Oversættere snubler i spanske domme
Lange sætninger, ukendte udtryk og svære ord spænder ben, når en retslig dom skal oversættes fra spansk til dansk. Udfordringerne er kortlagt i en ny ph.d.-afhandling.

Studerende og oversættere, der støder på domme fra det spanske retssystem, risikerer at få sved på panden, når de skal oversætte teksterne til dansk. (Foto: Colourbox)

Mange har prøvet at modtage en officiel skrivelse, der er forfattet af en person, der har en juridisk uddannelse.

Sådan en kan være svær at forstå. Jurister, advokater eller dommere har nemlig tendens til at tale og skrive gammeldags, kringlet og tungt.

Forestil dig så, at du får en offentlig skrivelse. Det er en udskrift af en dom, og den er på spansk. Og den skal læses, forstås og oversættes til dansk.

Den udfordring møder mange professionelle oversættere og studerende, der læser spansk. Og det giver af og til nogle problemer.

»Enormt lange sætninger på flere hundrede ord uden punktum og ord, unøjagtige betegnelser og ord, der ikke er ’typisk danske’ var de problemer, der gik igen,« fortæller nyuddannet ph.d. fra Aarhus Universitet, Anja Krogsgaard Vesterager.

Domme er sværere end mange andre tekster

Under sin tid på bachelor – og kandidatstudiet til tolk og translatør i spansk stiftede Anja Krogsgaard Vesterager selv bekendtskab med oversættelse af domme fra spansk til dansk.

Og hun og hendes medstuderende oplevede, at det generelt var sværere at oversætte en dom, end andre juridiske tekster som for eksempel testamenter, ægtepagter og skøder. Derfor har hun valgt at kortlægge de udfordringer, en oversætter kan løbe ind i.

Én af udfordringerne er, at de spanske domme ofte indeholder sætninger på 4-500 ord. Dem vælger oversætterne generelt at oversætte meget loyalt, fortæller Anja Krogsgaard Vesterager.

Fakta

Anja Krogsgaard Vesteragers afhandling er delt i to dele. Første del fokuserer på såkaldt genreteori, hvor dommens kommunikative formål, opbygning og sproglige strategier bliver analyseret. Anden del er mere oversættelsesorienteret, hvor Anja Krogsager Vestergaard analyserer 10 oversætteres oversættelser af det samme stykke tekst.

Det betyder, at der i den danske oversættelse også er sætninger på 4-500 ord. De længste sætninger i danske domme er ellers typisk kun 45-50 ord.

Også konkrete udtryk kan volde problemer.

»I Danmark hedder sagsøger ’sagsøger’ hele vejen gennem en dom. På spansk varierer man udtrykkene, og det kan give de danske oversættere problemer. Der var også en del udtryk, der ikke er typisk danske. For eksempel ’klima af tolerance’,« fortæller Anja Krogsager Vestergaard.

Leder fortsat efter dele af svaret

Men selvom udfordringerne i oversættelserne nu er kortlagt, er Anja Krogsgaard Vesterager stadig nysgerrig. Hun synes nemlig ikke, hun har fundet hele svaret på, hvad der gør dommene så svære at oversætte. Det skyldes, at hun i sin afhandling hun har fokuseret på selve oversættelsen, og ikke oversættelsesprocessen.

Processen vil hun gå mere i dybden med i en ny undersøgelse, som hun gerne vil lave som en del af et adjunktur.

»I min ph.d. har jeg ikke spurgt oversætterne, hvilke konkrete problemer, de oplevede undervejs i processen. Det vil jeg gerne undersøge i fremtiden, blandt andet ved at følge dem, mens de oversætter,« fortæller hun.

Ph.d.-afhandlingens karakter som problemafdækkende, men ikke løsningsorienteret, betyder, at den ikke er tænkt som en vejledning i oversættelse af domme fra spansk til dansk. Men studerende, oversættere og andre forskere vil kunne læse afhandlingen, og få en bedre forståelse for de faldgruber, de kan møde i deres arbejde, slutter Anja Krogsgaard Vesterager.

Anja Krogsgaard Vesterager fortæller, at de oversatte domme primært bliver brugt i retsmæssig sammenhæng, men her spiller de en vigtig rolle. Hun kommer med et eksempel:

Et dansk firma indgår en aftale med et spansk firma om, at det danske firma skal levere ti maskiner. Det spanske firma betaler, men får ingen maskiner. Derfor trækker det spanske firma det danske firma for retten i Spanien. Rettens afgørelse falder ud til det spanske firmas fordel, men dommen er reelt ubrugelig, med mindre det danske firma har aktiver i Spanien, som det spanske firma kan gøre krav på.

Derfor må det spanske firma bringe sagen for en dansk ret, som kan tvinge det danske firma til at betale, eller give det spanske firma ret til at gøre krav på det danske firmas aktiver i Danmark.

For at den danske ret skal kunne forstå den spanske dom og argumenterne bag den, er der behov for en præcis og korrekt oversættelse af den spanske dom.

Et eksempel på en meget lang dansk sætning, der er oversat loyalt fra spansk:

Oversat dansk tekst: »Selvom overtrædelse af den kontraktmæssige gode tro udgør en manglende overholdelse, er dette således underlagt det gradualistiske krav, der udspringer af forventningen om et juridisk tillæg, af alvor og skyld, typificeret i artikel 54.1 i loven om arbejdstagere, hvorved det er et empirisk spørgsmål at identificere beskyldningens forværrende omstændigheder, både hvad angår det subjektive element af skyld, heraf særligt fremtrædende den gode tro i betydningen modsætning til ond tro (dvs. som mere eller mindre undskyldelig ignorans, i henhold til artikel 433 i civillovbogen, eller som fejlagtig mere eller mindre overvindelig tro, i henhold til artikel 1950 i førnævnte substantive civillovbog), og det objektive element af alvor, intensivt determineret, afhængig af for eksempel proportionaliteten af sanktionen i forhold til de konventionelle normer eller, ekstensivt, i henhold til den egentlige varighed af det arbejdsmæssige forhold, parternes forudgående opførsel eller den økonomiske eller etiske relevans af det forpligtede juridiske gode.«

 

Oprindelig spansk tekst: »De forma que si bien la trasgresión de la buena fe contractual supone un incumplimiento, ello queda sometido a la exigencia gradualista que se deriva de la previsión de un plus jurídico, de gravedad y de culpabilidad, tipificado en el artículo 54.1 del Estatuto de los Trabajadores , siendo cuestión empírica el identificar las circunstancias desgravadoras de la reprochabilidad, tanto atinentes al elemento subjetivo de la culpabilidad, destacando entre estas, la buena fe en su sentido de contraposición a la mala fe ( o sea, como ignorancia más o menos excusable, según el artículo 433 del Código Civil , o como creencia errónea más o menos vencible, según el artículo 1950 del citado Código sustantivo), cuanto al elemento objetivo de la gravedad, determinable intensivamente, en función por ejemplo de la proporcionalidad sancionadora de la norma convencional, o extensivamente, en atención a la propia duración de la relación laboral, las conductas previas de las partes o la relevancia económica o ética del bien jurídico comprometido.«

Eksempler på oversatte udtryk, der er så loyale mod kildeteksten, at de er blevet u-danske:

»Beskyldningens forværrende omstændigheder«[1], »mere eller mindre overvindelig fejlagtig tro«[2], »klima af tolerance«[3] og »idet det bedømmes på et empirisk grundlag at identificere de formildende omstændigheder i kritikken«

 

 

 

 


Lyt på Videnskab.dk!

Hver uge laver vi digital radio, der udkommer i form af en podcast, hvor vi går i dybden med aktuelle emner fra forskningens verden. Du kan lytte til den nyeste podcast i afspilleren herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Har du en iPhone eller iPad, kan du finde vores podcasts i iTunes og afspille dem i Apples podcast app. Bruger du Android, kan du med fordel bruge SoundClouds app.
Du kan se alle vores podcast-artikler her eller se hele playlisten på SoundCloud