Venner og alkohol påvirker unge kvinders opfattelse af egne seksuelle grænser
Såvel alkohol som venners forventninger kan gøre det svært for unge kvinder at skelne mellem, hvornår en seksuel oplevelse var sjov, grænseoverskridende eller et overgreb.

Kombinationen af fest, alkohol og sex kan udgøre et socialt 'minefelt' for unge kvinder. (Foto: Shutterstock)

Kombinationen af fest, alkohol og sex kan udgøre et socialt 'minefelt' for unge kvinder. (Foto: Shutterstock)

Forskere har påvist, at unge kvinder ofte møder modsatrettede forventninger til deres opførsel, når de drikker sig fulde og tager til fest.

På den ene side forventes de at være seksuelt frigjorte og eksperimentere med sex og grænser, når de drikker.

På den anden side kan det have store konsekvenser for unge kvinders sociale relationer, når de har sex, fordi de, modsat unge mænd, risikerer et dårligt rygte (se her og her).

I forskningen har man også påvist et såkaldt 'kønnet mulighedsrum', hvor nogle faktorer, såsom alkohol, kan øge eller indskrænke ens handlemuligheder og grad af ansvar i kraft af ens køn.

Det kommer blandt andet til udtryk, når unge kvinder tildeles et større ansvar i forhold til seksuelle overgreb, hvis de drikker alkohol – for eksempel med bemærkninger som 'hun skulle ikke have drukket så meget'.

Mænd fritages derimod i højere grad for ansvar – eksempelvis ud fra devisen 'han var jo fuld, så han kunne ikke styre sig'.

På den måde kan kombinationen af fest, alkohol og sex udgøre et socialt 'minefelt' for unge kvinder.

Genudgivet fra 'STOF'

Dette er en meget let redigeret version af en artikel bragt i magasinet 'STOF' nr. 35, forår 2020'. Den originale artikel kan findes på dette link.

I denne artikel præsenterer jeg nogle centrale perspektiver på, hvordan danske unge kvinder fortæller om deres personlige oplevelser med sex i relation til alkohol og fester.

Artiklen er en del af en større undersøgelse foretaget på Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet i 2015-2016.

I undersøgelsen interviewede mine kollegaer og jeg 140 unge mennesker mellem 18 og 25 år. 

I denne artikel fokuserer jeg på de unge kvinders fortællinger om sex med mænd.

Tenna var for fuld til at sige nej

I tråd med den eksisterende forskning i alkohol og køn gav mange af de unge i undersøgelsen udtryk for, at kombinationen af alkohol, fest og sex er særlig risikofyldt for kvinder.

Det risikofyldte bestod i høj grad i, at indtag af alkohol kunne gøre det svært for kvinder at afvise seksuelle tilnærmelser eller sige nej til sex, hvis de havde drukket meget.

Flere af de deltagende, både mænd og kvinder, fremhævede derfor, at det var vigtigt for kvinder at være påpasselige med deres promille, så de ikke kom ud i situationer, hvor de kunne risikere, at andre 'udnyttede' deres tilstand.

Det bevirkede, at mange af de unge kvinder, der havde haft grænseoverskridende oplevelser med sex i forbindelse med fester, primært problematiserede deres eget alkoholbrug.

For eksempel fortæller Tenna:

»Det var ikke, fordi det var voldtægt eller noget, jeg tror bare, han har tænkt: 'Hun er så fuld, at hun ikke registrerer noget' – eller et eller andet. Jeg tænker bare, at jeg var et let offer, måske havde jeg fået for meget at drikke.

Jeg husker ikke noget af det, overhovedet. Jeg husker bare, at jeg vågner op nøgen i min seng og tænker: 'Hvad fanden er der sket?' Det kunne jeg ikke huske. Så det er jeg lidt påpasselig med, ikke at drikke for meget, så det sker.«

Tenna fortæller her om en fest, hvor hun har været så fuld, at hun har glemt, hvad der er sket.

Hun ved dog, at hun har haft sex, men fremhæver at hun har været ude af stand til at sige nej. Til trods for dette kategoriserer hun bevidst ikke sin oplevelse som voldtægt: Hun var jo fuld.

Forskerzonen

Denne artikel er en del af Forskerzonen, som er stedet, hvor forskerne selv kommer direkte til orde.

Her skriver de om deres forskning og forskningsfelt, bringer relevant viden ind i den offentlige debat og formidler til et bredt publikum.

Forskerzonen er støttet af Lundbeckfonden

Kvindernes alkoholindtag får skylden

Ligesom Tenna lægger Linnea også vægt på, at hun har været for fuld til at sige nej til sex. Hun fortæller:

»Jeg var så fuld, at jeg ikke kunne stå på mine ben. Og jeg knaldede med en eller anden fyr. Det formåede jeg også (...).«

Linnea giver udtryk for, at hun ikke har været i stand til at samtykke til sex, fordi hun var stærkt påvirket:

»Jeg har i hvert fald ikke sagt ja til det, men jeg har sgu nok heller ikke sagt nej, så det er der ikke noget at gøre ved, men det er selvfølgelig nederen. Det er klart, når jeg har knaldet med én, som jeg ikke engang kan huske, at jeg har knaldet med.« 

Alligevel tilskriver hun ikke den anden part ansvar, men fremhæver i stedet sin negative oplevelse af at ’have knaldet med en’ uden at vide, hvem det var.

Efterfølgende fremhæver hun dette som en medvirkende grund til, at hun er holdt op med at drikke.

Ligesom mange andre unge kvinder problematiserer Tenna og Linnea i høj grad deres eget alkoholbrug og ansvar i stedet for at problematisere, at andre har udnyttet, at de har været ude af stand til at sige ja eller nej til sex.

De illustrerer hermed en bredere tendens blandt deltagerne i undersøgelsen, hvor alkohol og køn spiller en afgørende rolle for, hvor de unge mener, at grænsen mellem sex og voldtægt går.

En sjov historie eller en ubehagelig oplevelse?

Den måde, de unge kvinder fra undersøgelsen tilskriver betydning til deres oplevelser med sex, påvirkes dog ikke alene af alkohol.

Deres fortællinger var især påvirket af, hvordan deres venner havde reageret, samt hvordan deres oplevelse relaterede sig til egne forestillinger om køn og sex.

Kvindernes beskrivelser af, hvordan de havde det med deres oplevelse, udsprang således ikke nødvendigvis af, hvordan de umiddelbart havde haft det på tidspunktet, men også af en lang række andre faktorer.

Deres oplevelser med sex og alkohol var derfor ofte ambivalente, idet de beskrev det på flere måder, eksempelvis som 'sjovt', 'ubehageligt', 'okay' og 'klamt'.  

Det ser vi blandt andet i interviewet med Tanja, der siger:

»Det var syret, at jeg havde været i seng med én uden at have vidst det. Det var ubehageligt. Det ville man egentlig gerne selv have kontrol over. Men det viste sig at være okay, for han var virkelig sød, og vi datede faktisk i et stykke tid.

Jeg har også fået det afmystificeret over for mine venner. Når man fortæller det til dem, er det ikke bare en eller anden hemmelighed, man har, så bliver det lidt mere okay. Så bliver det også bare sådan en sjov historie, man har. Og det var også sådan en sød, fin og veluddannet fyr. Det havde været noget andet, hvis det var en helt anden.«

Tanja beskriver det som ubehageligt, at hun ikke kan huske, at hun har haft sex, mens hun var fuld. Til trods for dette ubehag bliver hendes oplevelse efterfølgende til en sjov historie, når hun snakker med sine venner om det.

Det, at han er en sød og veluddannet fyr, som er interesseret i fortsat at se hende, bliver også helt centralt, da hun gør opmærksom på, hvorfor det endte med at være en sjov historie, snarere end en ubehagelig oplevelse.

Vennernes reaktion har stor betydning

På en lignende måde fortæller Marie om en aften, hvor hun var blevet så fuld, at hun havde kastet op og var blevet lagt i seng af sine venner, hvorefter en fyr, hun tidligere havde kysset med, kom op på værelset til hende.

De havde sex, mens der også lå andre og sov i rummet, og hun fortæller:

»Dét fortryder jeg, og det er nederen. Det havde jeg jo ikke gjort, hvis jeg ikke havde haft drukket. Det er sådan mærkeligt at tænke tilbage på, for jeg tror ikke, at jeg egentlig har tænkt over, hvor lidt jeg måske i virkeligheden har haft lyst til det i situationen.

Altså jeg snakkede med mine veninder om det, men det blev mere bare sådan en joke (...). Vi havde også noget kørende bagefter, så jeg ved ikke… Det er ikke, fordi jeg følte afsky over for ham.«

kvinder_sex_venner

Foruden alkohol spiller venners reaktioner en stor rolle for, hvordan kvinder opfatter en seksuel oplevelse efterfølgende. (Foto: Shutterstock)

Ligesom Tanja så fortæller Marie her, hvordan hendes oplevelse blev til en sjov historie i mødet med hendes venner og i kraft af, at hun havde 'noget kørende' med ham efterfølgende.

Det til trods for, at hun også beskriver, hvordan det var en 'nederen' oplevelse, og under interviewet reflekterer over, hvor lidt hun egentlig havde lyst på tidspunktet.

Om en grænseoverskridende oplevelse med sex bliver noget, de fortryder, eller en sjov historie, afhænger for Tanja, Marie og mange andre kvinder i studiet altså af, hvordan vennerne reagerer, og hvorvidt de dater personen efterfølgende.

Flere dates eller one night stand?

De kvinder, der ikke datede personen efterfølgende, gav i højere udtryk for modstand overfor vennernes opfattelse af, at deres oplevelse var en 'sjov historie'.

For eksempel fortæller Ann-Sofie:

»Jeg har ingen ide om, hvem han er, jeg kender ikke engang hans navn. Min veninde synes, det er sjovt, men jeg synes ikke, det er sjovt.«

Ann-Sofie illustrerer hermed, hvordan vennernes reaktioner ikke altid er endegyldige for kvindernes egne opfattelser.

Der tegner sig også et billede af, at disse kvinder i højere grad lægger vægt på deres relation til personen, de havde haft sex med, end deres egen evne til at give samtykke på tidspunktet.

Brud med normer kan medføre skam

Det illustreres også af, hvordan de unge kvinder, der selv havde taget initiativ til sex, mens de var fulde, også kunne skamme sig eller føle sig ulækre, netop fordi de havde sex med en, de ikke datede efterfølgende.

Lina siger:

»Normalt så siger jeg det ikke til mine venner, fordi jeg bliver pinlig berørt over mig selv. Selvom sex den dag i dag er meget normalt, så har jeg bare den tanke, at når jeg ikke kender ham og så bare tager ham med hjem... det kan godt få mig til at føle mig ulækker.

Jeg burde måske være bedre til at lade være med at være så frembrusende, fordi jeg er fuld, eller fordi jeg har lyst. Og jeg tror, at jeg føler mig mere klam, hvis andre ved det.«

Lina illustrerer her, hvordan hun er klar over, at kvinder i stigende grad kan og bør kunne indgå i seksuelle relationer på lige fod med mænd i kraft af den forandring, kønsrollerne har undergået.

Alligevel skammer hun sig og holder det ofte hemmeligt for sine venner, fordi hun har sex med nogle, hun ikke kender i forvejen eller fortsætter med at se.

På den måde oplever Lina disse førnævnte modsatrettede forventninger om, at kvinder både bør være seksuelt frigjorte og respektable på en gang, når de drikker sig fulde.

I min forskning bliver det herved tydeligt, hvordan unge kvinder i Danmark ofte anskuer sex som særlig ambivalent i forbindelse med alkoholbrug og fester.

Dét, der er afgørende for, hvordan de forstår deres oplevelser med sex, bygger dog ikke på, hvorvidt de har haft lyst eller har taget initiativ.

I stedet fokuserer de på, hvorvidt de lever op til forestillinger om passende adfærd – som opfattet både af dem selv, deres venner og andre – for unge kvinder i forhold til seksuelle partnere og alkoholbrug.

Hvornår er det sex, og hvornår er det voldtægt?

Ingen af disse unge kvinders fortællinger er historier om voldtægt, ifølge de unge kvinder selv.

De fortæller om de her oplevelser, når de i undersøgelsen er blevet spurgt ind til, hvilke oplevelser de har haft, når de har drukket alkohol; for eksempel om der er noget, de fortryder, og om alkohol spiller en rolle i forhold til at 'score'.

Jeg vil argumentere for, at disse unge kvinders fortællinger ikke bare handler om unge mennesker, sex og alkohol, men også afspejler en generel forvirring og uenighed i samfundet om, hvad der udgør voldtægt, og hvad der udgør sex.

Seksuelt samtykke bliver i disse år debatteret ivrigt.

Politikere og aktivister har i stigende grad støttet op om en samtykke-baseret lov om voldtægt, dvs. en lovgivning, der definerer voldtægt ud fra, om parterne frivilligt har givet deres samtykke til sex i ord eller handling.

Til trods for en stigende politisk interesse for samtykke peger min forskning på, at seksuelt samtykke sjældent er i fokus blandt de fleste unge kvinder, når de taler med hinanden og andre om seksuelle oplevelser i forbindelse med, at de har været fulde.

Det kan være en konsekvens af, at det frem til 2013 ikke blev betragtet som voldtægt i den danske lovgivning, hvis man var ude af stand til at modsætte sig seksuelt samkvem, eksempelvis fordi man var meget fuld eller sov.

Lovændringen i 2013 betød, at »samleje« med en person, der er »ude af stand til at modsætte sig,« for eksempel fordi de er for fulde, også betragtes som voldtægt.

Til trods for at lovgivningen således har været, og stadig er, under forandring, er der altså fortsat en stor opgave foran os.

Mit studie peger nemlig på, at det ikke er nok alene at ændre lovgivningen, men det kræver en særskilt indsats, hvis vi vil forandre unges forestillinger om alkohol, køn og ansvar, så de oplever, at der er klare grænser mellem, hvad der er sex, og hvad der er voldtægt.

Vi skal fokusere på vennernes rolle

Mit studie peger også på, at et muligt sted at forebygge sådanne forestillinger om sex og voldtægt kan være i unge menneskers venskaber.

Dels fordi det ofte er blandt venner, at de unge fortæller om deres oplevelser, men også fordi det er her, at de bliver mødt med en forventning om at fortælle en ’sjov’ historie om en tur i byen eller en vild fest.

Ved at fokusere på venners rolle i forhold til normer for køn og alkohol kan vi åbne op for en forståelse af, at seksuelt samtykke ikke alene udspiller sig blandt potentielle sexpartnere, men også tillægges betydning i sociale relationer.

Denne proces har jeg valgt at kalde for en forhandling af 'socialt samtykke'.

Med socialt samtykke argumenterer jeg for, at sex, grænser og voldtægt ikke alene påvirkes af lovgivningen, eller af sociale normer præget af forståelser af køn, dvs. såkaldt 'kønnede' normer.

Jeg peger hermed på, at de sociale relationer, man indgår i, eksempelvis med sine venner, også har en central betydning for ens forståelse af sex, grænser og voldtægt.   

Jeg har her udelukkende fokuseret på unge kvinders fortællinger, fordi det var dem i undersøgelsen, der fortalte mest om oplevelser med sex og alkohol.

Jeg vil opfordre til at udvide dette fokus i videre forskning og forebyggende indsatser.

For selvom alle hidtidige undersøgelser peger på, at langt flere kvinder end mænd udsættes for seksuelle overgreb i Danmark (se for eksempel her, her og her), er det vigtigt at have øje for, at de selvsamme mekanismer og normer, der kan gøre overgreb 'usynlige' blandt unge kvinder, også kan påvirke unge med andre køn eller seksualiteter.

Dette er en meget let redigeret version af en artikel bragt i magasinet ’STOF’ nr. 35, forår 2020’. Den originale artikel kan findes på dette link.

Projektet er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond, ID: DFF-4003-00035. Tak til mine kollegaer på projektet: Vibeke Asmussen Frank, Geoffrey Hunt, Maria Dich Herold, Jakob Demant, Lea Trier Krøll, Jeanett Bjønness, Dennis Spang Vestergaard & Sidsel Schrøder.

Alle må bruge og viderebringe Forskerzonens artikler

På Forskerzonen skriver forskere selv om deres forskning. Vi mener, det er vigtigt, at alle får mulighed for at læse om forskning fra forskerens egen hånd.

Alle må derfor bruge, kopiere og viderebringe Forskerzonens artikler udfra følgende enkle krav:

  • Det skal krediteres: 'Artiklen er oprindelig bragt på Videnskab.dk’s Forskerzonen, hvor forskerne selv formidler'. Hvis artiklen bringes på web, skal der linkes til artiklen på Forskerzonen.
  • Artiklen må ikke redigeres og skal bringes i fuld længde (medmindre andet aftales med forskeren).
  • Du skal give forskeren besked om, at du genpublicerer.
  • Artikler, som er oversat fra The Conversation, skal have indsat en HTML-kode til indsamling af statistik i bunden. HTML-koden finder du i den originale artikel på The Conversations hjemmeside ved at klikke på knappen "Republish this article" ude til højre, derefter klikke på 'Advanced' og kopiere koden. Du finder linket til artiklen på The Conversation i bunden af Forskerzonens oversatte artikel. 

Det er ikke et krav, men vi sætter pris på, at du giver os besked, hvis du publicerer vores indhold (undtaget indhold fra The Conversation). Skriv til redaktør Anders Høeg Lammers på ahl@videnskab.dk.

Læs mere om Forskerzonen i Forskerzonens redaktionelle retningslinjer.

Annonce

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på Instagram, og læs om, hvorfor denne 'sort hul'-illusion narrer din hjerne.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med over en halv million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk