Diversitet på arbejdspladsen fører til social samhørighed og trivsel i dit team
Mangfoldighed gør os mere fordomsfrie; både i lokalsamfundet og på arbejdspladsen. Ny forskning afslører, at stor forskelligartethed blandt kollegaer medvirker til social samhørighed og trivsel i teams.
diversitet super-diversitet mangfoldighed forskelligartethed diskriminering etnisk fordomsfuld samhørighed velvære arbejdsplads socialisering social kontakt kollegaer medarbejdere ansatte arbejdsklima arbejdsforhold sociologi dysfunktionel gruppedynamik

Nyt forskningsprojekt identificere en frugtbar sammenhæng mellem mangfoldighed og positiv gruppedynamik, der bygger på gensidig støtte og teamsamhørighed. I et såkaldt ’supermangfoldigt’ team er medarbejderne nemlig alt for forskellige til at være fordomsfulde overfor hinanden. (Foto: Shutterstock) 

Nyt forskningsprojekt identificere en frugtbar sammenhæng mellem mangfoldighed og positiv gruppedynamik, der bygger på gensidig støtte og teamsamhørighed. I et såkaldt ’supermangfoldigt’ team er medarbejderne nemlig alt for forskellige til at være fordomsfulde overfor hinanden. (Foto: Shutterstock) 

Kan mangfoldighed fremme team samarbejde på arbejdspladsen, eller fører det til konflikt?

Introducerer nye kollegaer fra den anden side af verden en særlig social dynamik og en ny og anderledes måde at anskue tingene på? Eller påvirker kulturelle forskelle teamet til at blive opdelt i undergrupper baseret på køn, alder, etnicitet/national baggrund, uddannelse baggrund mv?

Den hidtidige forskning inden for mangfoldighed i teams har indtil videre vist modstridende resultater. 

Historien kort
  • En række studier viser en postiv effekt ved mangfoldighed i teams og på arbejdspladsen.
  • ’Supermangfoldighed’ fremmer en særlig slags social samhørighed gennem - og ikke på trods af - teammedlemmernes mange forskelligheder.
  • Forskningsprojektet viser, at medarbejderne kan være for forskelligartede til at være fordomsfulde.

Hvor visse studier har vist, at kulturel mangfoldighed er gavnlig, fordi det fremmer et bredt udvalg af opgaverelateret videnevner og færdigheder, så dokumenter andre studier, at forskellighed er en kilde til konfliktmagtkampe og dysfunktionel gruppedynamik.

Årsagen til disse tilsyneladende modstridende resultater kan skyldes, at forskningen kun sjældent adresserer graden af mangfoldighed blandt teamets medlemmer.

Mange af de grupper, som er blevet undersøgt, har haft mindre end 15-20 procent repræsentation af demografiske minoriteter (dvs mangfoldighed inden for køn, alder, etnicitet/nationalitet). Betydning af, hvordan selve omfanget af mangfoldighed blandt gruppens medlemmer (dvs. kulturelle, køns-, aldersmæssig og andre forskelle) påvirker gruppedynamikken mangler nemlig ofte fra den nuværende debat.

Netop dette spørgsmål besluttede vi os for at grave dybere ned i ved at undersøge teams i den uhyre mangfoldige organisation, ISS Danmark.

Mangfoldighedsforskning i et globaliseret Danmark

Vi studerede en meget forskelligartet virksomhed, ISS. Blandt de godt 7.200 medarbejdere i Danmark har halvdelen indvandrerbaggrund, og de har medarbejdere ansat fra hele 118 forskellige lande. 

På baggrund af observationer og interviews med teamledere og medlemmer af mere end 30 teams beskæftiget med rengøring og catering, viste vores undersøgelse en uhyre produktiv sammenhæng mellem stor grad af forskellighed i teamet og så en positiv gruppedynamik baseret på gensidig støtte og teamsamhørighed.

Hvad der viste sig at være bemærkelsesværdigt, er, at særligt teams med meget høj numerisk repræsentation af mangfoldighed – de såkaldte 'supermangfoldige' teams – viste sig at øge potentialet for positivt samarbejde, høj social samhørighed blandt kollegaer og forbedret trivslen på arbejdspladsen.

Det stemmer overens med forskning, der går tilbage til 1970'erne. Her blev det for første gang vist, at man ved at øge tilstedeværelsen af forskelligt positivt kan påvirke alle gruppemedlemmerne evne til at påvirke teamdynamikken, mulighed for at deltage i væsentlige beslutningsprocesser og samarbejde i teamet. Jo større team forskellighed desto bedre. 

Resultaterne er publiceret i en række studier som led i et post.doc.-forskningsprogram på Copenhagen Business School og ISS Danmark.

Hvad er supermangfoldighed?

I 2007 introducerede socialantropologen Steven Vertovec begrebet 'superdiversity' eller på dansk supermangfoldighed, til at beskrive den sociale og demografiske udvikling i Storbritannien, især i urbane områder.

Supermangfoldighed beskriver en 'diversificering af mangfoldighed', der er baseret på tre sammenhængende udviklingstendenser:

  • Ændring af befolkningssammensætningen som følge af globale migrationsstrømme de seneste 30 år
  • Ændret demografi i forhold til køn- og alderssammensætning i befolkningen
  • Forandringen i indvandrernes sociale, økonomiske og kulturelle kapital (deres uddannelsebaggrund, arbejdskompetencer, erhvervserfaring, civile status, deres indvandring historie i det nye hjemland (1., 2. eller 3. generation?) osv.)

Studier i traditionelle mangfoldighedsmønstre

Modsat Vertovecs studier, viste størsteparten af studier i migration og social sammenhængkraft en klar kausalitet mellem særligt etnisk mangfoldighed og faldende social tillid og sammenhængskraft (Bl.a. Putnam, 2007).

Studierne dokumenterede, at etnisk forskellighed tilskyndede borgere i etnisk mangfoldige naboområder til at trække sig fra det kollektive sociale liv, udvise mistillid over for deres naboer, samt at holde til egne etniske enklaver.

Studierne granskede imidlertid kun lokalsamfund, der typisk var domineret af to eller tre veletablerede etniske grupper, også omtalt som mere traditionelle mangfoldighedsmønstre.

Hvad med mere forskelligartede samfund?

I modsætning til de traditionelle mangfoldighedsmønstre i boligområder, så udviser supermangfoldige boligområdet og lokalsamfund adskillige positive relationer mellem borgere på tværs af etniske og kulturelle forskelle.

Det skyldes, at beboere i supermangfoldige lokalsamfund ikke har mulighed for at kategorisere folk de ikke kender, som hørende til i én af ​​to lejre - 'vores egne' eller 'andre'.

Den ekstreme variation af kulturelle og sociale identiteter, af individuelle livsbaner og tilknytningsforhold til lokalsamfundet betyder, at enhver antagelse om personer, man ikke kender sandsynligvis vil være forkert. Der er for stor variation blandt lokale beboere til at kategoriserer hinanden – forskelligheden skaber simpelthen for stor uforudsigelig.

Dette forhold er beskrevet af to britiske antropologer:

»Her har vejen til fremgang [velfungerende lokalsamfund] meget lidt at gøre med etnisk homogenitet, fordi de sociale skel, der definerer hverdagen, ikke er organiseret langs etniske linjer, men langs andre former for forskelle [som] skærer på tværs af etnicitet.« 

Stor mangfoldighed giver mindre plads til fordomme

Vores forskning viser, at det samme princip gælder på arbejdspladsen.

Ligesom beboerne i de supermangfoldige lokalsamfund ikke på forhånd kunne kategorisere de 'andre', var medlemmerne af supermangfoldige grupper i vores studie heller ikke i stand til at kategorisere kollegaerne i klart definerede etniske undergrupper.

Der var simpelthen for stor spredning i alder, køn, etnicitet, national baggrund, kultur, sprog, uddannelsesmæssig baggrund, erhvervserfaring, tid i Danmark eller i organisationen. Medarbejderne var for forskelligartede til at være fordomsfulde.

diversitet super-diversitet mangfoldighed forskelligartethed diskriminering etnisk fordomsfuld samhørighed velvære arbejdsplads socialisering social kontakt kollegaer medarbejdere ansatte arbejdsklima arbejdsforhold sociologi dysfunktionel gruppedynamik

Der var for stor spredning i alder, køn, etnicitet, national baggrund, kultur, sprog, uddannelsesmæssig baggrund, erhvervserfaring samt tid i Danmark eller i organisationen til, at medarbejderne var fordomsfulde. (Foto: Shutterstock)

Supermangfoldighed gjorde teammedlemmerne mere tilbøjelige til at socialisere og samarbejde ud over og på tværs af etniske og kulturelle forskelle.

Det står i modsætning til det, vi typisk ser i teams, der er domineret af én eller to etniske eller nationale identiteter. Her opdeles teamet often i mindre etniske undergrupper. Disse etniske grupperinger vil ofte være styret af kulturelt definerede normer og værdier til skade for samarbejde og demokratiske beslutningsprocesser i teamet.

Mangfoldighed fremmer social samhørighed

Den sociale samhørighed blev i vores studie fremmet som følge af – og ikke på trods af – den store forskellighed fremmet i de supermangfoldige teams.

Lad os give et par eksempler på dette:

»Vi er en krydderiblanding, og vi kommer fra overalt i verden. Vi er to fra Zanzibar, to fra Marokko, et par stykker fra Tyrkiet, Polen, Nepal, Vietnam, Spanien, Bolivia... Det er så sjovt at være sammen med kollegaer fra hele verden, og det styrker det sociale sammenhold i mit hold,« fortalte en medarbejder fra et rengøringsteam.

Bestil et gratis foredrag om diversitet i teams

Lotte Holck er med i 'Bestil en Forsker'-ordningen - en del af Forskningens Døgn - og kan til og med 3. april bookes gratis til at holde et foredrag mellem 20.-26. april. Det tilbud gælder også for de øvrige forskere i ordningen. 

Foredragets titel er 'Diversitet er godt for dig og dit team/Diversity is good for you' og kan bestilles her

Mange af teamledere var opmærksomme på mangfoldighedens fordele i rekrutteringssituationen. 

Da jeg eksempelvis spurgte en køkkenleder hvorvidt hun prioriterede mangfoldighed i forhold til rekruttering for at fremme forskellighed i teamsammensætning, forklarede hun mig:

»Jeg tager absolut hensyn til nationalitet. Hvis du har folk fra mange lande, er teammedlemmerne alt andet mere lige og på lige fod med hinanden. Det er bedst med en slags blandede bolcher. Det er fordi, at vi altid lærer noget fra hinanden, hvad angår færdigheder og adfærd. Og gensidig respekt opstår kun, hvis vi er meget forskellige. Hvis der er for mange fra det samme land, er det altid et sæt kulturelt definerede regler og normer, der hersker.«

Gensidig hjælp og støtte blandt teammedlemmer

Forskellighed i de supermangfoldige teams blev overvejende beskrevet som et positivt træk, der resulterede i et bedre samarbejde og pro-social adfærd.

Vi fandt mange eksempler på, hvordan en stor grad af forskelle gjorde det muligt for teammedlemmerne at engagere sig i gensidige hjælp og støtte. Dette fremmer følelsen af retfærdighed og en ligelig arbejdsfordeling blandt alle holdmedlemmer.

For eksempel hjalp yngre teammedlemmer de ældre kolleger med fysisk belastende opgaver, mens ældre teammedlemmer udviste omsorg overfor de  yngre medlemmers arbejdsstillinger og gav ergonomiske og personlige råd.

diversitet super-diversitet mangfoldighed forskelligartethed diskriminering etnisk fordomsfuld samhørighed velvære arbejdsplads socialisering social kontakt kollegaer medarbejdere ansatte arbejdsklima arbejdsforhold sociologi dysfunktionel gruppedynamik

Et stærkt træk ved velfungerende, supermangfoldige hold er holdmedlemmernes frivillige investering i kommunikation og socialisering ud over arbejdstiden. (Foto: Shutterstock)

Når det kom til sprogfærdigheder, hjalp de teammedlemmer, der havde været længst tid i Danmark, nybegynderne med at øve dansk:

»Du skal tale, tale, tale - ellers lærer du aldrig dansk,« sagde en vietnamesisk medarbejder for at opmuntre og tilskynde en nyligt ankommet syrisk flygtning til at lære dansk.

Teamet nød derved godt af kollegaer med lang anciennitet og ophold i Danmark og deres evne til at sætte sig ind i de nyankomne kollegers situation. Deres viden om betydningen af ​​at lære dansk for at få en fod ind på arbejdsmarkedet samt tilskyndelse til at lære og tale dansk blev indarbejdet i samarbejdet mellem team medlemmerne.

Velfungerende mangfoldige teams kommunikerer og socialiserer mere

Et tredje stærkt træk ved velfungerende, supermangfoldige teams er medarbejdernes frivillige investering i kommunikation og socialisering ud over arbejdstiden.

De team, som vi undersøgte, brugte tid på at lære hinanden at kende ved at holde hyppige kaffe og vandpauser sammen, og ved at bruge tid på at snakke sammen om arbejdet og privatlivet over frokosten. Det er særligt nødvendigt at gøre en særlig indsats for at lære hinanden i meget mangfoldige teams.

Men teammedlemmerne prioriterede ofte også den sociale del af teamsamarbejdet ud fra ren og skær interesse for at lære hinandens mange spændende livshistorier og de mange forskellige oplevelser, som et supermangfoldigt team har at byde på.

Fokus på kommunikation og socialt samvær styrker ikke blot den sociale sammenhængskraft, men tillader også teammedlemmer at skille sig ud som private, unikke individer, da der er tid og plads til at fortælle om sig selv. 

Gennem socialt samvær og samarbejde kom de enkelte medarbejderes unikke kompetencer og personlighed til syne, blev anerkendt og dermed anvendt.

En leder af et rengøringshold fortalte:

»Når de [teammedlemmerne] er meget forskellige, bliver de mere inklusive og orienteret mod alle teamets medlemmer.«

Således skabes en social samhørighed gennem - og ikke på trods af - deres mange forskelligheder.

Tag ved lære af supermangfoldigheden

Ligesom de supermangfoldige lokalsamfund i Storbritannien hjælper os til at forstå nye sociale og kulturelle virkeligheder i det 21. århundredes multikulturelle samfund, så kan supermangfoldige arbejdspladser som ISS Denmark anskueliggøre, hvordan man udnytter den åbenlyse fordel ved arbejde med og på en multikulturel arbejdsplads i et globaliseret arbejdsmarked.

ForskerZonen

Denne artikel er en del af ForskerZonen, som er stedet, hvor forskerne selv kommer direkte til orde.

Her skriver de om deres forskning og forskningsfelt, bringer relevant viden ind i den offentlige debat og formidler til et bredt publikum.

ForskerZonen er støttet af Lundbeckfonden.

En stor numerisk repræsentation af mangfoldighed er afgørende for progressiv teamdynamik, hvilket vores studie demonstrerer. Ledere bør derfor være opmærksomme på den eksisterende sammensætning af ​​deres medarbejdere, når de rekrutterer nye medarbejdere til deres teams, hold og afdelinger.

For at fremme pro-social adfærd skal teamledere også prioritere sociale aktiviteter og arrangementer, for at gøre det muligt for deres medarbejdere at lære hinanden at kende. Dette fremmer muligheden for samarbejde og gensidig hjælp mellem kolleger.

Vi ved, at kontakt med og interaktion mellem personer med forskellig baggrund mindsker risikoen for, at samarbejdet baseres på stereotype opfattelser og diskrimination. Stor forskellighed fremmer fordomsfrie og socialt modtagelige teams med medlemmer, der er interesserede i at udnytte hinandens indbyrdes forskelle: Det gør arbejdspladsen mere spændende og styrker opgaveudførelsen.

Endelig skal ledere på at alle niveauer i organisationen fortælle om fordelene ved forskellighed blandt medarbejderne, og hvordan det giver forskellige perspektiver på problemløsning og øger evnen til at yde service for en kundegruppe, der også bliver mere og mere mangfoldigt grundet globalisering.

Så næste gang du leder efter et job, så kig efter en supermangfoldig organisation, der kan inspirere og udfordre med en forskellighed af kompetencer, viden og ideer samt en styrket social samhørighed på tværs af forskelligheder. Undgå de kulturelt homogene arbejdspladser - de bliver sejlet agterud i en globaliseret verden.

Læs artiklen på engelsk hos ScienceNordic. Oversat af Stephanie Lammers-Clark.

Nyhed: Lyt til artikler

Du kan nu lytte til udvalgte artikler herunder. Du kan også lytte til de oplæste artikler i din podcast-app, hvor du finder dem under navnet 'Videnskab.dk - Lyt til artikler'.

Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om de nedenstående prisvindende billeder af stjernetåger og stjernefabrikker her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk