Trafikforsker: Vi skal tage hensyn til andet end menneskeliv
Det er ofte kun hensynet til trafiksikkerhed, der bliver vægtet i debatten om højere hastighedsgrænser på danske veje, og det er for ensporet, mener DTU-professor i trafikforskning.
motorvej hastigheder trafikpolitik

Højere hastighedsgrænser betyder også bedre fremkommelighed på vejene, minder dansk forsker om. Han mener, debatten om danske hastighedsgænser er for ensporede. (Foto: Shutterstock.com)

Højere hastighedsgrænser betyder også bedre fremkommelighed på vejene, minder dansk forsker om. Han mener, debatten om danske hastighedsgænser er for ensporede. (Foto: Shutterstock.com)

På det seneste har der i Danmark været en debat omkring hastigheden på de danske veje og om, hvorvidt man skulle tillade højere hastigheder på udvalgte vejstrækninger.

I en række tilfælde er dette blevet skudt ned med det argument, at det vil medføre flere trafikdræbte og flere tilskadekomne.

Historien kort
  • Flere danske trafikforskere mener, at politikerne ignorerer det faktum, at højere hastighed på vejene giver flere døde. 
  • Professor Jeppe Rich mener dog, at debatten fokuserer for meget på trafiksikkerheden fremfor andre faktorer. 
  • Eksempelvis tidsbesparelser og fremkommelighed bør medtages diskussionen, mener han. 

Selvom det synspunkt er korrekt ud fra en generel betragtning, er det dog ikke i sig selv et argument for ikke at overveje hastighedsændringer i opadgående retning på visse strækninger.

Fremkommelighed og samfundsøkonomien spiller ind

Problemstillingen er tosidig og ved udelukkende at fokusere på trafiksikkerhed, glemmer man den anden del, nemlig fremkommelighed i trafikken og dennes betydning for samfundsøkonomien.

Hvis man argumenterer for, at man ikke kan hæve fartgrænserne, fordi det vil koste flere menneskeliv, kan man stille spørgsmålet: Hvorfor sætter vi så ikke hastigheden på de danske motorveje ned? Hvad med 80 kilometer i timen eller måske 60?

Hvis man går til ekstremerne og ikke vil tillade trafikdræbte overhovedet, vil det betyde, at alle skulle blive holdende hjemme i garagen, selvsagt med katastrofale følger for samfundsøkonomien.

Højere hastigheder betyder flere trafikdræbte

Det er korrekt, at højere hastighed vil betyde flere trafikdræbte. Hvor antallet af uheld vil blive påvirket i mindre grad, vil konsekvenserne ved det enkelte uheld derimod være større.

Det findes der utallige nationale og internationale studier, der viser, og det videnskabelige datagrundlag er derfor meget solidt. Påstår man noget andet, taler man derfor mod bedre vidende.

Det er dog væsentligt at huske, at for mange strækninger er risikoen for uheld uden for det statistisk målbare, fordi stikprøven er for lille eller simpelthen ikke eksisterende. Det er dog ikke det samme, som at der ikke er en risiko på de pågældende strækninger, blot at den ikke kan måles.

Det positive skal vejes op mod det negative

Det kan lyde barsk at sige det. Men hvis man i stedet udlægger den aktuelle diskussion som en nøgtern samfundsøkonomisk beregning, som vi har for vane i Danmark, når der eksempelvis anlægges infrastruktur, så skal både negative og positive sider af en ændring tælles med.

Det betyder konkret, at når man diskuterer øgede hastigheder, skal man evaluere de negative effekter af øgede uheld, støj, emissioner og klimaeffekter og holde dem op imod de positive rejsetidsgevinster.

bilkø motorvej ventetid spildt arbejdstid

Når vi kører hurtigere, kommer vi automatisk hurtigere fra A til B, og det gavner samfundsøkonomien, da vi sjældent producerer noget, når vi holder i bilkø. (Foto: Shutterstock.com)

Det involverer blandt andet værdien af tabt arbejdsfortjeneste ved uheld, det ultimative tab af menneskeliv samt værdisætningen af tidsgevinster på den anden side.

Mindre trafik i byzoner kan reducere uheld

Et af problemerne i dag er, at man alene ser på fartgrænser for enkelte, isolerede vejtyper.

Hvis man imidlertid hæver fartgrænserne for udvalgte, sikre strækninger, kan der ske en trafikal overflytning fra mindre sikre strækninger.

Et eksempel kunne være, at en hastighedsforøgelse på motorveje eller andre større veje ville lede trafikken væk fra byzoner, hvilket i sidste ende kunne betyde en overordnet reduceret uheldsrisiko.

Trafikanterne ville simpelthen opholde sig i kortere tid på veje i byzonerne, som netop er kendetegnede ved højere uheldsrisiko på grund af krydsende trafik, bløde trafikanter med mere.

trafikforsker hastighedsgrænse politikere dræbte trafikulykker

Højere hastighedsgrænser på motorvejene vil muligvis lede trafikanterne hurtigere væk fra byzonerne og ud på mindre veje, hvor uheldsrisikoen er lavere, fortæller Jeppe Rich. (Foto: Shutterstock)

Differentierede hastighedsgrænser kan give mening

I Danmark er de gældende hastighedsgrænser imidlertid blevet formet gradvist over tid, og der er ikke løbende lavet analyser, der ser på, hvorvidt de gældende grænser er optimale. Derfor kan det være hensigtsmæssige at kigge nærmere på de eksisterende hastighedsgrænser og overveje, om de med den nuværende bilteknologi er optimale.

Her er det vigtigt at påpege, at bilernes øgede sikkerhed har en ret væsentlig effekt på antal dræbte og tilskadekomne, som et dansk studie fra 2012 blandt andet viste.

Specifikt kunne man derfor overveje at indføre mere differentierede hastighedsgrænser lokalt, som man kender det fra en række andre lande, eksempelvis Sverige.

Her varierer hastighederne oftest lokalt med vejtype og oversigtsforhold. Det er i den sammenhæng vigtigt, at vejenes udformning i form af autoværn, asfalt, lys, sigtbarhed og afstribning indgår i vurderingen. En sådan analyse kunne lede til en mere kvalificeret diskussion af, hvorvidt hastighedsgrænser lokalt skulle sættes op eller ned.

Idé: Sorte og hvide pletter i trafikken

Der har i mange år været tradition for udpegning af særligt farlige strækninger, i fagsproget kaldet 'sorte pletter'. Dette er særdeles fornuftigt, fordi man herved har mulighed for at identificere problematiske vejstrækninger, hvor der efterfølgende kan etableres trafiksikkerhedsmæssige tiltag.

På den anden side er udpegningen af sorte pletter særdeles vanskelig af to årsager.

  1. For det første fordi uheldsfrekvenser heldigvis er relativt lave for de fleste veje.
  2. For det andet fordi, det kan være vanskeligt at udpege årsagen til specifikke uheld.

Fremadrettet kunne der derfor være grund til også at operere med et omvendt begreb kaldet 'hvide pletter'. Disse hvide pletter ville være strækninger, hvor uheldsfrekvensen er lav, og hvor man derfor potentielt kan hæve hastigheden.

Disse er, modsat de sorte pletter, ret nemme at identificere, fordi man som en start kunne betragte de vejstrækninger, hvor der i en årrække ikke er sket uheld. Dette er dog ikke som udgangspunkt ensbetydende med, at man bør sætte hastigheden op på disse strækninger, da der kan være andre hensyn.

Husk underrapportering af uheld

En udfordring i denne sammenhæng er eksempelvis underrapporteringer af uheld med materielskade, som oftest kun registreres hos forsikringsselskaber eller egen læge.

Man skal passe på, at sådanne uheld ikke pludseligt konverteres til en masse uheld med personskade, hvis hastighederne blev sat op.

konsultation læge trafikuheld

Mange går kun til egen læge efter et mindre trafikuheld, og de tal indgår ikke i de overordnede uheldsstatistikker. Derfor kan tallene være skæve, fortæller forsker. (Foto: Shutterstock.com)

Alt i alt er der dog god grund til at overveje 'hvide pletter' som et instrument til at identificere strækninger med et positivt hastighedspotentiale. Disse er modsat sorte pletter nemmere at udpege og kan lede til en mere kvalificeret diskussion mellem hastighed, trafiksikkerhed og tilgængelighed, end vi har i dag.

Hastighedsdebatten mangler nuancer

Dette er ikke en forsvarstale for højere hastighed generelt, men et forsøg på at nuancere debatten i forhold til hastighedsgrænser.

Det er helt oplagt, at trafiksikkerhed er et vigtigt hensyn, men hensynet til fremkommelighed bør også vægtes.

Dette vil ikke betyde, at vi kommer til at køre 200 kilometer i timen på danske strækninger, men det kan måske betyde, at vi får fintunet hastighedsgrænserne på visse strækninger, hvor der er grund til det. Dette kan være både i opadgående og nedadgående retning.

Ny trafikmodel under opsejling

Det er vigtigt at påpege, at sådanne fintuninger af både infrastruktur og politikker kræver indsigt og viden. Derfor er det vigtigt, at man understøtter udviklingen af bedre trafikuheldsmodeller og trafikmodeller.

Det kunne eksempelvis være en mere konsekvent beregning af negative såvel som positive effekter i forbindelse med ændringer af hastigheder på samme måde, som man i dag gør det for infrastruktur.

Dette er konkret en mulighed i landstrafikmodellen, som vi på DTU netop nu arbejder på at færdiggøre. Med denne nye, forbedrede model vil vi forsøge at kombinere trafikmodellen med uheldsmodeller for herved at kigge på samfundsøkonomien af hastighedsændringer for udvalgte strækninger.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Danske corona-tal

Videnskab.dk går i dybden med den seneste corona-forskning. Læs vores artikler i temaet her.

Hver dag opdaterer vi også de seneste tal.

Dyk ned i grafer om udviklingen i antal smittede, indlagte og døde i Danmark og alle andre lande.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.


Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på Instagram, og læs mere om blandt andet det mikroskopfoto, som du kan se herunder.


Annonce: