Bør vi være bange for parasitter i fisk?
Fisk indeholder masser af snyltere. Det er en helt naturlig del af økosystemet, men det skader ofte fiskene.
parasitter_fisk_øjenikte

Parasitten øjenikten har en livscyklus, hvor den bliver del af det økologiske kredsløb mellem fugl, fisk og snegl. (Illustration: Kurt Buchmann)

Parasitten øjenikten har en livscyklus, hvor den bliver del af det økologiske kredsløb mellem fugl, fisk og snegl. (Illustration: Kurt Buchmann)

Der svømmer ganske mange arter af fisk rundt i vore søer, vandløb og havområder overalt på kloden. Omkring 33.000 arter er der efterhånden kommet på listen, så det vil tage en rum tid at stifte nærmere bekendtskab med dem alle.

En ting kan man dog være sikker på. Alle fisk, der lever frit og i samspil med naturen, vil være inficeret med en eller flere arter af parasitter.

De hører simpelthen til i økosystemet på linie med alle andre dyr og planter, og de fleste af snylterne er meget specifikke i deres valg af vært. For eksempel har torsken mange snyltere, som næsten udelukkende opsøger torskefisk.

Ligeledes vil ålen have sine særlige arter af snyltere, karpen vil have karpeparasitter medens laksefisk, såsom havørred og laks, er inficeret med parasitter, der fortrinsvist optræder i disse og nært beslægtede arter.

Mange flere snyltere end fiskearter

Enkelte snyltere er knap så kræsne og kan finde på at angribe fisk uanset deres familieforhold. Man kan derfor godt regne med, at antallet af parasitarter på og i fisk langt overstiger antallet af fiskearter. Et meget forsigtigt bud på et antal vil nok overstige 100.000.

For at skabe os et hurtigt overblik kan man dog dele snylterne i to grupper: 

  • Dem, som er farlige for fisk, men ikke for mennesker.
  • Dem, der ikke alene er farlige for fisk, men også kan fremkalde sygdom hos mennesker.

parasitter fisk havet dyr dræber farlige eller ej

Haptorormen – eller mere rammende: Laksedræberen Gyrodactylus salaris – har taget livet af masser af lakseunger i de norske elve. (Foto: Kurt Buchmann og José Bresciani)

Små fisk er særligt sårbare

Mange af parasitterne kan skade fisken og til tider slå fisken ihjel. Små og unge fisk er som regel langt mere følsomme over for parasitter og vil bukke under for et angreb, som kun delvist vil nedsætte livsfunktionerne hos en større fisk.

Det findes der mange eksempler på. For eksempel vil øjenikter (se livsforløbet som omfatter snegl, fisk og fugl i billedet i toppen af artiklen), som forekommer i de fleste danske ferskvandsfisk, kunne dræbe små fisk blot i den indledende fase af angrebet.

Parasitlarverne dannes i sneglenes indvolde og afgives dernæst til vandet, hvor de kan svømme rundt på jagt efter en fisk, som de efterfølgende gennemborer for at vandre op til øjet. Fiskene kan blive blinde af for mange parasitter i øjnene, men specielt små fisk er udsatte. De kan dø blot ved parasitlarvernes gennemboring af hud og gæller.

Det er således ikke utænkeligt, at netop disse parasitter er med til at regulere de naturlige bestande af skaller, brasen og aborrer i vore søer.

Laksen under angreb fra flere fronter

Af andre eksempler kan nævnes Gyrodactylus salaris (på dansk kalder vi denne haptororm for laksedræberen, se billedet herover), som har decimeret bestanden af vildlaks i en lang række norske elve.

Den parasit kan formere sig på de små lakseungers hud og finner, indtil fisken er helt dækket af snyltere. Da disse hver især har 16 små kroge, som de til stadighed borer ind i fiskens overflade, kan det ikke overraske, at helt små fisk dør af for store belastninger.

Også lakselus (som i virkeligheden er et krebsdyr, se billedet herunder) kan være noget af en belastning for små laks. I Norge har man specielt fokus på denne parasit, fordi de florerer i de mange havbrug, som er placeret langs den norske kyst.

Man er bekymret for, om lus fra havbrug kan opsøge vildfisk og påvirke de naturlige bestande. Det er specielt de små laks, der kaldes smolt, når de vandrer ud i havet fra deres opvækst-vandløb, som kan lide grumt og til tider bukke helt under, når de angribes af et stort antal lus.

parasitter fisk øjne pestilens

Lakselusen er et snyltende krebsdyr, men den kan være en pestilens ikke alene for opdrættede laks, men også for unge vilde laks, hvis de bliver stærkt angrebet på deres vandring fra elven ud mod havet. (Foto: Kurt Buchmann)

Sæler giver Østersø-torsken snyltere

Nogle af de snyltere, som kan være farlige mennesker, kan også skade fiskene betragteligt.

I de seneste årtier er antallet af sæler i den danske farvande steget en god del, og i den forbindelse er orm, som overføres fra sæler til fisk, blevet meget almindelige blandt vore havfisk.

Specielt er antallet af ormelarver i Østersø-torskens lever steget markant, så man nu kan tælle helt op til 370 ormelarver selv i en mindre torsk (se boksen om leverorm i torsk nedenfor denne artikel).

Hvor farlige er parasitterne for mennesker?

Der findes en hel del parasitter i fisk, som kan fremkalde sygdom i mennesker, specielt hvis fisken indtages i eller utilstrækkeligt forbehandlet tilstand.

De mest kendte af disse snyltere omfatter hvalormen Anisakis (også benævnt sildeorm), sælormen Pseudoterranova og leverormen Contracaecum. De er alle blevet meget almindelige i fisk i forbindelse med, at bestandene af hvaler og sæler i vore farvande er forøget i de seneste årtier.

Specielt ved vi, at populationerne af gråsæl er forøget markant, og det har sat sig tydelige spor i fiskene, idet deres ormebyrder er blevet mangedoblet.

Book et gratis foredrag om parasitter i fisk

Kurt Buchmann er med i 'Bestil en Forsker'-ordningen – en del af Forskningens Døgn – og kan til og med 3. april bookes gratis til at holde et foredrag mellem 20.-26. april. Det tilbud gælder også for de øvrige forskere i ordningen. 

Foredragets titel er: ’Parasitter i fisk – er de farlige?’ Book ham her.

Det har en helt naturlig forklaring. Parasitternes livscyklus omfatter nemlig et havpattedyr, et fritlevende krebsdyr og en fisk. Snylteren er altså en naturlig del i fødekæden (se billedet nedenfor).

Voksne kønsmodne orme lever i havpattedyrets mave, og hunormen producerer mikroskopiske parasit-æg, som passerer ud i havet med værtens afføring.

Her klækkes ægget, som indeholder en larve, og den lille parasitlarve flyder efterfølgende rundt i vandet, indtil den indtages af for eksempel en vandloppe eller andre smådyr, som filtrerer vandet for fødeemner.

Når fisk æder de små krebsdyr, inficeres fisken, idet larverne vandrer fra de fordøjede smådyr i fiskens mavesæk ud i fiskens krop og tager ophold i eksempelvis muskulatur (filet) eller indre organer såsom leveren.

Afslutningsvist vil havpattedyret æde fisken, hvorefter larverne i fisken udvikles til voksne orme i havpattedyrets mave, og historien kan gentages. Problemet for forbrugeren opstår, hvis man indtager en inficeret fisk i eksempelvis rå form.

Parasitlarverne vil nemlig blive aktiveret af fordøjelsesvæsker i menneskets mavesæk og dernæst prøve at gennembore menneskets mave- eller tarmvæg.

Ormen bliver ikke voksen i mennesket, men dens hang til at gennembore mave eller tarm kan lede til en sygdomstilstand, der med en fællesbetegnelse for de tre typer orm kaldes anisakinose.

parasitter fisk livscyklus liv

Livscyklus for leverormen, der overføres fra sæler. De voksne orm findes i sælens mavesæk, og hunormen producerer tusindvis af ormeæg. Disse parasitæg leveres til havvandet med sælens fækalier. Larver, der kommer ud af ægget, går så via vandlopper og småfisk til torsken, hvorefter torsken ædes af sæler, i hvilke parasitterne udvikler sig til det voksne kønsmodne stadium. (Illustration: Kurt Buchmann)

 

Varmebehandling dræber parasitterne

De mest karakteristiske symptomer er smerter fra maveregionen, og tilstanden kan kræve kirurgisk indgreb, hvis medicinsk behandling eller fibergastroskopi ikke kan klare misæren.

Da varmebehandling (mere end 60 °C) såsom stegning, kogning og varmrøgning slår ormene ihjel, vil traditionel tilberedning gøre fisken til et dejligt og sikkert måltid. Dog bør man vide, at selv døde orme indeholder allergifremkaldende molekyler, hvorfor allergiske forbrugere må være på vagt og være mere forsigtige.

Under alle omstændigheder kan der være risiko for infektion forbundet med indtagelse af rå eller næsten rå fiskeretter, medmindre fisken først nedfryses til minus 20 °C og opbevares ved den temperatur i 24 timer, som Fødevarestyrelsen anbefaler.

Den type nedfrysning vil nemlig dræbe ormelarverne. Det er værd at holde in mente, når der står sushi, sashimi, gravad sild og ceviche på middagsbordet.

Opdrætsfisk er fri for ormene

ForskerZonen

Denne artikel er en del af ForskerZonen, som er stedet, hvor forskerne selv kommer direkte til orde.

Her skriver de om deres forskning og forskningsfelt, bringer relevant viden ind i den offentlige debat og formidler til et bredt publikum.

ForskerZonen er støttet af Lundbeckfonden.

De eneste undtagelser fra denne regel om fryse- eller varmebehandling før konsum er fisk, der er blevet opdrættet i fisketanke eller netbure – altså i fiskeopdræt – isoleret fra naturlige omgivelser og fodret med varmebehandlet tørfoder uden parasitter.

Undersøgelser af både danske og norske fisk fra sådanne fiskeopdræt (regnbueørreder og laks) har således vist, at fiskene på markedet er fri for de omtalte parasitlarver. Så hvis man ikke er tryg ved at indtage fisk på grund af risikoen for ormelarver i produktet, kan man henvise til denne type opdrætsfisk.

Produkterne i detailhandlen er jo tydeligt mærkede med hensyn til produktionsmetode og oprindelse.

Det er sundt at spise fisk, fordi de indeholder masser af omega-3 fedtsyrer, vigtige aminosyrer og mineraler. Man skal blot huske på at forbehandle fisk fra naturen, før man indtager dem.

Sæler og orm i torsk i Østersøen. Et særligt Østersøfænomen med alvorlige effekter

Bestanden af gråsæler i Østersøen er steget markant i de seneste årtier. Tilbage i 1800-tallet var der også mange sæler i dette specielle havområde, men efter en periode med udbredt jagt på sæler faldt antallet af sæler mærkbart i 1920'erne.

Siden er sælproblemet dukket op med mellemrum, idet fiskere i 1940'erne og 1950'erne endnu en gang havde problemer med sæler i stort tal. Ældre fiskere beretter stadig om, hvordan de havde et gevær med om bord, så de kunne skyde sælerne, der gjorde sig til gode med fiskerens fangster.

Man så dog en betydelig nedgang i antallet af sæler i 1960'erne til 1990'erne, måske hjulpet godt på vej en stigende miljøbelastning (dioxiner, PCB, DDT) i Østersøen. Denne forurening er heldigvis nedadgående, men det falder sammen med, at sælerne er gået i gang med formere sig betragteligt – og med stort held.

Fra slutningen af 1990'erne er antallet af gråsæler steget, så man nu estimerer, at der svømmer mere end 40.000 gråsæler rundt og æder fisk, herunder torsk. Da hver sæl dagligt kan æde fem kilo fisk, foretager de store havpattedyr et ganske betydeligt indhug i fiskebestandene. De generer nu også torskene på anden vis.

I 1980'erne havde Østersø-torsken næsten ingen orm, der kom fra sæler, men nu om dage vidner de ormebefængte levere fra Østersø-torsk om sælernes fremmarch. Det ser ud, som om denne art i Østersø-torskens lever, der kaldes Contracaecum osculatum, er en signatur-art for Østersøen.

Når man undersøger torsk fra Norge, Island og Grønland, er forekomsten af netop denne art nemlig meget lav i torskelever. Torskene i de havområder har til gengæld andre parasitter, men netop Contracaecum osculatum er ikke fremherskende i samme grad.

Østersø-torskens lever er stærkt angrebet og påvirket af ormene, der er overført fra sælerne. I øjeblikket er mange af torskene med de kraftigste ormeinfektioner i en så ringe stand, at man må karakterisere fiskene som syge. 

Nedenfor ses en video af en leverorm.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcasts herunder. Du kan også findes os i din podcast-app under navnet 'Videnskab.dk Podcast'.

Videnskabsbilleder

Se de flotteste forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om det betagende billede af nordlys taget over Limfjorden her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk