Hvorfor er vores frygt for klimaændringer så forskellig?
Der kan være mange grunde til, at du er ved at gå i panik over global opvarmning, mens din nabo slapper af med sin bøf og sin bil.
klimaforandringer

Vores opfattelse af klimaændringerne er bl.a. betinget af socioøkonomiske egenskaber såsom alder, køn, etnicitet, indkomst, uddannelse, beskæftigelse og sundhed. (Foto: Shutterstock)

Vores opfattelse af klimaændringerne er bl.a. betinget af socioøkonomiske egenskaber såsom alder, køn, etnicitet, indkomst, uddannelse, beskæftigelse og sundhed. (Foto: Shutterstock)

Vi møder alle personer, der frygter de menneskeskabte klimaændringer, som vi allerede ser konsekvenserne af.

Men vi møder samtidigt også personer, der har en meget begrænset frygt for det samme fænomen – hvordan kan det være?

Er det sådan, at frygt for klimaændringer fungerer fundamentalt anderledes end andre ting, som vi mennesker frygter kan ramme os?

Ja.

Klimaændringer er en helt anden 'størrelse', end hvad vi normalt frygter – såsom sygdom, brand, edderkopper og ulykker – og derfor møder vi også mennesker med meget forskellige niveauer af frygt i relation til klimaændringer.

Forklaringen skal findes i vores opfattelse af risiko, det vil sige den såkaldte risiko-perception.

Fakta
Forskerzonen

Denne artikel er en del af Forskerzonen, som er stedet, hvor forskerne selv kommer direkte til orde.

Her skriver de om deres forskning og forskningsfelt, bringer relevant viden ind i den offentlige debat og formidler til et bredt publikum.

Forskerzonen er støttet af Lundbeckfonden.

Klima er komplekst

Risiko-perception er menneskers individuelle fortolkning af risici, og dette kan variere meget fra person til person.

I forhold til klimaændringer er problemet, at der kun er få forskere, der forstår og kan overskue, hvad vi står overfor.

Lokalt ved vi eksempelvis ikke helt præcist, hvad der kommer til at ske, da det er styret af de globale vejrsystemer.

Kompleksiteten er simpelthen for stor til, at vi kan få klare svar fra forskningen. Hvis vi vidste, hvad der ville ske med mit land, min by eller mit sommerhus, ville det være mere konkret og noget, vi kunne handle på.

Men den viden findes ikke. Og dette åbner op for mange forskellige opfattelser af situationens alvor – hvilket igen har betydning for, hvor stor vores frygt bliver.

Vi frygter mest trusler, der påvirker hele verden

Vi ved fra forskningen, at det, der har potentiale til at påvirke hele verden, frygtes mere end det, der kun berører lokale eller nationale befolkninger.

For eksempel vil en atomkrig have stor negativ påvirkning på tværs af stater, hvilket er langt mere skræmmende end virkningerne af en konventionel krig, der finder sted i et andet land end ens eget.

Og klimaændringer opfører sig lidt som en atomkrig med konsekvenser for alt liv på Jorden. Men de giver også forskellige lokale udfordringer alt efter geografisk placering, og derfor er de også en lokal 'krig', der skal dæmmes op mod.

Når vi ikke ved nok, fejlbedømmer vi egen risiko

Den usikkerhed, der er i den viden, vi får fra klimaforskningen, påvirker også den frygt, vi oplever. For jo mere et 'gamble', noget er, jo mere vil vi frygte det.

Usikkerheden ligger ikke i, om vi kommer til at opleve konsekvenserne af klimaændringerne, men i præcist hvor, hvornår, hvordan og hvor kraftigt – for denne præcisering i rapporterne fra FN's Klimapanel er stadig forbundet med en del usikkerheder.

Og i lyset af usikkerhed foretager folk bevidst eller ubevidst personlige vurderinger, baseret på meget ufuldkommen information, for at etablere et individuelt begreb om den risiko, de personligt står overfor.

Denne usikre viden får ofte folk til at fejlbedømme deres egen risiko, på en måde der overdriver virkeligheden, for i mangel af komplette oplysninger har mennesker en tendens til at overvurdere snarere end at undervurdere deres sårbarhed.

Uvidenhed om vores udsathed overfor en fare er i sig selv med til at skabe frygt i os, sammenlignet med hvis vi ved, hvor udsatte vi er.

Når risici kan forklares – ofte ved hjælp af videnskabelige beviser – frygter folk dem mindre.

Mange sygdomme rejser spørgsmål, når de først opdages, men når smittefaren, forebyggelsen og kuren er afsløret, bliver de mindre bekymrede.

Dette opleves for eksempel også i den nuværende coronakrise, hvor folk godt nok er blevet mere urolige, efterhånden som tiden er gået, men det er en nervøsitet, der først og fremmest drejer sig om at komme til at smitte andre, om pårørende bliver smittet og syge, om sundhedssystemet kan klare krisen, og om Danmark havner i en dyb økonomisk krise – og ikke så meget en nervøsitet, der handler om borgernes egen situation.

Klimaændringerne handlingslammer nogen

Vi har endnu ikke afsløret 'smittefare, forebyggelse og kur' mod klimaændringer, og derfor bliver nogle meget bange og frygter det værste.

Ja, vi ved meget om klimaændringer, og hvordan vi skal forebygge mange af dens konsekvenser, såsom mere nedbør og højere vandstand. Men der vil formentligt også være mange afledte konsekvenser, såsom at klimaændringerne kan give os flere infektionssygdomme som coronavirus.

Vi kender også 'kuren' mod klimaændringer (det vil sige nedbringelse af udledningen af drivhusgasser).

Men lige med klimaændringer ser vi faktisk også mange, der vender det blinde øje til og fokuser på dagligdagens gøremål.

Ikke at de er klimafornægtere –de er nok nærmere handlingslammede af den størrelsesorden, klimaændringerne har.

orkan_klimaændringer

Naturfænomener som for eksempel orkaner kan være med til at øge frygten for klimaændringer, da de forekommer os ukontrollerbare og dermed mere skrækindjagende. (Foto: Shutterstock)

Vi blev bange for terror efter 9/11

Der kan være flere forklaringer på handlingslammelsen. Nogle tænker måske at klimaforandringerne ikke kommer til at påvirke dem, hvilket er en faktor, der ofte fjerner al frygt.

Der er for eksempel rapporteret næsten dagligt om terrorisme i medierne i årevis, men indtil 11. september 2001 bekymrede det ikke amerikanere, der ikke rejste til udlandet.

Efter denne dato blev forebyggelse af terrorisme et nationalt anliggende og en regeringsprioritet i USA – og de fleste andre vestlige lande.

Den statistiske risiko for at blive offer for terrorisme for den gennemsnitlige person har dog stort set ikke ændret sig.

Men det blotte faktum, at folk pludselig ved med sikkerhed, at terrorisme kan forekomme, gør dem meget mere bange.

Klima-kontroltab øger frygten

Terrorisme og klimaændringer er dog to meget forskellige størrelser i forbindelse med frygt, når vi tænker på, om noget kan forebygges og dermed undgås. For en risiko, som ikke kan mindskes, er mere frygtet end en, der kan.

Terrorisme er meget svært at forebygge, da det er en ondsindet menneskelig handling, der på ingen måde kan forudsiges ud fra naturens love. Det kan klimaændringerne derimod, da det er naturlige fænomener, der bare er ændret.

Men der er alligevel noget ukontrollerbart over klimaændringer, da vi for eksempelvis endnu ikke helt ved, hvilken betydning det får for ekstreme hændelser – vil vi for eksempel komme til at opleve tropiske orkaner uden fortilfælde i forhold til størrelsesorden?

Ukontrollerbarhed er typisk med til at øge frygten, for folk er tilbøjelige til at være mindre bange for risici, som, de føler, de kan kontrollere.

For eksempel føler de fleste mennesker sig mere sikre som chauffør i en bil end som en passager, fordi de kontrollerer køretøjets bevægelse, og de kender deres egne evner til at undgå ulykker.

Når folk mangler kontrol over en situation, synes en risiko mere udtalt.

Mennesker frygter det spektakulære 

Generelt har forskningen vist, at mennesker frygter det, de opfatter som en fare for dem personligt. Men mennesker er (desværre) ikke tilbøjelige til at frygte de ting, der statistisk set har højest sandsynlighed for at dræbe dem.

Vi er uforholdsmæssigt bange for spektakulære farer såsom hajangreb og flyulykker end for eksempel bilulykker, madforgiftning, hjertesygdom eller kræft.

Det har indflydelse på den måde, vi opfatter klimaændringerne som en fare.

Meget få i Danmark kommer til skade eller omkommer i forbindelse med de konsekvenser, der kommer fra klimaændringer, hvilket kan være en forklaring på, at nogen udviser begrænset frygt overfor klimaændringer.

Men på den anden side er vi jo faktisk omgivet af et mediebillede, der melder om mange tilskadekomne og døde ved hændelser, der kan relateres til et ændret klima fra andre steder i verden.

Dette kan være forklaringen på, at det for nogle forholder sig omvendt – for der er ingen tvivl om, at vi også på dette område er meget påvirkelige af lige den mediestrøm, vi personligt følger.

Nu og her vs. den fjerne fremtid

Et andet aspekt, der også skal tages med, når vi ser på klimaændringer og risici, er, at de farer, der forårsager øjeblikkelig skade, har en tendens til at være mindre frygtede end dem, der forårsager negative effekter engang ude i fremtiden.

Og det meste af klimadebatten har indtil for meget kort tid siden hovedsageligt omhandlet fremtidige udfordringer.

Men der er faktisk allerede nu nogle konsekvenser af klimaændringer, så med klimaændringerne har vi både skade nu og en skadevirkning, der potentielt opskaleres i fremtiden.

Så alt efter, om du tænker mest på den nuværende eller fremtidige situation, vil du frygte klimaændringerne forskelligt.

Kan det fikses?

Vi er i vores opfattelse af frygt også påvirket af, om vi kan gøre noget.

Folk er mere bange for risici, der ikke let kan mindskes. Den krævede indsats for at reducere kriminalitet eller stofmisbrug er meget større end den krævede indsats for at forhindre drukning eller cykelskader.

Det tager måneder eller år at bekæmpe en kriminel bølge eller et narkotikaproblem, der plager en by. Men du skal blot bære en hjelm på en cykel eller have en livredder på en lystbåd for reducere sandsynligheden for kvæstelse eller død.

Her finder vi også en af forklaringerne på vores forskellighed i frygt for klimaændringer:

Nogle anser det som et problem, der kan løses med et teknologisk fix, som ved drukning og cykelskader.

Andre ser det som en langt større problematik, hvor der skal en gennemgribende transformation af det herskende økonomiske vækstparadigme til – og dermed noget, der er endnu mere uløseligt end kriminalitet og narkotikaproblemer.

Social skævhed kan have indflydelse på vores klimafrygt 

Vores forskellighed i opfattelsen af frygt i forhold til klimaændringer skal også ses i det lys, at frygt konstrueres socialt og dermed er under indflydelse af socioøkonomiske egenskaber såsom alder, køn, etnicitet, indkomst, uddannelse, beskæftigelse og sundhed.

Ældre mennesker og børn opfattes for eksempel som mere sårbare end aktive voksne. Og fattige mennesker lider sandsynligvis langt mere under påvirkningerne af farer såsom oversvømmelse af deres hjem.

Nogle specifikke minoritetsgrupper kan være langt mindre i stand til at drage fordel af den bistand, der tilbydes, på grund af kommunikationsproblemer og kulturelle forskelle.

Hermed kan det siges, at klimaændringer ikke rammer retfærdigt, hvilket er et aspekt, vi rent frygtmæssigt kan have det svært med at håndtere.

For vi har en tendens til at anse risici, der statistisk set påvirker en gruppe mere end den generelle befolkning, for at være større risici end dem, der påvirker alle mennesker lige - dette gælder især, hvis risikoen uforholdsmæssigt påvirker børn.

Og da de værste konsekvenser af klimaændringer vil påvirke vores børns muligheder nærmere end vores egne, så bliver vi sat i et frygtdilemma.

For en risiko, der strækker sig over generationer – især en, der vil påvirke fremtidige generationer – betragtes som mere skræmmende end dem, der vil blive forhindret i vores egen levetid.

Vi er mere bange for det, vi ikke selv har bedt om

Vores frygt hænger ikke blot sammen med retfærdighed, men også med graden af den frivillighed, der er i at udsætte sig for en bestemt fare.

Det vil sige, om vi opfatter, at vi med overlæg udsætter os selv for en risiko, eller om risiciene ligger udenfor vores egentlige kontrol.

For hvorfor er folk mere bange for berusede chauffører end for at spise mad med højt kolesteroltal, der øger deres risiko for hjertesygdom? Og hvordan kan nogle mennesker, der helt og holdent er bekymrede for deres kræftrisiko, ryge cigaretter?

Det mest indlysende svar på begge spørgsmål er, at folk er mere optagede af risici, der er ufrivillige, end af dem, der er frivillige.

Dette er også med til at give et mudret billede af vores frygt for klimaændringer, for vi vælger frivilligt at foretage nogle handlinger, der har en negativ effekt på klimaet, såsom at flyve og spise oksekød, men samtidig ved vi godt, at det vil få konsekvenser for os selv i fremtiden. 

Frygten må ikke lamme os

Så nej, det er bestemt ikke lige til, hvilken frygt vi som mennesker har i forbindelse med klimaændringer.

Men i det mindste kan det forklares, hvorfor vi oplever disse forskelle.

Og uanset vores grad af frygt for klimaændringer, så må for meget eller for lidt frygt ikke få os til at panikke eller gøre ingenting.

Det er nemlig vigtigt, at vi handler snarest, og at vi ikke er styrede af vores individuelle frygt – for den er styret af irrationelle menneskelige træk, hvilket er langt fra de naturlige (fysiske og kemiske) træk, der styrer Jordens klima.

 
Er du blevet 'vant til' klimaændringerne?

Mennesker har en tendens til at blive mere skræmte af en fare, vi står overfor første gang, end risici, vi har haft masser af tid til at blive 'vant til'.

Få mennesker frygter biler eller risikoen ved vacciner, da vi har levet med disse teknologier i årtier.

En af grundene til, at folk er mere bange for en ny risiko end en gammel risiko, er, at de ikke har været i stand til at indsamle nok information til at ændre deres oprindelige frygtindtryk.

Men med tiden bliver vi klar over, at vores forventninger om at blive ofre ikke er reelle, og så kan vi begynde at stille spørgsmålstegn ved, om vores frygt er velbegrundet.

Her er klimaændringer også lidt en svær størrelse for os, for vi har siden 1896 kendt til sammenhængen mellem øget CO2 og stigende overfladetemperatur på Jorden.

Men det er først indenfor de sidste 20-30 år, videnskaben har taget denne udfordring alvorligt, og nok først indenfor de seneste 5-10 år, at magthavende politikere og den brede befolkning er kommet med på, at nu skal der handles.

Så menneskeskabte klimaændringer er noget, vi har haft tid til at blive 'vant til', men den tid har vi nu opbrugt, hvilket skræmmer nogen, imens andre ikke helt er klar over, hvor lidt sand der er tilbage i timeglasset.

Red Verden med Videnskab.dk

I en konstruktiv serie ser Videnskab.dk nærmere på, hvordan mennesket kan redde verden.

Vi tager fat på en lang række emner – fra atomkraft og indsatser for at redde dyrene til, om det giver bedst mening bare at spise mindre kød.

Hvad siger videnskaben? Hvad kan man selv gøre hjemme fra sofaen for at gøre en forskel?

Du kan få mange gode tips og råd i vores Facebook-gruppe, hvor du også kan være med i overvejelser om artikler eller debattere måder at redde verden på.

Alle må bruge og viderebringe Forskerzonens artikler

På Forskerzonen skriver forskere selv om deres forskning. Vi mener, det er vigtigt, at alle får mulighed for at læse om forskning fra forskerens egen hånd.

Alle må derfor bruge, kopiere og viderebringe Forskerzonens artikler udfra følgende enkle krav:

  • Det skal krediteres: 'Artiklen er oprindelig bragt på Videnskab.dk’s Forskerzonen, hvor forskerne selv formidler'. Hvis artiklen bringes på web, skal der linkes til artiklen på Forskerzonen.
  • Artiklen må ikke redigeres og skal bringes i fuld længde (medmindre andet aftales med forskeren).
  • Du skal give forskeren besked om, at du genpublicerer.
  • Artikler, som er oversat fra The Conversation, skal have indsat en HTML-kode til indsamling af statistik i bunden. HTML-koden finder du i den originale artikel på The Conversations hjemmeside ved at klikke på knappen "Republish this article" ude til højre, derefter klikke på 'Advanced' og kopiere koden. Du finder linket til artiklen på The Conversation i bunden af Forskerzonens oversatte artikel. 

Det er ikke et krav, men vi sætter pris på, at du giver os besked, hvis du publicerer vores indhold (undtaget indhold fra The Conversation). Skriv til redaktør Anders Høeg Lammers på ahl@videnskab.dk.

Læs mere om Forskerzonen i Forskerzonens redaktionelle retningslinjer.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Danske corona-tal

Videnskab.dk går i dybden med den seneste corona-forskning. Læs vores artikler i temaet her.

Hver dag opdaterer vi også de seneste tal.

Dyk ned i grafer om udviklingen i antal smittede, indlagte og døde i Danmark og alle andre lande.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.


Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på Instagram, og læs mere om blandt andet det mikroskopfoto, som du kan se herunder.


Annonce: