Derfor forhindrer mødet mellem gerningsmand og offer ikke ny kriminalitet
Trods gode udenlandske erfaringer har den danske model for mødet mellem gerningsmand og offer efter en kriminel handling ikke haft den forventede kriminalpræventive effekt. Alligevel viser forskningen, at løsningen kan være at udvide modellen yderligere.
konfliktråd kriminalitet kriminalpræventiv offer gerningsmand møde

Trods gode erfaringer i udlandet har konfliktråd, hvor offer, gerningsmand og en neutral mægler mødes, ikke vist sig at have en kriminalpræventiv effekt i Danmark. (Foto: Shutterstock)

Trods gode erfaringer i udlandet har konfliktråd, hvor offer, gerningsmand og en neutral mægler mødes, ikke vist sig at have en kriminalpræventiv effekt i Danmark. (Foto: Shutterstock)

Den gængse viden er, at straf gør det mere sandsynligt, at folk begår ny kriminalitet. Et smut i fængslet er altså den bedste skole for en lang kriminel karriere.

Derfor var det lovende, da en betænkning fra Justitsministeriets udvalg om konfliktråd i 2008 kunne præsentere en model for en permanent landsdækkende ordning, hvor offer og gerningsmand skal mødes i et såkaldt konfliktråd for at bearbejde offerets »angst og frustration«.

Møderne skulle også »være med til at afholde gerningsmanden fra at begå ny kriminalitet,« som den daværende justitsminister, Brian Mikkelsen (K), formulerede det i en pressemeddelelse.

I foråret 2016 kunne Justitsministeriets Forskningskontor med støtte fra TrygFonden så offentliggøre en evaluering af effekten af den efterfølgende lov om konfliktråd, som blev vedtaget af et enigt Folketing i 2009, og konklusionen var desværre skuffende.

»Vi kan se, at der ikke er nogen forskel på tilbøjeligheden til at begå ny kriminalitet hos den gruppe gerningsmænd, som deltog i konfliktrådene, og den gruppe gerningsmænd, som gerne ville have deltaget, men hvor ofrene afslog at deltage,« forklarer Britta Kyvsgaard, der er forskningschef i Justitsministeriet og forskeren bag evalueringen.

Forventede positive resultater

Der var imidlertid en god grund til, at politikerne nærede store forventninger til den kriminalpræventive effekt af konfliktråd, da loven blev vedtaget.

En udredningsrapport udarbejdet af Britta Kyvsgaard og hendes kolleger pegede på, at internationale såkaldte 'restorative justice'-programmer havde vist sig at kunne mindske risikoen for, at gerningsmændene ville begå ny kriminalitet.

Restorative justice-programmer

Restorative justice-programmer er alternative konfliktløsningsmodeller, der i nogle lande kan omfattes som et alternativ til en traditionel domstolsbehandling såvel som et alternativ til traditionelle sanktioner.

I Britta Kyvsgaards evaluering er der kun fokus på den type af konfliktmægling, hvor deltagelse i konfliktmægling eller anden form for restorative justice kun har været et supplement til den traditionelle retssag og straf.

Restorative justice er et paraplybegreb, der dækker over forskellige indsatser, der som de danske konfliktråd har til formål at genoprette retfærdigheden ved at lade offer og gerningsmand mødes.

De positive erfaringer fra udlandet gav Britta Kyvsgaard og hendes kolleger en forventning om, at også de danske konfliktråd kunne have en kriminalpræventiv effekt.

I England bruges konferencer

I dag har Britta Kyvsgaard imidlertid gravet dybere i den internationale forskning, og her mener hun at have fundet en forklaring på, at det danske konfliktråd ikke har haft samme effekt som de udenlandske programmer.

»Man kan se, at den type indsatser, der først og fremmest har vist sig at have en kriminalpræventiv effekt, er de såkaldte konferencer, hvor det ikke kun er offeret og gerningsmanden, der mødes med en mægler, men hvor man også har sit netværk med,« fortæller hun.

Den udenlandske forskning, som Britta Kyvsgaard nu har gravet i, er primært den, der kommer fra Centreret for eksperimentel kriminologi ved Cambridge University. Her har forskerne vist, at de såkaldte restorative justice-konferencer lader til at kunne mindske risikoen for, at gerningsmænd begår ny kriminalitet.

Resultaterne bygger på en række forsøg, hvor gerningsmændene efter lodtrækning blev placeret enten i gruppen, der deltog i konferencerne, eller i gruppen, der ikke deltog. Inden lodtrækningen havde forskerne dog allerede spurgt gerningsmændene, om de ville deltage i konferencerne, for at sikre, at de kun trak lod blandt de gerningsmænd, der var villige til at deltage.

Effekten af konferencerne er godt nok beskeden, skriver forskerne i en forskningsgennemgang publiceret i det videnskabelige tidsskrift Journal of Quantitative Criminology i 2015, men til gengæld er konferencerne billige at gennemføre i forhold til andre kriminalpræventive indsatser.

Restorative justice-konferencer

Konferencerne er en slags udvidet mægling, hvor offer og gerningsmand har mulighed for at medbringe deres pårørende eller andre, som er blevet berørt af konflikten.

Dette bruges ikke i den danske model.

Når man dykker ned i den engelske forskningsgennemgang, står det dog ganske klart, at resultaterne skal ses som effekten af en meget specifik, meget ensartet model for restorative justice, og at det ikke umiddelbart er muligt at generalisere konklusionerne fra deres studie til andre typer modeller.

Danske konfliktråd ser tilbage, ikke frem

Men hvad er forklaringen på, at de engelske modeller viser en kriminalpræventiv effekt, mens vi i Danmark må spejde forgæves efter den?

»I den danske konfliktrådsmodel og andre såkaldte mæglingsprogrammer er der stort fokus på, hvordan offeret har det, og det er meget prisværdigt,« forklarer Heather Strang, der er vicedirektør for Centeret for eksperimentel kriminologi på Cambridge University og en af de primære forskere bag den internationale forskningsgennemgang.

I de engelske konferencer fokuserer man derimod også på gerningsmandens perspektiv. Man spørger, hvad der skal til for at undgå ny kriminalitet, og hvad der arbejder enten for og imod det i gerningsmandens liv.

Konfliktråd i Danmark

Konfliktråd er et møde mellem offer og gerningsperson, hvor en tredjepart, en mægler, er med til at styre processen. Mægler er neutral og alene mellemmand i forhold til de to parter og bistår med at tale sammen om den strafbare handling.

Deltagelse i konfliktråd er frivilligt for både offer og gerningsperson.

Konfliktråd kan komme på tale i sager, hvor gerningspersonen har tilstået det strafbare forhold. Der er i øvrigt ikke sat grænser for, hvilke sager der kan behandles i konfliktrådet.

Konfliktråd træder ikke i stedet for straf eller andre retsfølger af den strafbare handling, men fungerer som et supplement til den almindelige sagsbehandling ved retten, dog kan gerningsmandens deltagelse i konfliktråd »efter rettens konkrete vurdering« indgå »som en formildende omstændighed i forbindelse med straffastsættelsen«.

Der er oprettet konfliktråd i samtlige politikredse i Danmark.

»I bund og grund har offeret en tendens til at se tilbage på, hvad der skete, mens det fra gerningsmandens perspektiv handler meget mere om, hvad man fremadrettet kan gøre for at undgå ny kriminalitet. Konsekvensen af det store fokus på offerets synspunkt i de danske mæglingsprogrammer kan være, at der gives meget lidt plads til den form for diskussion,« siger Heather Strang.

Det virker, når familier og venner deltager i konfliktråd

Så er spørgsmålet, om de danske konfliktråd ville få en kriminalpræventiv effekt, hvis bare man begyndte at fokusere mere på gerningsmanden?

Det kan man i sagens natur ikke vide sig sikker på, men der er en anden vigtig komponent, som ifølge Heather Strang skal til, før man med rimelighed kan sammenligne programmet med de succesfulde engelske programmer.

I de danske konfliktråd er det kun offeret, gerningsmanden og en mægler, der er til stede, mens man i de engelske konferencer forsøger at inddrage alle de mennesker, der betyder noget for offer og gerningsmand. Ifølge Heather Strang er det ekstremt vigtigt for den kriminalpræventive effekt.

»Der er mange antagelser om, at gerningsmænd er meget bange for at skulle for retten, men forskningen viser, at når først en gerningsmand har været i retten en gang, er de ret uimponerede over det,« forklarer Heather Strang.

»Til gengæld viser det sig, at de er meget mere bekymrede over, hvad de mennesker, der betyder noget for dem, mener. Så hvis de er i rummet og hører alle de ting, som offeret sandsynligvis fortæller om, hvad der skete, og hvordan offeret har oplevet det, er det som regel en virkelig stærk oplevelse for en gerningsmand. Ikke nødvendigvis på grund af hvad de føler over for offeret, men på grund af hvad de føler over de mennesker, der betyder noget for dem selv.«

konfliktråd kriminalitet kriminalpræventiv offer gerningsmand møde

I konfliktrådet deltager offer og gerningsmand samt en neutral mægler. Deltagelsen er frivillig både for offeret og gerningsmanden, og konfliktrådet træder ikke i stedet for straf. (Foto: Shutterstock)

Forskellige typer af evaluering 

En anden mulig forklaring på, at de engelske konfliktråd ser ud til at have en effekt, som de danske ikke har, kan være forskellen på den måde, de er evalueret på.

De engelske evalueringer bygger som sagt på lodtrækningsforsøg, der er guldstandarden inden for videnskabelige forsøg, og det har ikke været muligt i den danske evaluering. Alene den forskel gør, at man ikke nødvendigvis kan sammenligne de to programmers resultater.

Det, som Britta Kyvsgaard har gjort for at nærme sig lodtrækningsforsøget så meget som muligt, er at udnytte, at kun nogle af ofrene indvilgede i at deltage.

»Det, som har været altafgørende ved den metode, er, at vi også har kunnet tage hensyn til motivationen hos gerningsmanden. Man kunne forvente, at de gerningsmænd, der afslog at deltage, også i udgangspunktet ville have en højere risiko for at begå ny kriminalitet,« forklarer Britta Kyvsgaard.

»Så da vi opdagede, at vi kunne se, hvilke gerningsmænd der havde sagt ja, men som ikke havde fået mulighed for det på grund af offerets afslag, mente vi, at vi havde en kontrolgruppe, som var så tæt på et lodtrækningsforsøg, som man overhovedet kunne komme. Det er umiddelbart to sammenlignelige grupper, da man må gå ud fra, at motivationen som udgangspunkt er den samme i begge grupper, fordi det så at sige er offeret, der har trukket lod i denne situation.«

Der skal meget til at tippe resultatet

Heather Strang er dog ikke sikker på, at man nødvendigvis kan drage den konklusion.

Studiets resultater

Mænd ønsker i højere grad end kvinder at deltage i konfliktmægling.

Personer, der har begået personfarlig kriminalitet, ønsker i højere grad end dem, der har begået andre former for kriminalitet, at deltage i konfliktmægling.

Jo yngre personen er på afgørelsestidspunktet, desto større er sandsynligheden for, at vedkommende ønsker at deltage i konfliktmægling.

Jo færre tidligere strafferetlige afgørelser personen har, desto større er sandsynligheden for, at vedkommende ønsker at deltage i konfliktmægling.

1.886 sager indgik i analysen. 1.340, svarende til 71 procent, af disse sager, indgik i eksperimentalgruppen, mens 546 (29 procent) indgik i kontrolgruppen.

Studiet findes her.  

»Jeg ved, at de danske forskere virkelig har gjort ihærdige forsøg på at matche de to grupper, så der er taget hensyn til alvorligheden af forbrydelserne og restsagernes karakteristika, men det hviler stadig på en forudsætning om, at der ikke er nogen systematisk forskel mellem de sager, hvor ofrene går med til at deltage, og dem, hvor de afslog at deltage, og det kan man være bekymret for, om der i virkeligheden er,« siger Heather Strang.

»Det siger jeg ikke som nogen kritik, for de havde ikke noget valg, men det begrænser pålideligheden og gyldigheden af resultaterne. Det er et stort problem, som de jo også anerkender.«

Britta Kyvsgaard mener dog, at et naturligt eksperiment som hendes, udført på mange personer, kan være bedre end rene eksperimenter som de engelske, hvor det ofte vil være en lille udvalgt gruppe, der får en behandling fra særligt veluddannede mennesker.

»Jeg tror på mange måder, at resultaterne fra de naturlige eksperimenter er mere valide, fordi man her undersøger de tiltag, der allerede findes, på de mennesker, der allerede gør brug af dem, og det betyder, at resultaterne herfra lettere kan overføres til hverdagen,« siger Britta Kyvsgaard, der fortæller, at de ved hjælp af interview med dem, der koordinerer konfliktrådene, har forsøgt at undersøge, om der var nogle særlige karakteristika ved de sager, hvor offeret afslog, og det lod ikke til at være tilfældet.

Derudover peger hun på, at den manglende kriminalpræventive effekt er så gennemgående, at det er svært at forestille sig, hvad der skulle påvirke resultaterne så meget, så billedet ville ændre sig.

»Jeg tror, at det er rimeligt sikre resultater, for jeg kan se, at der heller ikke er nogen tendenser til, at der tilnærmelsesvis skulle være en positiv og signifikant effekt af konfliktrådene. Der skal virkelig meget til for at tippe resultatet, fordi udfaldet er så forbavsende ens for begge grupper. Vi har også analyseret undergrupper og forskellige kriminalitetsarter og ikke kunnet finde nogen som helst effekt.«

Manglende kriminalpræventiv effekt, men måske er det gavnligt for ofrene

Da nyheden om, at konfliktrådene ikke lader til at forebygge ny kriminalitet, kom ud i foråret sidste år, udtalte daværende justitsminister Søren Pind (V) i en pressemeddelelse, at det primære formål med konfliktrådene var at hjælpe ofre for kriminalitet til at bearbejde det, de har været udsat for.

Og faktisk kan de engelske forskere levere støtte til det udsagn. I et mindre lodtrækningsforsøg har forskerne fra Cambridge University undersøgt, hvordan de engelske konferencer påvirker forekomsten af PTSD-symptomer hos ofrene, og umiddelbart er resultaterne lovende.

Færre PTSD-symptomer

Forskerne sammenlignede ofre for røverier og indbrudstyverier i London ved hjælp af en standardiseret PTSD-test. Og ifølge Heather Strang var der ret stor mulighed for, at ofrene havde traumer efter oplevelserne, fordi ofrene i mere end halvdelen af indbrudssagerne mødte gerningsmanden i løbet af forbrydelsen, ligesom de i mange af sagerne kom til skade i processen.

Resultaterne viste, at de folk, der deltog i konferencerne, havde statistisk signifikante fald i deres niveau af PTSD-symptomer, og effekten viste sig primært at være drevet af de kvindelig ofre, selvom der også var en gavnlig effekt på de mandlige ofre.

Et vigtigt studie

»Jeg synes, det er et meget vigtigt studie, fordi der ofte ikke er meget fokus på de problemer, der rammer ofrene efter disse oplevelser. Det er en skjult effekt, og konferencerne lader helt klart til at være ekstremt effektive til at reducere den stress, der kommer, efter man har været offer for en forbrydelse,« forklarer Heather Strang, der peger på, at studiet – selvom det har et relativt lille stikprøve og en begrænset undersøgelsesperiode – alligevel gav statistisk signifikante resultater.

»Det er jo som regel ret svært overhovedet at opnå statistisk signifikante resultater, og når vi ser en forskel i denne størrelsesorden med en så lille stikprøve, indikerer det i høj grad, at det er en meget lovende intervention mod PTSD efter forbrydelser.«

Trods de lovende engelske resultater er det imidlertid værd at huske på, at den samme effekt ikke nødvendigvis kan forventes fra det danske program. Men Britta Kyvsgaard fortæller, at der i 2017 vil blive foretaget en undersøgelse af de danske konfliktråds effekt på ofrene ved hjælp af danske registerdata.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Corona-tal

Videnskab.dk går i dybden med den seneste corona-forskning. Læs vores artikler i temaet her.

Hver dag opdaterer vi også de seneste tal.

Dyk ned i grafer om udviklingen i antal smittede, indlagte, døde og vaccinationer i Danmark og alle andre lande.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med over en halv million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk