Kan litteratur bruges som medicin?
Med den amerikanske litteraturprofessor Rita Felski i spidsen skal en gruppe forskere på Syddansk Universitet undersøge, hvad litteraturen kan som kunstnerisk udtryksform. Projektet skal blandt andet undersøge, om litteratur kan give nye erkendelser af sygdom og medvirke til rehabilitering.
medicin lægevidenskab kunst litteratur sygdomme behandling

Et samarbejde mellem læge- og litteraturvidenskab kan lede til nye forståelser af forskellige sygdomme. Et projekt i Odense har blandt andet vist, at litteratur kan hjælpe tidligere alkoholikere med at holde fast i afholdenheden. (Foto: Shutterstock)

Et samarbejde mellem læge- og litteraturvidenskab kan lede til nye forståelser af forskellige sygdomme. Et projekt i Odense har blandt andet vist, at litteratur kan hjælpe tidligere alkoholikere med at holde fast i afholdenheden. (Foto: Shutterstock)

Litteraturen har et enormt potentiale og kan gøre os klogere på områder som sundhed, samfund og politik.

Det anfører den amerikanske litteraturprofessor Rita Felski, som netop er tiltrådt som Niels Bohr-professor ved Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet (SDU).

»Litterære værker er stærke sociale aktører i de store politiske, sociale og fysiske netværk, vi kalder virkeligheden,« siger hun.

»Jeg tror på, at litteratur er en rigtig form for 'virtual reality', som giver os mulighed for at udvide vores horisont og giver os en bedre forståelse af andres liv. Og denne udvidelse af vores horisont er ekstremt vigtig for samfundets velfærd som helhed.«

Et samarbejde mellem eksempelvis læge- og litteraturvidenskab kan være en stærk alliance, der kan lede til nye erkendelser og forståelser af forskellige sygdomme.

Litteratur giver bedre forståelse af sygdom

Litteraturprofessor Anne-Marie Mai er værtsprofessor for Rita Felski og fortæller, at Institut for Kulturvidenskaber ved SDU er i gang med et stort samarbejde med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet om, hvordan man her kan bruge litteratur også mere praktisk og konkret, end vi er vant til i dansk forskning.

Nye analysemetoder og litterære tilgange

Danmarks Grundforskningsfond har udnævnt den amerikanske litteraturprofessor Rita Felski til Niels Bohr-professor og bevilget 28 millioner kroner til, at Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet kan udvikle nye analysemetoder og tilgange til litteratur i de kommende fem år.

Projektet er tværfagligt og involverer et samarbejde med fakulteterne og institutterne for sundhedsvidenskab, historie og statskundskab med det formål at undersøge, hvordan litteratur kan gøre os klogere på områder som sundhed, samfund og politik.

»Vi har oprettet et obligatorisk valgfag i patientfortællinger på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, hvor vi underviser læger og sundhedsvidenskabelige kandidatstuderende. Vi bruger litteratur til at få en større forståelse af, hvad der kan være på spil, når mennesker mødes i behandlingssituationer som henholdsvis patienter, pårørende og behandlere,« fortæller Anne-Marie Mai.

»Det er en pointe for os, at fortællende kompetencer og indsigt i og opmærksomhed omkring sprogbrug kan gøre læger til bedre læger og sygeplejersker til bedre sygeplejersker.«

Narrativ medicin

Valgfaget er et led i projektets undersøgelse af narrativ medicin, og hvordan litteraturen kan bidrage til at videreudvikle feltet.

»Jeg tror, at litteratur kan medvirke til, at lægerne ikke blot er gode til at spørge patienterne, hvad der er galt med dem. Men også til at lytte til de historier, patienterne fortæller, blive dygtige til at skabe en gensidig dialog og have øje for både det, der bliver sagt og ikke bliver sagt. Litteratur kan være meget relevant her. Romaner er i særdeleshed god træning i den sociale interaktions underfundigheder,« fortæller Rita Felski om sit syn på idéen om at bruge litteratur på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Projektet er del af en samfundstendens

Postdoc Mette Steenberg fra Kultur og Samfundsstudier ved Aarhus Universitet ser projektet som en del af en større tendens.

»Det er en del af en større samfundstendens, hvor man begynder at se litteraturen som aktør inden for forskellige arenaer og domæner,« siger hun og eksemplificerer med de fire kommuner, som har fået projektmidler til at undersøge konceptet 'kultur på recept'.

»Her tænkes litteraturen ikke alene som en særlig æstetisk kategori, men som en innovationskraft og en drivkraft, der kan medføre individuelle og sociale forandringer. Det er jo en helt ny måde at tænke på i forhold til litteratur. At den tænkes ind i og sammen med andre domæner. Det, tror jeg ikke, ville kunne ske for ti år siden,« fortsætter Mette Steenberg.

Litteratur kan ændre selvforståelsen

Samarbejdet mellem litteratur- og sundhedsvidenskab har endvidere udmøntet sig i et projekt, der skal undersøge, hvordan litteratur kan understøtte patienters rehabilitering.

»Vi har udført et lille pilotprojekt i alkoholbehandlingen her i Odense. Det var et læse/skrive-værksted for folk, der var færdige med behandlingen i alkoholklinikken, men som kom der for at holde fast i afholdenheden,« fortæller Anne-Marie Mai.

medicin lægevidenskab kunst litteratur sygdomme behandling

Litteratur kan blandt andet bruges til at hjælpe tidligere alkoholikere med at sige nej tak til alkohol. (Foto: Shutterstock)

»Vi så, hvordan man måske kan bruge litteratur til at understøtte folk i den helbredelsesproces, de nu er i gang med. Det var meget spændende at opleve, hvad litteratur og det at skrive kom til at betyde for de tidligere alkoholikere.«

Anne-Marie Mai forklarer, at nogle af deltagerne i pilotprojektet var bange for at have mistet deres sproglige formåen på grund af deres misbrug. Derfor var de overvældede over igennem små skriveøvelser at opdage, at de faktisk ikke havde glemt at læse og skrive.

»De begyndte også at få erindringer om, at de engang havde været noget andet end alkoholikere. Det var meget rørende og fantastisk at opleve, at det at arbejde kreativt med litteraturen kunne have så stor betydning,« siger hun.

Litterær rehabilitering

Projektet skal arbejde videre med rehabilitering. Blandt andet skal forskerne skabe et skriveværksted for patienter, der er færdige med kræftbehandlingen i Nyborg.

»De kommer til både at læse litterære tekster, men også at skrive. Forfatterne Pablo Llambias, Trisse Gejl og jeg skal stå for en workshop, hvor vi skal prøve at se, om det kan sætte gang i en anden tankeproces, en anden slags erkendelse og en anden oplevelse af sig selv end den, man måske går rundt med, når man har været i et krævende behandlingsforløb,« forklarer Anne-Marie Mai.

Hun understreger, at der vil være psykologer og socialrådgivere med på holdet i tilfælde af, at patienterne får behov for terapeutisk eller sundhedsfaglig vejledning.

»Men de skriver med og deltager på lige fod med patienterne. Det havde vi stor succes med i forbindelse med alkoholbehandlingen. Der oplevede sygeplejersker og socialrådgivere, at de fik en anden måde at tale med deres klienter på. Pludselig var man fælles om andet end klientens alkoholbehandling. Man mødte hinanden som mennesker, og man var fælles om en oplevelse af, hvad skrift og litteratur kan. Så det håber vi også, at vi kommer til at opleve ude i Nyborg,« siger Anne-Marie Mai.

Projektet kan generere vigtig ny viden

Narrativ medicin

Narrativ medicin handler helt overordnet om at skabe bedre kommunikation mellem patient og behandler.

Hovedtesen er, at god kommunikation er væsentlig for helbredelsesprocessen.

Narrativ medicin er altså en behandlingsmæssig tilgang, hvor patientens fortælling betragtes som væsentlig for helbredelsesprocessen.

Derfor skal lægen ifølge denne tilgang tage højde for de relationelle og psykologiske dimensioner, som opstår i forbindelse med sygdom.

På SDU har et samarbejde mellem Institut for Kulturvidenskaber og Sundhedsvidenskab fokus på at forbedre sundhedspersonalets kommunikative kompetencer. Det sker blandt andet ved at læse skønlitteratur og arbejde med kreativ skrivning som patientinddragelse.

Kilde: SDU og Columbia University

Mette Steenberg fra Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet forsker i, hvordan læsegrupper drevet efter særlige principper kaldet 'guidet fælles læsning' kan medvirke til at rehabilitere mennesker, der har psykiske problematikker.

Hun påpeger, at der er stor mangel på viden i forhold til, hvad det er for nogle kunstneriske og æstetiske processer, der for eksempel kan understøtte et rehabiliteringsforløb. Derfor vil hun afvente SDU-projektets videre resultater med stor interesse.

»Det terapeutiske potentiale bor for mig at se ikke i litteraturen eller i kunstværket. Du kan gå igennem nok så mange kunstmuseer, men hvis du ikke oplever et engagement i forhold til det værk, du beskuer, og hvis ikke der er en interaktion – og der er som regel nogen, der skal facilitere den her interaktion – preller det jo af på dig,« siger Mette Steenberg.

»Vi ved forbavsende lidt om, hvordan man faciliterer sådan et engagement, og hvad det er for nogle æstetiske processer, der faktisk igangsætter terapeutiske processer. Derfor er Felski og Mais projekt vigtigt i denne sammenhæng.«

Et forsvar for identifikation

Når litteratur kan have en effekt i forbindelse med rehabilitering og sygdomsforståelse, er det blandt andet på grund af litteraturens identifikatoriske potentiale.

Et led i forskningsprojektet er at genfortolke identifikation, og til Rita Felskis tiltrædelsesforelæsning på Syddansk Universitet den 5. oktober 2016 var dette netop hovedtemaet.

»Der har været en tendens til at betragte identifikation som en vulgær eller naiv tilgang, som kun praktiseres af uskolede læsere af populær fiktion såsom kærlighedsromaner og krimier,« siger Rita Felski.

medicin lægevidenskab kunst litteratur sygdomme behandling

En roman kan have terapeutisk potentiale, men det bor ikke i romanen selv. Man skal selv opleve et engagement ved at læse, før det virker. Hvordan et sådant engagement faciliteres, vil forskerne nu undersøge. (Foto: Shutterstock)

Ifølge hende er årsagen, at identifikation er blevet betragtet alt for forsimplet; som noget der primært har med empati at gøre.

»Vi har i vid udstrækning forbundet identifikation med følelser, og at man lader sig rive med som Madame Bovary, der identificerer sig med romantiske heltinder og blander litteratur og liv sammen. Mange behandler identifikation og empati som synonymer, men man kan sagtens identificere sig med en tekst uden at føle empati.«

En forsker, som er dybt engageret i for eksempel Kafka eller Beckett, vil ifølge Felski også identificere sig. Ikke nødvendigvis med karaktererne, men med de overordnede værdier og idéer i teksten.

Felski påpeger, at identifikation er meget mere nuanceret, og at vi forstår meget lidt af, hvad det vil sige at blive fanget af en roman eller en film.

»Det at identificere sig med en tekst er et ret udbredt træk ved læsning. Det er en af de vigtigste metoder, litteraturen benytter, til at fænge og fastholde os. Vi bliver nødt til at undersøge denne almindelige praksis og forstå dens forskellige facetter klarere,« mener Felski.

Projektet går mange nye veje

Projektet er til dels empirisk, men hovedsageligt vil forskerne gå litteratursociologisk til værks og undersøge, hvilken viden om samfundet, litteraturen rummer. Blandt andet når det handler om aldring, sundhed, sygdom, alkoholisme og arbejde. Her er forskerne blandt andet inspirerede af den sociologiske aktør-netværk-teori (se faktaboks).

Desuden vil projektet undersøge, hvad litterær analyse kan bruges til i forhold til politisk teori og samfundsanalyse.

»Det venter vi os også meget af,« siger Anne-Marie Mai.

Hun fortæller, at hun og professor i historie ved SDU Klaus Pedersen allerede har arbejdet sammen på dette felt i mange år. Her har de blandt andet set på velfærdsstatens sprog og begreber.

»Vi har oplevet, at det fungerer, når vi tænker litteratur, samfundsvidenskab og historie sammen. Det giver en større viden om både litteratur og velfærdsstat. Og nu får vi jo via Rita Felski ekstra metodisk-teoretisk støtte til at gøre det,« siger Anne-Marie Mai.

Aktør-netværk-teori

Rita Felski er i sin tilgang inspireret af mange teoretiske retninger, men ikke mindst den såkaldte 'aktør-netværk-teori' (ANT).

ANT er udviklet af blandt andre den franske filosof, antropolog og sociolog Bruno Latour.

Hovedtanken er, at alle individer og objekter er en del af og aktører i store, komplekse og dynamiske netværk. De influerer på hinanden og former hinanden kontinuerligt.

Rita Felski overfører ANT på spørgsmålet om litteraturen og dens forhold til sine læsere og samfundet i det hele taget. Her anfører hun, at litteratur, læsere og samfund ikke kan adskilles eller betragtes isoleret, men gensidigt skaber hinanden.

Hun understreger, at det er vigtigt, at det tværfaglige samarbejde skal udvikle de respektive faglige områder.

»Vi tænker, at det tværvidenskabelige skal fungere, så vi hver især bliver klogere på vores område og kommer ned i vores fag igen. Det gælder også for vores samarbejde med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Vi skal ikke instrumentalisere litteraturen, så den bliver et stykke teknik, som man kan anvende. I stedet skal vi udvikle og udvide vores forståelse af, hvad litteratur er og kan være.«

Litteraturen skal ikke instrumentaliseres

Der er ingen tvivl om, at litteraturen kommer ud at arbejde i de næste fem år i Odense under ledelse af Rita Felski. Men hvordan sikrer man sig, at litteraturen ikke bliver instrumentaliseret og reduceret til et brugsredskab?

»Der er forskellige måder at tænke over nytte. Det at drage nytte af noget bliver ofte betragtet som en ren instrumentel, funktionel tilgang, som ikke har en relation til nydelse, skønhed og så videre,« forklarer Rita Felski.

»Mit begreb om nytte er bredere og handler mere om de mange måder, litteratur og kunst taler til læseres behov. Sådanne behov inkluderer også et ønske om skønhed og glæde. Jeg har for eksempel skrevet om forholdet mellem litteratur, fortryllelse og eskapisme. Hvordan vi nogle gange ønsker at glemme verden omkring os og fortabe os i en bog. Det, synes jeg, er en nyttig måde at bruge litteratur på, som slet ikke er instrumentel.«

Anne-Marie Mai er da heller ikke bange for, at de vil komme til at spænde litteraturen for en samfundsmæssig eller politisk vogn.

»Vi har blandt andet en tæt kontakt med Columbia University, der arbejder meget med narrativ medicin, og de er meget glade for Rita Felskis bøger og mener, at hendes tilgang kan forny området. Netop fordi Felskis tilgang ikke er en instrumentalisering af litteraturen. Det er ikke bare et device, vi skruer på noget, og så ved vi noget mere. Men det er den der særlige erkendelse og æstetik. Den særlige kunstart, som litteratur er, det er den, vi tager udgangspunkt i,« siger hun.

Nyhed: Lyt til artikler

Du kan nu lytte til udvalgte artikler herunder. Du kan også lytte til de oplæste artikler i din podcast-app, hvor du finder dem under navnet 'Videnskab.dk - Lyt til artikler'.

Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om de nedenstående prisvindende billeder af stjernetåger og stjernefabrikker her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk