Professor: Fødevaredyrkning og miljøbeskyttelse kan godt gå hånd i hånd
USA kan lære af Nordeuropas landbrugspolitik, mener en amerikansk professor.

Paul og Becky Rogers konverterede 14 acre jord i Kent County Michigan, USA, til hjemmehørende bestøverhabitater for syv år siden gennem det amerikanske landbrugsministeriums Farm Service Agency State Acres for Wildlife Enhancement-program. (Foto: USDA/FlickrCC BY)

Paul og Becky Rogers konverterede 14 acre jord i Kent County Michigan, USA, til hjemmehørende bestøverhabitater for syv år siden gennem det amerikanske landbrugsministeriums Farm Service Agency State Acres for Wildlife Enhancement-program. (Foto: USDA/FlickrCC BY)

Partner The Conversation

Videnskab.dk oversætter artikler fra The Conversation, hvor forskere fra hele verden selv skriver nyheder og bringer holdninger til torvs

Dyrkning af fødevarer på en bæredygtig og miljøvenlig måde – mens man på samme tid producerer nok – er i dag én af de mest afgørende udfordringer i USA og resten verden.

COVID-19-pandemien er en påmindelse om, at vi ikke må tage fødevaresikkerheden for givet.

Det kræver både innovative producenter og velfungerende markeder at sætte mad på bordet til en overkommelig pris. Når systemet bliver forstyrret, stiger priserne, fødevaremangel opstår – og så begynder folk at sulte.

Det er en kæmpe udfordring at brødføde klodens 7,8 milliarder indbyggere (inklusiv 332 millioner amerikanere) på bæredygtig manér.

  • Landbruget sluger 70 procent af verdens ferskvand. 
  • Gødning forurener med nitrater og fosfat og skaber algeopblomstringer, som hvert år er skyld i døde zoner i Den Mexicanske Golf.
  • Skovene bliver ryddet for at skabe plads til landbrug og kvægfarme. Samlet set mister kloden cirka 125.000 km2 skov hvert eneste år. De vilde dyrs habitater forsvinder, og som følge dør dyrene.
  • Landbruget står for cirka 25 procent af den globale drivhusgasudledning.
Stort klimafokus på Videnskab.dk

De næste to uger sætter Videnskab.dk ekstra fokus på klimaet og grøn omstilling sammen med hundredvis af prominente, internationale mediepartnere i samarbejdet Covering Climate Now.

Den koordinerede indsats leder op til et online-klimatopmøde 22. og 23. april 2021, arrangeret af USA’s præsident Joe Biden.

Læs mere i artiklen Internationale medier går sammen med Videnskab.dk om stor klimasatsning.

De mange udfordringer gør en balancegang mellem fødevareproduktion og miljøsikkerhed til et hovedspørgsmål for Joe Bidens regering, som arbejder på at adressere både en sultekrise og en miljøkrise i USA.

To forskellige tilgange

Jeg er økonom, som studerer fødevaresystemer. 

Jeg er meget bevidst om, at forsøget på at levere mad til en overkommelig pris samt sikre en fungerende landsbrugssektor, mens vi på samme tid beskytter miljøet og naturen, kan resultere i mange studehandler og kompromiser.

Bare se på, hvor forskellige strategier USA og Nordeuropa har fulgt:

  • USA prioriterer øget landbrugsproduktion
  • EU lægger vægt på, at landbruget også tjener miljøet.

I løbet af de sidste 70 år har USA øget afgrødeproduktionen med stadig mere sofistikerede frøteknologier og stærkt mekaniserede landbrugsmetoder, der beskæftiger langt færre arbejdere. 

Disse nye teknologier har bidraget til øget landbrugsproduktivitet, hvilket har gjort det amerikanske landbrugsoutput i stand til at stige, uden betydelig vækst i det samlede økonomiske indeks for landbrugsinputtet.

Klimaforandringerne ødelægger vejrmønstrene og gør forholdene mere udfordrende for landmændene. Men forskere og Biden-administrationen mener, at landbruget kan være en del af løsningen. (Video: CNN)

Denne tilgang står i skarp kontrast til den nordeuropæiske strategi, der lægger vægt på at bruge mindre landområder og andre inputs for at skåne miljø og natur. 

Nordeuropa har ikke desto mindre været i stand til at holde det samlede landbrugsoutput konstant i løbet af de seneste 30 år ved at opnå en sammenlignelig vækst i landbrugsproduktiviteten.

Fyre op under priserne eller passe på naturen?

USA har også en lang historie med uopdyrket landbrugsjord, der går næsten 100 år tilbage. 

Som reaktion på lave priser i 1920'erne oversvømmede landmændene markedet med majs, svinekød og andre produkter i et desperat forsøg på at øge deres indtægter, hvilket kun pressede priserne yderligere ned.

Som følge af Agricultural Adjustment Act (AAA - en amerikansk lov af 12. maj 1933), fik landmændene økonomisk hjælp fra centralregeringen i Washington for at lade en del af deres marker ligge brak for at øge landbrugspriserne. Denne strategi er stadig i brug i dag.

I 1985 lancerede USA et nyt program, der skabte reelle incitamenter til at beskytte miljømæssige sårbare jordarealer. 

Landmænd, der tilmelder sig Conservation Reserve-programmet, 'udlejer' miljømæssigt værdifulde områder til det amerikanske landbrugsministerium i 10-15 år.

Fordi markerne ligger brak og ikke indgår i produktionen, mindsker de erosion og forbedrer vandkvaliteten samt leverer føde og ly for organismer, der bestøver planter og afgrøder.

Fakta
Om Forskerzonen

Denne artikel er en del af Videnskab.dk’s Forskerzonen, hvor forskerne selv formidler deres forskning, viden og holdninger til et bredt publikum – med hjælp fra redaktionen.

Forskerzonen bliver udgivet takket være støtte fra Lundbeckfonden. Forskerzonens redaktion prioriterer indholdet og styrer de redaktionelle processer, uafhængigt af Lundbeckfonden. Læs mere om Forskerzonens mål, visioner og retningslinjer her.  

Falder og stiger i takt med afgrødepriserne

Men det er et frivilligt program, så tilslutningen falder og stiger i takt med afgrødepriserne. 

Da priserne eksempelvis faldt på majs, soja og hvede i slutningen af 1980'erne og begyndelsen af 1990'erne, steg tilmeldingen. Da priserne steg i 2007 kunne landmændene tjene flere penge på at dyrke jorden.

Andelen af beskyttede arealer faldt mere end 40 procent i løbet af 2019, hvilket gjorde det af med mange af de miljømæssige fordele, der var opnået.

Prisen for at leje landbrugsjord i USA svinger meget, og de mest produktive landområder kan afkræve den højeste leje.

Nuværende lejepriser under Conservation Reserve Program 2021 spænder fra 243 dollars per acre (1 acre er cirka 4.000 m², red.) i Cuming, Nebraska til kun 6 dollars i Sutton, Texas.

Prisen på mad uoverkommelig for verdens fattigste forbrugere?

EU begyndte også at henligge landbrugsjord for at begrænse overproduktionen i 1988. I dag fokuserer programmet imidlertid stærkt på miljøkvalitet.

Politiske reformer i 2013 krævede, at landmændene henlagde fem procent af deres jord som beskyttede fokusområder for miljøet. Målet er at skabe langsigtede miljøfordele ved at prioritere naturen. Dette program understøtter både produktion og bevarelse. 

Både oprindelige planter og afgrøder har gavn af de vilde organismer, der bestøver planter og afgrøder i denne blanding af naturlige og opdyrkede landarealer.

Fugle, insekter og små rovdyr holder skadedyr i skak. På denne måde fremmer 'rewilding' (engelsk begreb for genetableringen af den vilde natur, red.) biodiversiteten og forbedrer samtidig afgrødeudbyttet.

Hvad ville der ske, hvis USA, som er en vigtig eksportør af landbrugsprodukter, fulgte EU-modellen og trak jordområder permanent ud af produktionen for at forbedre miljøkvaliteten? 

Ville det gøre prisen på mad uoverkommelig for verdens fattigste forbrugere?

Investering i lokalt landbrug og nye teknologier

I forbindelse med et studie, som jeg udførte i 2020 med kolleger ved Purdue University og det amerikanske landbrugsministerium, United States Department of Agriculture (USDA), producerede vi en computermodel for at svare på dette spørgsmål. 

Vi ønskede at kortlægge, hvad der ville ske med fødevarepriserne i hele verden til og med år 2050, hvis USA og andre rige økonomier fulgte de nordeuropæiske bevaringsstrategier. 

Vores analyse fokuserede på den region i verden, som oplever den største fødevareusikkerhed: Subsaharisk Afrika.

Vi opdagede, at en ændring af fødevareproduktion ville få fødevarepriserne i regionen til at stige med cirka seks procent. 

Prisudviklingen ville imidlertid kunne vendes ved at investere i lokalt landbrug og nye teknologier for at øge produktiviteten i Afrika. Kort sagt indikerer vores forskning, at bevarelse af miljøet i USA ikke behøver at medføre fødevareusikkerhed i andre lande.

Konsekvenser for den amerikanske landbrugspolitik

Mange eksperter i sult og landbrug er enige om, at verdens fødevareproduktion skal øges markant i de næste par årtier for at kunne brødføde en voksende global befolkning. 

På samme tid er det klart, at landbrugets miljøpåvirkninger skal mindskes for at beskytte det naturlige miljø.

Efter min mening vil opfyldelse af disse to målsætninger kræve fornyede offentlige investeringer i forskning og formidling af nye teknologier. 

Det er afgørende at vende det fald i forskningsfinansieringen, som har fundet sted i løbet af de seneste 20 år. 

Landbruget er i dag en videnbaseret industri, drevet af nye teknologier og forbedret forvaltningspraksis

Mere forskning og naturbeskyttelse

Offentlig finansieret forskning har lagt grundlaget for disse fremskridt.

For at kunne se miljømæssige fremskridt tror jeg, at det amerikanske landbrugsministerium, United States Department of Agriculture, vil blive nødt til at modernisere og stabilisere Conservation Reserve-programmet, så det er økonomisk levedygtigt, og tilslutningen ikke svinger i takt med markedsforholdene.

Trump-adminstrationen reducerede incitamenterne og udlejningsraterne, hvilket mindskede tilslutningen.

Biden-administrationen har allerede taget et lille skridt fremad ved at forlænge den årlige tilmelding til programmet på ubestemt tid.

Som jeg ser det, vil USA ved at følge Nordeuropas model, som beskytter sårbare områder, mens man samtidig investerer i videnbaseret landbrugsproduktivitet, blive bedre i stand til at bevare dyrelivet og dets naturlige miljø for fremtidige generationer og samtidig holde forsyningen af fødevarer på et overkommeligt prisleje.

Thomas Hertel modtager støtte fra National Science Foundation, USA's Department of Agriculture og Department of Energy. Denne artikel er oprindeligt publiceret hos The Conversation og er oversat af Stephanie Lammers-Clark.

Red Verden med Videnskab.dk

I en konstruktiv serie ser Videnskab.dk nærmere på, hvordan mennesket kan redde verden.

Vi tager fat på en lang række emner – fra atomkraft og indsatser for at redde dyrene til, om det giver bedst mening bare at spise mindre kød.

Hvad siger videnskaben? Hvad kan man selv gøre hjemme fra sofaen for at gøre en forskel?

Du kan få mange gode tips og råd i vores Facebook-gruppe, hvor du også kan være med i overvejelser om artikler eller debattere måder at redde verden på.

Alle må bruge og viderebringe Forskerzonens artikler

På Forskerzonen skriver forskere selv om deres forskning. Vi mener, det er vigtigt, at alle får mulighed for at læse om forskning fra forskerens egen hånd.

Alle må derfor bruge, kopiere og viderebringe Forskerzonens artikler udfra følgende enkle krav:

  • Det skal krediteres: 'Artiklen er oprindelig bragt på Videnskab.dk’s Forskerzonen, hvor forskerne selv formidler'. Hvis artiklen bringes på web, skal der linkes til artiklen på Forskerzonen.
  • Artiklen må ikke redigeres og skal bringes i fuld længde (medmindre andet aftales med forskeren).
  • Du skal give forskeren besked om, at du genpublicerer.
  • Artikler, som er oversat fra The Conversation, skal have indsat en HTML-kode til indsamling af statistik i bunden. HTML-koden finder du i den originale artikel på The Conversations hjemmeside ved at klikke på knappen "Republish this article" ude til højre, derefter klikke på 'Advanced' og kopiere koden. Du finder linket til artiklen på The Conversation i bunden af Forskerzonens oversatte artikel. 

Det er ikke et krav, men vi sætter pris på, at du giver os besked, hvis du publicerer vores indhold (undtaget indhold fra The Conversation). Skriv til redaktør Anders Høeg Lammers på ahl@videnskab.dk.

Læs mere om Forskerzonen i Forskerzonens redaktionelle retningslinjer.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcasts herunder. Du kan også findes os i din podcast-app under navnet 'Videnskab.dk Podcast'.

Videnskabsbilleder

Se de flotteste forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om det betagende billede af nordlys taget over Limfjorden her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk