Når naboen støjer: Danske forskere undersøger vores forhold til babygråd og morgenfester
Hver tredje dansker, der bor i lejlighed, er generet af nabostøj. Alligevel har støjgenerne knap nok været undersøgt - før nu.

Nabostøj kan være meget svært at måle, da det er forskelligt fra person til person, hvad der går dem på nerverne. (Foto: Shutterstock)

Nabostøj kan være meget svært at måle, da det er forskelligt fra person til person, hvad der går dem på nerverne. (Foto: Shutterstock)

Tunge, slæbende skridt. Døre, der smækker. Babygråd. En spontan morgenfest. En knirkende seng. Eller måske et skænderi.

De fleste, der har boet i byen, har sikkert haft en nabo, hvis larm gik dem på nerverne. 

Et dansk forskningsprojekt undersøger nu, hvordan støj fra vores naboer påvirker os, og hvordan vi forholder os til vores vilkårlige næste.  

Naboens støj klør som et myggestik

»Det føles, som om det klør. Jeg prøver at ignorere det, ligesom jeg siger til mine børn, at de skal gøre, hvis de får et myggestik.«

Sådan forklarer den 37-årige caseperson ‘Liva’, der bor på Østerbro, at hun oplever generne, når hun kan høre sine naboer tale lavmælt på den anden side af soveværelsesvæggen lige inden sengetid.

»Naboerne taler på en helt stille og rolig måde, der er intet at klage over, men lyden er mere generende for mig, end musik for eksempel ville være, fordi det er privat,« tilføjer den anonymiserede 'Liva'.

Hun er én af flere end 30 interviewpersoner, der har fortalt Sandra Lori Petersen, leder af forskningsprojektet ‘Hvad er nabostøj?’ på Københavns Universitet, om sine problemer med nabostøj.

Støj og sundhed

World Health Organization (WHO) har udpeget støj, som det næststørste miljøproblem i EU, kun overgået af luftforurening.

Ifølge WHO kan trafikstøj medføre gener og helbredseffekter, såsom kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnbesvær, stress, forøget blodtryk, forøget risiko for hjertesygdomme og hormonelle påvirkninger.

På europæisk plan vurderes det, at 125 millioner europæere er påvirkede af trafikstøj, og at flere end 20 millioner er direkte generede.

En WHO-rapport fra 2011 konkluderer, at trafikstøj hvert år koster mindst 1 million sunde leveår i Vesteuropa.

Øget fokus på støj og sundhed

Videnskaben har de seneste år fået øjnene op for støjs betydning for vores sundhed.

Indtil videre har forskning og undersøgelser på området dog mest handlet om susen fra motorvejen og brummende trafikpropper og ikke den helt nære støj fra den anden side af væggen, som 'Liva' beretter om. 

Og det er et problem, fortæller postoc på Institut for Antropologi på Københavns Universitet Sandra Lori Petersen til Videnskab.dk:

»Der er god grund til at formode, at nabostøj også har sundhedsskadelige konsekvenser,« siger Sandra Lori Petersen om projektet, som er finansieret af Grundejernes Investeringsfond og Realdania.

»Vores mål er at undersøge mønstre og tendenser i folks oplevelse af gene i forhold til, hvornår lyden af naboer bliver til generende støj,« tilføjer hun.

Naboens larm er et underbelyst emne

Ifølge undersøgelser foretaget af Statens Institut for Folkesundhed i 2005,  2010 og 2017 anslås det, at 35 procent af folk, der lever i lejligheder i Danmark, er forstyrret af nabostøj.

Det indikerer altså, at nabostøj er en udfordring for mange. Samtidig er det et problem, vi ved meget lidt om, pointerer Sandra Lori Petersen:

»Når nabostøj ikke i særlig høj grad har været undersøgt, skyldes det, at det ikke er en form for støj, hvis gene umiddelbart lader sig måle,« siger hun.

Støjproblemer i Danmark

I Danmark offentliggjorde Gate 21, der er et nonprofitpartnerskab mellem kommuner, virksomheder og videninstitutioner, og konsulenthuset Rambøll i 2016 en rapport om trafikstøj, der var finansieret af Realdania.

Her blev det blandt andet fremhævet, at flere end 720.000 boliger eller 1.4 millioner danskere er påvirket af trafikstøj, som ligger over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi.

