Aktindsigt afslører: BFI's egne folk forstår ikke selv systemet
Hver femte af de forskere, som er udpeget til at styre det danske pointsystem for forskning, BFI, står samtidig på en liste over forskningsbidrag, som muligvis har udløst uberettigede point.
BFI uforståeligt uklare retningslinjer

BFI-systemet er blevet kritiseret for at være uigennemskueligt og have uklare retningslinjer - særligt for samfundsfag og humaniora. (Foto: Shutterstock)

BFI-systemet er blevet kritiseret for at være uigennemskueligt og have uklare retningslinjer - særligt for samfundsfag og humaniora. (Foto: Shutterstock)

For otte år siden indførte Danmark BFI. Et pointsystem, som bliver brugt til at opgøre universiteternes forskning. Siden da har kritikerne blandt andet klandret systemet for at have uklare retningslinjer, særligt for humaniora og samfundsfagsvidenskaberne.

Historien kort
  • Pointsystemet BFI har været kritiseret for at have uklare retningslinjer.
  • Nu viser en aktindsigt, at ikke engang de forskere, som er udpeget til at styre BFI, tilsyneladende forstår systemet.
  • 79 ud af de 419 forskere i BFIs faggrupper optræder samtidig på en liste over forskning, der muligvis er problematisk.

Nu afslører en aktindsigt, Videnskab.dk har søgt hos Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU), at ikke engang de forskere, som er udpeget til at styre BFI, tilsyneladende kan gennemskue systemet.

Ud af de 419 forskere, der i dag sidder i BFI-faggrupper og dermed er medansvarlige for at administrere systemet, optræder hele 79 samtidig på en liste over forskningsbidrag, som er vurderet til muligvis at være ’problematiske’.

Det betyder, at bidragene måske har udløst BFI-point, og dermed penge til forskerens universitet, uden at være berettiget til det.

Diskussionen handler om, hvad vi som samfund betragter som god forskning - og i sidste ende hvad dine og mine skattekroner går til.

Ifølge SFU er der dog ikke tale om en liste - læs deres begrundelse i boksen under artiklen.

Medieprofessor vidste ikke, han stod på listen

Medieforsker Mark Ørsten er en af de fremtrædende forskere, der optræder på listen over problematiske bidrag og samtidig sidder i en faggruppe for BFI.

Pointsystemet BFI

Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI) er et pointsystem, som siden 2009 har indgået i fordelingen af basismidler til universiteterne.

BFI belønner de forskningsenheder, der publicerer i de mest anerkendte kanaler – for eksempel tidsskrifter - inden for deres fag. BFI er blandt andet blevet kritiseret for uklare retningslinjer og for at forfordele nogle forskningsfelter.

Mark Ørsten var ikke klar over, at han optræder på listen, og det er han skuffet over ikke at være blevet oplyst om, fortæller han, da Videnskab.dk præsenterer ham for informationen.

»Jeg tænker først og fremmest, at jeg gerne ville have vidst, at jeg stod på den liste. Hvad er der sket, hvorfor er det bidrag ikke længere problematisk, og hvis det er, hvorfor så det? Hvis jeg har begået en fejl, vil jeg jo gerne vide, hvordan jeg undgår at lave den igen,« siger Mark Ørsten, som er professor ved Roskilde Universitet.

»Det føles super ubehageligt«

Mark Ørsten fortæller, at han kom ind i faggruppen for Medier og Kommunikation i 2017, og at han indtil videre kun har været til ét møde.

BFI uforståeligt uklare retningslinjer

Skal det indberettes til BFI, eller skal det ikke? Pointsystemet BFI, som blandt andre ligger til grund for fordelingen af penge til universiteterne, er svært at gennemskue. (Foto: Shutterstock)

Hvad tænker du om det paradoksale i, at du sidder i en faggruppe for BFI og samtidig optræder på en liste over forskningsbidrag, som måske uberettiget har udløst BFI-point?

»Jeg tænker, at det ikke er så paradoksalt. Hvis der havde været noget på listen, som var relevant for mig at forholde mig til, går jeg ud fra, at jeg havde hørt det fra min institutleder, der er den selv samme person, der har indstillet mig til at sidde i en faggruppe for BFI.«

Hvordan føles det at få at vide, at du står på listen over problematiske bidrag?

»Det føles super ubehageligt. Jeg vil jo gerne vide hvorfor og være bevidst om, at den misforståelse er blevet rettet, så historien har en slutning.«

Mark Ørstens institutleder har ikke ønsket at udtale sig.

Prominente forskere på listen

Professor Svend Brinkmann er en af de øvrige fremtrædende forskere, som både optræder på CFAs liste og sidder i en faggruppe for BFI.

Svend Brinkmann ønsker dog ikke at udtale sig til denne artikel.

SFU bestilte gennemgang af forskning

Før vi når til historiens - foreløbige - slutning, skal vi dog lige et smut tilbage til begyndelsen for at forstå, hvorfor der overhovedet findes en liste over forskning, som bliver omtalt med det lidet flatterende ord ’problematisk’.

Listen er egentlig et Excel-ark og er udarbejdet af Center for Forskningsanalyse (CFA), som ligger under Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Den er lavet i forbindelse med en gennemgang af udvalgte dele af BFI-bidragene fra 2015 og var oprindeligt anonymiseret.

Senere er den splittet op imellem universiteterne, da rektorerne i styregruppen for BFI bad om at få datamaterialet med vurderinger af deres egne bidrag.

Gennemgangen blev bestilt af Styrelsen for Forskning og Uddannelse, som ligger under Uddannelses- og Forskningsministeriet, og som bad CFA om at vurdere den såkaldte ’datakvalitet’ af udvalgte bidrag fra primært humaniora og samfundsfag.

BFI uforståeligt uklare retningslinjer

BFI fylder meget for de fleste forskere, selvom pointsystemet i virkeligheden kun fordeler en ganske lille del af basismidlerne til landets universiteter. (Foto: Shutterstock)

’Kvalitet’ afhang i denne sammenhæng af, om forskningen levede op til BFIs kriterier, og altså ikke om forskningen i sig selv var god eller dårlig. CFA vurderede, at 51 procent af de 2.410 bidrag var enten problematiske eller lå på vippen. Det kan du læse mere om i artiklen 'Mistænkeliggørelse: Styrelse kræver redegørelse for forskning'.

Enige forskere: Reglerne har været uklare

Da styregruppen for BFI havde set resultaterne af gennemgangen, bad rektorerne fra KU, AU og DTU, som sad i styregruppen for BFI, om at få afanonymiseret dataene. De ville gerne have dem sendt ud til universiteterne, så de kunne forholde sig til eventuelle problemer med registreringer på deres eget universitet.

Rektorer bad om at få udleveret data

SFU gør opmærksom på, at Mark Ørsten og andre forskere på listen skulle have hørt fra deres universitetsledelse, hvis den vurderede det nødvendigt.

Det var nemlig rektorerne, der sad i BFIs såkaldte 'styregruppe', som bad om at få sendt dataene ud til universiteterne i første omgang, oplyser SFU.

Dataene blev splittet op imellem universiteterne, sendt ud, og ledelserne blev bedt om at redegøre for deres problematiske bidrag.

Sagen skabte røre på universiteterne. Nogle forskere blev vrede, mens andre syntes, det var okay, at der blev hanket op i retningslinjerne. De fleste var dog enige om, at reglerne havde været uklare.

For eksempel lød det sådan her fra prodekan på Københavns Universitets Samfundsvidenskabelige Fakultet og tovholder på sagen hos KU, Mette Wier, til Videnskab.dk:

»Retningslinjerne har været så uklare, at en del eksempelvis har indberettet lærebøger (som ikke giver BFI, red.) som monografier. Jeg tror ikke, det er, fordi folk sidder og snyder, men der har været uklarheder om reglerne.«

Uklarhed skaber frustration

Videnskab.dk har også fået aktindsigt i universiteternes svar til styrelsen, og også her er det tydeligt at mærke, at de uklare retningslinjer har skabt frustration. I svaret fra Aarhus Universitet (AU) skriver rektor Brian Bech Nielsen for eksempel:

»AU anerkender, at der i det undersøgte materiale er problemer, fordi der altid har været gråzoner ifm. registrering. Det er dog vigtigt at understrege, at de anførte fejlagtige registreringer primært kan tilskrives uklarhed om tolkningen af retningslinjerne for korrekt registrering.«

Roskilde Universitet (RUC) skriver i tilsvarende vendinger, at analysen afslører flere vanskeligheder ved »BFI’s registreringsnormer«. For eksempel at det kan være svært at vurdere, om forskningsbidraget udelukkende er henvendt til andre forskere. Det er nemlig et BFI-krav.

Faggrupperne for BFI

67 faggrupper har ansvaret for at foretage en faglig vurdering af, hvilke seriekanaler der for hvert fagområde bør være på BFI-listen. En seriekanal er for eksempel et tidsskrift, en bogserie eller en konferenceserie.

Faggrupperne varetager kvalitetssikring og godkendelse af nye forslag til BFI-listen og er desuden ansvarlige for indstilling til den såkaldte ’niveauinddeling’ af BFI-listen. Bagefter godkendes faggruppernes indstillinger af det såkaldte 'Fagligt Udvalg' for BFI.

De forskellige niveauer er et mål for, hvor mange BFI-point et bidrag skal udløse.

Læs mere om faggrupperne her og om Fagligt Udvalg for BFI her.

»Det er […] ikke overraskende, at især grænsedragningen mellem formidling og forskning er vanskelig. Det har været fremhævet som en udfordring siden etableringen af BFI,« skriver prorektoren fra RUC.

Ny undersøgelse om et par år

Af aktindsigten fremgår det, at de fleste har skrevet en generel tilbagemelding på analysen og ikke har taget konkret stilling til de enkelte navne og bidrag på listerne.

Det er formentlig forklaringen på, at hverken Mark Ørsten eller de fleste af de øvrige forskere, Videnskab.dk har kontaktet, var bekendt med deres optræden på listen. I svaret fra RUC skriver prorektoren for eksempel, at universitetet ikke har »gennemgået samtlige enkeltposter i stikprøven.«

Til Mark Ørstens spørgsmål »Hvad er der sket?«, er svaret derfor »Ikke rigtig noget«. Til gengæld har SFU i mellemtiden udsendt en præcisering af retningslinjerne omkring BFI.

Om de dermed er blevet lettere at gennemskue, vil vise sig, når SFU får lavet en ny undersøgelse – det bliver formentlig om et par år, skriver BFI-sekretariatet i en mail til Videnskab.dk. Du kan se en reaktion på denne artikel fra SFUs direktør Hans Müller Pedersen i boksen under artiklen. CFA har ingen kommentarer til artiklen.

»Hvem siger, at BFI har ret?«

Ifølge en lektor i videnskabsteori har der tydeligvis været forvirring omkring BFI-systemets regler, når knap en femtedel af faggruppemedlemmerne har indgivet problematiske indberetninger.

»De nye og klarere retningslinjer kan formentlig afhjælpe det problem, men de mange fejlindberetninger fra kompetente forskere med kontakt til BFI-systemet peger på, at der måske er et andet og mere grundlæggende problem med systemet,« siger Mikkel Willum Johansen, som arbejder ved Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet.

Fejlindberetningerne kan lige så vel være et tegn på, at den definition af forskning, der bliver brugt i BFI-systemet, ikke svarer til den definition, som forskerne i de forskellige fagmiljøer i praksis bruger, mener han.

»Hvem siger, at det er BFI-systemet, der har ret i sin definition af forskning, og forskerne der tager fejl?«

Videnskab.dk vender tilbage til dette spørgsmål i en senere artikel.

SFU: »Det er vigtigt, at forskerne har tillid til BFI«
BFI uforståeligt uklare retningslinjer

Forskerne skal have tillid til BFI, og hvis der er uklarhed om reglerne, bliver der holdt hånd i hanke med det, lyder det fra SFU. (Foto: Shutterstock)

Som reaktion på denne artikel skriver direktør for SFU Hans Muller Pedersen i en mail til Videnskab.dk:

»BFI’en skal understøtte kvaliteten af forskningspublikationerne. Det er vigtigt, at forskerne og universiteterne har tillid til BFI, og opstår der uklarheder om, hvordan reglerne skal tolkes, gør vi noget ved det.«

»Som analysen fra CFA viste, har der desværre været nogle uklarheder i forhold til, hvordan reglerne skulle tolkes inden for visse områder. Derfor har vi i samarbejde med Fagligt Udvalg for BFI styrket informationsindsatsen omkring reglerne og anvendelsen af dem, så universiteterne ikke er i tvivl om, hvordan de skal tolkes. Vi er i løbende dialog med universiteterne om retningslinjerne, og bliver der behov for det, vil vi præcisere reglerne yderligere.«

SFU: Der findes ingen 'liste'
Liste Excel SFU

Sådan ser første del af den samlede 'liste' over forskningsbidrag ud - ifølge SFU kan man dog ikke kalde det en liste, da det er del af et omfattende datamateriale. (Screendump fra Excel)

Ifølge SFU kan man ikke kalde oversigten over forfattere og forskningsbidrag fra CFA for en 'liste'.

»Styrelsen for Forskning og Uddannelse har ikke udarbejdet en liste over forskere med problematiske forskningsbidrag i BFI, og man kan ikke sige, at der findes en decideret liste over problematiske forskningsbidrag.«

»Derimod findes der et omfattende datamateriale, som har ligget til grund for en CFA-analyse af datakvaliteten i BFI (2015-data), som SFU bad CFA om at udarbejde, eftersom tidligere analyser (bl.a. 2013-data) har vist, at der var problemer med indregistreringen til BFI på udvalgte områder.«

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på Instagram, og læs om de utrolige billeder af Jupiter her.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med over en halv million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk