Er det værre at blive slået ihjel af en robot end af et menneske?
KOMMENTAR: Vi bliver nødt til at filosofere over spørgsmål som disse, i takt med at autonome styresystemer vinder frem i alt fra trafik til krig.
robot_god_ond_slaaet_ihjel_af

Ny teknologi rejser nye spørgsmål. (Foto: Shutterstock)

Ny teknologi rejser nye spørgsmål. (Foto: Shutterstock)

Det er generelt slemt at blive slået ihjel, det er klart. Men er det et større onde at blive slået ihjel af en robot?

Er det for eksempel værre for en menneskelig soldat at blive slået ihjel af en såkaldt dødbringende autonom robot (DAR), også kaldet en 'dræberrobot', end af en anden menneskelig soldat?

Er det værre at blive kørt ihjel af en selvkørende bil end af en menneskelig spritbilist?

Ville aktiv dødshjælp være værre, hvis en robot gav indsprøjtningen, end hvis en menneskelig læge gjorde det?

Disse spørgsmål er vigtige, fordi de er en del af en international debat om etiske spørgsmål vedrørende robotter, som kan få afgørende indflydelse på den offentlige accept eller afvisning af denne type teknologi.

Hvis vi politisk bliver enige om, at det er værre at blive slået ihjel af en selvkørende bil, kan det være, at netop det bliver grunden til, at de ikke bliver indført.

Hvis alt handler om smerte og nydelse, er svaret nej

Et åbenlyst opklarende spørgsmål er, hvad vi mener med 'værre'?

Hvis spørgsmålet kan reduceres til et såkaldt konsekventialistisk udgangspunkt, altså kun kigger på, om det gør mere ondt, for eksempel at blive kørt over eller skudt af en robot, så kommer det an på omstændighederne, men åbenlyst er svaret generelt, at det gør det ikke nødvendigvis.

Så hvis vi kun fokuserer på den døendes oplevede smerte i forbindelse med dødsøjeblikket og fremtidig mistet nydelse, må svaret være, nej, det er generelt ikke værre.

Hvis man filosofisk hælder til såkaldt hedonistisk konsekventialisme, som måler velfærd i form af fravær af smerte og oplevet nydelse og fokuserer på konsekvenser af handlinger, ikke bagvedliggende intentioner eller oprindelse i en ansvarlig person, så synes der ikke umiddelbart at være nogen etisk relevant forskel på at blive slået ihjel af et menneske og en robot.

…men er du deontolog, er andre svar mulige

Men filosoffer, der argumenterer for, at det rent faktisk er værre at blive slået ihjel af robotter, gør det sjældent fra et konsekventialistisk udgangspunkt.

Et andet udgangspunkt kaldes deontologisk, og fra et sådant udgangspunkt regnes andre faktorer for at være etisk relevante – for eksempel at man ikke udelukkende må bruge andre som middel til at opnå et mål, eller at man skal handle i grundlæggende respekt for menneskets værdighed.

Deontologer argumenterer for, at det er krænkende for menneskets værdighed at blive slået ihjel af en robot, enten fordi en sådan død er arbitrær og meningsløs, eller fordi der ikke er nogen, der har moralsk ansvar for en sådan død.

Det giver mig anledning til at vende tilbage til først de selvkørende biler og så dræberrobotterne.

Er det værre at blive kørt ihjel af en selvkørende bil?

Idet selvkørende biler vil komme i situationer, der handler om liv og død, og skal programmeres til at køre på en bestemt måde i sådanne situationer, men ikke kan have moralsk ansvar for deres kørsel, kan man hævde, at vi ikke bør indføre sådanne biler.

Spørgsmålet er her blandt andet, om det er værre at blive slået ihjel af en selvkørende bil, der er et rent teknisk system, end af et menneske, der for eksempel er uopmærksom på grund af indtagelse af alkohol?

Mennesket kan vi sætte for en dommer bagefter, mens det i visse tilfælde vil være uklart, hvem der skal drages til ansvar for den selvkørende bils kørsel. Programmøren, bilejeren, bilfirmaet eller andre?

Forskerzonen

Denne artikel er en del af Forskerzonen, som er stedet, hvor forskerne selv kommer direkte til orde.

Her skriver de om deres forskning og forskningsfelt, bringer relevant viden ind i den offentlige debat og formidler til et bredt publikum.

Forskerzonen er støttet af Lundbeckfonden.

Det er ikke umuligt at placere ansvar for robotdrab

For det første kan man her indvende, at ansvaret i mange tilfælde rent faktisk kan placeres. Dog vil ansvarsplaceringen ofte være kompleks og involvere for eksempel undersøgelser udført af tekniske eksperter.

Men er dette et problem?

Med den rette dokumentation og vidensdeling vil netop sådanne undersøgelser bidrage til øget fremtidig sikkerhed.

Generelt er det sjældent væsentligt at placere et individuelt moralsk ansvar, når der sker uheld med store tekniske systemer. Tværtimod er fokus på at finde de relevante årsagssammenhænge, og hvis der er sket menneskelige fejl forbedre interfacet mellem system og menneske.

Operatøren i Tampere havde hovedansvaret for bilens drab

For eksempel blev en lang undersøgelse af den eneste fodgængerdødsulykke, vi indtil videre har haft med en selvkørende bil i Tampere, USA, i marts 2018 først afsluttet i november 2019.

Myndigheden, The National Transportation Safety Board, lagde hovedansvaret på den menneskelige operatør af bilen, hvis opgave det er at opdage risici, som bilen ikke opdager selv. 

Andre faktorer var en dårlig sikkerhedskultur hos Uber, og at fodgængeren opførte sig uansvarligt.

Selvfølgelig kan en sådan undersøgelse få en retslig betydning. Grundigheden er dog primært vigtig, fordi det kan føre til forbedringer af teknologien og sikkerhedskulturen, således at operatører fremover for eksempel ikke sidder og ser fjernsyn på deres mobil i stedet for at holde øje med vejen, som det åbenbart var tilfældet i Tampere.

Selvkørende trafik giver langt færre trafikdrab uanset

Hvis vi accepterer, at fremtidens trafik bliver et system, der minder mere om luftfart eller energisystemet, og hvor sikkerheden bliver mindre og mindre afhængig af menneskets evne til at handle i de enkelte situationer, så vil vi indse, at placeringen af individuelt moralsk ansvar er mindre væsentligt end at have en trafik med så få dødsfald som muligt.

Og hvis vi i modsat fald ikke indfører selvkørende biler med den begrundelse, så er det faktisk ikke et falsk dilemma:

Vi kan formentligt ikke få så få dødsfald som muligt i trafikken uden selvkørende biler.

Er det værre for en soldat at blive slået ihjel af en dødbringende autonom robot?

Og hvad så med DAR, 'dræberrobotterne'?

En kritik, der er blevet rettet mod DAR, blandt andet meget kraftfuldt af filosoffen Noel Sharkey, at de ikke kan skelne civile fra ikke-civile og ikke kan bruge magt i passende proportionalitet med, hvad situationen kræver.

Dette kræver krigens regler, fortrinsvist Geneve-konventionerne, som blev indført efter 2. verdenskrigs grusomheder.

Det er dog blevet påpeget, for eksempel af Rosert og Sauer, at den teknologiske udvikling kan muliggøre, at robotter rent faktisk kan få disse evner. Teknologien kan i princippet gøre det muligt for robotter at blive bedre til udpege de rigtige mål og ikke at udpege de forkerte, for eksempel civile.

Blandt andet derfor fokuserer visse modstandere af DAR, for eksempel Peter Asaro og Amanda Sharkey (gift med Noel), direkte på, at det krænker menneskets værdighed at blive slået ihjel af en maskine.

For eksempel hævder Asaro, at det er meningsløst at blive slået ihjel af en robot, fordi den ikke er intentionel agent eller en bevidst person. En robot vil ikke kunne anerkende værdien af et menneske.

drone_kampdroner_krig_krigsdrone

Visse modstandere af 'dræberrobotter' mener, at det krænker menneskets værdighed at blive slået ihjel af en maskine. For eksempel hævder Asaro, at det er meningsløst at blive slået ihjel af en robot, fordi den ikke en bevidst person, der kan anerkende værdien af et menneske. (Foto: Shutterstock)

Lige et par ord om krig og død

Her kan man komme med to indvendinger. Men en opklarende bemærkning om krig er på sin plads først.

Krig er generelt en dårlig løsning på konflikter mellem mennesker, blandt andet fordi krig er baseret på vold og involverer, hvad der er civil sammenhæng kaldes overlagt mord. Derudover involverer krig altid, at mennesker bliver slået ihjel på en måde, der ikke giver mening grundet de kaotiske omstændigheder.

På trods af at krig er en onde, vil mange hævde, at det af og til er et nødvendigt onde, for eksempel når et igangværende folkemord skal standses.

Når jeg kommer med de følgende indvendinger gælder de kun det relative spørgsmål, om det kan siges at være mere meningsløst at blive slået ihjel af en robot end et menneske i krig under antagelsen at der findes etisk forsvarlige krige.

Og så indvendingerne:

Gør det fra eller til hvem, der trykker på aftrækkeren?

For det første virker det mærkeligt at hævde, at en menneskelig soldat, der slår en anden ihjel, befinder sig i en tilstand, hvor han anderkender værdien af den anden som menneske. Tværtimod virker det mere sandsynligt, at soldaten befinder sig i en fjendtlig eller ligefrem hadefuld tilstand, hvor han er parat til at udslette den anden.

For det andet kan man spørge, om den subjektive sindstilstand af den dræbende soldat gør fra eller til i forhold til, om den anden soldats død giver mening eller ej.

Tværtimod virker det om, at spørgsmålet om den enkelte soldats død giver mening eller ej har at gøre med, om dødsfaldet på en eller anden måde har bidraget til at opnå de militære mål og i sidste ende, om disse militære mål i sig selv er meningsfulde – for eksempel om soldatens død bidrager til at forhindre et igangværende folkemord.

Hvis det er tilfældet, er det så relevant om døden er forårsaget af et menneske eller en robot? Det virker ikke som, at det er mere eller mindre meningsløst at blive slået ihjel i krig af en robot.

Der kan være andre gode grunde til at skrotte dødsrobotter

Der kan være andre gode grunde til ikke at indføre DAR, end at det ikke er værre at blive slået ihjel af dem, for eksempel konsekventialistiske argumenter baseret på faren ved spredning og nye våbenkapløb i forbindelse med dødbringende autonome robotter.  

Baseret på det deontologiske princip om, at det alt andet lige er værre aktivt at gøre noget ondt med vilje end at undlade at forhindre noget ondt, der ikke er intenderet, kan man argumentere, at der er en væsentlig etisk forskel på robotter, der er designet til aktivt at slå ihjel som DAR, og robotter som selvkørende biler, der er designet til at undgå at slå ihjel, men som nogle gange ikke kan undgå dødelige uheld.

Ansvarsspørgsmålet, som jeg forsøgte at køre ud på et sidespor i forhold til selvkørende biler, kan også vise sig at være anderledes problematisk i forhold til DAR.

Hvis maskiner aktivt slår ihjel, så bør der altid være et menneske at stille til ansvar, for eksempel den der aktiverer maskinen, hvis intentioner videreføres gennem maskinens opførsel.

Hvad er så værst?

Så er det værre at blive slået ihjel af en robot end af et menneske?

Det kommer an på, hvad vi mener med 'værre', og hvad vi regner som etisk relevant. Overraskende nok, kommer det også an på hvilken type robot, vi bliver slået ihjel af.

I sidste ende handler diskussionen om robot-teknologi – for eksempel hvilke robotter vi bør forbyde, og hvilke vi bør tillade – også om hvilket type samfund, vi ønsker at bevæge os hen imod.

Diskussionen vil, ligesom udviklingen i kunstig intelligens-teknologier, uden tvivl fortsætte i et godt stykke tid endnu. Der er ingen vej uden om.

 
Alle må bruge og viderebringe Forskerzonens artikler

På Forskerzonen skriver forskere selv om deres forskning. Vi mener, det er vigtigt, at alle får mulighed for at læse om forskning fra forskerens egen hånd.

Alle må derfor bruge, kopiere og viderebringe Forskerzonens artikler udfra følgende enkle krav:

  • Det skal krediteres: 'Artiklen er oprindelig bragt på Videnskab.dk’s Forskerzonen, hvor forskerne selv formidler'. Hvis artiklen bringes på web, skal der linkes til artiklen på Forskerzonen.
  • Artiklen må ikke redigeres og skal bringes i fuld længde (medmindre andet aftales med forskeren).
  • Du skal give forskeren besked om, at du genpublicerer.
  • Artikler, som er oversat fra The Conversation, skal have indsat en HTML-kode til indsamling af statistik i bunden. HTML-koden finder du i den originale artikel på The Conversations hjemmeside ved at klikke på knappen "Republish this article" ude til højre, derefter klikke på 'Advanced' og kopiere koden. Du finder linket til artiklen på The Conversation i bunden af Forskerzonens oversatte artikel. 

Det er ikke et krav, men vi sætter pris på, at du giver os besked, hvis du publicerer vores indhold (undtaget indhold fra The Conversation). Skriv til redaktør Anders Høeg Lammers på ahl@videnskab.dk.

Læs mere om Forskerzonen i Forskerzonens redaktionelle retningslinjer.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med 1 million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Danske corona-tal

Videnskab.dk går i dybden med den seneste corona-forskning. Læs vores artikler i temaet her.

Hver dag opdaterer vi også de seneste tal.

Dyk ned i grafer om udviklingen i antal smittede, indlagte og døde i Danmark og alle andre lande.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.Det sker