paris-aftalen er tydelig. Men det er en rigtig god investering,« fortæller Jason Box.

Ved at præsentere resultaterne på denne måde viser forskerne, hvor vigtigt det er at træffe de rigtige valg, udtaler Ruth Mottram, som tilføjer:

»Det er ikke lige meget, hvilket scenarie vi vælger. En reduktion af vores drivhusgasemissioner vil markant mindske klimaforandringernes effekt på den arktiske region.«

Colgan er enig:

»For at omskrive SWIPA er Arktis på vej mod en katastrofe, og det videnskabelige samfund opfordrer politikerne til at udforske mulighederne, inden det sker,« siger han.

Løsning nummer 2: Samfund i den arktiske region skal forberede sig

En række mindre rapporter blev offentliggjort sideløbende med SWIPA-rapporten. 

De skitserer og sammenfatter de vigtigste udfordringer, som hver region i Arktis vil stå ansigt til ansigt med, samt hvilke skridt de nu kan tage for at forberede sig på forandringerne.

Arktis kliamændringer havis havstigninger konsekvenser effekt Paris-aftalen udfordringer Grønland uddannlese fremtiden SWIPA-rapport GEUS vejrforhold jetstrømme afsmeltning arter migration havisudbredelsen ændringer Arktiske Ocean isfrit Global weirding

Bevarelsen af traditionelle uddannelser og viden sideløbende med nye uddannelser kan forberede grønlænderne både på udfordringerne og mulighederne. (Foto: Shutterstock)

Se boksen under artiklen med SWIPA-rapportens opsummering Grønlands udfordringer og muligheder.

Forskerne skriver, at Grønland bør forberede sundhedssystemet, så det kan håndtere de eksisterende og fremspirende helbredsproblemer, der omfatter fremkomsten af nye bakterier og vira, i takt med at den arktiske region bliver varmere.

Udnyt økonomiske muligheder og værn og traditionel viden

For at adressere problemstillingerne omkring den svindende havisudbredelse bør man desuden forbedre og refokusere undervisningssystemet.

»Ved at forbedre og styrke undervisningssystemet forbereder man indbyggerne på at være i stand til at udnytte de økonomiske muligheder, der måske vil dukke op i kølvandet på forandringerne. Sprogundervisningsprogrammer kan vise sig at være af særlig stor gavn i Grønland, hvor engelsk ofte er det tredje mest talte sprog,« skriver forskerne bag en regional rapport omhandlende udfordringer og tilpasning i Baffin Bay-regionen i det østlige Canada og vestlige Grønland.

Bedre sprogkundskaber åbner op for nye tilgange til online fjernundervisning, der kan supplere det lokale undervisningssystem og forberede deltagerne på en ny karriere inden for eksempelvis minedrift eller turisme.

Det er dog afgørende, at der bliver værnet om traditionelle undervisningsformer og viden.

»Klimaforandringerne underminerer visse aspekter af den traditionelle viden, som eksempelvis evnen til at forudsige vejrforhold og dyre-migrationen. Men de gør samtidigt andre traditionelle færdigheder endnu vigtigere - for eksempel evnen til at identificere faresignaler samt overlevelsesfærdigheder og indgående kendskab til dyrelivets adfærd,« skriver forskerne.

Denne artikel er oprindeligt publiceret hos ScienceNordic. Oversat af Stephanie Lammers-Clark.

Grønlands udfordringer og muligheder

Udfordringer for Grønland:

Sundhed:

 • Nye vektorbårne sygdomme.
 • Ringere kvalitet af det lagrede drikkevand.

Uddannelse:

 • Miljøforandringerne kan resultere i et muligt tab af traditionelle undervisningsformer (jagt, fiskeri og fouragering).

Økonomi:

 • Udgifter til tilpasning af infrastrukturen som følge af permafrostoptøningen.
 • Behov for flere regulativer, i takt med at industrien udvides.
 • Behov for mellemstatlige arktiske regulativer for at styre den tiltagende skibsfart og turisme i den arktiske region.
 • Lokalt faldende havniveau (i takt med at iskappen svinder ind) vil have stor konsekvenser for lokale havne.

Samfund:

 • Kysterosion som følge af åbent vand, i takt med at det arktiske ocean bliver isfrit om sommeren.

Muligheder for Grønland:

Uddannelse:

 • Nye programmer, som kan opfylde fremspirende sektorers behov og krav (minedrift, turisme).

Økonomi:

 • Nye skibsfartsruter forbedrer forbindelserne mellem arktisk industri og resten af verden.
 • Bedre adgang for fiskeri og introduktion af arter, der migrerer mod nord som følge af klimaforandringerne.
 • Stigning i turismen - 'sidste chance' for at se Arktis.
 • Udvidelse af havnen i Nuuk, udvidelse af lufthavne i Nuuk og Illulissat.
 • Nye regulativer er allerede trådt i kraft for at begrænse adgang til nationalpark i det nordvestlige Grønland og Indlandsisen.

Fokuser forskningsressourcerne i Arktis

SWIPA-forskerne anbefaler desuden, at beslutningstagerne forøger og udvider forskningsindsatsen, så man kan føre tilsyn med alle det arktiske miljøs aspekter.

Det vil levere de datasæt, der skal til, for at forbedre forudsigelserne på mellemkort sigt for eksempelvis havis, lokale vejrforhold, permafrostoptøningen og plante- og dyrelivets reaktion på klimaforandringerne samt implementeringen af lokale tilpasningsplaner - for eksempelvis at identificere udsatte permafrostområder og forskning i bæredygtige bygge- og infrastrukturstilpasning eller udskiftning.

Læs mere om de arktiske overvågningsstationer i Grønland i artiklen Tag med på rundtur på en arktisk overvågningsstation.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Corona-tal

Videnskab.dk går i dybden med den seneste corona-forskning. Læs vores artikler i temaet her.

Hver dag opdaterer vi også de seneste tal.

Dyk ned i grafer om udviklingen i antal smittede, indlagte, døde og vaccinationer i Danmark og alle andre lande.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med over en halv million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk