Annonceinfo

Næringsstoffer i fisk neutraliserer miljøgifte

Næringsstoffer fra fisk være med til at modvirke negative effekter fra bl.a. kviksølv, viser dyreforsøg.

Alle ved efterhånden, at fisk og skaldyr er sundt og godt for mange ting. Nu tyder forskning også på, at næringsstofferne bekæmper miljøgifte. (Foto: Colourbox)

»Vi spiser ikke det ene og det andet hver for sig. For at forstå, hvordan dette påvirker helbredet, må vi se tingene i en sammenhæng,« siger forskningschef ved Nifes, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning i Norge, Bente Torstensen.

Nu ser forskerne på, hvordan næringsstoffer og miljøgifte gensidigt påvirker hinanden.

Omega-3 versus kviksølv

De første studier, som er foretaget ved Nifes tyder på, at sunde næringsstoffer tager kampen mod de farlige miljøgifte op, og det ser ud til, at de kan vinde slagene, i det mindste påføre fjenden tab.

Et studie konkluderer, at selen, et vigtigt mineral som findes i fisk og skaldyr, modvirker flere af de negative effekter, kviksølv kan have på nervesystemet. I forsøg fik drægtige mus foder med indhold af metylkviksølv (fedtopløseligt kviksølv) i forskellige kombinationer med og uden selen.

Hos afkom af mødre, som ikke fik selen, voksede pelsen senere og motorikken var dårligere.

I et andet forsøg med mus blev mødre eksponeret for metylkviksølv i kombination med omega-3-fedtsyren DHA. Afkom fra mus, som havde fået DHA, havde bedre griberefleks end dem, som kun blev eksponeret for kviksølv.

Fedtsyrer påvirker den skadelige effekt

En undersøgelse viste, at niveauet af bromerede flammehæmmere (PBDE) i hjerne, lever og fedtvæv blev betydelige reduceret hos afkom af mus, som samtidigt fik fisk i kosten, sammenlignet med afkom fra de mus, som fik PBDE i foder uden fisk.

Forsøg med opdrætslaks peger i samme retning: Metylkviksølv opfører sig forskelligt, alt efter hvilke fedtsyrer foderet er sammensat af.

Men interessen for samspillet, eller kampen mellem det gode og det onde, om du vil, begrænser sig ikke til celleniveau. Det handler om folkesundhed. Hvad skal nationale myndigheder fortælle forbrugerne, når maden er sund, men samtidigt indeholder miljøgifte?

Større gevinst end tab ved at spise fisk

Til at hjælpe sig havde forskerne fået en fælles rapport fra FAO (FNs oranisation for landbrug og mad) og WHO (Verdenssundshedsorganisationen), som gennemgår studier i risiko og fordele med fisk fra hele verden.

Fakta

Kviksølv er et naturligt grundstof, som i naturen kan blive omformet til metylkviksølv, som i små mængder kan være giftigt for mennesker. De fleste vigtige fiskearter i dansk kost, som laks, torsk, makrel og sild har et kviksølvindhold under grænseværdierne.

Se boksen under artikel for flere detaljer om miljøgifte.

I det internationale ekspertpanel sad Nifes-forsker og ledende ekspert på området, Anne-Katrine Lundebye Haldorsen.

»Summen af studierne viser, at helbredsgevinsten ved at spise fisk er langt højere end tabet, det vil sige eksponering for miljøgifte fra den samme mad. Helbredsgevinsten knytter sig særligt til reduktion af hjerte-kar-sygdomme,« siger Anne-Katrine Lundebye Haldorsen.

En af anbefalingerne fra FAO/WHO til verdens nationer er at få gravide til at spise mere fisk, på trods af de miljøgifte, de kan udsætte sig selv og fosteret for.

»Mange gravide kvinder spiser for lidt fisk. Det er uheldigt, når vi ved, at næringsstoffer i fisk og skaldyr er afgørende for hjerneudviklingen hos fosteret,« siger Anne-Katrine Lundebye Haldorsen.

Frygt ikke kræft fra giftige fisk

Det var dioxinskandalen i Belgien i 1999, som for alvor fik forskerne til at se nærmere på den gensidige påvirkning mellem næringsstoffer og miljøgifte. Efter at høje koncentrationer af dioxin blev fundet i landbrugsprodukter, kom persistente miljøgifte, bl.a. dioxin, i fokus.

Grænser for såkaldt tolereret dagligt indtag blev sænket betydeligt. EU og flere lande, heriblandt Norge, gennemførte omfattende risikovurderinger af fisk og skaldyr baseret på tilgængelige studier og overvågningsdata.

Samtlige vurderinger, i lighed med den nye rapport fra FAO/WHO, konkluderede med anbefalinger omfortsat at spise fisk.

Forskningen i, hvordan næringsstoffer og miljøgifte påvirker hinanden, er kun lige begyndt. Indtil videre tyder det meste på, at de gode kræfter har overtaget.

»Der er foretaget beregninger,« siger Anne-Katrine Lundebye Haldorsen, »som viser, at det er mindst 300 gange mere sandsynligt at dø af hjerte-kar-sygdom ved at lade være med at spise fisk og skaldyr, end at dø af kræft som følge af fremmedstoffer i selvsamme fisk og skaldyr.«

© forskning.no Oversættelse: Julie M. Ingemansson

Om miljøgifte

Kviksølv
Et naturligt grundstof, som i naturen kan blive omformet til metylkviksølv, som i små mængder kan være giftigt for mennesker. De fleste vigtige fiskearter i dansk kost, som laks, torsk, makrel og sild har et kviksølvindhold under grænseværdierne.

Bromerede flammehæmmere
En gruppe kemiske stoffer, som blandt andet tilsættes elektriske og elektroniske artikler, tekstiler, maling og bygningsmaterialer. Der findes forskellige grupper af flammehæmmere, inklusiv polybromerede diphenylethere (PBDE). Det er forbudt at bruge PBDE i Norge. Der er begrænset viden om giftigheden hos mennesker. Forsøgsdyrsstudier viser, at hovedeffekten af disse stoffer er knyttet til udvikling af nervesystemet. EU har foreløbigt ikke sat øvre grænseværdier for denne stofgruppe i mad. Der er heller ikke etableret grænser for indtag for mennesker.

Persistente organiske miljøgifte (POP)
Persistente organiske miljøgifte kendetegnes ved, at de er giftige, ikke kan nedbrydes og akkumuleres i organismer. PCB og dioxiner er eksempler på persistente organiske miljøgifte. PCB fremstilles syntetisk, mens dioxiner kan dannes i industrielle processer eller ved forbrænding, når klor og kulstof er til stede. Bromerede flammehæmmere og fluorholdige forbindelser, som PFOS, er også vigtige persistente organiske miljøgifte.

Dioxiner
Dioxin er en samlebetegnelse for en gruppe af klorholdige miljøgifte, som dannes under forbrænding af organiske materiale, så længe der er klor til stede. Rester af dioxiner og dioxinlignende PCB findes i fisk, mejeriprodukter, kød og vildt. Tiltag mod forurening har de sidste 30 år ført til en betydelig reduktion af mængden af dioxiner og PCB i madvarer.

 

Indlæg slettet

Indlæs slettet fordi det ikke bragte debatten videre og pga. dets tone.

Hvis du vil vide mere om debatreglerne her på Videnskab.dk, kan du læse mere her: http://videnskab.dk/om/vilkar-kommentarer-pa-videnskabdk

Hilsen
Redaktionen

KEMISKE KOMPLEXER OG LIGEVÆGTE.

Kemisk er sagen uhyre mere kompliceret end det, der måles som "methylkviksølv" og opløseligheden af "kviksølv(II)selenid".
Det drejer sig også om kemiske ligevægte og dannelsen af komplexe forbindelser.
Allerede kviksølv(II)sulfid er så tungtopløseligt i vand, at der kun skulle findes ét eneste opløst molekyle i hele Atlanterhavet. Dette viser, at kviksølv(II)sulfid geologisk må transporteres som komplexer, da der som bekendt findes store aflejringer af Cinnober [kviksølv(II)sulfid] bl.a. i Kina og Portugal med pæne krystaller.
Generelt transporteres mange af de forbindelser, der i laboratoriet regnes for stort set uopløselige, "let" som vandige komplexer i naturen. Som oftest i meget stor fortynding, men i geologisk tidsskala kan det alligevel blive til store mængder.
---
Hanne Koplevs indlæg om methylkviksølv i fisk med deraf følgende giftighed vil jeg afstå fra at kommentere pga. manglende viden.
---
Med venlig hilsen - Steen Ahrenkiel.

Om methylkviksølv i fisk.

Methylkviksølv i fisk er, ifølge Prof. i kemi Boyd Haley, USA, bundet til selenholdige proteiner og derfor ikke så giftigt, idet optages i mindre grad end ubundet methylkviksølv.
Men for læger, som tester deres patienter for kviksølvbelastning, er det kendt, at fiskespisning øger personens kviksølvindhold i blod eller i urin.

Kviksølv er en af verdens farligste gifte. Bemærk venligst dette citat fra WHO fra 1991.
(http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc118.htm#SubSectionNumber:10.3.2
(Citat) “10.3.2. Inorganic mercury compounds …….
A special problem in the risk assessment of mercury is
the fact that mercury can give rise to allergic and immu-
notoxic reactions, which are partly genetically regulated.
There may well be a small fraction of the population that
is particularly sensitive, as has been observed in animal
studies. A consequence of an immunological etiology is
that it is not scientifically possible to set a level for
mercury, e.g., in blood or urine, below which mercury-
related symptoms will not occur in individual cases, since
dose-response studies for groups of immunologically sensi-
tive individuals are not yet available…..” (citat slut).

Angående beregningen for ”safe level” af fiskespisning med hensyn til kviksølv, så er denne beregning foretaget udfra blodets halveringstid (som er på ca. 60 dage for methylkviksølv) og ikke udfra, hvad den burde, udfra organismens halveringstid for methylkviksølv.
Da methylkviksølv gerne deponerer sig i forskellige steder i organismen f.eks. i hjernen og dér har en halveringstid, som er opgivet til 25-30 år, så er det helt hen i skoven at bruge blodets halveringstid i beregningerne.

I USA er beregningerne for kviksølvbelastning ved fiskespisning foretaget efter mange retssager og lobbyisme fra fiskeindustrien.
(Den interesserede læser kan læse mere i bogen: ”Diagnosis Mercury” af Dr. Jane Hightower.)
Danmark har formentligt lagt sig efter USA i disse beregninger.

Gravide kan afgifte organismen for kviksølv gennem afføringen, gennem urinen, gennem sved, gennem udåndingsluften samt gennem fosterproduktionen.
Og efter fødslen kan kvinden afgifte ved laktation, og for dyr f.eks. isbjørne gælder det, at de kan afgifte betragteligt gennem fældning af pels.
Fostre har ingen udskillelsesmekanismer, og småbørns udskillelsesmekanismer modnes først efter flere år.
Det er derfor et spørgsmål, om det er klogt at anbefale gravide at spise fisk ?
Ifald man anbefaler fiskespisning, så bør der foretages nye og relevante beregninger for ”safe level” ved fiskespisning.

SELENIDER AF TUNGMETALLER ER EXTREMT TUNGTOPLØSELIGE.

Formodentlig er det SELEN-indholdet i fisk, der nedsætter giftigheden af kviksølv.
Ganske vist er allerede KviksølvSulfid extremt tungtopløseligt, men ifølge:
- http://www.engr.mun.ca/~ccoles/Publications/0227-231.pdf -
er KviksølvSelenid en billion (10 i tolvte) gange mere tungtopløseligt !!!
---
I det menneskelige stofskifte indgår Selen i iltningstrinnet minus 2 (dvs at det let danner selenider) ifølge:
- www.biokemi.org/biozoom/issues/512/articles/2261 -
---
Noget lignende gælder de øvrige tungmetaller, hvorfor et rimeligt indhold af SELEN i kosten må antages at modvirke den skadelige virkning af tungmetaller.
---
ADVARSEL: - SELEN ER GIFTIGT I OVERDOSERING !!! --- og forskellen mellem gavnlig dosering og overdosering er meget lille.
Så hvis man spiser meget SELEN for at undgå tungmetalforgiftning, risikerer man i stedet at få SELEN-forgiftning.
---
Med venlig hilsen - Steen Ahrenkiel.

Methylkviksølv er giftigt for mennesker.

Methylkviksølv er giftigt for mennesker.
”Kan være” er en faglig fejlagtig formulering.

Det er i øvrigt ikke kun i naturen, at kviksølv kan omformes til metylkviksølv.
Der findes både bakterier og svampe i mundhule og tarmkanal, som kan methylere kviksølv til methylkviksølv.
Et faktum, som desværre ofte overses af dem, som ellers kalder sig ”eksperter”.

Links:
http://www.occup-med.com/content/6/1/2
Bemærk venligst følgende referencer.
29. Heintze U, Edwardsson S, Derand T, Birkhed D: Methylation of mercury from dental amalgam and mercuric chloride by oral streptococci in vitro.
30. Scand J Dent Re 1983, 91:150-152.
Leistevuo J, Leistevuo T, Helenius H, Pyy L, Osterblad M, Huovinen P, Tenovuo J: Dental amalgam fillings and the amount of organic mercury in human saliva.
31. Caries Res 2001, 35:163-166.
Yannai S, Berdicevsky I, Duek L: Transformations of inorganic mercury by Candida albicans and Saccharomyces cerevisiae.
Appl Environ Microbiol 1991, 57:245-247.

Seneste fra Miljø & Naturvidenskab

Grønlandske stemmer

Aviaja

»Det er vigtigt, at lokalbefolkningen uddanner sig, for bedre at være en del af udviklingen og bedre kunne tjene penge på viden i stedet for at tjene penge på tønder af olie«

Aviaja Lyberth Hauptmann, ph.d.-studerende på DTU.

Tema om fremtiden for grønlandsk forskning

Det læser andre lige nu

Spørg Videnskaben

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Seneste blogindlæg