»Mistænkeliggørelse«: Styrelse kræver redegørelse for forskning
Landets universiteter er af Styrelsen for Forskning og Uddannelse blevet bedt om at redegøre for en række forskningsbidrag. En »grov trussel mod forsknings- og publiceringsfriheden«, lyder reaktionen fra forskerne blandt andet.
debat om bfi-point blandt forskere og ministerium hvad er forskning uægte forskning

Hvad er forskning, hvad er ikke? Landets universiteter er blevet bedt om at redegøre for, at en række forskningsbidrag lever op til kravene - og forskerne føler sig ramt på deres faglige integritet. (Foto: Shutterstock)

Hvad er forskning, hvad er ikke? Landets universiteter er blevet bedt om at redegøre for, at en række forskningsbidrag lever op til kravene - og forskerne føler sig ramt på deres faglige integritet. (Foto: Shutterstock)

En potentielt betændt hastesag flyver lige nu rundt i e-mail-indbakkerne på landets universiteter.

Historien kort
  • Landets universiteter er af UFM blevet bedt om at redegøre for, hvorfor en række forskningsbidrag ér forskning.
  • Det sker på baggrund af en UFM-bestilt undersøgelse, som har gennemgået kvaliteten af udvalgte bidrag - for at finde ud af, om nogle bidrag har fået såkaldte 'BFI-point', som de ikke skulle have haft.
  • Det er opsigtsvækkende, fordi BFI er et pointsystem, som udløser penge til universiteterne. Hvis forskning ikke lever op til BFI-kravene, men alligevel har fået BFI-point, betyder det, at universitetet har fået penge, det ikke skulle have haft.

Omdrejningspunktet er en henvendelse fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse (UFM), hvor universiteterne bliver bedt om at redegøre for udvalgte forskningsbidrag, særligt fra samfundsvidenskab og humaniora.

Det drejer sig om bidrag, som er blevet indberettet til statens pointsystem for forskning, BFI, men som måske ikke er berettiget til at udløse point. Det er opsigtsvækkende, fordi BFI blandt andet ligger til grund for, hvor mange penge universiteterne hver især får til at forske for. Jo flere BFI-point, desto flere penge.

Uenigheden består med andre ord i, hvad der er forskning - og hvilken type forskning der skal belønnes.

Nu skal forskerne udrede, hvorfor deres forskning faktisk ér forskning, og det skaber reaktioner, fortæller prodekan på Københavns Universitets (KU) Samfundsvidenskabelige Fakultet, Mette Wier.

»Nogle forskere kan komme til at tage det personligt, selvom det slet ikke er det, der er på spil. I og med at der bliver stillet spørgsmålstegn ved deres arbejde, rammer det på det, der er allervigtigst for dem; deres faglige integritet,« siger Mette Wier, der er tovholder på sagen hos KU.

Samfundsvidenskab og humaniora er særligt udfordrede

Den bibliometriske forskningsindikator (BFI)

Formålet med BFI (Den bibliometriske forskningsindikator) er at opgøre universiteternes forskningsaktivitet ud fra antallet af publikationer og på den baggrund omfordele basismidler til universiteterne.

BFI belønner de forskningsenheder, der publicerer i de mest anerkendte kanaler - altså tidsskrifter - inden for deres fag.

BFI stammer fra et norsk system, der sidenhen er indført i Danmark og Holland. De fleste lande har et tilsvarende system, hvor publicering indgår som måleenhed.

Henvendelsen fra UFM udspringer af en undersøgelse, som er foretaget af en forsker og en videnskabelig assistent fra Center for Forskningsanalyse (CFA) på Aarhus Universitet. Undersøgelsen er bestilt af UFM og har undersøgt ’datakvaliteten’ for udvalgte dele af BFI-bidragene fra 2015.

Bidragene stammer primært fra samfundsvidenskab og humaniora og er udvalgt, fordi et forskningsprojekt af samme forsker, professor Jesper Schneider fra CFA, har vist, at nogle publikationstyper fra netop disse fagområder ser ud til at have udfordringer. Det gælder eksempelvis de såkaldte monografier, som er længere tekster om ét emne - ofte bøger.

Det var resultaterne af dette forskningsprojekt, som fik UFM til at følge op med deres egen undersøgelse, oplyser direktør for Styrelsen Hans Müller Pedersen til Videnskab.dk.

Universiteterne er nu blevet bedt om at redegøre for deres syn på undersøgelsens konklusioner, og UFM har i samme ombæring sendt opdaterede retningslinjer for BFI ud.

UFM: Ingen problemer med BFI

Hans Müller Pedersen, som også er formand for styregruppen for BFI og dens løbende udvikling, mener ikke, at initiativet er tegn på, at der er problemer med BFI-systemet.

Se universiteternes BFI-point

Her kan du se alle de forskningspublikationer, som universiteterne har indberettet, og hvor mange BFI-point de er blevet tildelt.

»Nej, det vurderer jeg ikke. Det er en naturlig del af den løbende drift af BFI at have en dialog med universiteterne om en række forhold, herunder registrering til BFI.«

Hvad gør I, hvis det viser sig, at der er publikationer, der har fået BFI-point, som ikke burde have haft det?

»Det har vi ikke taget stilling til, da vi endnu ikke har modtaget universiteternes redegørelse for deres syn på undersøgelsens konklusioner.«

Hvad gør I, hvis universiteterne siger, at ingen af BFI-bidragene er problematiske, som der ellers er lagt op til i CFA-notatet?

»Det har vi ikke taget stilling til, da drøftelserne med universiteterne ikke er færdige.«

»En glidebane og en mistænkeliggørelse«

Ifølge professor emeritus ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet Heine Andersen er det under al kritik og en »grov trussel mod forsknings- og publiceringsfriheden«, at en politisk myndighed sætter spørgsmålstegn ved den forskning, som universiteterne har indberettet.

Fagfællebedømmelse

En forudsætning for, at en artikel bliver publiceret i et videnskabeligt tidsskrift, er, at den er blevet godkendt af to eller tre uvildige eksperter, som er udpeget til opgaven af tidsskriftets redaktører.

Denne proces kaldes peer review eller, på dansk, fagfællebedømmelse, og skal sikre, at forskning der publiceres, er videnskabeligt i orden i forhold til konklusioner, metoder, beregninger  og formuleringer.

»Det er en meget problematisk procedure, hvis en politisk myndighed begynder at sætte spørgsmålstegn ved noget, som universiteterne har indberettet og anser som værende videnskabelig forskning,« siger han.

Universiteterne er blandt andet blevet bedt om at bekræfte, at forskningen er bedømt af fagfæller, hvilket er et krav for at få BFI-point. Men det har forskerne allerede gjort, da de indberettede deres forskningsresultater i første omgang - så hvorfor skal de gøre det igen, spørger Heine Andersen.

»Det er en glidebane og en mistænkeliggørelse. Hvis universiteterne har sendt det ind og sagt, at det er fagfællebedømt, hvorfor skulle UFM så spørge, om det nu også ér fagfællebedømt? Selvfølgelig kan der laves fejl, men det er meget farligt, hvis den politiske myndighed begynder at gøre sig til dommer over universiteternes kvalitetsbedømmelse.«

Det kan aldrig tilkomme embedsmænd i et ministerium at fastlægge, hvornår en publikation kan anses for at have videnskabelig værdi.

Heine Andersen

10% af forskningsproduktionen gennemgået

Ifølge UFM må Jesper Schneider gerne udtale sig om BFI-undersøgelsen. Han oplyser selv til Videnskab.dk, at han ikke ønsker at blive blandet ind i en sag mellem universiteterne og ministeriet.

Ud fra notatet, som Videnskab.dk har fået indsigt i, kan man dog læse, at undersøgelsen undersøger »datakvaliteten i 2.410 udvalgte bidrag høstet i 2015, herunder monografier på danske forlag, antologibidrag på danske forlag, antologibidrag i engelske håndbøger og tidsskriftsartikler i danske tidsskrifter.«

En monografi er et skrift, ofte en bog, om et enkelt begrænset emne, mens antologier er bøger med et udvalg af tekster, som har samme tema og har bidrag af forskellige forfattere. De 2.410 bidrag svarer omtrent til 10 procent af den samlede forskningsproduktion, oplyser UFM.

Forfatterne skriver i notatet, at bidragene er udvalgt ud fra den strategi, at hvis der er problemer med datakvaliteten, forventer de at, problemerne kan findes i netop disse bidrag.

De skriver videre, at gennemgangen er foretaget »med henblik på at undersøge, om der er overensstemmelse mellem, hvor mange BFI-point bidragene ud fra kriterier for BFI’en bør tildeles, og hvor mange BFI-point bidragene faktisk tildeles.«

Skærpelse af retningslinjerne var tiltrængt

I notatet skriver Jesper Schneider og videnskabelig assistent Pernille Bak Pedersen også, at videnskabelighedskriteriet ikke er klart defineret inden for BFI-systemet, og at de derfor har taget udgangspunkt i en definition, som de selv beskriver i notatets afsnit 5 »for at muliggøre en systematisk undersøgelse.«

Videnskabelige 'bidrag'

For at et videnskabeligt bidrag er BFI-berettiget skal det - ifølge de skærpede retningslinjer - være:

  • Ny viden.
  • Produkt af en forskningsindsats.
  • Rettet mod andre forskere (og må altså ikke være en lærebog).
  • Fagfællebedømt.
  • Udgivet på et forlag eller i et tidsskrift, som optræder på UFMs BFI-lister.

Prodekan Mette Wier mener heller ikke, at retningslinjerne har været klare nok. Hun er positivt indstillet over for, at der nu er blevet udsendt en skærpelse af reglerne til universiteterne.

»Med det her erkender de (UFM, red.) jo også, at der er behov for at præcisere retningslinjerne. Det har ikke været lige så skarpt skåret op tidligere. Og det er positivt, at det nu sker.«

De fleste siger, at det ér forskning

Ifølge Mette Wier er universiteterne for hvert bidrag blevet bedt om at tjekke, om der – ud fra de skærpede retningslinjer – er tale om forskning, og om bidraget er bedømt af fagfæller.

Hun forklarer, at fakultetet har modtaget et Excelark med en række bidrag, som ifølge CFAs undersøgelse er »problematiske« eller »eventuelt problematiske«.

»Vi trak så det ud, hvor vi kunne se, at der var en begrundelse for at sætte spørgsmålstegn og sendte det videre til forskerne, som er blevet bedt om at redegøre for det. Og langt de fleste af dem siger jo så, at det ér forskning.«

Forskerne på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet blev bedt om at melde tilbage til deres institutleder senest ved udgangen af sidste uge.

Sådan indberettes BFI

Når en forsker har udgivet en ny publikation, som han eller hun mener er forskning, indberetter vedkommende dette via universitetets database.

Herefter bliver publikationerne gennemgået – for Københavns Universitet samt Roskilde Universitets vedkommende af Det Kongelige Bibliotek, for Aarhus Universitet af AU Library – og holdt op imod UFMs BFI-lister. Såfremt forskeren selv har angivet bidraget som forskning, og det samtidig optræder på listerne, vil det udløse BFI-point.

Der er altså tale om et system, der i høj grad baserer sig på selvrapportering.

En »uproblematisk øvelse«?

Mette Wier finder det i udgangspunktet ikke spor mærkeligt, at UFM efter en årrække med pointsystemet BFI – som blev indført i Danmark i 2009 – ønsker at tjekke op på bidragene.

»Retningslinjerne har været så uklare, at en del eksempelvis har indberettet lærebøger (som ikke giver BFI, red.) som monografier. Jeg tror ikke, det er, fordi folk sidder og snyder, men der har været uklarheder om reglerne, og nu går de (UFM, red.) så ind og siger: ’Det er det her, vi mener’. Det synes jeg ikke er så problematisk en øvelse.«

Spørger man Heine Andersen, er der dog langt fra tale om en ’uproblematisk øvelse’.

Når der nu har været usikkerheder om reglerne, er det så ikke okay, at UFM sender skærpede retningslinjer ud og beder universiteterne gå deres bidrag efter?

»Nej, det ved Gud, det ikke er. Det kan aldrig tilkomme embedsmænd i et ministerium at fastlægge, hvornår en publikation kan anses for at have videnskabelig værdi. Heller ikke selvom de får konsulenthjælp fra et par forskere på et universitet. Hvorfor skulle undervisningslitteratur ikke kunne repræsentere ny videnskabelig indsigt? Fra mit eget fag kender jeg eksempler på monografier med nye forskningsresultater, der er blevet anvendt direkte i undervisning,« siger han og fortsætter:

»Der er også stolte traditioner inden for humanistiske discipliner – fremragende forskning er formidlet i store bøger, som kan anvendes direkte på gymnasier og højskoler, og det her er en manglende respekt for de forskellige faglige traditioner og muligheden for at kombinere forskning på højt niveau med gode formidlingsevner.«

»Vi har et system, hvor universiteterne skulle være uafhængige og de bedste til at bedømme, hvad der er kvalitet, og her prøver den politiske myndighed at gøre sig til dommer. Det hører sig ikke til i et pluralistisk samfund som vores,« slutter Heine Andersen.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på Instagram, og læs om de utrolige billeder af Jupiter her.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med over en halv million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk


Det sker