Ifølge Miljøstyrelsen er trafikstøj skyld i tidligere død for 200 til 500 danskere årligt .

Ifølge undersøgelser foretaget af Statens Institut for Folkesundhed i 2005,  2010 og 2017 anslås det, at 35 procent af folk, der lever i lejligheder i Danmark, er forstyrret af nabostøj.

Nabostøj er noget andet en trafikstøj

Trafikstøj er generelt nemmere at måle, da støjen fra trafik i højere grad handler om decibel, altså hvor højt lydniveauet er.

Støjen, der opleves, fra ens nabo kan sjældent blot opgøres som lydniveau.

»Nabostøj handler mere om karakteren af lyden fra din nabo. Her kan meget private lyde, der eksempelvis ikke er så høje, virke mere forstyrrende end højere lyde, som eksempelvis fra trafikken, der generelt er mere monotone,« forklarer Sandra Lori Petersen.

Hun fremhæver en caseperson som ‘Liva’ som et eksempel på, hvor svært det er at måle gener ved nabostøj, da det er så forskelligt fra person til person, hvordan generne opleves.

Derfor mener hun også, at den kvalitative tilgang, der bygger på interview og personlige oplevelser, som antropologien tilbyder, kan byde ind med nogle nuancer, der hidtil har været savnet i undersøgelsen af nabostøj.

Dansk undersøgelse efterlyses

Det bakkes op af civilingeniør og seniorforsker på Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) Birgit Rasmussen, der er del af forskningsgruppen for Bygningsfysik og Konstruktioner på Aalborg Universitet og har arbejdet med emnet i mange år. 

Birgit Rasmussen forklarer, at man i Storbritannien og flere andre lande har foretaget undersøgelser om nabostøj, men at de har manglet i en dansk sammenhæng. Derfor hilser hun også det nye projekt velkommen. 

»Jeg synes, at det er godt, at der bliver udført nogle undersøgelser på dansk, så kan man ikke bortforklare problemet længere,« siger Birgit Rasmussen.

Hun mener, at der mangler et sted, hvor man kan kortlægge og varetage problemet på nationalt plan.

»Det er ikke sådan, at vi har et centralt organ i Danmark, hvor man kan indrapportere nabostøj,« påpeger Birgit Rasmussen.

Etagebyggerier i Danmark

Der findes en million hjem i etagebyggerier i Danmark.

  • Cirka 500.000 af dem er bygget fra 1850 til 1930 og har »meget utilfredsstillende lydforhold«.
  • Cirka 100.000 af dem er bygget fra 1930 til 1960 og har »utilfredsstillende lydforhold«.
  • Cirka 400.000 af dem er bygget fra 1960 og frem og har »mindre tilfredsstillende lydforhold«.
  • Færre end 5 procent lever op til  minimumskravene for lydisolation.

Kilde: Birgit Rasmussen, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København.

Lydforholdene i danske boliger er et problem

Birgit Rasmussen arbejder blandt andet med at kortlægge lydforholdene i danske boliger. 

Cirka en million hjem i Danmark findes i etagebyggerier. Halvdelen af dem blev bygget inden indførelsen af lydisolationskrav, der blev skrevet ind i bygningsreglementet i 1961, og siden blev skærpet i 2008 og 2018.

Generelt er det kun nybyggeri fra 2010 og frem, der opfylder nugældende minimumskrav for lydisolation for nybyggeri, og Birgit Rasmussen estimerer, at det er færre end fem procent af de en million hjem i etageboligbyggerier, der opfylder minimumskravene.

Lær din nabo at kende

Selvom forskningsprojektet ‘Hvad er nabostøj?’ stadig kun lige er begyndt, har de to antropologer allerede nu kortlagt et par tydelige tendenser på baggrund af deres feltarbejde.

Først og fremmest er der tendens til, at folk oplever lyde fra naboer, de ikke kender eller identificerer sig med, som mere generende end naboer, som de har en nær relation til eller identificerer sig med.

Altså, hvis det er din fætter, der bor under dig, er du mere tilbøjelig til at acceptere hans tumlerier, end hvis det er en vildt fremmed. Du er endda også mere tilbøjelig til at acceptere støj, hvis det kommer fra en person, som du kan spejle dig i.

Hvis du eksempelvis selv har børn, er det sandsynligvis nemmere for dig at acceptere barnegråd, end hvis du ikke har. Eller hvis larmen foregår på et sprog, du ikke kender, kan det gå dig mere på nerverne, end hvis det er et sprog, du kender.

En gammel ulækker mand, der hører Beatles

Sandra Lori Petersen fortæller videre om kvinden ‘Anna’, der er i begyndelsen af 30’erne. Hun bor lige under en familie, der har et par døtre i teenagealderen.

Teenagedøtrene holdt fest en torsdag aften, og i begyndelsen var hun irriteret, men siden satte hun faktisk pris på det, fordi de spillede Nik og Jay og Medina, som ‘Anna’ også hørte i sin studietid.

»Jeg havde næsten lyst til at skrive til mine venner: »Jeg føler mig 21 igen-agtigt. Kan I huske, da vi dansede til det og det og det?«,« fortæller ‘Anna’ ifølge Sandra Lori Petersen.

Når teenagedøtrernes far til gengæld skruede op for The Beatles, fandt hun det omvendt mere generende.

»Måske er det, fordi jeg nemmere kan relatere til nogle unge på 18-19 år end en gammel, ulækker mand på 52 år, der hører Beatles,« fortæller hun.

Det er ifølge Sandra Lori Petersen ét eksempel på, at vi har nemmere ved at acceptere støj fra naboer, som vi selv spejler os i.

Om ‘Hvad er nabostøj?’

Projektet udføres af post.doc Sandra Lori Petersen og videnskabelig assistent Charlotte Cécile Renard og er forankret på Institut for Antropologi på Københavns Universitet. 

De har gennemført et års antropologisk feltarbejde om oplevet støj i udvalgte etagebyggerier i Københavnsområdet og i Struer i Vestjylland, hvor de har foretaget 45 interview med beboere og professionelle i berøring med nabostøjsproblematikker.

Projektet løber fra februar 2018 til og med. januar 2021, og det er støttet af Grundejernes Investeringsfond og Realdania.

Problemet er den anden

Derudover har interviewene vist, at nabostøj meget ofte opfattes som et adfærdsmæssigt problem.

Hvilket betyder, at det er noget, der skal løses ved, at »nogen«, oftest dem der antages at producere støjen, ændrer adfærd.

»Det giver fin mening, når støjen stammer fra fester midt om natten, men når det drejer sig om, at overboen går på sit gulv uden sko på, begynder det at være meget svært at få dem til at ændre adfærd,« fortæller Sandra Lori Petersen.

Det giver den grundlæggende udfordring, at dem, som oplever problemet, og dem, som kan løse problemet, ikke er de samme.

Meget lidt fokus på boligens forhold

Mens de adspurgte i projektet har meget fokus på adfærd, er det påfaldende, at der i meget ringe grad er fokus på tynde vægge eller knirkende gulve, altså de enkelte lejligheders forfatning, fortæller Sanda Lori Petersen.

»Man kunne forestille sig, at det ikke var overboens adfærd, men konstruktionen af etageadskillelsen, der var del af problemet, så kunne over- og underbo måske i fællesskab udarbejde en løsning,« påpeger Sanda Lori Petersen.

»De fleste lejligheder lever ikke op til de gældende minimumskrav for lydisolation,« tilføjer hun med henvisning til en rapport fra Aalborg Universitet fra 2015.

Birgit Rasmussen, der står bag den nævnte rapport, efterlyser i højere grad oplysning og lovgivning på området, for eksempel når man renoverer gamle lejligheder. 

»Der skal mere bevidsthed om lydforhold til generelt. Når man renoverer, bør man i højere grad tage lydforholdene med ind og se, hvad man kan forbedre. Det gør man alt for lidt nu,« siger Birgit Rasmussen og tilføjer:

»Man har altid fokus på at tænke energiforhold og nyt køkken ind i renoveringer af ældre boliger, men man glemmer ofte lydforholdene. Måske fordi, man ikke kan se dem.« 

Nyhed: Lyt til artikler

Du kan nu lytte til udvalgte artikler herunder. Du kan også lytte til de oplæste artikler i din podcast-app, hvor du finder dem under navnet 'Videnskab.dk - Lyt til artikler'.

Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om de nedenstående prisvindende billeder af stjernetåger og stjernefabrikker her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk