Er Danmark og Europa ved at teste sig ud af corona-krisen?
Udviklingen i de europæiske landes testaktivitet under genåbningen tyder på, at flertallet nu arbejder mod at bekæmpe eller ligefrem udrydde virus.
corona covid covid19 fangstrate strategier test positive island norge danmark

De fleste europæiske lande bevæger sig mod en corona-strategi, der går ud på at fjerne mest mulig smitte gennem massiv testning. I denne artikel sammenligner en forsker de europæiske landes corona-strategier ud fra deres testaktivitet. (Foto: Shutterstock)

De fleste europæiske lande bevæger sig mod en corona-strategi, der går ud på at fjerne mest mulig smitte gennem massiv testning. I denne artikel sammenligner en forsker de europæiske landes corona-strategier ud fra deres testaktivitet. (Foto: Shutterstock)

Afbødning? Inddæmning? Immunitet gennem kontrolleret smitte, eller færrest muligt smittede?

Det har til tider været forvirrende at finde rundt i myndighedernes corona-strategi. Og det gælder ikke kun for Danmark.

I flere lande har der været uenighed mellem regering og sundhedsmyndigheder om, hvad der er bedst, og hvad der overhovedet kan lade sig gøre. Desuden har det stor betydning, hvad andre lande gør. 

I starten lød argumentet ofte, at det var nytteløst at bekæmpe epidemien, når smitten fortsatte i nabolandene. I dag er faren snarere at få stempel som højrisikoland og få lukket grænsen udefra. 

Europæiske ledere kan således have gode grunde til ikke at melde strategi og målsætninger helt klart ud.

Men stedet for at lytte til regeringers udmeldinger – hvis der er nogle – kan man se på, hvad landene faktisk gør. Og her kan man se forskellige landegrupper med forskellige strategier.

Tre typer af tiltag

SARS-CoV-2 smitter primært ved dråbe- og overfladesmitte – altså primært ved fysisk tæt kontakt og samfærdsel. Man kan groft sagt skelne mellem tre typer tiltag, som har været anvendt for at mindske smitten:

 1. Hygiejnetiltag: Håndvask, brug af masker og handsker, desinfektion af overflader mv.

 2. Smittesporingstiltag: Test, opsporing og isolation af smittede, så de ikke smitter andre.

 3. Distanceringstiltag: Minimering af nærkontakt i almindelighed. Fra to meters afstand til udgangsforbud.

'Fangstraten' viser strategien

Jeg vil i det følgende sammenligne europæiske landes corona-strategi ud fra testaktiviteten. Frem for at se på antal tests per indbygger vil jeg se på andelen af smittede blandt de testede – den såkaldte 'fangstrate'. 

Den siger nemlig reelt mere om, hvor aggressivt et land tester. Har man mange smittede per 100 testede, har man sandsynligvis også et stort mørketal, og så kan man ikke siges at teste særligt aggressivt. 

Har man kun få, er mørketallet tilsvarende lavt, og man må antages at 'fange' de fleste smittede. Fangstraten er derfor en vigtig indikator for landendes strategi.

Lande, der satser på at eliminere smitten, tester i bund (fangstraten er tæt på 0). Målet er at bryde smittekæder ved at isolere smittede og opspore og teste deres kontakter, før de smitter videre.

Selv hvis man ikke forventer at kunne eliminere smitten fuldstændig, kan massiv testning bidrage til et lavere smittetryk, indtil der eventuelt findes en vaccine eller bedre behandlingsmuligheder. Dette omtales nogle gange som en 'undertrykkelsesstrategi'.

Lande, der satser på kontrolleret smitte – som det ligger i 'afbødningsstrategien' – har derimod høje fangsttal. Både fordi der er flere smittede i samfundet, og fordi der testes mere målrettet mod alvorligt syge og risikogrupper (læs mere om de forskellige strategier i boksen under artiklen). 

Test af sundhedspersonale anses også som vigtigt. Det kan forklare, hvorfor et land som Sverige, der ellers satser på kontrolleret smitte, også har ambitioner om at opruste på test-kapaciteten.

Er Europa ved at gå den svenske vej? 

Det store spørgsmål er, hvilken vej de europæiske lande vælger.

Østrigs kansler inviterede 24. april til samarbejde mellem en mindre gruppe lande (Danmark, Tjekkiet, Grækenland, New Zealand og Australien), som, han mener, har klaret det godt

Men hvad har disse lande til fælles? Og følger de samme corona-strategi?

Den svenske statsepidemiolog, Anders Tegnell, hævdede for nylig, at Danmark og Europa med genåbningen begynder at gå den svenske vej. Men er det korrekt? Og vil lande som Italien, der blev lukket helt ned i ugevis, satse på at slippe smitten fri igen?

Det er nogle af de spørgsmål, landenes testaktivitet ser ud til at kunne give svar på. Der tegner sig et billede af forskellige landegrupper, som følges ad.

New Zealand og Australien har testet 'i bund'

Figur 1 nedenfor illustrerer sammenhængen mellem antal testede, antal smittede og fangstraten for en række fortrinsvis europæiske lande frem til i dag. 

Diagrammets vandrette akse (X-aksen) angiver totalt antal påviste tilfælde, mens den lodrette akse (Y-aksen) angiver totalt antal tests (begge per millioner indbyggere og på logaritmiske skalaer). Landene er markeret med cirkler, hvis størrelse indikerer dødsfald per millioner indbyggere (også kaldet crude mortality rate, læs mere i boksen under artiklen). 

De farvede områder angiver kombinationer af smittede og tests, hvor fangstraten er 0,5-1 procent, 1-2 procent, 2-5 procent, 5-10 procent, 10-20 procent, 20-50 procent og 50-100 procent.

Smittetilfælde per millioner indbyggere fangstrate test strategi coronavirus COVID-19

Figur 1 viser det samlede antal påviste smittetilfælde, tests per millioner indbyggere, dødeligheden og gennemsnitlig fangstrate til og med 05.05.2020 (for enkelte lande er seneste opdatering fra 26.04.2020-03.05.2020). Enheden for test kan variere fra land til land, men er konsistent over tid inden for lande.(Figur: Asbjørn Goul Andersen, kilder: www.ourworldindata.org og www.worldometer.info)

Figuren er nyttig til at klassificere lande på baggrund af deres test-intensitet. Lande øverst til venstre i diagrammet er karakteriseret ved, at de har testet i bund. Det gælder blandt andet lande som New Zealand og Australien, hvor fangstraterne er henholdsvis 0,75 procent og 1,15 procent.

De har altså testet omkring 100 personer for hvert konstateret tilfælde, men de fortsætter med at lede efter de sidste 'nåle i høstakken', som den new zealandske premierminister, Jacinda Ardern, formulerede det.

De to lande ligger på niveau med Danmark i testaktivitet, som det fremgår af Y-aksen, men har langt færre diagnosticerede tilfælde i forhold til indbyggere (de ligger længere til venstre på X-aksen end Danmark). 

New Zealand er interessant, fordi landet har et erklæret mål om helt at eliminere smitten fra national jord. Australien har meldt knap så hårdt ud, men går i samme retning. Her siger fangstraten altså noget om landenes overordnede strategi.

 


(Her er ovenstående figur i en timelapse-version, hvor man kan se udviklingen. (Figur: Asbjørn Goul Andersen, kilder: www.ourworldindata.org og www.worldometer.info)

Distancering eller aggressiv test-strategi? 

Sydkorea og Island har også stort set elimineret smitten. I modsætning til Australien og New Zealand lukkede disse lande dog aldrig ned i stort omfang. Her har en aggressiv test-strategi stået i stedet for de vidtgående distanceringstiltag, man har set i mange lande. 

Dette er i nogenlunde samklang med anbefalingerne fra WHO.

I denne ende af figuren finder vi også de baltiske lande, en del østeuropæiske lande, Grækenland og Tjekkiet, der alle har en fangstrate på 1,5-4 procent.

Disse lande er karakteriseret ved at have indført omfattende distanceringstiltag på et tidligt tidspunkt, hvor de kunne se, hvor galt det gik i Vesteuropa. Flere af landene udmærker sig også ved tidligt at have testet meget.

Fakta
Forskerzonen

Denne artikel er en del af Forskerzonen, som er stedet, hvor forskerne selv kommer direkte til orde.

Her skriver de om deres forskning og forskningsfelt, bringer relevant viden ind i den offentlige debat og formidler til et bredt publikum.

Forskerzonen er støttet af Lundbeckfonden.

Tendens: Desto mere aggressiv teststrategi, desto færre døde

Lande nederst til højre i diagrammet har været rigtig dårlige til at finde de smittede. Det gælder blandt andet Storbritannien, Frankrig, Holland og Sverige, hvor 15-20 procent af alle udførte tests til dato har været positive.

Igen siger positiv-andelen noget om landenes strategi. Storbritannien og Holland fulgte i starten en strategi, der indebar, at en stor del af befolkningen skulle smittes gradvist (ligesom i Sverige). Samfundslivet skulle fortsætte mest muligt upåvirket, og immuniteten skulle på sigt forhindre virus i at brede sig – såkaldt flokimmunitet. 

Begge lande endte dog med at lukke store dele af samfundet ned, fordi presset på sundhedsvæsnet blev for stort.

Det sidste gælder også Frankrig. Her synes et meget lavt test-niveau under den første fase af epidemien til gengæld at være en forklaring på, at udbruddet fik lov til at brede sig, uden at omfanget blev opdaget.

Italien, Spanien, Belgien og Schweiz blev tidligt hårdt ramt og blev tvunget til at lukke ned. Disse har alle øget testningen markant de seneste uger og ligger nu på godt 10 procent positive tests.

Endelig finder man i midten af figuren, omkring 5 procent-linjen, Norge, Danmark, Østrig og Tyskland, der ligner hinanden, hvad angår test-aktivitet, positiv-procent og dødelighed. Finland, Kroatien og Portugal ligger omkring samme niveau.

Som det fremgår af størrelsen af cirklerne, er der en tendens til, at dødeligheden (per indbyggertal) aftager, som man bevæger sig mod det øvre venstre hjørne – altså, at de lande, der har testet mest intensivt, også har formået at bremse smitten og dermed mindsket antallet af døde. 

Teststrategien og fangstraten har ændret sig markant

Figur 1 viser den samlede testaktivitet frem til i dag. En måde at fange mere dynamik på er at se på udviklingen i fangstraterne over tid for forskellige grupper af lande. 

Figur 2 indeholder diagrammer for seks landegrupper, der viser udviklingen i fangstrater siden 1. april for fire lande inden for hver gruppe. Grupperingen er foretaget dels efter geografi, dels efter den totale fangstrate, jævnfør figur 1.

Andelen af positive tests angives som et syv-dages rullende gennemsnit. 

Test strategi coronavirus COVID-19 positive tests

Figur 2 viser et syv-dages rullende gennemsnit. Hvor der har manglet testdata, har jeg brugt lineær interpolation, dvs. tegnet en linje mellem to kendte punkter. (Figur: Asbjørn Goul Andersen, kilder: www.ourworldindata.org og www.worldometer.info)

Danmark nærmer sig 'eliminator-landene'

Det øverste venstre diagram indeholder fire lande, man kunne kalde 'eliminatorerne': Australien, New Zealand, Sydkorea og Island. De har stort set elimineret smitten, og har i dag fangstrater tæt på nul.

Diagrammet øverst til højre indeholder Slovakiet samt Baltikum-landene: Estland, Letland og Litauen. I Estland er fangstraten stadig én procent, men de øvrige lande er nu under 0,5 procent. Det tyder på, at disse lande reelt også forfølger noget, der ligner en elimineringsstrategi.

Et næsten tilsvarende mønster findes for Tjekkiet, Slovenien, Kroatien og Grækenland, der er nået ned på fangstrater omkring én procent. 

Sidstnævnte har indtil videre formået at begrænse smitten trods et relativt moderat test-niveau. På Cypern og Malta er man gået anderledes hårdt til værks, og man har meget lave fangstrater (ikke vist).

Danmark, Norge, Østrig og Tyskland fandt i starten af april smittede i næsten hver tiende test. Fire uger senere tester de tre førstnævnte 50-100 personer, for hver gang der påvises smitte (fangstrater på 1-2 procent). 

Det tyder på, at disse lande har skiftet strategi og nu er godt i gang med at 'fiske havet tyndt'.

Så har vi en gruppe, man kan kalde 'de brændte børn'. Noget overraskende viser det sig nemlig, at lande som Italien, Spanien, Belgien og Schweiz ser ud til at gå i samme retning som gruppen med Danmark. 

Fangstraterne er faldet fra et højt niveau til nu 2-5 procent. Det er lande, der har været hårdt ramt, og reaktionsmønsteret indikerer, at man er blevet 'klog af skade'.

Frankrig og Holland tester stadig ikke massivt

Den gruppe af lande, der skiller sig mest markant ud fra resten, er Frankrig, Holland, Storbritannien og Sverige. De tre sidstnævnte lagde fra start op til at følge en strategi med kontrolleret smitte.

Identificering af smittede har derfor ikke haft nær så høj prioritet som i andre lande, og antallet af udførte tests er lave med godt 10-15.000 per millioner indbyggere (se figur 1). Til sammenligning er tallet 30-40.000 for den Italien, Spanien, Belgien og Schweiz-gruppen.

Frankrig, Holland og Storbritannien blev hurtigt overvældet af smittespredningen og måtte lukke ned, fordi sundhedsvæsnet var ved at kollapse. 

Storbritannien har officielt skiftet kurs og har på det seneste øget testkapaciteten kraftigt. Også i Frankrig og Holland er der en tendens til svagt faldende fangstrater. Eftersom testomfanget i disse to lande indtil nu har været næsten konstant, reflekterer dette primært, at smittetrykket er faldet under nedlukningen.

Sveriges enegang giver den højeste fangstrate

Kun for Sverige har tendensen indtil for nylig været stigende. Sverige er det eneste europæiske land, der har satset på kontrolleret smitte uden at blive tvunget i lockdown.

Man har satset på at bede risikogrupper isolere sig, men dog gradvist strammet ind med regler for forsamlinger, afstand på restauranter og aflysning af festivaller med videre.

De svenske myndigheder ville heller ikke lukke grænserne, fordi virus alligevel var overalt og ikke var til at stoppe. Den analyse var for så vidt rigtig på det tidspunkt, man udstak retningen. 

Men som man kan udlede af ovenstående, er det ikke tilfældet længere, og faktisk risikerer Sverige paradoksalt nok at blive isoleret som et højrisikoland i Europa.

Islands massive teststrategi har virket

Mange europæiske lande satsede i udgangspunktet på en strategi om kontrolleret smitte, men de fleste endte med at lukke store dele af samfundet ned og lukke grænserne. 

Nogle lande blev tvunget til det, mens andre ville være på den sikre side og købe sig tid. Dermed blev smittespredningen i det meste af Europa sænket markant.

Nu genåbnes Europa, og de fleste lande går langt for at holde smitten nede, blandt andet gennem massiv testning, mens man langsomt løsner på distanceringstiltagene.

Og det ser ud til at virke. Island har uden nedlukning fået styr på et udbrud, der endda var stort i forhold til befolkningens størrelse. Af de 1.799 påvist smittede, er 1.733 nu raskmeldte, mens 10 er døde og 56 fortsat er syge. Og der findes næsten ingen nye tilfælde.

Island har været et eksperimentarium for, hvordan massiv testning kan bruges til at bekæmpe smittespredning. 

I Nordatlanten er Færøerne og Grønland fulgt i Islands fodspor, og i Middelhavet kan det samme siges om Malta og Cypern. Men de små østater er specielle, og man har endnu ikke set samme grad af eliminering udfoldet på det europæiske fastland. Men det er måske et spørgsmål om tid.

Danmarks daglige testaktivitet er allerede udvidet markant. Den er i dag blandt de højeste i verden (se figur 3), og det er planen, at kapaciteten skal øges til 40.000 daglige tests (fra de nuværende 10-15.000), når systemet er helt udrullet.

Så massiv testning kan ikke undgå at bremse smittespredningen markant – særligt hvis kontakter til smittede også opspores, testes og isoleres.

Er masser af tests den billigste vej ud af krisen?

Corona-politikken portrætteres ofte som en afvejning mellem økonomiske og sundhedsmæssige hensyn. I den sammenhæng har kontrolleret smitte ofte været skildret som den økonomisk mest bæredygtige vej. 

Men økonomer – anført af nobelprismodtager Paul Romer – anser i stigende grad minimering af smitte gennem massetestning som den billigste vej ud af krisen

Romers argument er, at man ikke får gang i økonomien, så længe folk er bange for at blive smittet. Ved at teste alle jævnligt kan alle smittede isoleres, og samfundet vil hurtigere kunne normaliseres.

Erfaringerne fra Sverige viser, at erhvervslivet også lider under afbødningsstrategien. De fleste estimater går på, at det vil tage 2-3 år at opbygge et niveau af immunitet i befolkningen, der kan give flok-immunitet (såfremt immuniteten er permanent, hvilket endnu er usikkert). 

I mellemtiden må ældre og svækkede isolere sig, og sygehusene er i vidt omfang reserveret til COVID-19-patienter. Det kan forklare, hvorfor der i den svenske befolkning er ønsker om strengere tiltag.

Massiv teststrategi breder sig i Europa

Ingen andre lande har testet i det omfang, der lægges op til i Danmark, uden en klar målsætning om at eliminere smitten.

Så selvom der stadig ikke er klare udmeldinger om, hvorvidt vi vil forsøge at eliminere smitten eller ej, er der intet, der tyder på, at man i Danmark vil sætte smitten fri.

Tværtimod kan Danmark ende med at blive et foregangsland i bekæmpelsen – måske endda elimineringen – af epidemien i Europa, længe inden der kommer en vaccine.

Som nævnt i indledningen tolkede den svenske statsepidemiolog for nylig den begyndende oplukning i andre lande som udtryk for, at de nu gik samme vej som Sverige. Det er tydeligvis forkert, når man kigger på landenes seneste fangstrater og sammenligner med den svenske ditto. 

Der har været og er mange forskellige modeller i Europa. Men med undtagelse af Sverige – og til dels Holland – synes de fleste lande nu at bevæge sig i retning af Island, Australien og New Zealand. Og i den retning, som blev anbefalet af WHO: Nemlig at fjerne smitte så meget som muligt og så hurtigt som muligt gennem massiv testning.

Ovennævnte Paul Romer har talt om at teste op imod 10 procent af befolkningen om ugen. Det kan være hensigtsmæssigt for at smitten under kontrol hurtigt. 

Men erfaringen tyder på, jf. figur 3, at lande, der allerede har nedbragt smitten til et minimum, kan nøjes med et langt mere moderat niveau (se f.eks. Sydkorea, New Zealand, Østrig, Island, Slovakiet og Australien). I hvert fald indtil alle grænser åbnes.

Man skal bare fastholde en ekstremt lav fangstrate via tests, smitteopsporing og karantæne – en strategi, som forskerne Lone Simonsen og Viggo Andreasen også anbefalede her på Forskerzonen for nylig.

Test strategi coronavirus COVID-19 fangstrate positive tests

Figur 3 viser andelen af positive test (fangstraten) og antal tests per millioner indbyggere. (Figur: Asbjørn Goul Andersen)

Hvilke strategier kan man vælge?

Der går en hovedlinje mellem kontrolleret smitte og bekæmpelse af smitte:

 • Inddæmning (containment): I Danmark startede man med inddæmningsstrategi. Begrebet har i Danmark mest refereret til at holde smitten ude af landet.

 • Afbødning (mitigation). Danmark skiftede til en 'afbødningsstrategi'. Man lever med smitten, men som en kontrolleret smitte, så sundhedsvæsenet ikke bryder sammen. 

Afbødningsstrategien har i mange lande været illustreret med 'den røde kurve' (der er høj og kommer over kapacitetsgrænsen) og 'den grønne kurve' (der er lang og flad, så sygehusene kan følge med). 

Men arealet under den grønne kurve er lige så stort som under den røde, hvilket vil sige, at der principielt er lige så mange, der smittes og må behandles. Det sker blot i et tempo, så hospitalerne kan følge med, så dødeligheden derved begrænses. 

Forventningen er, at der gradvist opbygges immunitet i befolkningen, hvormed virus får sværere ved at brede sig. I mellemtiden forsøger man at afskærme ældre og kronisk syge mest muligt for at mindske behandlingsbehovet og dødelighed.

Nogle lande går nu efter at bekæmpe smitten

Der er kommet øget opmærksomhed på, at den grønne kurve også er meget lang, fordi et givet antal personer skal smittes over en længere periode. 

Desuden er der stadig usikkerhed knyttet til immuniteten, for eksempel om den er varig, og om selv milde tilfælde giver immunitet.

Endelig kan dødeligheden måske nedbringes på sigt gennem nye behandlingsmetoder, og der arbejdes på højtryk for at udvikle en vaccine. 

Mange lande har på den baggrund sadlet om og går nu efter i stedet efter at bekæmpe smitten med alle midler:

 • Undertrykkelse (euppression): Smitten skal bringes så langt ned som muligt (indtil der kommer en vaccine) – ellers mister man for mange liv.

 • Eliminering (elimination): Smitten skal fjernes inden for landets grænser. Det er man gået efter i Kina, Taiwan, Korea og en række andre østasiatiske lande. Senest har New Zealand, Island og Færøerne givet eksplicit udtryk for, at dette er målet – og de er tæt på at nå det. Australien gør det samme, men uden en lige så skarpt formuleret målsætning.

Den markant udvidede testkapacitet i Danmark synes mere og mere at lægge op til en undertrykkelsesstrategi, eller måske endda en elimineringsstrategi. Afbødningsstrategien ser ud til at være et afsluttet kapitel (selvom det stadig er det officielle navn for strategien, se f.eks. s. 3 her i den seneste epidemiologiske overvågningsrapport fra Statens Serum Institut).

Danmark, Spanien, Belgien og Storbritannien er nogle af de lande, der har skruet mest op for testaktiviteten på det seneste. (Figur: Asbjørn Goul Andersen, kilder: www.ourworldindata.org og www.worldometer.info)

Danmark, Spanien, Belgien og Storbritannien er nogle af de lande, der har skruet mest op for testaktiviteten på det seneste. (Figur: Asbjørn Goul Andersen, kilder: www.ourworldindata.org og www.worldometer.info)

'Smittede', 'testede', 'mørketal', 'døde': Sådan er centrale begreber anvendt i artiklen

'Smittede'

Begrebet 'smittede' referer til det totale antal bekræftede tilfælde. Dette siger noget om, hvor udbredt smitten har været.

Et andet vigtigt tal er 'aktuelt smittede' (det vil sige totalt antal smittede minus raskmeldte og afdøde). Det siger noget om, hvor mange smittespredere der aktuelt er. 

Godt nok må man forvente, at folk som har fået påvist smitte kun i ringe grad bevæger sig omkring og smitter andre. Men ligesom der er et mørketal for det totale antal smittede – det vil sige smittede, som ikke er testet – er der et mørketal for aktuelt smittede. 

Og udviklingen i dette mørketal må i et vist omfang følge udviklingen de det registrerede antal aktuelt smittede.    

Brugen af begrebet 'smittede' i denne artikel

I denne artikel anvendes rapporterede totale antal bekræftede tilfælde ifølge www.ourworldindata.org, og der tages ikke højde for forskellige definitioner.

Der findes ikke fuldt sammenlignelige data for aktuelt smittede i alle lande, men det er vigtigt at skelne mellem de to begreber, særligt i relation til mørketal (se nedenfor).

'Testede'

Der er nogen variation i landes definitioner på tests, men for de fleste lande er tal sammenlignelige.

Brugen af begrebet 'testede' i denne artikel

Her anvendes rapporterede antal tests ifølge www.ourworldindata.org, og der tages ikke højde for forskellige definitioner.

'Positiv-andel' ('Fangst')    

Andelen af påvist smittede blandt de testede. Variablen siger noget om, hvor meget 'fri' smitte, der er i samfundet, og det er den bedste indikator for, hvor langt lande går i retning af at eliminere smitten.

Brugen af begrebet 'positiv-andel' i denne artikel

En nøgle-variabel i analysen. Beregnet på baggrund af ovennævnte data.

'Døde'

Der er nogen variation i landenes definitioner af COVID-19-dødsfald. I Danmark registreres alle omkomne med påvist SARS-CoV2-smitte som COVID-19-dødsfald.

Nogle lande har registreret ingen eller kun få dødsfald, der sker uden for hospital, for eksempel på ældrecentre. 

Belgiske myndigheder hævder, at landets høje dødstal skyldes, at for mange dødsfald i ældresektoren registreres som COVID-19-dødsfald. 

Det modsatte er tilfældet i Storbritannien, hvor man forventer en betydelig efterregistrering.

Brugen af begrebet 'døde' i denne artikel

Her anvendes rapporterede antal døde ifølge www.ourworldindata.org, og der tages ikke højde for forskellige definitioner.

'Dødelighed'

Der findes flere mål for dødelighed:

 • Case-fatality rate (CFR): angiver antal døde som andel af alle registrerede tilfælde.

 • Infection-fatality-rate (IFR): angiver antal døde som andel af alle faktiske tilfælde.

 • Crude-mortality-rate (CMR): angiver antal døde som andel af befolkningen.

Brugen af begrebet 'dødelighed' i denne artikel

Dødeligheden der omtales i denne artikel er antal døde per millioner indbyggere, hvilket svarer til CMR. 

Med dette mål vil en strategi, der begrænser dødeligheden ved at begrænse smitten, også resultere i en lavere dødelighed.

Desuden er målet mindre følsomt overfor variationer i test-aktiviteten, der er en nøgle-variabel i analysen.

'Mørketal'

Mørketallet refererer til smitte ud over det registrerede. Igen er det væsentligt at skelne mellem et mørketal for smittede og aktuelt smittede:

 • Mørketal for smittede siger noget om, hvor mange der har været smittede og er blandt andet relevant for at bestemme omfanget af immunitet i befolkningen og for at fastslå faktisk dødelighed (IFR). Dette kan bedst afdækkes gennem antistof-tests.

 • Mørketallet for aktuelt smittede er mindst lige vigtigt, for det siger noget om smitten, der er i omløb og om risikoen for at blive smittet. Dette kan bedst estimeres gennem test for SARS-CoV2-virus i et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Endelig kan der også være et mørketal for døde. Det har været hævdet, at cirka 100.000 døde er gået under radaren på verdensplan. 

På sigt kan det tænkes, at man vil justere dødstallene ved at sammenholde aldersspecifik dødelighed måned for måned med dødeligheden i tidligere år. 

Den type sammenligninger tyder allerede nu på en betydelig underregistrering i mange lande. 

Dette kan også delvis skyldes, at nogle er døde som følge af manglende behandling af andre sygdomme i lande, hvor sundhedsvæsnet har været overbebyrdet.    

Brugen af begrebet 'mørketal' i denne artikel

Eftersom test for virus er en nøglevariabel i analysen, vil begrebet mørketal generelt referere til antallet af aktuelt smittede, som ikke er ikke registrerede som smittede.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på Instagram, og læs om de utrolige billeder af Jupiter her.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med over en halv million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk