Luther reformerede også socialhjælp og arbejdsmarked
TÆNKEPAUSER: For 500 år siden gjorde Luther oprør mod kirkens afladshandel, og det fik store konsekvenser. Reformationen har nemlig sat spor overalt i samfundet - lige fra Folkekirken til New Public Management.
reformation luther wittenberg 95 teser kristendom kirkedør samfundsbetydning

Da Luther bankede sine 95 teser om afladshandel op på kirkedøren i Wittenberg, satte det gang i en række hændelser, som stadig har indflydelse på det samfund, vi lever i i dag. (Foto: Wikimedia Commons)

Da Luther bankede sine 95 teser om afladshandel op på kirkedøren i Wittenberg, satte det gang i en række hændelser, som stadig har indflydelse på det samfund, vi lever i i dag. (Foto: Wikimedia Commons)

Den 31. oktober 1517 bankede Martin Luther 95 teser mod afladshandel op på døren til slotskirken i Wittenberg, regeringsbyen i det tyske fyrstedømme Sachsen (hvis det altså ikke var pedellen, som gjorde det).

Historien kort
  • Reformationen har sat dybe spor i det danske samfund. Det gælder blandt andet familiedomstolene, arbejdsmarkedet og den danske salmebog.
  • Det var vigtigt for Luther, at alle kunne læse Bibelen, og det betød, at man måtte åbne skoler, hvor børn af begge køn og fra alle samfundslag kunne lære at læse.
  • Den Lutherske tankegang om arbejdsetik eksisterer stadig i dag, hvor folk i nogle professioner mener, at deres arbejde er et kald. 

I teserne gjorde Luther op med forestillingen om, at mennesker kunne leve et frommere liv i klostret end i verden udenfor. Det samme gjaldt tanken om, at man ved for eksempel at købe afladsbreve kunne forbedre sin status i Guds himmelske regnskab. 

I det hele taget afviste Luther ethvert tilløb til at betragte forholdet mellem Gud og menneske som et økonomisk spørgsmål om præstationer.

Derfor fremhævede Luther i afladsteserne, at det grundlæggende var forkert at betale et beløb for at få en del af den skat, der var i Himlen. Det forholdt sig radikalt anderledes.

Troede man, så havde man del i Guds nåde og var både frelst og befriet fra sin straf. Det var en ny måde at forstå forholdet mellem Gud og menneske.

Reformationen fik piger i skole

Mange af reformationens konsekvenser lever vi med i dag, og nogle er lette at få øje på. Folkekirken er den mest synlige: ingen helgener, ingen særligt udvalgte med patent på at udlægge Bibelen eller med privilegeret adgang til Gud, selv om man indimellem møder folk, der tror det.

I den danske folkekirke gifter præster sig, og nogle af dem bliver endda skilt igen, mens præster i den katolske kirke skal leve i cølibat, og skilsmisse mellem almindelige mennesker er forbudt.

Andre spor af reformationen er i dag mere skjulte, men lige så betydningsfulde: Reformationen medførte en tydelig skelnen mellem politik og religion, den fratog kirken sin rolle som domstol i familie- og ægteskabssager og sørgede for, at mange flere børn kom i skole. Alle mennesker skulle jo kunne læse Luthers Lille Katekismus – også piger.

flintholm kirke reformationen luther den danske folkekirke Bibelen kristendom

Den danske Folkekirke er et af de mest synlige spor efter reformationen i Danmark. En folkekirke, hvor der ikke er nogle helgener, og hvor ingen har patent på at fortolke Bibelen. (Foto: Ib Rasmussen / Wikimedia Commons)

Reformationen ændrede også synet på arbejde. Før var arbejde noget, man gjorde af nød. Men reformationen gjorde arbejdet til et kald – det var gennem arbejde, at man som kristen skulle være til gavn for sine medmennesker.

Kirkens alfaderlige uddeling af almisser til fattige mistede den også hovedansvaret for. Med reformationen blev socialhjælp en offentlig opgave, som stater og fyrstendømmer i de næste århundreder varetog med større og mindre held.

Sidst men ikke mindst krævede reformationen nye salmer. For ifølge Luther skulle menigheden synge for at deltage aktivt i gudstjenesten og forstå den. De skulle ikke bare se på, imens præsten udførte uforståelige ritualer på latin. 

Præsten skal også være til gavn

Reformationen gjorde op med den principielle forskel mellem præster og almindelige mennesker, som herskede i den katolske kirke. Enhver, der var døbt, var ifølge Luther sådan set allerede ordineret som både præst, biskop og pave.

Den tankegang fik navnet ’det almene præstedømme’ og gav lægfolk en helt anden status end før reformationen. De var lige så tæt på Gud som præster, biskopper og munke og havde samme ret til at fortolke Bibelen. 

Men dengang bestod den almindelige befolkning overvejende af analfabeter. De skulle altså lære at læse Bibelen, før de kunne forstå og tale om den. Det øgede på drastisk vis behovet for skoler og lærere i selv de mindste landsbyer.

Derfor skrev Luther allerede i 1524 til byrådene i Sachsen og opfordrede dem til at oprette skoler for både drenge og piger. Som sagt så gjort, og i de næste par århundreder udgjorde undervisning i kristendom skolernes eksistensberettigelse.

Den almene skolegang slog selvfølgelig ikke igennem lige med det samme, men historikere har dog dokumenteret, at udbredelsen af et fungerende skolevæsen alligevel skete forholdsholdsvis hurtigt. I Danmark fik børn af fattige forældre for eksempel allerede i 1708 gratis adgang til skolerne.

Men selvom alle principielt var præster, var det ikke alle mennesker, der skulle fungere som sådanne. For vi kan ikke høre Guds ord, hvis alle taler i munden på hinanden, og fordi mennesket egentlig helst vil sætte sig selv i scene, kan ingen blive præst på eget initiativ; andre mennesker skal bede dem om det.

Det kalder Luther 'at være kaldet'. Præsten skal ifølge Luther ligesom alle andre hårdtarbejdende mennesker altså altid være til gavn for nogen. Derfor er ethvert arbejde et kald, og den, der kalder, er på samme tid både konkrete mennesker og Gud selv. 

wittenberg lutheranske præster uddannelse reformationen Luther kristendom

Den tyske by Wittenberg kom til at spille en stor rolle efter reformationen, og det var blandt andet på byens universitet, at nye lutheranske præster blev uddannet. (Foto: Shutterstock)

Bibelens forkyndelse versus statens magt

I dag kan vi blive viet på rådhuset af en politiker fra Socialistisk Folkeparti. Familieret hører under statens domstole, og det er ikke kirken, der giver tilladelse til skilsmisse. Sådan var det ikke før reformationen, men for Luther var ægteskab først og fremmest et verdsligt anliggende.

Luthers opgør med kirkens rolle som domstol var ganske dramatisk. I 1520 havde han smidt selveste den kirkelige lovbog på bålet sammen med pavens bulle, et pavebrev.

Han afviste med sin afbrænding af lovbogen enhver tanke om, at kirken skulle have nogen form for magt uden for den rent åndelige sfære. Denne verdens lovgivere og dommere burde ifølge Luther høre under staten.

Kirken skulle altså ikke have nogen anden magt end den, præster og biskopper kunne udøve ved at prædike, og burde ellers holde sig langt væk fra alle andre former for magt. I praksis så det dog anderledes ud. Teologiske professorer blev eksempelvis vigtige rådgivere for kongen.

Selvstændige og myndige undersåtter

Tænkepauser

Bo Kristian Holm har skrevet bogen 'Tænkepauser - Reformation', hvor denne artikel stammer fra. 

Tænkepauser er en bogserie fra Aarhus Universitetsforlag. I Tænkepauser formidler forskere deres viden på kun 60 sider i et sprog, hvor alle kan være med. 

Viden er nummer 49 i serien og udkommer 1. maj.

Fra 1.-8. maj kan e-bogen hentes gratis på forlagets hjemmeside

Du kan også hente lydbogen gratis her.

I Danmark fik Luthers tanker om det gode samfund stor betydning. Præster skulle ikke længere stå til ansvar for paven, men blev ansat som kongelige embedsmænd, sådan som de fleste sognepræster stadigvæk er statslige tjenestemænd. 

Helt op i det 20. århundrede indtog præster en afgørende rolle i den udvikling som drivkræfter i sogneråd og bestyrelser for skoler og fattigforsorg, samtidig med at alle skoleelever takket være Luthers både Store og Lille Katekismus lærte den samme udgave af kristendommen.

På den måde skabte staten de gode lutherske undersåtter, som landets lutherske konger ønskede sig. Omvendt bidrog selvsamme undervisning til at gøre lægfolk mere selvstændige og myndige.

Reformationen viser et dobbelt ansigt: Den styrkede statsmagten og kongen, men gjorde samtidig undersåtterne stærkere.

Luther og new public management

I dag præger reformationen stadig Danmark, men den er ikke længere synlig på samme måde, som da mine forældre for bare 50-60 år siden skulle lære utallige salmevers udenad i skolen.

Indimellem dukker der dog fænomener op, som vi ser klarest i lyset af flere århundreders luthersk konfessionskultur.

Det gælder for eksempel et forvaltningssystem som New Public Management, som skiftende ministre og offentlige ledere de sidste årtier har næret stor tiltro til. Til trods for mange danskeres mistillid og modstand.

Den måde, som tilhængere af New Public Management opfatter arbejde på og målet hermed, støder, navnlig inden for sundheds- og skolevæsen, sammen med en mere traditionel definition. Det er nok ikke helt skævt, hvis vi siger, at det er resterne af en luthersk arbejdsetik, der slår sig i tøjret.

Mange læger og sygeplejersker, lærere og pædagoger forstår jo netop deres arbejde som et kald og retter derfor deres opmærksomhed først og fremmest mod dem, der har gavn af arbejdet: patienter og pårørende, elever og forældre.

De tænker mere på, om de gør det rigtige, end på økonomiske incitamenter, og om de opfylder bestemte delmål, som deres ledere kan sætte et digitalt flueben ud for.

Reformationens indre kamp er på arbejdspladsen

Philipp Melanchthon luther reformation

Philipp Melanchthon var en af Luthers mest dedikerede følgere, og det var ham, som var hovedmanden bag den Augsburgske bekendelse, som stadig i dag er det officielle udtryk for den danske kirkes tro. (Illustration: Lucas Cranach den ældre)

Men denne arbejdsform er i dag under pres. Strategier, regneark og tabeller virker på mærkværdig vis vigtigere end den virkelige verdens mennesker, ligesom de offentlige ledere i højere grad ser det som deres opgave at disciplinere deres ansatte frem for at lade dem tage ansvar for et veludført stykke arbejde. 

Denne udvikling afslører visse ligheder med den disciplinering, som siden reformationen har præget bestemte grene af den såkaldte reformerte eller calvinistiske tradition, som i 1500-tallet lå i strid med den lutherske gren. 

Den calvinistiske gren spredte sig især til lande som Holland, Skotland, Canada og USA. Og med sig havde den et andet syn på disciplin, arbejde og frelse.

Det er muligt at se konflikterne i den offentlige forvaltning som udtryk for, at reformationens stridigheder mellem lutheranere og reformerte calvinister nu udspiller sig i arbejdslivet.

Tager vi de briller på, så står kampen mellem en sekulariseret luthersk arbejdsetik, der lægger vægt på kaldet og personlig dømmekraft, og en sekulariseret calvinistisk arbejdsetik, der prioriterer disciplin og regler.

ForskerZonen

Denne artikel er en del af ForskerZonen, som er stedet, hvor forskerne selv kommer direkte til orde. Her skriver de om deres forskning og forskningsfelt, bringer relevant viden ind i den offentlige debat og formidler til et bredt publikum.

ForskerZonen er støttet af Lundbeckfonden.

Hvis det er tilfældet, så er reformationens indre kampe flyttet fra kirkerne og ud på arbejdspladserne. Mellem de troende findes de ikke mere. De lutherske og reformerte kirker enedes allerede i 1973 om, at de anklager, som de rettede mod hinanden for 400-500 år siden, ikke længere var gyldige.

Det er blot et eksempel på, hvordan vi stadig kan se reformationens spor og betydning overalt i både kirke og samfund, selv om den udfoldede sig for efterhånden ganske længe siden.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcasts herunder. Du kan også findes os i din podcast-app under navnet 'Videnskab.dk Podcast'.

Videnskabsbilleder

Se de flotteste forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om det betagende billede af nordlys taget over Limfjorden her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk