På strejftog i Danmarks middelalderbyer
BOGSAMMENDRAG: Middelalderen var den vigtigste periode for dansk byudvikling. Selvom middelalderbyer som Ribe og Roskilde har forandret sig meget siden, er der stadig levn i form af kirker, monumenter og gadenet, skriver forskere i ny bog.
Aarhus Middelalder byer Danmark

Rekonstruktion af Aarhus i 980'erne. (Foto: Rógvi N. Johansen, Foto/Media Moesgaard Museum)

Rekonstruktion af Aarhus i 980'erne. (Foto: Rógvi N. Johansen, Foto/Media Moesgaard Museum)

Det er blevet sagt, at det er lige så svært at definere en by som en ørken eller en skov, og at man ved, om noget er en by, når man møder en by. Byer er altså ikke lette at definere, måske umulige.

Danmarks byer i Middelalderen

Den 1. september 2016 udkom bogen 'Danmarks byer i Middelalderen'. Bogen er skrevet to af landets førende eksperter på områdeet, lektor emeritus i middelalderarkæologi Hans Krongaard Kristensen og professor i middelalderhistorie Bjørn Poulsen.

Bogen er redigeret af Mikkel Thelle og Kasper H. Andersen fra Dansk Center for Byhistorie, som har udgivet bogen i samarbejde med Aarhus Universitetsforlag.

'Danmarks byer i middelalderen' markerer en form for afslutning på forskningsprojektet Projekt Middelalderbyen, der blev lanceret helt tilbage i 1977.

En generøs bevilling fra Velux-Fonden har gjort det muligt at udgive bogen.  

Men i bogen 'Danmarks byer i Middelalderen' forstås middelalderbyen som et sted, hvor mennesker boede tæt, hvor de færdedes på gader og stræder, og hvor de handlede og bedrev håndværk.

Et centralt element var de langtrækkende handelsnetværk, men også kirken og andre institutioner var karakteristiske for middelalderbyen, om end ikke nødvendige. 

Middelalderbyen dengang og nu

Selvom der i de danske byer kun er få bygninger tilbage fra middelalderen, findes de dog i byer som Ribe, Køge og Malmø (Skåne, Halland og Blekinge var på danske hænder i middelalderen, red.).

Dertil kommer de mange store og små kirker, der blev bygget af middelalderbyernes borgere, og som har 'levet' sammen med byen lige siden.

Det gælder især de store domkirker i byer som Ribe, Roskilde og Lund. De er blevet ombygget gennem århundreder, men kirketårnene udgør stadig en iøjnefaldende del af byernes skyline.

En anden synlig arv fra middelalderen er ofte gadenettet, og også flere gadenavne går tilbage til middelalderen. Middelalderbyerne forbliver interessante for læg og lærd, fordi vi har dem omkring os. 

middelalder danske byer middelalderbyer domkirke

Domkirken i Ribe. Kirken blev bygget i perioden ca. 1150-1250, men tilbygninger er løbende kommet til. Det gælder f.eks. det store tegltårn, der blev opført efter et tidligere tårn kollapsede juledag 1283. (Foto: Hans Krongaard Kristensen)

[nid:2576]]

Den vigtigste periode for urbaniseringen i Danmark

De første danske byer, Hedeby og Ribe, var i 800-tallet tæt knyttet til kongemagten, og de var centre i langtrækkende netværk og fik som handelsbyer i hvert fald i 900-tallet følgeskab af Aarhus.

Hedeby, Ribe og Aarhus blev i 900-tallet alle beskyttet af volde, og kongens, for eksempel vikingekongen Harald Blåtands, indflydelse på og interesse i disse byer ses sikkert herved.

Middelalderen

Middelalderen er i en dansk tradition tiden fra vikingetidens slutning omkring år 1050 og frem til reformationen i 1536. Perioden 1050-1340 kaldes også for højmiddelalderen.

Middelalderen dækker over den katolske del af danmarkshistorien.

I bogen 'Danmarks byer i middelalderen' berøres imidlertid også tiden før og efter middelalderen, da historiske periodiseringer er flydende størrelser. 

Kongemagten, der efter Harald Blåtands dåb omkring 965 blev baseret på den kristne tro, voksede sig stærkere, og det blev en af de vigtige forudsætninger for, at vi op mod år 1000 fik en ny generation af byer, herunder Lund, Roskilde og Viborg. De nye byer blev anlagt i tilknytning til trafikårerne, i nærheden af hvor der tidligere havde været en hedensk helligdom. 

Disse byer fik i perioden 1000-1150 følgeskab af en hel stribe af bydannelser, og ved midten af 1100-tallet var der omkring 22 byer i det middelalderlige Danmark. Mange af de byer blev senere hen blandt landets største, for eksempel København. 

Man handlede i byerne

Hvor de tidligste kirker lå uden for byerne, var de fra omkring år 1000 med deres kirkegårde placeret inde i bysamfundene – ofte i stort tal. Lund havde hele 22 kirker i højmiddelalderen. Vigtigst var bispekirkerne og klostrene, hvis præster, munke og nonner med deres forbrug må have bidraget til at sætte gang i byernes kommercielle omsætning og skabt byvækst. 

middelalder danske byer middelalderbyer domkirke

Tegning af Odense fra renæssancen. Sankt Knuds Kloster med domkirken er fremhævet, og det er tydeligt, at den store gejstlige institution dominerede byen.


Blandt andet højmiddelalderens store kirkebyggeri i byerne og de gejstlige institutioners forbrug bidrog til handel, der generelt skulle foregå på byens torv, som ofte lå lige uden for kirkedøren. Her mødtes fremmede købmænd, byens egne borgere samt bønder fra oplandet og handlede med hinanden. 

I perioden 1150-1350, væsentligst før 1250, opstod yderligere 60 nye byer. Danmark var nu de fleste steder dækket af et tæt net af byer, små som store, og omtrent 10 procent af befolkningen var nu byboere. En forudsætning for det var en stigende fødevareproduktion, og en betingelse for langt de fleste af de nye byers lokalisering blev mulighed for sejlads og søhandel.

Der skete en mangedobling af handelens omfang, en kommercialisering af samfundet, der betød, at samfundets ressourcer kunne bruges mere effektivt.

middelalder danske byer middelalderbyer domkirke

Danmarks middelalderbyer inden for perioden 700-1536. Visby på Gotland kan efter 1361 regnes som dansk. (Grafik: Jørgen Sparre)

Fortsat fremgang trods modgang

Man har set tiden efter 1350 som en krisetid for det danske samfund, blandt andet på grund af pesten, Den Sorte Død, der netop ramte Danmark første gang omkring 1350. 

Nibe Kalkmaleri Middelalderbyer danske byer middelalder kirker

Nibe var ganske lille og på grænsen til at være en by i middelalderen. Men da byens kirke omkring 1500 blev udsmykket med kalkmalerier, inkluderedes bl.a. denne fremstilling af, hvordan en større middelalderby med bymur, port og tårne så ud. (Foto: Kalkmalerier.dk, Nationalmuseet)  

Men denne del af middelalderen var ikke en krisetid fra byernes perspektiv. Vel kan der findes krisetegn, og et par småbyer forsvandt. Men det generelle billede var vækst. Stadig flere mennesker boede i byer, vel omkring 14 procent ved år 1500, og med udgangspunkt i eksisterende småhandelspladser opstod der fra omkring 1400 en række nye byer. 

Rundt om i rigets yderområder blev bynettet fyldt ud af småbyer, men det centrale var, at en række byer og regioner oplevede vækst. Byerne langs Øresund ekspanderede, samtidig med at de gamle bispebyer tabte terræn. Malmø og København blev nu rigets klart vigtigste byer med bymure og tårne, og gradvist placerede København sig som landets hovedstad.

Det så man på den ene side ved, at Københavns Slot antog karakter af rigets hovedslot med alle funktioner for hoffet, på den anden side ved, at byen blev landets intellektuelle centrum, da Danmarks første universitet blev grundlagt her i 1479.

En voksende selvstændighed

Det er tydeligt, at den betydelige byvækst allerede før 1150, som i disse år træder klarere og klarere frem i det arkæologiske materiale, vidner om en kongemagt, der kunne støtte sig på en fremvoksende handel.

En stærk kongemagt kunne levere fred og beskyttelse, sådan at handel og håndværk kunne blomstre, hvilket bidrog til yderligere urbanisering og selvfølgelig også indtægter for kongemagten.

Kongen var byherren i mange byer, men også bisper, klostre og hertuger havde deres byer, f.eks. tilhørte København Roskilde bispestol i store dele af middelalderen, og det rige benediktinerkloster i Næstved fungerede som øverste myndighed her.     

Samspillet mellem kongemagt og handel blev i endnu større grad tydelig i tiden 1150-1350. Som i den foregående periode tog byerne ofte udgangspunkt i kongelig beskyttelse. Tilknytningen til kongemagten var stærk, men man oplevede også i 1200-tallet en frigørelse fra denne. 

middelalder københavn danske byer middelalderbyer ribe roskilde

Den danske konge Erik Klipping (r. 1259-1286) og hans mor dronning Margrete Sambiria afbilledet i et håndskrift fra ca. 1282 med Revals, dvs. Estlands nuværende hovedstad Tallinns, stadsret. Estland var på det tidspunkt en del af den danske konges domæner, hvorfor kongen var byherre i Estlands største by. (Foto: Tallinn City Archive)     

Bystyret blev stærkere

Fra midten af 1200-tallet fandt man byråd, der kunne konkurrere med den kongelige byfoged. Byrådet kunne støtte sig på de stærke gildeorganisationer og havde i øvrigt vægt bag sig, da borgerne stillede en pæn del af rigets militær. Byerne og rådenes nyvundne position blev markeret af deres bysegl og de særlige bylove, som kongen bekræftede.

Især i tiden efter 1350 blev byernes position i samfundet styrket. Bystyret fik stadig mere magt i forhold til kongemagten. Byerne kunne støtte kongemagten finansielt og militært, og kongen tillod, at hans repræsentant i byen, byfogeden, fik mindre magt.

Til gengæld opstod borgmesterembedet, og overalt skød rådhuse op. Mange steder blev rådhusene anlagt på markante steder i byen, for eksempel i tilknytning til torvet. I rådhuset mødtes bystyret, og traf beslutninger på byens vegne, og organisationen fik status af øvrighed over for byens indbyggere. 

Rigmand blev adelig

I større byer som København og Malmø var der rige og mægtige borgmestre, som snildt kunne konkurrere med adelige i rigdom, og som forhandlede direkte med kongen. En af disse var Jørgen Kock, der var en indvandrer fra Tyskland, som bosatte sig i Malmø, hvor han etablerede sig som en succesfuld købmand.

I løbet af sin tid i Malmø erhvervede han sig mange ejendomme i byen. I 1522 købte han en grund, hvorpå han byggede Malmøs største hus, og den sengotiske bygning er stadig i dag en markant del af Malmøs gamle bykerne. 

middelalder middelalderby byer danske københavn roskilde ribe

Portræt af Malmøs borgmester Jørgen Kock fra 1531. (Foto: Erik Liljeroth)

I 1518 blev Kock møntmester i Malmø, og fem år senere blev han også valgt til borgmester. Kock lånte både Christian II, Frederik I og Christian III store summer, og i 1526 blev han indlemmet i adelsstanden af Frederik I. Kock og kongen arbejdede sammen for reformationen, indtil Frederik I's død i 1533.

I det følgende kongeløse år bemægtigede Kock sig den store fæstning Malmøhus og åbnede byen for lybækkerne, men overgav den dog til den senere Christian III, da det stod klart, at hans parti ville sejre. Derfor blev Kock taget til nåde af kongen, og han fungerede igen fra 1540 og frem til sin død i 1556 som borgmester.    

Glimt af det urbane liv  

Middelalderbyerne i Danmark var alle små sammenlignet med vore dages byer. Man kendte nok oftest hinanden, og i det snævre område, man boede på, kunne det være svært at finde plads til at være alene – eller i tosomhed.

I de større huse, som mere velstillede borgere ejede, søgte man tilsyneladende at få et mere privat liv i form af en møbleret stue, der var forbeholdt hustandens førende medlemmer. Men samtidig var der tendens til, at stuen blev anlagt ud mod gaden, og herved blev det muligt at se ind i stuen, da glasvinduer vandt frem. Man ønskede tilsyneladende ikke at afskærme sig helt fra byens socialitet.    

Vi må på mange måder betegne middelalderbyerne som byggende på nære relationer. Der var kontakt mellem byens sociale lag. De øverste sociale lag bestod af byens ledende gejstlige, de førende borgere og aristokratiet, herefter kom en mellemgruppe af især præster, håndværkere og købmænd, og i de nederste sociale lag fandtes de mange fattige, hvor man blandt andet fandt daglejerne og tiggerne. De har ikke efterladt sig mange spor i de skriftlige kilder, men vi møder dog blandt andet de fattige i retslige dokumenter. 

Kalkmaleri Tiggere middelalderbyer middelalder byer københavn kirker pladser borgmestre

Udsnit af kalkmaleri fra Over Dråby Kirke fra ca. 1470. På billedet ses tiggere, der modtager almisser. (Foto: Kalkmalerier.dk, Nationalmuseet)

Bønderne ville også være urbane

Et eksempel herpå stammer fra Aarhus-egnen i 1470'erne. Her havde drengen Mikkel Andersen fået tjeneste hos en bonde i landsbyen Lisbjerg. Men han stjal flæsk og pølser og flygtede, da det blev opdaget. Mikkel fik nu tjeneste hos en anden bonde, og fra sit nye sted drog han på tyvetogter ind til Aarhus. Her stjal han blandt andet kostbare handsker af odderskind, som han solgte til en uvidende præst.

Det gik dog galt på et tyvetogt til Aarhus i 1479, da Mikkel stjal fra værten på det herberg, hvor han overnattede. Han nåede at sælge tyvegodset, sikkert på byens torv, før han blev pågrebet. Mikkel forsøgte at få sin onkel, der boede i Aarhus, til at borge, dvs. garantere, for ham, men det ville onklen ikke. Derfor lod byfogeden Mikkel hænge i byens galge.

Mikkel Andersen var tydeligvis tiltrukket af det urbane liv, og det var han ikke den eneste, der var. På ugentlige torvedage drog oplandets bønder til byen for at handle og blev herved inkluderet i de urbane liv.

Bønderne udgjorde desuden det solide grundlag for borgerskabets nyrekruttering, og sammen med indvandring fra især Tyskland bidrog denne vandring fra land til by til, at det relative antal af byboere trods senmiddelalderens pestepidemier voksede i perioden.

Papegøjeskydning middelalderbyer middelalder byer kirker københavn ribe roskilde

Papegøjeskydning var en af de aktiviteter, der samlede borgerne. Man skyder til måls med bøsse og armbrøst efter træfuglen på en stage og kappes om at blive fuglekonge. Her er det fremstillet på et træsnit fra Olaus Magnus’ Historia de gentibus septentrionalibus (De Nordiske Folks Historie) fra 1555.

Økonomiske uoverensstemmelser og utroskab

Borgerstanden blev rygraden i det urbane liv, og som social gruppe blev borgerne og dermed byerne på forskellig vis en stadig stærkere aktør i samfundet. Men der opstod selvfølgelig også konflikter blandt borgerne i en by, der f.eks. udsprang af økonomiske uoverensstemmelser, eller som kunne have en mere privat karakter.

Det kan et vidneudsagn fra en retssag, som fandt sted i Stege i de første år af 1540'erne, illustrere. To bønder og en borger bevidnede, at de en dag kom med tiendekorn til Stege. Det skulle lægges ind i en bygning. Her kunne de imidlertid ikke komme ind, da døren var låst indefra.

Så gav mændene sig til at banke voldsomt på den, og frem kom en kvinde, Iver Hansens hustru, som de straks genkendte. Hun åbnede døren og sagde, at hun var derinde for »at lede efter sine høns«.

Da de tre mænd kom ind, sagde den ene, at han ville vædde på, at der også var en mand herinde. Da de så ingen fandt, begyndte de at bære korn ind i huset og at stable det op, også på en kiste, som stod der.

Da det skete, skød en mand, Mads Smed, pludselig låget af kisten, og steg op af den – og sagde, »havde jeg vidst, I var kommet i dag, så var jeg ikke kommet!« Så gik han, som der står retsdokumentet, hjem til sit eget.

Det kom der en større retssag ud af, og Mads Smed måtte herunder tilstå, at han havde gemt sig for at skjule, at han havde været sammen med en gift borgerske, og han bad om nåde hos den magtfulde lensmand Anders Bille, så det ikke kom til at gå videre ud over Mads' hustru og børn.

Hvordan det gik Mads Smed selv vides ikke. Men i en lille by som Stege har sagen om Mads Smeds forhold til Iver Hansens hustru uden tvivl været et populært samtaleemne, der, som det fremgår, involverede mange mennesker i byen.    

Nyhed: Lyt til artikler

Du kan nu lytte til udvalgte artikler herunder. Du kan også lytte til de oplæste artikler i din podcast-app, hvor du finder dem under navnet 'Videnskab.dk - Lyt til artikler'.

Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om de nedenstående prisvindende billeder af stjernetåger og stjernefabrikker her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk