Ingen betydelig forandring på 10 år: Danmarks biodiversitet er fortsat i tilbagegang
Biodiversitet Danmark Nedgang

Det overvejende problem for biodiversiteten i Danmark er, at der mangler plads til vild natur, skriver danske forskere fra Aarhus Universitet i en ny rapport, der ser på biodiversitetens tilstand i Danmark, som er i fortsat nedgang. (Foto: Shutterstock).

Det overvejende problem for biodiversiteten i Danmark er, at der mangler plads til vild natur, skriver danske forskere fra Aarhus Universitet i en ny rapport, der ser på biodiversitetens tilstand i Danmark, som er i fortsat nedgang. (Foto: Shutterstock).

01 december 2021

Det står skidt til med biodiversiteten i verden.

En million arter er truede af udryddelse, en femtedel af alle dyr på landjorden er forsvundet siden 1900, og mange dyr mangler bosteder til at kunne overleve på sigt.

Danmark er ingen undtagelse, skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse.

En rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi viser, at der fra 2010 og frem til sidste år nærmest ingen forbedring har været at spore.

Ud af 171 indikatorer for arter, levesteder og processer vurderer en forskergruppe fra Aarhus Universitet, at 51 procent er i stadig tilbagegang, mens 12 procent vurderes at være stabile eller i fremgang.

»Det er ikke lykkedes at standse tabet af biodiversitet,« skriver forskerne i rapporten.

»Tværtimod kan vi konkludere, at biodiversiteten er i stadig tilbagegang, og at selvom denne tilbagegang ikke nødvendigvis er voldsom, så er den signifikant og sker i de fleste tilfælde fra et udgangspunkt, som i forvejen er ugunstigt hvis man sammenligner med naturlige og velfungerende økosystemer med repræsentative samfund af dyr, planter og svampe.«

Forskerne har samlet og evalueret data fra det nationale overvågningsprogram NOVANA, Den Danske Rødliste og andre data fra Danmarks natur. Det samme gjorde man i 2010.

De har inddelt Danmark i ni økosystemer, som til sammen dækker Danmark til lands og til vands, og resultaterne er nedslående:

»Selvom der er forskel i tilbagegangen mellem økosystemerne – mest alvorlig for skov, græsland/hede samt mose/eng og mindst alvorlig for kyst, sø og hav – så kan tilbagegangen detekteres i alle 9 undersøgte økosystemer,« lyder det i rapporten.

Forskerne fremhæver, at man siden 2010 har fået et mere sikkert vidensgrundlag med færre ukendte indikatorer og en større andel af vurderingerne, som kan baseres på data frem for ekspertskøn.

Der mangler plads til vild natur

Ifølge forskerne er det overvejende problem for biodiversiteten, at der mangler plads.

Danmarks truede arter forekommer langt overvejende i den fjerdedel af landet, som ikke er dyrkede marker, byer og veje.

Selvom der er iværksat initiativer om urørt skov, marine reservater og naturnationalparker, går det ifølge forskerne for langsomt, og de nuværende politiske planer er langt fra EU’s mål om 30 procent arealreservation til natur, heraf 10 procent som strengt beskyttet natur.

En tiendedel af landarealet i Danmark i dag er sikret under naturbeskyttelsesloven, men det garanterer ifølge rapporten ikke, at der er plads til naturlige processer som græsning, naturlig hydrologi – ej heller effektiv beskyttelse mod næringsbelastning og overudnyttelse.

Også Danmarks skove og have er udsat.

Skovene er blandt andet begrænset af den kommercielle skovdrift, og de to store trusler mod det vilde liv i havene er intensivt fiskeri og belastning med næringsstoffer.

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.