Et genom har mange historier
Genomsekvenser er guldminer af information om artsdannelse og naturlig selektion. Men man skal stille de rigtige spørgsmål for at få de interessante svar.

På menneskeabernes artstræ kan man se, at selv om for eksmpel mennesket og chimpansen gik fra hinanden for cirka 4,3 millioner år siden, skal man i gennemsnit 7,1 millioner år tilbage for at finde vore genomers stamfædre - og at vi skal hele 19,2 millioner år tilbage for at finde stamfædrene til alle menneskeabernes genomer.

På menneskeabernes artstræ kan man se, at selv om for eksmpel mennesket og chimpansen gik fra hinanden for cirka 4,3 millioner år siden, skal man i gennemsnit 7,1 millioner år tilbage for at finde vore genomers stamfædre - og at vi skal hele 19,2 millioner år tilbage for at finde stamfædrene til alle menneskeabernes genomer.
Partner Aktuel Naturvidenskab

Aktuel Naturvidenskab er et landsdækkende tidsskrift med nyheder og baggrund fra den naturvidenskabelige verden.

 

I Douglas Adams’ romanserie 'The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy' blev en gigantisk supercomputer sat til at finde svaret på det ultimative spørgsmål om Livet, Universet og Alting.

Efter 7,5 mio. års arbejde kom computerens svar:

»42«

Når man ikke stiller spørgsmålene præcist nok, risikerer man at få svar, som man ikke bliver klogere af.

Nyt projekt skal forstå vores udvikling

På Aarhus Universitet har vi også en supercomputer. I de kommende år skal den blandt meget andet bearbejde store mængder data, som vi på Bioinformatics Research Centre (BiRC) for nylig fik tilsendt på en harddisk fra universitetet i Barcelona.

Harddisken indeholder data fra i alt 106 genomer (fra 96 individer af fem forskellige arter af menneskeaber og 10 mennesker), som et internationalt hold af forskere i Great Ape Genome Diversity Project har sekventeret.

Projektet har som mål at forstå til fulde, hvordan menneskeaberne og mennesket selv har udviklet sig over de sidste 20 millioner år. Og specielt hvordan de forskellige arter er opstået.

Har adgang til supercomputer

Disken blev ikke sendt til BiRC fordi vi har adgang til en supercomputer. Vi er med, fordi vi ved at kombinere statistiske, matematiske og datalogiske redskaber har udviklet nogle unikke og effektive metoder til både at stille de rigtige spørgsmål, programmere computeren til at lede de rette steder efter svarene og fortolke svarene.

Rygraden i vores metode er 'Coalescent Hidden Markov Models' (CoalHMM), som  kan trække information ud af genom-dataene om artsdannelsestidspunkter for millioner af år siden, artsdannelsesprocesser og betydningen af naturlig selektion – endda fra DNA fra ét enkelt individ.

Med modellen har vi siden 2005 været med til at vise, at mennesket og chimpansen splittede op for 4,5 mio. år siden, at mennesket kun er ca. 1,2 pct. forskellig fra chimpansen og bonoboen, 1,7 pct. forskellig fra gorillaen og 2,5 pct. forskellig fra orangutangen.

Kamilah, en vestlig lavlandsgorilla fra San Diego Zoo, lagde celler til den første sekventering af artens genom. Efter en tur i BiRC's CoalHMM-model afslørede dataene, at vores fælles herkomst er et genetisk kludetæppe. 15 procent af menneskets genom er mere beslægtet med gorillaen end med vores nærmeste slægtning, chimpansen. (Foto: San Diego Zoo)

Vi har vist, at der er dele af vores genom, hvor vi ligner gorillaen mere end chimpansen, og at vores gener i disse områder også mest udtrykkes som gorillaens.

Vi kan se, at naturlig selektion har spillet en overraskende stor rolle i udviklingen af vores genom. Ikke mindst på vores X-kromosom og omkring vores gener - og måske især de gener, der har med immunsystemet at gøre.

Vi kan se, at bonoboen og chimpansen først gik fra hinanden for ca. 1 million år siden, men at der alligevel er områder, hvor chimpansen ligner mennesket mere, end chimpansen ligner bonoboen (ca. 2 pct. af arvemassen).

Desuden kan vi se, at der i menneskets linje helt op til artsdannelsen med orangutang ikke har været perioder med meget få individer. Tværtimod var stamfaderen til mennesket og chimpansen talrig.

 

En arts oprindelse

Når en art udvikler sig, er der i virkeligheden tale om, at sammensætningen af individer i arten - eller populationen - udvikler sig.

Individer fødes, får unger og dør. Ikke alle individer får lige mange unger, og over tid vil få individer være blevet forfædre til alle levende individer i populationen.

Der er således kun enkelte individer, hvis arvelige træk breder sig til hele arten på bekostning af andre.

Det er denne proces, der giver anledning til, at alle individer i en art er beslægtet gennem et stamtræ.

 

Sådan foregår det, når en art deler sig i to

Når en art deler sig i to, vil det i det simpleste tilfælde ske ved, at denne population deles op i to nye populationer, som derefter udvikler sig uafhængigt af hinanden.

Når en population deles i to, vil individer i den nye population A være lige så tæt beslægtet med individer i population B, som de er med de andre i population A.

Topologien for slægtskabet mellem individer vil ikke altid passe med deres befolkninger. Hvis befolkningerne er tæt nok beslægtede, vil den største variation i graden af slægtskab ikke findes imellem befolkninger – det vil i stedet være den variation, der var i stambefolkningen. Havde vi f.eks. valgt den røde linje i den midterste befolkning ville vi se at individ 2 er tættere beslægtet med individ 3, selv om befolkning 1 og 2 er tættest beslægtet. Hvis alle individer inden for den samme art har en fælles forfader tættere på i dag end opdelingen af stamarterne, så vil vi ikke kunne se variationen i tiden i stamarten, for lige meget hvilke individer vi kigger på, vil vi se den samme forfader i stamarten.

Man kan sige, at halvdelen af stamtræets grene fortsætter i hver population.

Som tiden går efter opsplitningen, vil individer i de to nye populationer blive mere og mere beslægtede indbyrdes, ind til alle individer i hver population er efterkommere af samme individ.

Kort efter opdelingen vil man ud fra variationen kunne se, hvor langt tilbage i tiden man skal gå for at finde den sidste fælles forfader mellem to individer afhængigt af, hvilke to individer man vælger. (se billede 1).

Ud fra denne variation kan man lære meget om stambefolkningen. For eksempel kan vi se, om stambefolkningen var stor eller lille.

Stor variation i tiden tilbage til den fælles forfader betyder alt andet lige en stor befolkning frem for en lille.

Vi kan også se, om stambefolkningen er gået igennem en flaskehals på noget tidspunkt.

I så fald vil der være usædvanlig mange, der finder deres fælles forfader inde i flaskehalsen.

 

Statistik fra en enkelt observation

Hvis man statistisk skal afgøre, om én model passer bedre til data end en anden eller bestemme værdien af parametrene i en model, kræver det normalt, at man har flere observationer. Jo flere jo bedre.

Når vi skal lære noget om, hvornår en stambefolkning delte sig i to, vil de relevante observationer f.eks. være dem, der viser variationen i tiden tilbage til den sidste fælles forfader.

Når man ser på tæt beslægtede befolkninger, kan denne variation findes ved at vælge mange forskellige individer, men for meget fjernt beslægtede befolkninger – ultimativt forskellige arter – virker denne tilgang ikke.

Et eksempel på tre befolkninger, hvor to er tættere beslægtet med hinanden end med den tredje. Det brune træ illustrerer befolkningernes forhold og viser hvilke to befolkninger, der er tættest beslægtet (topologien i træet) samt hvor længe befolkningerne har været adskilt (grenlængder i træet). Det blå træ indeni er et eksempel på hvor beslægtede tre individer er. Topologien er den samme som for befolkningstræet: de to individer fra de tættest beslægtede befolkninger er også tættest beslægtede. Grenlængderne er derimod længere, specielt er der langt fra det tredje individ til de to andre i forhold til afstanden mellem befolkningerne.
Forskellen skyldes, at ikke alle individer inden for en befolkning er lige tæt beslægtede. Søskende er tættere beslægtede end grandfætre og så videre. Dette gør sig også gældende i forfædrenes befolkninger, så hvis vi kikker på, hvor langt tilbage i tiden vi skal gå for at finde den nærmeste forfader til to individer, skal vi først gå tilbage til det tidspunkt, da de to befolkninger delte sig fra en stambefolkning, og derefter yderligere et stykke tid tilbage, bestemt af, hvor tæt beslægtede de to individers forfædre var på det tidspunkt. Dette er illustreret i figuren øverst til højre, hvor hver prik repræsenterer et individ – levende eller død – og hvor slægtskab er illustreret med kanter. De blå individer svarer til det blå træ til venstre.

Hvis alle individer inden for den første art har en sidste fælles forfader inden for deres egen art, og det samme gør sig gældende i den anden art, vil vi nemlig se præcis den sammen afstand mellem et par af individerne, lige meget hvilket par vi vælger.

Dermed har vi reelt kun én enkel observation fra slægtskabet i stamarten, og ud fra den kan vi intet sige om variationen i stamarten (se billede 3).

 

Laver statistik på flere forskellige stykker af vores genom.

Her kommer 'rekombination' til hjælp. Rekombination sker, når vores DNA-strenge gennem generationerne bliver ”klippet” i stykker og sat sammen på nye måder.

Det medfører, at forskellige stykker af arvemassen kan betragtes som uafhængige observationer af processen.

I stedet for at lave statistik på flere individer, hvilket ikke fører til flere observationer, kan vi lave statistik på flere forskellige stykker af vores genom.

DNA-stykker er dog kun uafhængige i den tid, hvor en rekombination har afkoblet dem.

Mens de er koblet sammen har de samme forhistorie og er altså ikke uafhængige, og hvis man inddrager dem i analysen, kan man komme til at undervurdere variationens størrelse i tiden tilbage til forfædrene.

Det problem kan løses på to måder:

 

  1. Man kan kigge på DNA-stykker, der ligger langt fra hinanden i arvemassen.  Sådanne stykker er adskilt af mange rekombinationer og er derfor uafhængige i langt den største del af deres historie, og kan derfor betragtes som stort set uafhængige observationer. Mange statistiske metoder til at undersøge stamarter er baseret på denne idé. Fælles for dem er, at man så kun kan kigge på en lille del af genomet; man skal vælge stykker langt fra hinanden og kan ikke samtidig analysere den DNA, der ligger imellem dem.
  2. Alternativt kan man eksplicit modellere rekombinationsprocessen og hvordan forhistorien for ét DNA stykke afhænger af nabo-DNA. På denne måde kan man teoretisk udnytte den fulde arvemasse. Rekombinationsprocessen er i midlertid meget kompleks, og selv med supercomputere er det ikke muligt at modellere den fulde proces for et helt genom uden at ty til forsimplende antagelser.

 

'Coalescent skjult Markov model'

Vore analyser af stam-arter bygger på, at vi kan finde segmenter af genomet med den samme historie ved at 'glide' henover genomet og vurdere, om det næste basepar har den samme historie som det foregående.

Her benytter vi os af antagelsen om 'Markov-egenskaben', hvilket her betyder, at sandsynligheden for, at det næste basepar har samme historie som det foregående, kun afhænger af det foregående basepar og ikke af resten af sekvensen. (Se boks under artiklen)

Rekombination er imidlertid udtryk for, at forskellige dele af vores DNA har oplevet forskellige forfædre. Gener langt fra hinanden kan stort set betragtes som uafhængige, så i stedet for at vælge forskellige par af individer for at se variationen i tiden til den fælles forfader, kan man vælge forskellige gener.

Dette er kun en approksimation - tilnærmelse - til den mere komplicerede rekombinationsproces, men det har vist sig at være en meget god approksimation, der betyder, at vi kan nøjes med at modellere afhængigheden mellem nabo-stykker og ikke afhængigheden mellem alle stykker i hele genomet.

Dette gør arbejdet betydeligt mindre kompliceret og gør det muligt at modellere hele genomer hurtigt og effektivt.

På den måde kan vi opstille alternative hypoteser for artsdannelse ved at udregne sandsynlighederne for at observere vores data under de forskellige modeller (se billede 2).

Vores CoalHMM’er er unikke i dels at kunne analysere hele genomer og i at kunne analysere stamarter, der levede millioner af år før nu.

Der eksisterer andre metoder, som kan analysere millioner af år gamle stamarter ved at bruge isolerede DNA-stykker, der antages uafhængige, og andre metoder, der via Markov-model-tilgangen kan analysere hele genomer, men alle andre metoder antager enten uafhængige DNA stykker eller har en approksimation af P(A,B) der fejler, når man går millioner af år tilbage.

 

Hvordan skilles arter?

Samtidig med, at vi forbereder arbejdet med de 106 genomer, er vi netop nu i gang med at undersøge, på hvilken måde forskellige tæt beslægtede arter er blevet adskilt.

Er det sket som en pludselig opstået barriere for gen-udveksling (dette kaldes allopatrisk artsdannelse)? Eller har det været en gradvis proces, hvor genudvekslingen mellem forskellige populationer er blevet mindre over tid, ind til den helt er ophørt (dette benævnes oftest sympatrisk artsdannelse)?

Vi har undersøgt genomerne for tre par af forskellige beslægtede aber:

 

  1. Chimpansen og bonoboen
  2. Sumatra og Borneo orangutangen
  3. Den østlige og vestlige gorilla.

Resultaterne viser, at chimpansen og bonoboen pludseligt gik fra hinanden for cirka en million år siden, mens de to gorillaarter og de to orangutangarter langsomt gik fra hinanden og først havde den sidste gen-udveksling for henholdsvis cirka 50.000 og 300.000 år siden.

Nøglen til denne forskel ligger måske i, at bonoboer og chimpanser i dag er adskilt af Congofloden, som muligvis fik sit nuværende leje for cirka en million år siden, og da chimpanser hader vand, vil dette have været en pludselig barriere for gen-udveksling.

Hvordan man udregner sandsynligheder  i en Markov kæde
Problemet bliver i sin enkelhed et spørgsmål om at kunne opskrive den kombinerede sandsynlighed for forhistorien af to nabo-DNA-stykker.

Kalder vi forhistorien for stykkerne for A og B, så skal vi kunne beregne P(A,B) for alle mulige historier af DNA-stykkerne.

Derfra kan vi beregne den betingede sandsynlighed, P(B | A), hvorefter vi med approksimationen kan bruge denne betingede sandsynlighed til at beregne den samlede sandsynlighed for ikke blot A og B, men A, B, C og D (eller hvor mange stykker vi har brug for), da P(A, B, C, D) approksimeres som P(A) P(B | A) P(C | B) P(D | C).

Uden approksimationen ville vi skulle beregne P(A, B, C, D) = P(A) P(B | A) P(C | A, B) P(D | A, B, C), der vokser i kompleksitet med hvert nyt stykke og derfor i praksis kun kan beregnes for få stykker.

Det at beregne den kombinerede sandsynlighed P(A,B), og den afledte sandsynlighed P(B|A) er dog heller ikke lige til, og det meste af vores teoretiske arbejde over de sidste mange år har fokuseret på effektive måder at beregne denne sandsynlighed på.

Sandsynligheden P(A,B) afhænger af flere modelparametre, inklusiv tiden hvor arterne delte sig, og det er ved at maksimere P(A,B) mht. disse parametre, at vi kan estimere parametrene og derved lære om arternes opdeling og udvikling.

Problemet er dog ikke helt løst ved at kunne beregne P(A,B). A og B er forhistorien bag to DNA stykker, men blot ud fra to DNA-stykker kan vi ikke direkte afgøre hvad deres forhistorie er.

Vi bliver derfor nødt til at integrere over alle mulige forhistorier for den observerede DNA, vægtet med sandsynligheden for, at disse historier ligger til grund for den observerede DNA.

Dette klarer vi ved at bruge en statistisk teknologi, der hedder 'skjulte Markov-modeller', og vores analysemetode kalder vi 'CoalHMM’er' (Coalescence Hidden Markov Models; coalescence henviser til den populationsgenetiske model af forhistorier og hidden Markov models henviser til skjulte Markov modeller).

Det er ved kombinationen af skjulte Markov modeller og metoder til at beregne den kombinerede sandsynligheder for forhistorier, P(A,B), at vi over de sidste fem til ti år har udviklet statistiske kraftfulde metoder til genetisk analyse af stamarter ud fra DNA fra nulevende arter.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på Instagram, og læs om, hvorfor denne 'sort hul'-illusion narrer din hjerne.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med over en halv million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk