Mobiltelefoner i fængsler kan sænke kriminaliteten
Man bliver straffet for at have mobiltelefon, når man er i fængsel. Men de indsatte får sværere ved at komme ud af kriminalitet, hvis de ikke må tale i mobil, viser sociologisk forskning.

Hvis fængslede skal holde sig indenfor lovens rammer, efter de er blevet løsladt, er det vigtigt, at de holder kontakt med det omkringliggende samfund, mens de er i fængsel, viser forskning. Derfor er det en dårlig idé at forbyde mobiltelefoner, siger sociolog. (Foto: Colourbox)

Hvis fængslede skal holde sig indenfor lovens rammer, efter de er blevet løsladt, er det vigtigt, at de holder kontakt med det omkringliggende samfund, mens de er i fængsel, viser forskning. Derfor er det en dårlig idé at forbyde mobiltelefoner, siger sociolog. (Foto: Colourbox)

Justitsminister Søren Pind (V) har netop fremsat et lovforslag om at skærpe straffene til indsatte i arresthuse og fængsler, der bliver pågrebet med en mobiltelefon.

Fremover skal de indsatte kunne straffes med op til 15 dages isolationsfængsling og udgangsforbud, hvis de har smuglet en mobiltelefon ind, foreslår Søren Pind. Hidtil har straffen for en konfiskeret mobiltelefon været fem dages isolationsfængsling og politianmeldelse.

Justitsministeren vil stramme op, efter det er kommet frem, at fem personer, som i 2015 blev anholdt i forbindelse med terrorangrebene på kulturhuset Krudttønden og Synagogen i København, har haft adgang til mindst 12 mobiltelefoner, mens de har været varetægtsfængslet.

For at forhindre at noget lignende sker igen, skal både varetægtsfængslede, der endnu ikke er dømt, og indsatte, der allerede har fået en dom i retten, straffes hårdere, hvis de bliver snuppet med en mobiltelefon i deres celle, foreslår Søren Pind.

Men ifølge lektor i sociologi Linda Kjær Minke, som forsker i straf på Syddansk Universitet, er det helt hen i vejret overhovedet at forbyde fængslede, der har fået en dom, at have mobiltelefoner. For det forebygger ikke kriminalitet. Tværtimod:

»Både international og national forskning viser, at det virker kriminalitetsforebyggende, når indsatte har sociale relationer og er i stand til at bevare et netværk, der rækker ud over fængselsmuren, så selvfølgelig skal de have ret til at bruge de samme kommunikationsmidler, som alle andre. Det vil sige mobiltelefoner,« siger Linda Minke Kjær og fortsætter:

»Man lovgiver på baggrund af enkeltsager og rammer en stor gruppe indsatte med tiltag, der kan have store konsekvenser for deres mulighed for at leve kriminalitetsfrit fremover.«

Fængslede bruger mobilen til harmløse samtaler

Linda Kjær Minke har interviewet en række indsatte i danske fængsler blandt andet om, hvad de bruger mobiltelefoner til i sin ph.d.- afhandling ‘Fængslets indre liv’

Hendes forskning viser, at de indsatte overvejende bruger telefonerne til harmløs kommunikation såsom at holde sig opdateret på, hvad der sker på hjemmefronten: Hvordan det går deres børn i skolen og den slags.

Forbud mod mobiltelefoni i fængsler er en slags ekstra straf, som ligger ud over den frihedsberøvelse, de fængslede er dømt til i retten, påpeger sociologen:

»Fængselsstraf består alene af frihedsberøvelse. Så skal politikerne ikke lægge alle mulige andre ting ind over såsom forbud mod mobiltelefoner«

Fakta

Retsfølelse
Forskerne skelner mellem en oplyst og en uoplyst retsfølelse.

Uoplyst retsfølelse er den retfærdighedsfølelse, folk baserer deres vurdering på, hvis de bliver spurgt, hvordan en given forbrydelse skal straffes, uden at de på forhånd har kendskab til forbryderen, motivet eller andre forhold omkring lovovertrædelsen.

Ved oplyst retsfølelse baserer folk deres strafudmåling på et kendskab til en konkret sag, viden om retssystemet, forbryderens motiv og den slags.

Undersøgelser viser, at folk, der baserer deres vurderer på uoplyst retsfølelse, generelt vil have strengere straffe, mens folk, der træffer beslutninger på baggrund af en oplyst retsfølelse, vil give mildere straffe.

»Når politikerne står på vælgermøder og lover strengere straffe, så er det den uoplyste retsfølelse, der er på spil,« siger Peter Scharff Schmidt.

I den danske Lov om Straffuldbyrdelse står der, at der ikke må pålægges indsatte »andre begrænsninger i tilværelsen end sådanne, der er fastsat ved lov eller er en følge af selve straffen.«

Der står også, at der ved straffuldbyrdelse skal tages hensyn både til straffens gennemførelse og »til behovet for at hjælpe eller påvirke den dømte til at leve en kriminalitetsfri tilværelse.«  

Politikere er ligeglade med forskning

Forslaget om at straffe indsatte med mobiltelefoner endnu hårdere end hidtil er det sidste i en lang række stramninger af straffeloven:

I løbet af de seneste 15 år har Folketinget hævet strafferammerne omkring 50 gange. Især er straffene for volds- og terrorrelaterede forbrydelser blevet strengere.

I den samme periode har der været en tendens til, at politikerne er holdt op med at tage forskerne med på råd om, hvad der forebygger kriminalitet.

»Vi hører politikere sige direkte, at de er ligeglad med, hvad forskere siger. Det hele handler om folks retsfølelse. Undersøgelser viser, at der er en tendens i Skandinavien til, at politikerne ikke længere tager kriminologiske forskeres viden alvorligt, når de skærper straffene,« siger Kristian Nagel Delica, der er lektor i sociologi på Roskilde Universitet.

»Kriminologerne fokuserer på, hvad der virker kriminalitetsforebyggende, og deres forskning viser, at strengere straffe ikke har en positiv effekt,« fortsætter han.

Politikerne argumenterer med retsfølelse

Kristian Nagel Delica er ikke selv kriminolog, men som sociolog har han sammen med Ida Norvin Nilsson lavet en analyse af den retspolitiske debat, der gik forud for to stramninger af strafferammen. I en artikel netop publiceret i Dansk Sociologi konkluderer de, at politikerne glemte alt om evidensbaseret viden og i stedet udelukkende brugte følelsesbaseret argumentation, som ramte lige ned i befolkningens hang til social tryghed, før de vedtog:

  • Loven om en styrket indsats mod bandekriminalitet i 2009
  • En lov, som drejer sig om skærpede straffe for hjemmerøveri og organiseret indbrudskriminalitet vedtaget i 2011 

Ifølge Kristian Nagel Delica viser analyserne, at politikerne prioriterede hensynet til befolkningens retsfølelse fremfor viden om, hvad der virker kriminalitetsforebyggende:

»Politikerne taler om, at der skal været et ret- og rimelighedsprincip - at straffeloven skal laves, så borgernes retsfølelse bliver tilfredsstillet. Men retsfølelse er en uendelig størrelse, som man kan bruge til at legitimere hvad som helst,« siger han og fortsætter:

»Samtidig ser politikerne stort på, hvad den mangeårige forskning, der er på området, viser.«

Fakta

Gennem en række eksempler viser Kristian Nagel Delica og Ida Norvin Nilsson, hvordan politikerne undlader at bruge evidensbaseret viden, når de argumenterer for ændringer i straffeloven. I stedet bruger de ord, der rammer direkte ned i befolkningens hang til tryghed, privatliv og retsfølelse.

Som et eksempel på følelsesbetonede argumentationsform citerer de to den konservative politiker Tom Behnke. I Folketinget talte Tom Behnke varmt for en vedtagelse af lovforslaget om strengere straffe for hjemmerørveri blandt andet med ordene:

»… altså der, hvor man ligger trygt og rart i sin egen seng i sit eget hjem, natten er faldet på, børnene ligger og sover, og så er der pludselig nogle, der sparker døren ind eller på anden måde bryder ind i ens hjem ...«

Et andet eksempel er Marlene Harpsøe (DF), som i den samme debat sagde:

»Ens private hjem er et særligt helle, det er her, man finder tryghed og ro, og derfor er det også ekstremt grænseoverskridende, når man i ens eget hjem pludselig står ansigt til ansigt med en forbryder (...) Ro bliver til uro, og tryghed bliver til frygt, og så i ens eget hjem.«

Mens politikere fra en bred vifte af partier fortsat argumenterer for strengere straffe for det ene og det andet med henvisning til borgernes tryghed, viser undersøgelser, at danskere som helhed er faktisk er blevet tryggere, og at kriminaliteten er faldende.

»Burde det ikke afspejle sig i den politik, der bliver ført?« spørger Kristian Nagel Delica retorisk.

DK går mod amerikanske tilstande

Ifølge Kristian Nagel Delica er politikernes hang til strengere straffe en del af en tendens, der begyndte i USA tilbage i 1980’erne. Dengang startede de amerikanske politikere en krig mod narkokriminalitet blandt andet for at skabe mere tryghed.

I samme ombæring begyndte amerikanerne at sætte hårdt ind mod småkriminalitet så som lommetyveri, hærværk og gadeuorden for at fjerne uønskede elementer fra gaderne. 

Siden har amerikanske politikere fra hver sin fløj nærmest konkurreret om at være mest hårdhændet, når det handler om straf.

‘Tough on crime’-bølgen er siden skyllet ind over en række europæiske lande, men blandt forskere og i den videnskabelige litteratur om emnet, har der været en tilbøjelighed til at se de skandinaviske lande som en undtagelse.

»Man har fremhævet den store grad af selvbestemmelse og de relativt ordnede forhold, der er i skandinaviske fængsler. De indsatte kan organisere sig, der er åbne fængsler og adgang til forskellige fornødenheder. Derfor har nogle argumenteret for, at Skandinavien er en undtagelse fra den international tendens til at slå hårdt ned mod kriminalitet,« siger Kristian Nagel Delica og forsætter:

»Det er rigtigt, at forholdene i de skandinaviske fængsler er meget anderledes end de forhold, man ser i amerikanske kæmpe-fængsler. Men i den retspolitiske debat ser vi, at Skandinavien måske ikke længere kan betegnes som en undtagelse. Der er ikke amerikanske tilstande endnu, men vi ser i debatten, at der er nogle træk, man skal være opmærksom på.« 

Politikere piller ved de indsattes håndvægte

Peter Scharff Smith, der er ph.d. i historie og forsker i straf på Dansk Institut for Menneskerettigheder, er enig:

»Der er helt klart en tendens til, at man har bevæget sig fra at være mere ekspert- og forskningsorienteret, når lovene skulle udformes, til at straffepolitik er blevet et mere symbolpolitisk og følelsesladet område,« siger han og fortsætter:

»I USA har man i de seneste fire årtier set et massivt opsving i strafferammerne, og landet er i dag verdens førende fængselsnation med en fangepopulation på omkring to millioner.

Stramningerne på straffeområdet kan forstås som en følge af det indskrænkede
sociale sikkerhedsnet, der igen er en konsekvens af den moralske nyliberalismes
øgede krav til individet. Ud fra denne optik kan man argumentere for,
at også den danske stat gradvist bevæger sig mod en tilstand, hvor de sociale
aktiveringsprincipper smelter sammen med de disciplineringsprincipper, der
kan identificeres i et skærpet straffesystem. De resocialiserende tiltag er til stede,
men på baggrund af de politiske prioriteringer virker det til, at en udbygning
af fængselsvæsenet prioriteres højere.

Kristian Nagel Delica og Ida Norvin Nilsson i Dansk Sociologi

Tendenserne begyndte at slå igennem i Europa i 1990’erne, og i Danmark har det taget yderligere fart i 00’erne, selv om vi lever i et samfund, der historisk set er fredeligere end nogensinde før.«

Ifølge Peter Scharff Smith er der en række eksempler på, at danske politikere i de seneste år har ført en ‘tough on crime’-symbolpolitik, der på visse områder minder om den amerikanske. Han nævner blandt andet politikernes nul-tolerance-politik over for narkotiske stoffer i fængsler:

»Det er oplagt symbolpolitik. Ansatte i Kriminalforsorgen og andre eksperter ved, at der er stoffer og hash i fængslerne, og at det er noget nært umuligt at slippe af med. Alligevel går man ind og siger til fængselspersonalet, at der er nultolerance, og at de skal lave flere tusind urintests årligt og straffe overtrædelser med isolation og udgangsforbud. Det bliver i vid udstrækning et ‘hårdt-mod-hårdt’ miljø,« siger Peter Scharff Smith og fortsætter:

»Politikerne har endda været inde og pille ved, hvilke håndvægte de indsatte må have. Og der er mange andre eksempler.«

Indsatte forstår ikke særregler

I 2015 konfiskerede personalet i danske fængsler 1.700 mobiltelefoner. I 2014 konfiskerede de 1.900.

Mobiltelefonerne blev smuglet ind, selv om fængslerne har metaldetektorer, overdækkede gårdmiljøer og andre foranstaltninger, der skal forhindre, at mobiltelefoner og andre ulovlige genstande kommer ind bag murerne.

Linda Kjær Minke tvivler på, at de indsatte i fængslerne stopper med at smugle mobiltelefoner ind, selv om de bliver straffet hårdere for at have dem:

»Når jeg taler med indsatte, kan de ikke forstå, at noget er forbudt bag lås og slå, men legalt i det omkringliggende samfund, så som at kommunikere via mobiltelefon. Når man forbyder mobiltelefoner i fængsler, skaber man et parallelsamfund, hvor der gælder andre regler end i det omkringliggende samfund, og det virker ikke befordrende i forhold til, at de indsatte skal ud af kriminalitet,« siger Linda Kjær Minke.

Linda Kjær Minke nævner også en skærpelse af fængslernes udgangsregler som et eksempel på, at politikerne har lavet lovændringer, der strider imod forskernes viden. I dag skal de indsatte sidde længere tid i fængsel, før de kan komme på udgang, end de skulle tidligere.

»Men forskning viser som sagt, at fortsat kontakt til det omkringliggende samfund begrænser risikoen for, at indsatte falder tilbage i kriminalitet, når de bliver løsladt,« siger hun.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Corona-tal

Videnskab.dk går i dybden med den seneste corona-forskning. Læs vores artikler i temaet her.

Hver dag opdaterer vi også de seneste tal.

Dyk ned i grafer om udviklingen i antal smittede, indlagte, døde og vaccinationer i Danmark og alle andre lande.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på Instagram, og læs om, hvorfor denne 'sort hul'-illusion narrer din hjerne.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med over en halv million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk