Konsekvenserne af atombomben stod først klart årtier efter Hiroshima
BOGOMTALE: Efter atombombningen af Hiroshima for 75 år siden blev den nye teknologi mødt med både fascination og frygt. Men det var først mange år senere, at de mange konsekvenser af den nye teknologi slog igennem.
Hiroshima_bombning

Hiroshima efter den amerikanske atombombning af byen 6. august 1945, hvor 70.000 døde umiddelbart efter. Dødstallet steg til over 100.000 ved årets udgang. (Foto: Shutterstock)

Hiroshima efter den amerikanske atombombning af byen 6. august 1945, hvor 70.000 døde umiddelbart efter. Dødstallet steg til over 100.000 ved årets udgang. (Foto: Shutterstock)

»Fantastiske Atombomber mod Japan« lød overskriften i avisen Social-Demokraten 7. august 1945, dagen efter bombningen af Hiroshima.

Dagen efter fulgte avisen op med overskrifterne:

»A-bomben brændte alt til døde: Ethvert levende Væsen forsvandt i Luften paa Grund af den glødende hede« og:

»Sensationen om Atom-bomben: Helt fantastiske Fremtids-perspektiver«.

Avisoverskrifterne viser den blanding af fascination og frygt for de kræfter, som atombomben og atomteknologien havde sluppet løs ved bombningen af Hiroshima, der fandt sted 6. august for præcis 75 år siden.

Forestillingen om de nærmest uendelige mængder af billig energi, som beherskelse af den atomare fissionsproces lovede, gav anledning til fantasier om, hvordan ørkener ville kunne forvandles til frugtbar jord, og om hvordan vi alle ville kunne rejse mellem kontinenterne i svimlende fart.

Det var først flere år eller årtier efter, at de mange konsekvenser af Hiroshimabomben og atomteknologien for alvor stod klart. Denne forsinkede frygt er et gennemgående tema i vores nye bog 'Atomangst og det civile beredskab', som denne artikel udspringer fra.

Om bogen 'Atomangst og civilt beredskab'

Antologien 'Atomangst og civilt beredskab: Forestillinger om atomkrig i Danmark 1945-1975' er et resultat af forskningsprojektet 'Hvis krigen kommer', som udføres i et samarbejde mellem Nordjyllands Historiske Museum og Aalborg Universitet med støtte fra Velux Fondens Museumssatsning.

Projektets formål er at etablere den historiske kontekstforståelse for museumsåbningen i 2021 af REGAN Vest – det regeringsanlæg i Rold Skov, den danske regering og regent skulle udflyttes til i tilfælde af en atomkrig- for herfra fortsat at regere landet. Anlægget stod færdigt i 1968.

Bogen udkom 18. juni på Aalborg Universitetsforlag og indeholder bidrag af Iben Bjørnsson, Ivan Lind Christensen, Ulla Varnke Egeskov, Bodil Frandsen, Peer Henrik Hansen og Marianne Rostgaard.

Videnskabelig uenighed om fremtidsvirkningerne

Atomangsten, med frygt for konsekvenserne af den ioniserende stråling (den stråling, der kommer fra et radioaktivt stof), opstod først for alvor i sidste halvdel af 1950’erne og begyndelsen af 1960’erne. Det er der flere grunde til.

For det første hemmeligholdt amerikanerne viden ikke bare om teknologien, men også om de menneskelige konsekvenser af atombomberne over Japan frem til midten af 1950’erne. Alt vedrørende atombomben var en strengt bevogtet militær hemmelighed.

Herudover fremhævede amerikanerne bevidst ildkraften og eksplosionens voldsomhed, og nedtonede den radioaktive stråling. Den radioaktive stråling kunne siges at være en form for kemisk krigsførelse, og dermed overtrædelse af Geneveprotokollen (fra 1925, der forbød brug af krigsgasser og bakteriologisk krigsførelse).

Amerikanerne ville ikke vikles ind i en diskussion om dette, men ønskede netop at få deres sejr til at fremstå som et resultat af en magtfuld beherskelse af atomernes sprængkraft. 

Der var samtidig ingen, der i 1945 kendte de konkrete langtidsvirkninger af atombomben.

Radioaktiv stråling, som hverken kan ses, lugtes eller smages, var omgivet af en vis mystik. Initialstrålingen var et kendt fænomen, men langtidsvirkningen af strålingen forblev omstridt, og de videnskabelige eksperter var uenige.

Hiroshima atombomben 6. august 1945

De ikoniske rester af Genbaku Dome eller A-Bomb Dome i Hiroshima, tæt på bombens hypocenter. Billedet er taget kort efter 6. august 1945. Bygningen er i dag en del af Hiroshima Peace Memorial Park og blev udpeget til UNESCO's verdensarvsliste i 1996. (Foto: Shutterstock)

Større og kraftigere bomber

Hertil kom udviklingen af stadig større og kraftigere bomber.

Den første brintbombe blev prøvesprængt i 1952, og i løbet af 1954-55 prøvesprang USA såvel som Sovjetunionen flere brintbomber.

Brintbomben (også kaldt B-bomben) adskiller sig fra A-bomben ved at benytte sig af atomkernefusion, ikke fission, og ved at have en sprængkraft, der måles i megaton, hvor A-våbens kraft måles i kiloton.

Den største B-bombe ('The tsar bomb') som blev prøvesprængt, var sovjetisk, og havde en sprængkraft på cirka 50 megaton. Den blev prøvesprængt på øen Novaja Zemlja i november 1961.

Fakta
Forskerzonen

Denne artikel er en del af Forskerzonen, som er stedet, hvor forskerne selv kommer direkte til orde.

Her skriver de om deres forskning og forskningsfelt, bringer relevant viden ind i den offentlige debat og formidler til et bredt publikum.

Forskerzonen er støttet af Lundbeckfonden.

Et tomrum, som enten skulle udfyldes af tavshed eller forestillinger

Det var et vilkår for myndigheder såvel som borgere, at den mulige atomkrig var forestillet. Det betyder dog ikke, at forestillingerne ikke havde rod i virkeligheden, men at forestillingerne om den mulige krig byggede på rapporter, scenarier og formodninger.

Ingen vidste, hvordan en fuldskala atomkrig ville udspille sig. Det efterlod et tomrum, som enten måtte fyldes ud med tavshed eller, som sagt, forestillinger.

Myndighedernes scenarier byggede på viden, som primært blev indhentet i USA og Storbritannien, men efterhånden blev der også etableret en dansk ekspertise med viden om atomteknologi og følgevirkningerne af radioaktiv stråling.

Forskningscenter Risø forskede eksempelvis i konsekvenserne af radioaktivt nedfald for kontaminering af fødevarer, og hvordan for eksempel korn efter et atomangreb evt. kunne renses og dermed bruges som fødemiddel både til mennesker og dyr.

Forebyggelsen af panik blandt befolkningen

NATOs planlægning og politikker spillede en afgørende rolle for de beslutninger, som blev truffet i Danmark om, hvordan det civile beredskab skulle se ud.

Civilforsvarsstyrelsen, som havde ansvaret for beskyttelse af civilbefolkningen i tilfælde af en atomkrig, fik i 1950’erne næsten udelukkende sin viden fra amerikanske og britiske kilder. Herudover skelede man til, hvordan Sverige og Norge forsøgte at løse problemerne med beskyttelse af befolkningen mod en atomkrig og dens følger.

Som i andre lande var de danske myndigheder bekymret for, at befolkningen skulle gå i panik. Derfor skulle den rette dosis oplysning gives på det rette tidspunkt. Men hvornår det var, og præcis hvad der skulle oplyses, var myndigheder, eksperter og politikere ikke altid enige om.

Der blev udgivet en række populærvidenskabelige bøger om atomernes verden. 'Atomtidens stråling', som har fokus på den radioaktive stråling, blev udgivet i 1961 og gengav en række ekspertforedrag, som Danmarks Radio sendte samme år. (Foto: Marianne Rostgaard)

Derudover gik planlægningen af et civilt bredskab i gang med vedtagelse af loven herom i 1959. Det civile beredskab handlede om at forberede statens og samfundets overlevelse.

Statens overlevelse handlede ikke blot om kontrol over territoriet – at fjenden ikke erobrede Danmark – men om at sikre en legitim regerings overlevelse i de dele af Danmark, som fjenden i tilfældet af en invasion ikke havde erobret.

Et vigtigt aspekt af denne planlægning handlede om, hvordan man kunne sikre kommunikationslinjer, forsyninger og andre nødvendigheder.

'Hvis krigen kommer'

Som i andre lande var de dele af planlægningen, som handlede om regeringens og statens overlevelse, hemmelig. Samtidig var den offentlige debat om konsekvenserne af en mulig atomkrig begyndt at røre på sig.

Debatten udspillede sig fra midten af 1950’erne og frem, og fyldte for alvor dagsordenen i 1961-62. I januar 1962 blev pjecen 'Hvis krigen kommer' husstandsomdelt.

Civilforsvaret – med ansvar for at hjælpe og redde liv – stod i Danmark i samme dilemma som i alle andre lande: Skulle man fokusere på at evakuere befolkningen eller på at bygge beskyttelsesrum?

Dilemmaet gav anledning til, at der blev gjort meget grin – blandt andet i Politikens 'At tænke sig' – med daværende civilforsvarsdirektør Arthur Dahl, og hans udtalelse om, at hvis en atombombe faldt, så var det bedste man kunne gøre at opholde sig et andet sted.

Det er selvfølgelig umiddelbart komisk, at manden med det øverste ansvar for at redde civilbefolkningen ikke havde andet at tilbyde.

Problemet var, at Arthur Dahl havde ret, og heri lå civilforsvarets store dilemma.

Alle kan ikke reddes

Der blev i international sammenhæng brugt en del krudt på at diskutere evakuering over for en beskyttelsesrumsstrategi.

I 1962 vidste alle, der ville vide det, at man ikke kunne overleve en atomkrig, hvis man var så uheldig at opholde sig det sted, hvor bomben faldt, beskyttelsesrum eller ej, og at evakuering krævede et varsel i så god tid, at man kunne nå at komme væk.

Den forudsætning var ikke nødvendigvis realistisk. Det officielle budskab fra myndighederne håndterede dilemmaet ved at advokere nytten af civilforsvaret, samtidig med at man åbent sagde, at alle ikke kunne reddes.

Man fokuserede på, at mange trods alt ville overleve, og det var disse overlevende, civilforsvaret skulle sikre og redde.

Civilbefolkningens trådte til

Det var ikke kun myndighederne som tog affære, men også dele af civilbefolkningen.

Det gjorde de typisk ved enten at gå ind i civilforsvaret eller hjemmeværnet for at være parate til at gøre en indsats, hvis krigen kom, eller modsat ved at engagere sig i kampen for atomvåbnenes afskaffelse, hvilket, nogle mente, var det eneste realistiske bud på en sikker fremtid.

Derudover organiserede personer med rødder i modstandsbevægelsen under Anden Verdenskrig sig i 'stay-behind' netværk, som skulle operere bag fjendens linjer i et potentielt besat Danmark for at forsyne Danmarks NATO-allierede med efterretninger.

Hiroshima atombomben 6. august 1945 A-dome

Hiroshima i dag. Til højre for A-dome ses Hiroshima Orizuru Tower fra 2016, hvorfra man kan se udover Peace Memorial Park. (Foto: Shutterstock)

A-bomben trækker tråde til nutidens store trussel

Selvom atombomben blev født i 1945, tog det lang tid, før forståelsen af konsekvenserne for alvor sank ind. Der var i en dansk civilforsvarlig kontekst i lang tid en tilbøjelighed til at forstå A-bomben som 'bare' en større og kraftigere bombe.

Det vækker associationer til vores egen tid, hvor nogle har ment, at COVID-19 bare er en slags influenza - det vil sige noget kendt, som vi derfor også ville kunne håndtere med kendte metoder.

Der ligger også en parallel i, at de videnskabelige eksperter, dengang som nu, ikke nødvendigvis var og er enige om alt, også fordi det er et vilkår, at videnskaben til at starte med ikke kan udtale sig klart og entydigt om nye fænomener, hvor der knapt endnu foreligger forskning.

Der er således paralleller mellem 1950’ernes og 1960’ernes diskussioner af konsekvenser af atomkrigen, og de diskussioner vi har haft her i foråret om, hvordan vi som samfund skal håndtere COVID-19, både i sammenvævningen af politik og videnskab og i diskussioner om, hvordan relationerne mellem videnskabelige eksperter, myndigheder, politikere og borgere kan og bør være.

Alle må bruge og viderebringe Forskerzonens artikler

På Forskerzonen skriver forskere selv om deres forskning. Vi mener, det er vigtigt, at alle får mulighed for at læse om forskning fra forskerens egen hånd.

Alle må derfor bruge, kopiere og viderebringe Forskerzonens artikler udfra følgende enkle krav:

  • Det skal krediteres: 'Artiklen er oprindelig bragt på Videnskab.dk’s Forskerzonen, hvor forskerne selv formidler'. Hvis artiklen bringes på web, skal der linkes til artiklen på Forskerzonen.
  • Artiklen må ikke redigeres og skal bringes i fuld længde (medmindre andet aftales med forskeren).
  • Du skal give forskeren besked om, at du genpublicerer.
  • Artikler, som er oversat fra The Conversation, skal have indsat en HTML-kode til indsamling af statistik i bunden. HTML-koden finder du i den originale artikel på The Conversations hjemmeside ved at klikke på knappen "Republish this article" ude til højre, derefter klikke på 'Advanced' og kopiere koden. Du finder linket til artiklen på The Conversation i bunden af Forskerzonens oversatte artikel. 

Det er ikke et krav, men vi sætter pris på, at du giver os besked, hvis du publicerer vores indhold (undtaget indhold fra The Conversation). Skriv til redaktør Anders Høeg Lammers på ahl@videnskab.dk.

Læs mere om Forskerzonen i Forskerzonens redaktionelle retningslinjer.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcasts herunder. Du kan også findes os i din podcast-app under navnet 'Videnskab.dk Podcast'.

Videnskabsbilleder

Se de flotteste forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om det betagende billede af nordlys taget over Limfjorden her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk