Patientstyrede indlæggelser i psykiatrien mindsker ikke tvang
Alligevel er ordningen indført i alle regioner. Der skal altså stå senge tomme på de psykiatriske afdelinger og vente på patienter, som måske vil indlægge sig selv. Både patient- og pårørendeforeninger er glade for det.
tom seng psykiatri selvindlæggelser

På Psykiatrisk Center Glostrup i Hvidovre står denne seng tom og venter på en patient med ret til at indlægge sig selv. (Foto: Marie Barse)

På Psykiatrisk Center Glostrup i Hvidovre står denne seng tom og venter på en patient med ret til at indlægge sig selv. (Foto: Marie Barse)

Historien kort
 • I alle regioner har man afprøvet og efterfølgende indført en ordning, hvor svært psykisk syge selv kan bestemme, hvornår de vil indlægges.
 • Ud fra mindre studier troede man, at det ville give mindre tvang, mindre medicin, kortere indlæggelser og færre genindlæggelser.
 • Ny studie viser, at de patientstyrede indlæggelser sandsynligvis ikke virker på nogen af de ting, man havde håbet.

Meget alvorligt psykisk syge patienter har siden 2013 haft mulighed for selv at bestemme, hvornår de gerne vil indlægges på en psykiatrisk afdeling.

De behøver ikke køre til akutmodtagelsen for at få en læge til at vurdere, om de er syge nok til at blive indlagt.

Nu har danske forskere undersøgt effekten af at have det tilbud. Mindre pilotstudier fra Norge har tydet på, at de patientstyrede indlæggelser, som de kaldes, gav mindre tvang.

Men det er bare ikke tilfældet, viser det danske studie, som er det hidtil største – og videnskabeligt bedste – studie på området:

»Der er ikke noget, der tyder på, at det virker til at mindske tvang,« siger ph.d. og læge på Psykiatrisk Center Glostrup Christoffer Torgaard Thomsen. 

Christoffer Torgaard Thomsen har sammen med to af Danmarks førende forskere inden for behandling af psykiatriske sygdomme professor Merete Nordentoft og ph.d. og forskningsleder Michael Eriksen Benros lavet det hidtil største studie af patientstyrede indlæggelser.

»Hvis formålet med at indføre patientstyrede indlæggelser er at nedbringe tvang i psykiatrien, bør man nok gøre noget andet,« siger Christoffer Torgaard Thomsen. 

Tvang dækker over følgende tiltag:
 • Patienten bliver holdt fast eller fikseret med bælte til en seng.
 • Patienten bliver tvangsindlagt uden selv at ville indlægges.
 • Patienten bliver tvunget til at tage medicin.
 • Patienten bliver tvunget til at indtage føde.

Kilde: Sundhed.dk

Han er førsteforfatter på en artikel om resultaterne i det videnskabelige tidsskrift Acta Psychiatry.

Indlagt længere end kontrolgruppe

I studiet har forskerne sammenlignet brugen af tvang, medicinforbrug, selvmord, selvskade og antal sengedage i to grupper patienter.

En gruppe på 422 med kontrakt på at kunne indlægge sig selv. Og en kontrolgruppe på 2.110 matchende patienter med samme alder, køn, diagnose og sygdomshistorie. Læs flere fakta om studiet i boksen 'Fakta om studiet' under artiklen.

Resultatet er, at patientstyrede indlæggelser ikke mindsker brugen af tvang eller risikoen for selvmord og selvskade. De patienter, som kunne indlægge sig selv, tog i gennemsnit mere medicin end dem i kontrolgruppen, og de var både indlagt flere gange og i længere tid. Næsten en måned mere.

»Konceptet er sympatisk og recovery-orienteret, men vi har ikke datagrundlag for at anbefale at indføre det,« siger Merete Nordentoft, som er professor på Københavns Universitet og leder af Psykiatrisk Center Københavns forskergruppe.

tom seng psykiatri selvindlæggelser

På den tomme sengestue står en folder om patientstyrede indlæggelser. (Foto: Marie Barse)

Recovery-orienteret betyder, at man har fokus på muligheden for at komme sig og på at give patienten mere kontrol over behandlingen.

Et ret nyt, norsk studie fra 2017, som godt nok er mindre end det danske, viste det samme. Nemlig ingen effekt på tvang, antal indlæggelser og antal indlæggelsesdage.

Modsiger tidligere forskning

Hvis du have en bedre forståelse af, hvorfor det danske studie sandsynligvis har mere ret end tidligere studier, så skal du læse denne artikel:

Norsk forskning har vist, at patientstyrede indlæggelser mindsker tvang

Professor på Institut for Klinisk Medicin på Universitetet i Oslo Torleif Ruud har forsket i brugerinddragelse i psykiatrien og er meget inde i den tidligere norske forskning i brugerstyrede indlæggelser. Han var med til at vurdere Christoffer Torgaard Thomsens ph.d.-afhandling.

»Det her er metodisk det bedste studie, der er lavet. De tidligere studier har været små og har ikke sammenlignet med en kontrolgruppe. Det er et vigtigt studie, fordi det stiller spørgsmålstegn ved det, vi har troet,« siger han.

Han understreger, at patientstyrede indlæggelser er et nyt forskningsområde. Der er derfor i hans øjne brug for mere forskning for at drage endegyldige konklusioner.

Ordningen er allerede implementeret

De patientstyrede indlæggelser virker altså ikke bedre end den almindelige behandling til det, man havde håbet. Så skrotter man vel tiltaget?

Nej. I Region Hovedstadens Psykiatri besluttede man allerede i 2016, da forsøgsperioden med de patientstyrede senge udløb, at gøre ordningen permanent. Før man vidste noget om resultaterne af forskningen.

Man har ovenikøbet udvidet, så alle psykiatriske centre nu kan tilbyde patientstyrede indlæggelser. I alt 16 senge står tomme og venter på en patient, som måske vil indlægge sig selv.

I forsøgsperioden var kun syv senge reserveret til de patientstyrede indlæggelser. Sengene er dog ekstra senge og er ikke taget fra den almindelige normering.

Formålet med patienstyrede indlæggelser

Det har ifølge forskningen sandsynligvis virket på at:

 • Styrke patientens autonomi og tryghed.
 • Sikre bedre patient- og pårørende-tilfredshedsoplevelse.

Mens det sandsynligvis ikke har virket på at:

 • Nedbringe det samlede antal indlæggelsesdage for den enkelte patient
 • Nedbringelse af tvangsanvendelse for den enkelte patient
 • Mindske brug af medicin for den enkelte patient

Kilde: Sundhedsstyrelsen

I Region Sjælland, Region Nordjylland og Region Midtjylland har man også gjort ordningen permanent. I Midtjylland står sengene dog ikke tomme, men må bruges af andre patienter. I Region Syddanmark har man kørt ordningen videre i 2017 og skal nu vurdere, om den skal gøres permanent.

Mindre tvang er ikke det vigtigste

Susanne Due Christensen fra Socialdemokratiet er formand for psykiatriudvalget i Region Hovedstaden. Hun var med til at beslutte, at de patientstyrede indlæggelser skulle gøres til et permanent tilbud på alle psykiatriske centre i regionen.

På trods af de nye forskningsresultater mener hun stadig, at det var den rigtige beslutning:

»Naturligvis har vi haft en forhåbning om, at patientstyringen ved indlæggelse ville betyde en reduktion i tvang. Samtidig har vi valgt også at se på andre mål: Patientinddragelse, selvbestemmelse og patienternes recovery, og på de områder har patienter og personale været glade for ordningen,« siger hun.

Sengene bidrager efter hendes mening til, at patienterne i højere grad tager ansvar for eget liv og kan tage eventuelle forværringer i opløbet.

Hun understreger desuden, at man i psykiatrien generelt har meget fokus på at nedbringe tvang.

I Region Hovedstadens Psykiatri har man indført en række tiltag udelukkende med det formål at nedbringe tvang. For eksempel mere adgang til fysisk aktivitet, sanserum og tættere samarbejde med patienterne om at lave kriseplaner.

psykiatri indlæggelser tvang frivilling senge

På Psykiatrisk Center Glostrup i Hvidovre er en enkelt seng reserveret til patientstyret indlæggelse. (Foto: Marie Barse)

Det handler om empowerment

Recovery handler om, at det er muligt at komme sig over en psykisk sygdom, og at den enkelte skal finde sin egen vej til et godt liv uden eller på trods af psykisk sygdom.

Men hvordan bidrager det til fokus på recovery at have senge stående tomme til et tilbud, som ikke virker bedre end det almindelige tilbud om indlæggelse?

Forskning søger løsninger

Mere og mere forskning går ud på at udvikle og teste tiltag, som skal løse samfundets problemer.

Interventionsforskning kaldes det.

Videnskab.dk sætter i en artikelrække fokus på den type forskning, der skal gavne velfærdssamfundet.

Følg med i temaet her.

Støtte fra TrygFonden har muliggjort temaet. TrygFonden har dog ikke indflydelse på, hvilken forskning vi skriver om, og hvordan artiklerne skrives. 

Læs mere om aftalen her.

Det gør det, fordi de patientstyrede indlæggelser giver nogen helt andre gevinster, vurderer formand for Psykiatrifonden, Anne Lindhardt:

»Det her handler om meget andet end tvang og medicin. Det handler om empowerment, bedre etik og bedre samarbejde med patienterne,« siger Anne Lindhardt, som også er psykiater og tidligere centerchef på to psykiatriske centre i Region Hovedstaden.

Et norsk studie fra 2016 viste dog, at retten til at kunne indlægge sig selv tilsyneladende ikke bidrog mere til recovery end det almindelige tilbud. I studiet har man sammenlignet to grupper af patienter – den ene gruppe have ret til at indlægge sig selv, den anden havde ikke.

Kulturændring i psykiatrien

Både Psykiatrifonden og landsforeningen Bedre Psykiatri mener ligesom Region Hovedstadens Psykiatri, at de patientstyrede indlæggelser har stor værdi.

»Perspektivet i det her handler om at lave en kulturændring i psykiatrien, så man lægger mere magt ud til brugerne og har fokus på recovery,« siger generalsekretær i Bedre Psykiatri, Thorstein Theilgaard.

Region Hovedstadens Psykiatri har nedsat en styregruppe, som skal optimere de patientstyrede indlæggelser:

»Vi ønsker at fortsætte med tilbuddet og drøfter løbende, hvilke målgrupper der kan drage nytte af at have tilbuddet,« siger Susanne Due Christensen.

Ifølge professor Torleif Ruud, som har været bedømmer på det nye ph.d.-studie, ville et rigtig godt næste skridt, når man nu vil have ordningen, være, at undersøge, om der er nogen grupper, som har fordel af tilbuddet, mens andre ikke har.

»Det kunne for eksempel være interessant at se på diagnosegrupperne. Er der grupper af patienter, hvor tilbuddet giver bedre mening end andre,« siger han.

 

Fakta om studiet

Forskerne har via registre fulgt 422 patienter, som har underskrevet en kontrakt om at kunne indlægge sig selv.

De har set på:

 • Hvor meget patienterne var udsat for tvang
 • Deres medicinforbrug
 • Antal indlæggelsesdage
 • Selvmord, selvmordsforsøg og selvskade

Forskerne har sammenlignet patienterne i et år før de underskrev kontrakten med det første år, de havde ret til at indlægge sig selv.

Via registre har de fundet en kontrolgruppe, som er matchet i forhold til alder, diagnose, tidligere erfaringer med tvang, medicinforbrug, antal indlæggelsesdage og selvskadende adfærd.

Kontrolgruppen er også fulgt et år tilbage i tiden og et år frem.

Begge grupper oplevede positiv udvikling. De var indlagt mindre, havde færre episoder med tvang og mindre selvskadende adfærd.

I sidste ende ser det ikke ud til, at retten til patientstyret indlæggelse har virket bedre end standardbehandlingen på nogen af parametrene.

Sådan fungerer patientstyrede indlæggelser

Det var Sundhedsstyrelsen, som – inspireret af gode erfaringer og mindre forskningsresultater i Norge – ønskede at afprøve patientstyrede indlæggelser i Danmark.

I 2013-2016 kørte et satspuljeprojekt i samtlige danske regioner, hvor i alt 21 senge blev reserveret til brugerstyret indlæggelse. Hver seng havde 15-35 patienter tilknyttet.

Patienterne var alle kendt i psykiatrien. Det var patienter med lang sygdomshistorie og mange indlæggelser. Mere end halvdelen havde en skizofrenidiagnose.

Sammen med deres psykiater underskrev patienterne en kontrakt, som sikrede dem en seng på et psykiatrisk afsnit, når de selv kunne mærke, at de havde brug for det. Sengen står tom og venter på dem.

Når de er indlagt, er de indlagt på samme vilkår som alle andre. De får altså hverken mere eller mindre hjælp og behandling end ved en almindelig indlæggelse.

En patientstyret indlæggelse kan vare maksimalt fem døgn undtagen i Region Sjælland, hvor man kan være indlagt syv døgn. Efter de fem døgn bliver man udskrevet eller overført til en almindelig indlæggelse, hvis man er for dårlig til udskrivelse.

Efter satspuljeprojektet sluttede i 2016 har alle regioner kørt videre med ordningen. Region Syddanmark er den eneste region, som ikke har gjort ordningen permanent endnu.

I Region Hovedstaden har man udvidet de patientstyrede senge, så alle psykiatriske centre kan tilbyde patientstyrede indlæggelser. I alt 16 senge står til rådighed for patienter med ret til at indlægge sig selv.

Nyhed: Lyt til artikler

Du kan nu lytte til udvalgte artikler herunder. Du kan også lytte til de oplæste artikler i din podcast-app, hvor du finder dem under navnet 'Videnskab.dk - Lyt til artikler'.

Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om de nedenstående prisvindende billeder af stjernetåger og stjernefabrikker her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk