Annonceinfo

Røg fra brændeovne er 'farligere end antaget'

Røgen fra brændeovne er mere sundhedsskadelig, end man hidtil har troet og koster op mod 1000 danskere livet hvert år, konkluderer ny rapport. Forsker efterlyser større dansk undersøgelse.

Partikler fra brænderøg medfører hvert år mellem 200-1.000 for tidlige danske dødsfald, lyder det i rapport fra RUC. Brænderøgs-ofrene dør typisk 5-14 år før tid og tit efter en længere sygdomsperiode (Foto: Colourbox)

Når frosten bider, og sneen ligger som en dyne over Danmark, er vi danskere vilde med at fyre op i brændeovnen. Men den hyggelige knitren udsender sundhedsskadelige partikler, der gør brænderøgen til et af de helbredsmæssigt alvorligste forureningsproblemer i de danske byer og kvarterer.

Forureningen er ikke alene mere skadelig for sundheden, end man hidtil har antaget – den er også stigende. Siden år 2000 er udledningen af brænderøg fra dansk jord fordoblet. Alligevel er træfyring hidtil blevet friholdt for både miljø- og energiafgifter, og det skal der ændres på, hvis forureningen skal bekæmpes.

Det er konklusionen på en ny rapport udarbejdet af Ryan Lund, laborant og miljøtekniker og snart færdig som miljøplanlægger fra Roskilde Universitet (RUC). Et arbejde, han netop har fået karakteren 12 for på sit 3. kandidatsemester på Teknologisk Samfundsvidenskabelig Planlægning (TekSam).

Brænderøg særligt et problem i byerne

Rapporten er et sammenlignende litteraturstudie, hvor Ryan Lund gennemgår den globale forskning i luftforurening fra de sidste 20 år, blandt andet gennem interview med fire forskere fra Aarhus Universitet.

»Min gennemgang af forskningen dokumenterer, at brænderøgsforureningen herhjemme udgør et stigende sundhedsproblem i byzone på højde med forureningen fra trafikken, hvad angår sygdom og dødelighed.«

»Problemet er større, end mange forskere, medierne og politikerne hidtil har ageret efter, og der er derfor behov for flere politiske tiltag, hvis forureningen skal nedbringes,« siger Ryan Lund, der nu er ved at skrive speciale om regulering af brænderøgsforureningen i primært de danske byer.

Unødvendigt mange dør af brænderøg

Rapportens vurdering er blandt andet, at brænderøg medfører 200-1000 danske dødsfald hvert år før tid.

»Det må siges at være mange, set i lyset af at der ikke er noget rationelt behov for at benytte en brændeovn til at holde varmen i vinterhalvåret, eftersom Danmark er et rigt land, hvor der findes en lang række mere energieffektive og miljø- og sundhedsvenlige opvarmningsalternativer, der privatøkonomisk set er i samme prisklasse - for eksempel varmepumper eller fjernvarme,« mener Ryan Lund.

Langs den vandrette X-akse ses de mest udbredte opvarmningsformer i Danmark (undtaget konventionel elvarme) og målinger af den gennemsnitlige brændeovn lavet i den mindre by Slagslunde samt en relativ ny lastbil (Euro IV eller Euro V motor). Den lodrette Y-akse afspejler den gennemsnitlige PM2,5-udledning (i vægt pr. varmeenhed) fra de enkelte varmekilder og lastbil. Søjlediagrammet illustrerer, at et gennemsnitligt individuelt naturgasfyr kun udleder omkring 1/1.000 af de partikler, som selv markedets mindst forurenende svanemærkede brændeovn udleder. (Diagram og tekst: Ryan Lund)

Han uddyber, at den udbredte brug af brændeovne er unik for Danmark. Andre rige, vestlige lande på vores breddegrader fyrer ikke nær så meget med træ i byerne.

Brænderøg og forurening fra trafikken er værst

Rapporten giver desuden videnskabelig dokumentation for, at partikel- og luftforureningen i den rige del af verden er den forureningstype, der fører til flest sygdomstilfælde og dødsfald.

Forureningen består af forskellige partikelstørrelser, hvoraf 2/3 af de særdeles sundhedsskadelige af slagsen – de såkaldte fine partikler ’PM 2,5’ – kommer fra brænderøg. Fine og ultrafine partikler udgør de suverænt mest sundhedsskadelige luftforureningsfaktorer, fordi de kan trænge dybt ned i lungerne og gøre os syge. (Se detaljer i boksen under artiklen.)

Brænderøg skader især børn, ældre og syge

På baggrund af flere forskningsresultater konkluderer rapporten, at de fine partikler i brænderøgen kan medføre bl.a.:

  • Luftvejslidelser (kronisk lungesygdom (KOL), astma, bronkitis)
  • Hjertekarsygdomme
  • Kræft (især lungecancer men også hormonforstyrrende effekter, der bl.a. kan medføre testikelkræft)
  • Spædbørnsdødelighed
  • Lavere IQ

Fakta

Rapporten er udarbejdet blandt andet på grundlag af interviews med fire forskere fra Aarhus Universitet:

1) Professor og ph.d. og læge Torben Sigsgaard, Afdeling for Miljø- og Arbejdsmedicin, Institut for Folkesundhed
2) Seniorforsker og miljøingeniør Ole Hertel
3) Seniorforsker og atmosfærefysiker Jørgen Brandt
4) Meteorolog og matematiker Helge Rørdam Olesen, alle tre fra Institut for Miljøvidenskab.

Især små børn, ældre og personer med kroniske luftvejslidelser eller hjertekarsygdomme er særligt udsatte for de sundhedsskadelige partikler i den forurenede luft. (Cirka 1/4-1/2 million danskere lider af astma, bronkitis eller KOL, og cirka 250.000 danskere lider af hjertekarsygdomme).

To store amerikanske videnskabelige studier (1 og 2) har tidligere påvist, at brænderøgsforurening indeholder en lang række af de samme særdeles sundhedsskadelige stoffer som tobaksrøg.

Studierne vurderede i starten af 90’erne, at de daværende luftforureningsniveauer for fine partikler i en række amerikanske byer havde samme alvorlige helbredseffekter som moderat overvægt og udsættelse for passiv rygning.

Røg fra brændeovne koster samfundet dyrt

På grund af de sundhedsskadelige konsekvenser koster forureningen fra brændeovnene samfundet dyrt, lyder det.

Fakta

’PM 2,5’ betegner vægten af partikler, der har en diameter på op til 2,5 mikrometer.

Disse kaldes fine partikler og dannes især, når man fyrer med træ.

De fine partikler kan transporteres flere tusinde kilometer gennem luften og vurderes – på niveau med de lidt mindre fine partikler (PM1) og de ultrafine partikler (PM0,1) - som de mest sundhedsskadelige.

I rapporten vurderes det groft, at brænderøgs-udledningen fra dansk jord alene i år 2000 kostede cirka 1 milliard kroner inden for landets grænser og cirka 3,4 milliarder kroner i resten af Europa.

»Sagen er, at det er svært helt præcist at måle udledningsmængderne fra de enkelte luftforureningsparametre - partikler, tjærestoffer, dioxin osv. - og dermed også at vide, hvordan for eksempel brænderøgspartiklerne præcist påvirker befolkningen. Udledningsmængderne og sundhedseffekterne afhænger blandt andet af brændselskvalitet og fyringsteknik men også af ovntype og skorstenens tilstand. Det gør det svært at foretage præcise målinger af brænderøgsforureningen sammenlignet med forurening fra trafikken, hvor man kan sætte en måler op ved siden af en trafikeret vej, og hvor forbrændingsprocessen i motorerne er langt mere kontrollerede og standardiserede pga. EU-krav til forurening.«

»Alligevel vurderer flere forskere faktisk i rapporten, at de sundhedsskadelige og dermed samfundsøkonomiske omkostninger er betydeligt undervurderede i byzonerne, blandt andet baseret på målingerne fra Danmarks Miljøundersøgelser,« fortæller Ryan Lund. (Se detaljer i boksen under artiklen.)

Tidligere har andre danske forskere konkluderet, at brænderøg ikke ser ud til at være nær så skadeligt som partikler fra trafikken.

Brænderøg er farligere end antaget

Fakta

Ifølge Miljøministeriet kan man begrænse forureningen fra sin brændeovn, hvis man følger fire råd:

1. Tænd op i toppen af brændet
Læg to stykker brænde i bunden. Ovenpå stabler du pindebrænde i lag med luft imellem. I stedet for at tænde op i bunden, skal man tænde op i toppen af brændet. Det giver en bedre forbrænding og mindre udslip af partikler.

2. Brug kun tørt træ
Vådt træ ryger for meget. Fyr aldrig med affald, reklamer, behandlet træ eller lignende.

3. Sørg for rigeligt luft
Skru først ned for luften, når flammerne bliver lysere. Fyr lidt ad gangen og brug ikke for store stykker træ.

4. Røgen skal være næsten usynlig
Gå udenfor og se, at der hverken er for meget røg, eller at det lugter grimt.

Man har længe været klar over, at røgen fra brændeovne udgør et sundhedsskadeligt problem. På baggrund af tidligere forskning har Miljøministeriet i efteråret 2011 lanceret kampagnen ’Rygestop-guide for brændeovne’ for at lære brændeovnsejerne at fyre rigtigt op og derved komme noget af den skadelige luftforurening til livs.

På baggrund af sin rapport er Ryan Lund af den opfattelse, at rygestop-guiden for brændeovne er et udmærket supplerende virkemiddel, men i sig selv utilstrækkeligt til at få brænderøgsforureningen ned på et sundhedsmæssigt forsvarligt niveau i byzone, ligesom det ikke var tilstrækkeligt at bruge oplysningskampagner alene til at bede rygerne om at lade være med at ryge indendørs i det offentlige rum.

»Gennemgangen af forskningen viser, at brænderøgsudledningen udgør et større sundhedsproblem i mange danske byer og kvarterer, end man hidtil har troet. Som pendant til de succesfulde og effektive indgreb over for passiv rygning, er der derfor behov for, at politikerne vedtager nogle effektfulde virkemidler, der kan føre til en markant formindskelse af brænderøgsforureningen i de danske byer,« siger han.

"Brug for politisk handling nu"

Ifølge rapporten understreger flere danske forskere desuden, at der er brug for et stort, landsdækkende epidemiologisk studie, der kan kortlægge luftforureningens - herunder brænderøgsforureningens - negative helbredseffekter i Danmark.

»Et sådant studie vil med stor sikkerhed kunne fastslå omfanget af sygdom og dødelighed forårsaget af blandt andet brænderøgs-udledningen. Men når det er sagt, er de negative helbredsskader af luftforurening videnskabeligt set allerede nu så velunderbygget et forskningsområde, at der er fuldt tilstrækkeligt belæg for at hævde, at Folketinget og regeringen bør handle nu. Så kan man sideløbende lave mere forskning,« vurderer Ryan Lund.

Professor ser gerne en stor undersøgelse

Professor, ph.d. og læge Torben Sigsgaard fra Afdeling for Miljø- og Arbejdsmedicin, Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet er en af de forskere, der efterlyser et landsdækkende epidemiologisk studie.

»Som det fremgår af Ryan Lunds rapport, mangler vi bedre viden om, præcis hvor meget skade på sundheden, brænderøgsforureningen udretter. Vi ved blandt andet fra studier fra 3.-verdenslande, at indånding af partikler fra brænderøg hænger sammen med en højere dødelighed. Og vi ved, at  udledningen af brænderøgspartikler er steget i Danmark. Derfor går vi ud fra, at brænderøgspartiklerne har en indflydelse på sundheden. Men vi mangler et stort studie med en samtidig bestemmelse af brændeovnsforureningens størrelse og sygeligheden, der kan fastslå omfangets størrelse mere præcist,« forklarer Torben Sigsgaard.

Videnskab.dk har forelagt Ryan Lunds rapport for Miljøministeriet. Du kan læse ministeriets reaktion i artiklen Ministerium kigger på strammere regler for brænderøg

Så meget forurener partikler fra brænderøg sammenlignet med al anden luftforurening udledt fra dansk jord i 2009:

  • PM2,5 (fine partikler) = ca. 68 % (dvs. ca. 2/3) (samt en stigning på ca. 43 % siden år 2000)
  • PM10 (grove partikler) = ca. 55 % (dvs. godt halvdelen) (samt en stigning på ca. 40 % siden år 2000)
  • PAH - tjærestoffer (benzo(a)pyren) = ca. 84 % (dvs. ca. 4/5)
  • Dioxin (giftstoffer, der bl.a. dannes ved. forbrændingsprocesser) = ca. 47 % (dvs. knap halvdelen)

Kilde: Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) 2011

Tallene fra DMU er ikke slagfaste. Faktisk er der en usikkerhedsgrad på +/- 30 procent, som skyldes, at forurening fra brænderøg er sværere at måle end eksempelvis forurening fra trafikken.

Sådan måles luftforureningen

Målingerne og beregningerne er foretaget vha. et computerbaseret modelsystem 'EVA-systemet' udviklet af Institut for Miljøvidenskab (Aarhus Universitet).

EVA-systemet beregner partikelforureningen i indåndingshøjde og beskriver hele forureningskæden fra udslip over spredning og kemisk omdannelse i atmosfæren til hvor udsatte folk er, der hvor de bor.

Desuden kan EVA-modellen beregne sammenhængen mellem udslip, negative sundhedseffekter og de samfundsøkonomiske omkostninger af sundhedseffekterne.

Røg og røg

Sådan går det når man som de Radikale og andre idioter laver love der blander moral og politik sammen.
Jeg ved godt hvad der vil ske, der vil gå 30-40 år med mudderkastning og derefter vil de også gribe ind i privatsfæren på dette område som de har med rygning, hvor de får sat ikke ryger og ryger op imod hinnanen.
Morallove vil der blive flere af dvs: at man skal blande sig mere i hvad hver enkle menneske laver altså i ting der ikke rager politiker.
To ting man aldrig må gøre er blande religion og politik og blande moral og politik.
Derfor kommer denne afsløring om Brændeovne, "håber jeg" i rette tid.
Der er mange ting endnu der kunne undersøges, men lad os nu se.

Forskning i KOL

Her er en svensk artikel om forskning i KOL.
Et emne, som Kim Kaos nævner.
http://www.pharmalundensis.se/

Generelt svar til alle og link til min videnskabelige rapport

Jeg vil opfordre alle til at læse min videnskabelige rapport, der ligger til grund for de to artikler om brænderøgsforurening & folkesundhed, som er forfattet af journalist Ditte Svane-Knudsen.
Link til rapporten: http://rudar.ruc.dk/handle/1800/7404

Da der i sagens natur er grænser for, hvor lang tid jeg har til at svare på alle de mange blog-indlæg ifm. de to artikler vedr. min videnskabelige rapport, har jeg aftalt med de to artiklers forfatter, journalist Ditte Svane-Knudsen, at jeg svarer kort og præcist på alle (miljø)fagligt eller videnskabeligt seriøse kommentarer/spørgsmål, hvilket også matcher Videnskab.dk’s høje faglighed og troværdighed.

Mvh. Ryan Lund

Afgifter eller røg?

Ryan Lund skriver:
Jeg er helt enig med dig i, at det er et stort sundheds- og miljøproblem, at individuel træfyring helt er fritaget for miljø- og energiafgifter i Danmark - modsat fjernvarme, varmepumper, naturgasfyr og konventionel elvarme.

Så slap det alligevel ud. Det reelle problem er at der ikke er afgifter på.
Jeg troede faktisk at det var selve røgen som var problemet, og ikke at den ikke var afgiftsbelagt. Som det er skrevet ser det ud som om afgiftsbelagt røg ikke ville være skadeligt.
Det er måske derfor trafikken ikke har samme bevågenhed, den er jo om noget belagt med afgifter.

så hellere undvære bilen.

Og jeg synes endda om lugten af brænderøg (i begrænsede mængder). Men det er selvfølgelig ikke rimeligt at genere andre.
På landet hvor jeg bor, oplever jeg, at folk brænder det af der er værre. Således er der tradition for at brænde hestemøg af. For ikke at nævne affald af enhver slags. Føj for en stank og føj for en os. Og varmen forsvinder lige ud i den blå luft. DET burde ikke være tilladt.
Men jeg undværer hellere bilen end min brændeovn. Og den sluger betydeligt betydeligt betydeligt flere leveår end brændeovne!

Tag det nu alvorligt tak!

Denne diskussion er altid brand varm, om det er her i dette fora eller på et hvilket som helst andet fora. (LDS.DK / ING.DK) osv.

_Bål_...
Glem nu det fis med vi altid har haft bål osv.
Kan vi ikke bliver enige om at man ikke kan sammenligne nutidens brug af disse "bål" og datidens "bål", vi har en noget anderledes befolknings tæthed nu end for bare 50år siden!

_Ingen røg uden ild_...
Hvis der lugter af røg fra brændeovne i en sådan grad som vi oplever det i vores nærmiljø 2770 pilegårds kvt. Her ligger der nok over 1000 villaer klods op og ned af hinanden, meget af området ligger lidt lavt og ved nogle vejr situationer (som desværre er ret ofte forekommende her) så ligger der ligesom et grydelåg af brændeovns smog over hele området.
Man er ikke det mindste i tvivl om at det her er usundt og skadeligt!
Dette på trods af man netop har opholdt sig i en af Danmarks top10 forurenede gader inde i København hele dagen! Hvis det er en bitte smule koldt, så stinker hele området morgen og aften, vi kan faktisk ikke åbne vinduerne på klem uden at det lugter indendørs også.

_Nosser_...
Vi får desværre nok aldrig en politisk leder eller et parti som har nosser nok til gøre det åbenlyst nødvendige for at begrænse brugen af den mest forurenende opvarmningsform der findes. Bare se hvordan den tidligere regering har dansen efter meningsundersøgelser i et væk i 10år, se hvordan den nuværende regering har fået voldsom berøringsangst overfor at begrænse trafikken i København. Så derfor kan jer der har brændeovne kan slappe helt af, desværre :-|

Jeg så helst at man kunne forbyde brændeovne helt i visse områder evt. efter en lokalplan hvor teknisk forvaltning eller miljøforvaltningen undersøger om der i et område kan fyres med brændeovn eller ej ud fra hvordan de lokale forhold er og hvor tæt folk bor.

Vi har valgt helt at fjerne skorstene fra vores hus og afskaffede for 10år siden vores brændeovn i erkendelse af at det er noget miljø svineri af fyre op med især når man bor i tættere befolkede område som vi gør.

At folk der bor i mindre befolkede områder fyre med brændeovn er helt i orden for mit ved komne!

2 indlæg slettet

Vi minder om, at indlæg skal holdes i en sober tone uden nedsættende bemærkninger om personer eller organisationer og at indlæg skal føre debatten i kommentarerne videre.

Hvis du er i tvivl om debatreglerne her på Videnskab.dk, kan du læse mere her: http://videnskab.dk/om/vilkar-kommentarer-pa-videnskabdk

Hilsen
Redaktionen

Ja tak til sund indåndingsluft!

Lars Kristensen,
Du skriver:
”datidens mennesker var uhygiejniske, boede sammen med husdyrene, havde hverken penicillin eller vaccine og havde ikke de mange andre sundhedstiltag, som vi først kender til i 18-hundrede tallet.”

Ja, det er rigtigt. Men de har sikkert også udviklet et godt naturligt immunforsvar for flere mikroorganisme frembragte sygdomme.
(Bemærk: Ordet Vaccine kommer af det latinske ord vacca, der betyder ko.)

Men, som jeg også skriver i mit indlæg, skal den lavere middellevealder uden tvivl forklares i kombination med andre sundhedsskadelige forhold bl.a., at man benyttede og levede ’sammen’ med åbne ildsteder og bål, der gjorde indåndingsluften meget sundhedsskadelig!
Det umiddelbart mest livsvigtige stof er Oxygen (ilt), der findes i den luft vi indånder. Derfor bør indåndingsluften ikke være forurenet med sundhedsskadelige stoffer!

Hilsen fra
Louis Nielsen

Se realistisk på tingene

-- Lav middellevealder i båltidsalderen --
At menneskers middellevealder i tidligere tidsaldre var relativt meget lavere end i dag, skal uden tvivl bl.a. forklares med, at man benyttede og levede ’sammen’ med åbne ildsteder og bål, der gjorde indåndingsluften meget sundhedsskadelig!
----------------

Louis Nielsen,

datidens mennesker var uhygiejniske, boede sammen med husdyrene, havde hverken penicillin eller vaccine og havde ikke de mange andre sundhedstiltag, som vi først kender til i 18-hundrede tallet.

Der er mange vigtige sygdomsbekæmpende foranstaltninger, der har forlænget gennemsnitslevealderen.

Så er der forhold der sætter gennemsnitsalderen ned i vore dage, så som mindre bevægelighed, alkoholisme, rygning, narkotika, medicinforbrug, kræftfremkaldende stoffer i mad og mademballage og ikke mindst et utal af ukendte faktorer, der kommer fra vor moderne teknologi og så er der også de velkendte trafikdrab.

Hvor meget røgen fra brændeovnene nedsætter vor gennemsnitslevealder, er næppe mere end højest et par måneder, hvis det ikke skal tælles i uger eller kun dage eller måske kun i timer eller minutter.

Det er fantastisk, hvor negativ folk kan være over for brændeovnes røg eller i det hele taget den smule røg man indtager, når man nogle gange om året sidder og hygger sig ved et bål.

Det er selvfølgelig beklageligt, at der er folk der ikke kan være med til den fælles hygge ved lejrbålet, på grund af røgen, men sådan er det desværre. Det er heller ikke alle forundt at kunne hygge sig i vandet ved stranden, fordi de har vandskræk eller være med på en hyggelig og spændende tur i bjergene, fordi de har højdeskræk.

Prøv dog at se tingene i et mere fornuftigt perspektiv og lade være med at være totalt fokuseret på en bestemt ting, for det er alt andet lige, ikke kun en enkelt ting der gør livet dødeligt at leve.

Svar til Peter Jessen Hansen

Som brændeovnsfabrikant og talsmand for brændeovnsproducenterne i Danmark er en af dine centrale interessevaretagelses-opgaver at maksimere salget af brændeovne på det danske hjemmemarked.

Set i lyset af DAPO’s (Foreningen af Leverandører af Pejse og Brændeovne i Danmark) greenwashing vedr. sundhed, miljø og til dels klima ifm. jeres hjemmeside, pressemeddelelser og udtalelser i den landspolitiske offentlighed generelt, ser jeg intet videnskabeligt eller folkeoplysende formål i at gå ind i en diskussion om ovenstående meget løse, overordnede og stærkt selektive postulater.

Men hvis du er præcis i især din kildekritik (dvs. angiver specifik reference og specifikt sidetal heri), og samtidig indtager en nogenlunde afbalanceret og saglig argumentation og selektion i dine kildevalg, så svarer jeg naturligvis gerne på konkrete spørgsmål.

Mvh. Ryan Lund

Ja, lejrbål bør forbydes!

Ulla Odgaard,
Du spørger:
”Skulle man så også forbyde skovbrænde og lejrbål?”

Mine svar:
Med hensyn til skovbrande:
Skovbrande skal naturligvis slukkes så hurtigt, som det er muligt.

Med hensyn til lejrbål:
Ja, lejrbål bør forbydes!
Det er meget væmmeligt og usundt, at gå vejrtrækkende forbi et røgosende bål, hvor man måske også steger og ryger pølser, der efter stegningen er blevet til usund mad.

Specielt er det meget ubetænksomt, når der er mindre børn i nærheden af et åbent ildsted, hvorfra der udledes og dannes en mængde sundhedsskadelige partikler og gasser.

-- Bål, en oldgammel usund vaneadfærd –
At brænde åbne bål er en oldgammel aktivitet, der, før teknologiens udvikling, var vigtig for menneskers overlevelse, idet ilden kunne bruges som varmekilde og til tilberedning af mad.

Men, men: I vore dage, hvor der tales om, skrives om og forskes i, hvordan man holder sin krop sund, bl.a. ved at spise så sunde fødevarer som muligt, ja, så er lejrbål en oldgammel og i sundhedsmæssig henseende en usund og ubetænksom aktivitet!

(Hvorfor har man gjort, også såkaldt passiv, tobaksrygning forbudt? Ja, på grund af tobaksrøgens sundhedsskadelige virkninger.)

-- Lav middellevealder i båltidsalderen --
At menneskers middellevealder i tidligere tidsaldre var relativt meget lavere end i dag, skal uden tvivl bl.a. forklares med, at man benyttede og levede ’sammen’ med åbne ildsteder og bål, der gjorde indåndingsluften meget sundhedsskadelig!

Hilsen fra
Louis Nielsen

Forbyd trafik

Skulle man så også forbyde skovbrænde og lejrbål? Du overser, at afbrænding af træ er en helt naturlig, uomgængelig del af livet på denne planet. Det ville være helt vanvittigt at forbyde den eneste CO2 neutrale, genindvindelige ressource.
I øvrigt konkluderede en rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser 2010 at trafikken er den væsentligste kilde til sod i byområder og at man ikke har tilstrækkelig viden om andre kilder som brændeovne og industriel forbrænding.
”Med den nuværende viden vurderes det, at trafik er den væsentligste kilde til sod i byområder. Andre kilder som for eksempel brændeovne og industriel forbrænding, bidrager også til dannelse af sod. Der er imidlertid ikke særlig stor viden om disse kilders bidrag til partikelbåret sod i Danmark. Det er derfor nødvendigt at udføre yderligere målekampagner med det formål at få bedre viden om kilderne til sod.”

Rapporten findes her:
http://www.dmu.dk/udgivelser/faglige_rapporter/nr800_849/abstracts/nr-83...

Svar til Kim Kaos

Det er videnskabeligt veldokumenteret, at der er stor forskel på menneskers følsomhed over luftforurening, herunder brænderøgsforurening. De mest følsomme grupper er – kort fortalt - folk med luftvejslidelser (KOL, astma, bronkitis), hjertekarsygdomme, børn og ændre mennesker.

Hvis du anfører din e-mail adresse, så kan jeg sende dig min videnskabelige rapport.

Har du så efterfølgende (miljø)fagligt eller videnskabeligt seriøse kommentarer/spørgsmål – med specifik reference til sidetal og konkret indhold i min rapport og/eller mine referencer - så svarer jeg gerne kort og præcist på dette.

Mvh. Ryan Lund

Dødsfald

Hej Ryan
Tak for dit svar.
Der var ingen kritik af din rapport i mit indlæg. Jeg undrer mig bare over hvordan man kan sige, at 1.000 mennesker dør af brændovnsrøg hvert år?
Hvordan kan man konkludere, at det netop lige er brændovnsrøg, der har slået dem ihjel? Hvordan definere man dette?
Forestiller man sig, at en enkelt partikel flyver ind i munden på en person og kvæler denne? Og hvorfor kan det ikke ligeså godt være cigaretter, bilos, fabriksos, stearinlys, eller alt muligt andet?
Min mail er per@bestbeer.dk.
På forhånd tak

Svar til Hanne Koplev

Her vil jeg citere atmosfærefysiker, sektionsleder og seniorforsker Jørgen Brandts svar under mit kvalitative interview af ham om brænderøgsforurening & folkesundhed:

"Spm. 4: Men kan man ikke rent darwinistisk sige, at der altid har været partikler i luften (eksempelvis ammoniumpartikler), og at vi måske er bygget til at modstå dette, som vi sandsynligvis altid har været udsat for i større eller mindre omfang?
Svar: Som nævnt, er det videnskabeligt evident, at mennesker dør af partikulær luftforurening, men i relation til langtidseffekterne kan dette, ud fra et rent darwinistisk perspektiv, være underordnet, idet døden overvejende indtræffer længe efter, at mennesket har formeret sig."

Hvis du anfører din e-mail adresse, så kan jeg sende dig min videnskabelige rapport.

Har du så efterfølgende (miljø)fagligt eller videnskabeligt seriøse kommentarer/spørgsmål – med specifik reference til sidetal og konkret indhold i min rapport og/eller mine referencer - så svarer jeg gerne kort og præcist på dette.

Mvh. Ryan Lund

Svar til Louis Nielsen

Kære Louis Nielsen

Der er solid videnskabelig dokumentation for en tæt sammenhæng mellem brænderøgsforurening og astma.

Hvis du anfører din e-mail adresse, så kan jeg sende dig min videnskabelige rapport.

Har du så efterfølgende (miljø)fagligt eller videnskabeligt seriøse kommentarer/spørgsmål – med specifik reference til sidetal og konkret indhold i min rapport og/eller mine referencer - så svarer jeg gerne kort og præcist på dette.

Mvh. Ryan Lund

Svar til Thomas Laursen

Jeg er helt enig med dig i, at det er et stort sundheds- og miljøproblem, at individuel træfyring helt er fritaget for miljø- og energiafgifter i Danmark - modsat fjernvarme, varmepumper, naturgasfyr og konventionel elvarme.

Referencer:

Skatteministeriet 2010: Redegørelse om muligheder for og virkninger af ændrede afgifter på elektricitet med særlig henblik på bedre integration af vedvarende energi (dynamiske afgifter), Det Energipolitiske Udvalg, EPU alm. del Bilag 329 (offentligt), maj 2010:
http://www.ft.dk/samling/20091/almdel/epu/bilag/329/870312.pdf

Concito 2011: Regeringen fortsætter skæv energibeskatning med NOx-afgiften, notat, 8. december 2011:
http://www.concito.info/upload/pressemeddelelser---concito--nox-afgiften...

Hvis du anfører din e-mail adresse, så kan jeg sende dig min videnskabelige rapport.

Har du så efterfølgende (miljø)fagligt eller videnskabeligt seriøse kommentarer/spørgsmål – med specifik reference til sidetal og konkret indhold i min rapport og/eller mine referencer - så svarer jeg gerne kort og præcist på dette.

Mvh. Ryan Lund

Svar til Maja Frandsen

Hvis æstetikken er det centrale, så kan jeg - ikke mindst i byzone, af hensyn til folkesundheden/luftkvaliteten - anbefale gasovne, spritovne eller eksempelvis en fladskærm på væggen med en filmafspilning af levende ild i en pejs.

Så slipper man også for at hugge brænde, stable det, slæbe det indenfor til tørring i nogle dage inden fyring (med eventuelle indeklimagener til følge pga. skimmelsvampesporer fra brændet), sundhedsskadelige partikler i stuen (som bl.a. kommer fra brændeovnen i stuen) og at skulle tømme askeskuffe samt at skulle betale skorstensfejertilsynet osv.

Hvis du anfører din e-mail adresse, så kan jeg sende dig min videnskabelige rapport.

Har du så efterfølgende (miljø)fagligt eller videnskabeligt seriøse kommentarer/spørgsmål – med specifik reference til sidetal og konkret indhold i min rapport og/eller mine referencer - så svarer jeg gerne kort og præcist på dette.

Mvh. Ryan Lund

Svar til Per Larsen

Kære Per Larsen

I min rapport diskuterer jeg bl.a. usikkerhederne ved de epidemiologiske undersøgelser, der ligger bag det estimerede dødeligheds-interval på 200-1.000 årlige dødsfald i Danmark pga. brænderøgs-udledningen fra dansk jord.

Hvis du anfører din e-mail adresse, så kan jeg sende dig min videnskabelige rapport.

Har du så efterfølgende (miljø)fagligt eller videnskabeligt seriøse kommentarer/spørgsmål – med specifik reference til sidetal og konkret indhold i min rapport og/eller mine referencer - så svarer jeg gerne kort og præcist på dette.

Mvh. Ryan Lund

Svar til Ib Andersen

Jeg er helt enig med dig i, at det er et stort sundheds- og miljøproblem, at individuel træfyring helt er fritaget for miljø- og energiafgifter i Danmark - modsat fjernvarme, varmepumper, naturgasfyr og konventionel elvarme.

Referencer:

Skatteministeriet 2010: Redegørelse om muligheder for og virkninger af ændrede afgifter på elektricitet med særlig henblik på bedre integration af vedvarende energi (dynamiske afgifter), Det Energipolitiske Udvalg, EPU alm. del Bilag 329 (offentligt), maj 2010: http://www.ft.dk/samling/20091/almdel/epu/bilag/329/870312.pdf

Concito 2011: Regeringen fortsætter skæv energibeskatning med NOx-afgiften, notat, 8. december 2011:
http://www.concito.info/upload/pressemeddelelser---concito--nox-afgiften...

Hvis du anfører din e-mail adresse, så kan jeg sende dig min videnskabelige rapport.

Har du så efterfølgende (miljø)fagligt eller videnskabeligt seriøse kommentarer/spørgsmål – med specifik reference til sidetal og konkret indhold i min rapport og/eller mine referencer - så svarer jeg gerne kort og præcist på dette.

Mvh. Ryan Lund

Svar til Peder Kruse

Jeg synes, at følgende citat fra min rapport, svarer meget rammende på din kommentar:

”Ifølge den videnskabelige artikel ”Woodsmoke Health Effects: A Review” (Naeher 2007), så eksisterer der en global og generel menneskelig tendens til at anskue brænderøgsforurening, som værende ”naturligt”, modsat luftforurening fra mere ”moderne” kilder, som f.eks. afbrændingen af fossile brændstoffer. Derfor har der generelt internationalt, ifølge (Naeher 2007), indtil nu hersket betydelig modvilje mod at regulere luftforureningen fra individuel træfyring på lige fod med luftforureningen fra eksempelvis industri, kraftværker og trafik. Dette - kombineret med globalt set stigende priser på fossile brændstoffer, samt det tiltagende internationale fokus på konvertering til vedvarende energikilder – gør, at brænderøgsforureningen sandsynligvis vil blive et endnu større primært sundhedsproblem og sekundært klimaproblem i de kommende årtier (Naeher 2007).”

Reference:

Naeher, Luke P. et al. 2007: Woodsmoke Health Effects: A Review, Inhalation Toxicology, Vol. 19, No. 1, Pages 67-106:
http://informahealthcare.com/doi/pdfplus/10.1080/08958370600985875

Hvis du anfører din e-mail adresse, så kan jeg sende dig min videnskabelige rapport.

Har du så efterfølgende (miljø)fagligt eller videnskabeligt seriøse kommentarer/spørgsmål – med specifik reference til sidetal og konkret indhold i min rapport og/eller mine referencer - så svarer jeg gerne kort og præcist på dette.

Mvh. Ryan Lund

Svar til Lars Ringgaard Petersen

Hvis du anfører din e-mail adresse, så kan jeg sende dig min videnskabelige rapport.

Har du så efterfølgende (miljø)fagligt eller videnskabeligt seriøse kommentarer/spørgsmål – med specifik reference til sidetal og konkret indhold i min rapport og/eller mine referencer - så svarer jeg gerne kort og præcist på dette.

Mvh. Ryan Lund

Svar til Louis Nielsen

Kære Louis Nielsen

Mange tak for skulderklappet.

Modsat brænderøgsforurening har jeg desværre ikke beskæftiget mig indgående med de sundhedsrelaterede proportioner / størrelsesforhold omkring stearinlys' sundhedsskadelige forurening af indeklimaet.

Hvis du er interesseret i forskningsrelateret viden herom, kan jeg henvise til professor, Ph.D. og læge Torben Sigsgaard, Afdeling for Miljø- og Arbejdsmedicin, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

Venlig hilsen
Ryan Lund

Svar til Anders Saugstrup

Hvis du anfører din e-mail adresse, så kan jeg sende dig min videnskabelige rapport, hvor partikelfilterproblematikken er omtalt og diskuteret.

Desuden kan jeg henvise dig til følgende uddybende info:

Schleicher, Ole 2011: Præsentation af diplomingeniør Ole Schleicher, FORCE Technology: ”Rensning af røg fra brændeovne”, under konference om sodpartikler og klimaeffekter arrangeret af Det Økologiske Råd, Lokalitet: Christiansborg, d. 15. november 2011:
http://www.ecocouncil.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=17...

Mvh. Ryan Lund

re: Lungelidelser og brændeovne/stearinlys

Jeg påstår heller ikke de er årsagen - jeg konstatere blot at de udsender store mængder partikler som vi med f.eks. KOL kan opfange grundet vi er mere sensitive over for den slags partikler.

Men og her kommer det vigtige - Brændeovne og stearinlys er i sig selv måske - måske - ikke nok til at give folk KOL men de udsender store mængder partikler - faktisk så mange at folk bør være bekymret.

Jeg kan ikke forestille mig at det på nogen måde er sundt og det er i mine øjne i god ide at overveje i hvilken grad man vil udsætte sig selv og evt. børn for de partikler. Lige så vigtigt er det at myndighederne overvejer i hvilket omfang det skal være muligt at benytte brændeovne til privatbrug - og ja der findes ovne der ikke sviner lige så meget som andre - men det kræver at brugerne overholder alle gældende regler mv. - og lad os være ærlige; det gør folk ikke enten fordi de ikke ved hvordan eller fordi de er pisseligeglade med reglerne og deres medmennesker.

På samme måde bør man nok også forbyde en lang række typer af stearinlys og får dem ud af handlen grundet den mængde skadelige partikler de udsender. Det er ikke rimeligt at folk og endnu værre deres børn udsættes for disse partikler.

Der er også en akkumuleret effekt der skal tages med i regnskabet – det enkelte stearinlys man tænder i ny og næ er ikke farligt men mange fylder hjemmet med lys og brænder dem af dagligt – lige som en enkelt ovn i kvarteret der tændes et par gange om måneden heller ikke er en problem – ud over det stinker – men mange ovne der dagligt udsender skadelige partikler og at man udsættes for disse sammen med alt den ækle luftforurening osv. – så har vi lige pludselig et problem – og hvis man kikker på tallene er det tydeligt at flere og flere lider af luftvejssygdomme – alle et resultat af det liv vi lever – frivilligt eller påtvunget.

Jeg er fra en tid hvor alle røg og vi unger rendte rundt i den røg – petroleum- brænde- og koksovne var normalen og luftforureningen har tyk over alle storbyer – så var det alt det sammen med de smøger jeg en gang røg der gav mig KOL eller var det udelukkende mine egne smøger? – Det er der ingen der ved – men en ting ved vi og det er at alle disse ting udsender skadelige partikler og det er en ganske god ide at forhindre nutidens unger fremover udsættes for de vi selv blev udsat for.

Brændeovne og stearinlys udsender skadelige partikler og vi har en mulighed for at forhindre folk udsættes for dem – og hvis tvivlen skal komme nogen til gode så er det ikke brændeovnene og stearinlysne der skal have fripas til at forsætte med at forgifte os – uanset hvor meget eller hvor lidt de sviner så er lidt nok til at vi ikke bare kan lade som ingenting

Lungelidelser og brændeovne/stearinlys

Nu går artiklen på, at der dør mellem 200 - 1000 mennesker på grund af brændeovne.

At folk har luftvejsproblemer med/ved brændeovne og stearinlys, har ikke dermed direkte noget med brændeovnene eller stearinlysene at gøre, men med deres lungelidelse.

De fleste lungelidelser, udover astma og allergi, er i store træk opstået enten på grund af rygning eller meget røg- eller støvfyldt arbejde el. lign. forhold, som så har skabt en kronisk lungelidelse som KOL.

Brændeovne og stearinlys er ikke årsagen i lungelidelserne og derfor skal de ikke på det punkt gøres til syndebukke. De kan skabe irritationer hos folk med lungelidelser og det kan selvfølgelig være ubehageligt, derom ingen tvivl.

KOL

Jeg lider af KOL og er meget opmærksom på hvad folk går rundt og brænder af i mine omgivelser.

Rent fysisk reagere jeg på stearinlys med det samme – jo billigere de er jo kraftigere reagere jeg – allerværst er dog billige parfumeret lys eller fyrfadslys af den type hvor man kan købe en mio. af for 12,- kr. - de kan i løbet af minutter udløse voldsomme hosteanfald og i værste fald en astmatisk reaktion.

Det samme med brændeovne - de er absolut heller ikke min livret. Er oven ikke korrekt monteret og fyres der forkert på en eller anden måde etc. så bliver jeg med det samme påvirket.

Så kan folk skrive side op og ned af det ikke er så slemt eller hvad de nu mener – vi er desværre en del der meget hurtigt kan modbevise at de tager fejl og at langt de fleste ovne og stort set alle stearinlys udsender en masse partikler der påvirker vores luftveje – nogle gange endda ganske kraftigt.

Stearinlys

Tændte stearinlys afgiver forholdsvis meget bly.
Der er en sammenhæng mellem blyforgiftning og mangel på Vitamin D.
Vitamin D har en betydning for immunforsvaret funktion.

Jeg er i besiddelse af en test for kronisk tungmetalforgiftning af en forhenværende fan af tændte stearinlys. Men selvfølgelig er der ikke ”afsender” på det bly, som ses i testen.
Da materialet findes i en anonymiseret udgave, er interesserede velkommen at se dette eksempel.
Desværre er der ikke også en test af vedkommende for D-vitaminmangel, men det er en person, som plejer at lide af vinter-tristhed. Ekstra indtag af et D-vitamin produkt af en god kvalitet har haft en særdeles positiv effekt.

Årsager til allergi / astma.

Lægerne burde interessere sig for årsagen / årsagerne til astma / allergi fremfor ensidigt at beskæftige sig med symptombehandling med medin.

Hvis man vil udføre forsøg med forsøgsdyr med astma / allergi eller autoimmune lidelser, så tager man følsomme stammer (af mus eller rotter) og eksponerer dyrene for kviksølv.
Man kunne jo vende begreberne om og tænke på om astma / allergi kunne skyldes eksponering overfor kviksølv ?
Men ingen med astma / allergi testes i Sundhedsvæsenet på kompetent vis for mulig kronisk tungmetalforgiftning.

Mennesket har i tusindvis af år været udsat for brandrøg,
Hvis brandrøg skulle være så skadelig, som artiklen hentyder til, så ville menneskeheden vel ikke have overlevet ?
Noget andet er, at der selvfølgelig kun skal brændes rent og tørt træ af i en brændeovn.

Årsagen kan være mange ting

Hej Loise Nielsen,

som du selv skriver, så kan der være mange ting der i en stor pærevælling kan forårsage de nævnte lidelser.

Men ligefrem at give brændeovne og stearinlys skylden, er i mine øjne forfejlet.

Astma og allergi opstår i mange tilfælde af enten fysiske eller psykiske traumer.

Hvad angår de fysiske traumer, så kan det eksempelvis være, at man har været kraftigt udsat for - lad os bare sige - kraftig røg fra et stearinlys, som skabte en reaktion i luftvejene, der af organismen blev opfattet som livstruende. Det skaber en fremtidig reaktion af kroppens organisme, som får mennesket til at holde sig fra samme situation, ved at det får astma eller allergi.

Lidt hen ad et fobi, her er det blot kroppens organisme der skaber et fobi og ikke menneskets psyke.

Det leder hen til det psykiske traume der kan frembringe astma og allergi.

Det er på en måde lidt af det samme, som kroppens organisme reagerer, nu er det blot menneskets psyke der i stedet for frembringer astmaen eller allergien og hertil hører også visse former for epilepsi.

Når et menneske kommer ud i at opleve, eksempelvis en ildebrand på nært hold eller på anden vis oplevet en traume skabende hændelse ved ild og røg, så kan psyken skabe en kropslig reaktion på traumet, ved at psyken får kroppen til at frembringe astma og allergi lignende fænomener, når mennesker kommer i nærkontakt med eksempelvis røg. Det skulle gerne få mennesket til at trække sig fra det område, hvor der eksempelvis er røg, men det er til tider svært og derfor vil astma og allergi fænomenet være et længere forløb og dermed opfattes som en egentlig sygelig tilstand.

Mange - alt for mange - astma og allergi lidelser er opstået ud fra situationer det enkelte menneske ikke længere bevidst er klar over. Kroppen har derimod en langt bedre hukommelse end vores egen bevidste hukommelse og derfor oplever vi tit og ofte astma og allergi, fordi vi ikke har fået bearbejdet et fysisk eller psykisk traume og dermed blevet gjort bevidst om det.

Mange lidelser er slet ikke reelt forårsaget af den her og nu eksisterende hændelse, men af en tidligere oplevelse eller hændelse, som vi så har glemt alt om.

Dermed ikke sagt, at røg fra brændeovne og stearinlys ikke er skadelig, men det er alt andet også, hvorfor det er forkert at gøre brændeovne og stearinlys til store syndebukke med døden til følge.

At forbyde brændeovne fordi de forårsager mellem 200 - 1000 dødsfald om året, er det samme som at vi så skal forbyde folk at køre bil, for det koster også mellem 200 - 1000 dødsfald om året og måske endog endnu flere, for her er der selvfølgelig ikke bare tale om trafikdrab, men også alle de andre følgedødsfald der hænger ved bilernes udstødning og manglende fysiske rørelse hos bilisten.

Så glem brændeovnenes årsag til dødsfald.

Lad os nu ikke gøre et myg til en elefant.

Misbrug af statistik

Dette er endnu et eksempel på, hvordan man kan misbruge statistik til forsimplede konklusioner. En optimal forbrændingsproces, som finder sted i moderne brændeovne, der opvarmes med tørt træ, forurener næsten ikke. Problemet er altså ikke opvarmningsformen, men at nogle bruger forkert brændsel og/eller dårlige ovne.
Træ har i årtusinder opvamet menneskers mad og boliger, og træ er stadig den eneste CO2 neutrale, genindvendelige, bæredygtige opvarmningskilde vi har.

Hvad er årsagerne til astma og allergi?

Til Lars Kristensen og andre,

Der er mange, alt for mange, der lider af astma, allergi og andre luftvejsproblemer. Dette gælder både børn og ikke-rygende voksne.

-- Hvad er årsagerne til astma og allergi?
Når man spørger såkaldte eksperter om, hvad der er årsagerne til de mange tilfælde af bl.a. allergi og astma, ja, så får man ofte svaret: ’det ved vi ikke’!
Jo, tobaksrygning kan give lungeproblemer og luftvejssygdomme. Derfor er det meget fornuftigt, efter et par menneskealdre, blevet forbudt at forurene indåndingsluften med tobaksrøg.

Her er det, at jeg stiller spørgsmålet: Kan en af årsagerne til bl.a. astma og allergi være indånding af sundhedsskadelige partikler og andre stoffer fra bl.a. luftforurening fra trafik, brændeovne, stearinlys og andre kilder, der giver forurening af luften?
Der er uden tvivl tale om mange kombinations-virkninger, der er afhængige af både arv (genetisk betinget) og miljøpåvirkning.

-- Angående stearinlys-afbrænding --
Jeg har været i hyggelige stearin-oplyste hjem, hvor forældre til børn klager over og er triste over, at deres børn lider af astma og allergi, og skal have medicin. Hvad skal vi gøre, spørger forældrene.
Hertil spørger jeg:
Bør man i sådanne tilfælde undgå afbrænding af bl.a. stearinlys? Ja, mener jeg!

-- Mere offentlig faglig information --
Der bør informeres meget mere fagligt og ikke-kommercielt! om mulige sundhedsskader ved brug af systemer, der forurener vores livsvigtige indåndingsluft!

PS: Angående antallet af dødsfald som følge af en bestemt forureningskilde, ja, så er det meget svært og unøjagtigt at beregne, da der altid vil være tale om kombinations-virkninger fra flere årsagsgivende kilder.

Hilsen fra
Louis Nielsen

Påstande uden dokumentation - igen

Det er noget af en frækhed, at Ryan Lund kalder sin halvårsopgave et stykke videnskabeligt arbejde. Der er derimod tale om et stykke politisk arbejde uden selv den mest basale dokumentation.

Jeg finder det rystende, at en studerende i en halvårsopgave fra RUC udokumenteret kan få lov til at stemple den danske brændeovnsbranche og landets 650.000 brændeovnsejere som medvirkende til, at op mod 1.000 danskere hvert år dør som følge af forurening fra brænderøg.

Rapportens tal er udokumenterede og baserer sig grundlæggende på Ryan Lunds eget skøn ud fra rapporter, han selektivt har valgt at regne videre på. Hele vejen igennem rapporten fremgår det, at tallet 270 -1.000 for tidlige dødsfald bygger på antagelser og skøn, og i rapportens bilagsmateriale tager en af de interviewede forskere, dr. scient. Ole Hertel, Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet, endda afstand fra tallet og siger, at antagelserne ligger ”et stykke fra sikker videnskabelig viden.”

Selv professor Torben Sigsgaard bekræfter ikke Ryan Lunds 'dødstal' - men henviser til de undersøgelser, der er lavet i udviklingslande. Her skal man bare have med, at forsøgspersonerne ved ildstedet i deres primitive bolig fik en dosis på ca. 2000 migrogram partikler pr. m3 luft sammenlignet med de 6-9 mikrogram fra brændeovne, vi højest kan risikere at blive udsat for i Danmark.
Senere gennemførte en af Torben Sigsgaards studerende et forsøg, hvor danske forsøgspersoner fik meget høje doser af partikler fra brænderøg. Forsøget påviste ingen helbredsrisiko - kun 'en let rødmen' i forsøgspersonernes svælg og hals.

I rapporten undlader Ryan Lund at medtage sådanne resultater fra den seneste forskning, der netop dokumenterer, at brænderøgspartikler ikke er så farlige som f.eks. dieselpartikler fra trafikken. Ryan Lund vælger at antage, at alle partikler er lige farlige - stik imod den nyeste forskning.

Ryan Lunds bud på stigningen i partikelemissionen fra brændeovne bygger bl.a. på gætterier om, hvor meget brænde, der brændes i de danske brændeovne. Ingen kender tallet præcist, men fagfolk kalder Ryan Lunds påstande om en fordobling af emissionen siden år 2000 for absurd.

Endelig glemmer Ryan Lund, at emissionen fra moderne danske brændeovne er mere end halveret siden 2000. Udskiftningen af gamle brændeovne er ifølge Nationalt Center for Energi og Miljø (tidligere Danmarks Miljøundersøgelser) en medvirkende årsag til, at partikelforureningen i København er halveret siden 2002. Heller ikke det faktum tager Ryan Lund med i sine antagelser.

Sidst, men ikke mindst, er det vigtigt at have med i vurderingen, at Ryan Lund er meget aktiv i Det Økologiske Råd – som vel at mærke ikke er et rådgivende organ men en lille, privat forening, der er finansieret af bl.a. Dansk Energi. Det Økologiske Råd har et erklæret mål om at bekæmpe brændeovne som opvarmningskilde, og mon ikke Ryan Lunds halvårsopgave skal ses som et indlæg i den politiske kampagne, Det Økologiske Råd gennem flere år har kørt imod brændeovne?

Peter Jessen Hansen

Formand for DAPO -
Foreningen af Leverandører af Pejse og Brændeovne i Danmark

At gøre verden bedre.

Vil vi gerne gøre noget godt for andre, så skal vi gøre det her og nu og ikke i det ekstra liv vi forventer at få, hvis brændeovnene og stearinlysene slukkes.

Vil vi gerne opleve livet i en længere periode og så håbe på at kunne gøre det, ved at forbyde brændeovne og stearinlys, så er det da på tide at opleve livet inden du dør, for hvem siger at du dør på grund af brændeovnenes eller stearinlysenes forurening.

Jeg synes det er at gå i for små klæ'r, når man frygter dødens komme fra brændeovne og stearinlys.

Måske skulle vi hellere begynde at acceptere døden som en del af livet, frem for at frygte dens komme.

Kan vi lære at kende døden, vil vi ikke længere frygte den og vi vil komme til at leve livet langt mere intens og levende.

Ser vi døden for os, når vi har en brændeovn eller stearinlys tændt, så er det døden vi tænker på, frem for at vi tænker på at leve livet.

Skulle jeg være en af de 200 - 1000 der dør på grund af brændeovne eller stearinlys, så vil jeg på ingen måde begræde det, for jeg vil under alle omstændigheder have levet det liv jeg har levet og det liv har jeg det udmærket med og skulle jeg fremadrettet komme til at få et dårligere liv, på grund af brændeovnene og stearinlysene, så fred være med det, for mit liv med brændeovne og stearinlys har ikke været kedeligt og modbydeligt og bliver det næppe heller fremadrettet.

Så drop dog den negative stemning over for stearinlysene og brændeovnene. Der er langt værre ting der gør mennesker liv til et helvede og slår mennesker ihjel end dem.

Naturgas

Når man ser på tabellen, virker det helt absurd at der overhovedet er afgift på naturgas (og slet ingen på brændeovne), men desværre skal der jo nærmest et mirakel til, før staten fjerner en afgift igen.

Al luftforurening bør begrænses

Hanne Koplev,
Du skriver:
"Hvorfor ikke i stedet tage fat på den luftforurening, som er helt unødvendig.
Som f.eks. fyrværkeri ?"
Hvad mener du med 'i stedet'?

Alle menneskeskabte kilder der forurener vores livsvigtige indåndingsluft bør forhindres eller begrænses så meget som muligt. Også fyrværkeri, der sviner luften til med bl.a. forskellige sundhedsskadelige metalforbindelser!
Også mht. fyrværkeri er der, som med stearinlys, tale om ældgamle mærkelige og indgroede vaner og traditioner, der er vanskelige at ændre.

Det bør være en menneskeret at kunne trække vejret i så ren luft som muligt.

Hilsen fra
Louis Nielsen

Luftforurening

Hvorfor ikke i stedet tage fat på den luftforurening, som er helt unødvendig.
Som f.eks. fyrværkeri ?

Playing with fire

Hvem har også brændeovn for varmens skyld? Det er da først og fremmest for hyggens skyld. Jeg er ikke ryger - men har da en forkærlighed for en knitrende ild. Det er lææækert! :)

Hvordan?

kan man sige, at det koster 1.000 liv om året? Det forstår jeg slet ikke?

Endnu en

Så fik vi lige endnu et tossehovede, med politiske undertoner. En rapport baseret på gennemlæsning af andres værker, og selvfølgelig valgt med resultatet skrevet på forhånd. Jeg ved ikke om det er endnu en venstreorientert forsker fra RUC, der føler behov for at støtte venstrefløjen. Faktum er, at der ikke findes dokumentation for de fremførte påstande, idet der som andre har skrevet ikke er lavet ordentlige undersøgelser endnu.
Varmepumper, fjernvarme som erstatning er jo udmærket, bortset fra at en varmepumpe for at køre ordentligt kræver en varmeslange, og dermed også et betydeligt areal at lægge den i, og fjernvarme er betinget af at man er bosiddende i et område der er udlagt til fjernvarme og ikke har anden kollektiv varmeforsyning.
Baggrunden for de fleste brændeovnes eksistens, er ikke så meget det at hugge brænde, bære rundt på det, og servicere brændeovnen hele tiden med nyt brænde, men en konsekvens af en tåbelig afgiftsordning, der betyder at den miljøvenlige naturgas koster det hvide ud af øjnene, og at det derfor kan betale sig at investere i en brændeovn - også økonomisk. Brændeovnene ville forsvinde med det samme, hvis afgifterne på naturgas blev sat ned, og naturgasforsyningen blev underlagt markedskræfter og ikke politisk bestemte priser(følger olieprisen skønt det er meget billigere).

Semiforskning

Forskere med begge ben på jorden hænger så sandelig ikke på træerne.

Jeg glæder mig til en rapport som resultat af forskning i, hvor skadelig en rapport som ovenstående er for vores samfund. Jeg kan se, at de farlige stearinlys allerede er poppet op igen her i bloggen. De tal, der ligger til grund for rapporten vedrørende røg fra brændeovne er jo netop ikke blot baseret på målinger, for det er meget meget svært. Nej den er hovedsageligt baseret på output fra computermodeller.

"Målingerne er lavet vha. et computerbaseret modelsystem 'EVA-systemet' udviklet af Institut for Miljøvidenskab (Aarhus Universitet)"

Ofte fortæller de data, som leveres af sådanne modeller, mere om udviklerne/brugerne af modellen, end de fortæller noget om den virkelige verden. Er der ingen, der har beregnet, hvor stor øgning af den menneskeskabte globale genopvarmning, disse partikler fra brændeovnen er skyld i, når den lander på indlandsisen, som så bliver sort og modtager en større indstråling ? Selvfølgelig er der det !

Kendetegnet for den slags skrivebordsforskning er altid, at den er fuldkommen blottet for 'common sense'. Vi er i dag i besiddelse af måleudstyr, som kan måle nanopartikler i en makroverden, men begreber som målestok og almindelig menneskelig logik er slet slet ikke fulgt med udviklingen i vores måleapparatur, og det er farligt.

Som eksempel på, hvor skadelig ovenstående rapport kan være, vil jeg nævne, at adskellige politikere står på spring for at redde verden ved indførelse af regulering og anden lovgivning. I de her år installeres jordvarme i en del mindre isolerede boliger, hvilket ikke er tilstrækkeligt i den kolde del af vinteren. Med en brændeovn kan man kompensere for den manglende effekt fra varmepumpen i de 3 uger, hvor vi har rigtig vinter her i Danmark. På den måde er det alligevel muligt at skifte til en mere miljøvenlig varmekilde i 49 uger om året. Det skal man da ikke ødelægge med afgifter og forbud.

Hvordan vi så i det hele taget overlevede stenalderens utallige bål, er mig en gåde.

Altid upræcise

Synes altid de er så irriterende de her undersøgelser. Hvor mange brændeovne findes vs. biler/lastbiler. Hvor meget er det præcist de forurener? Der er også nævnt før at målemetoderne mildest talt er utilstrækkelige, er der taget højde for det ? Hvordan har man beregnet sikkerheden for at røgen fra brændeovne er den hovedafgørende sundhedsrisiko osv. osv.

Men det er klart miljøministeriet bliver nødt til at reagere fordi ellers siger de jo ja til at brændeovne skal slå folk ihjel.... om igen VIDENSKAB.dk

Er ikke glødende brændeovns entusiast, men vil gerne have lidt mere evidensbaseret viden før vi skal til at pålægge flere afgifter på hyggespreder numero uno :)

Sundhedsskadelig luftforurening fra stearinlys?

Godt og vigtigt, at der informeres fagligt om den sundhedsskadelige luftforurening fra trafik, brændeovne, grillovne, luftforurening fra madlavning og andre kilder til forurening af vores livsvigtige indåndingsluft!
Men, der bør også fokuseres meget mere på det sundhedsproblem, der er forbundet med indendørs luftforurening fra afbrænding af stearinlys.

Efter at det, ganske fornuftigt, er blevet forbudt at forurene vores livsvigtige indåndingsluft med tobaksrøg, ja, så er det stadig meget udbredt med brændende stearinlys i private hjem og ikke mindst på bl.a. cafeer, restauranter og cafeterier.

-- Luftforurening i restauranter --
For nogle måneder siden var jeg på en restaurant, hvor der på omkring 50 borde var brændende fyrfadslys. Det så umiddelbart hyggeligt ud, men er det sundt at sidde og indånde gasser og partikler afgivet fra de brændende stearinlys?
Luften i restauranten var ikke særlig behagelig, den var ’tung’ af mulig iltmangel og nitrøse gasser, og det lugtede også af stearinlysafbrændte gasser. Jeg bemærkede at nogle af gæsterne jævnligt rømmede sig og hostede.

-- Hvad kan der gøres?
Da en meget indgroet vaneadfærd og hygge-tradition er meget vanskelig at afskaffe eller forbyde, ja så bør man informere mere fagligt om det sundhedsskadelige i afbrænding af stearinlys, og give råd om, hvordan man kan reducere det sundhedsskadelige i afbrænding af stearinlys.
F.eks. kan man indføre stearinlys-fri zoner. Eller benytte elektroniske flamme-lys, der ligner stearinlys, men som (forhåbenligt) ikke frigiver sundhedsskadelige gasser.

Ryan Lund, fortsæt din forskning i luftforurening!

Hilsen fra
Louis Nielsen

Hvad koster flest liv?

Mon ikke man mere forsøger at skabe panik end reel oplysning.

Hvor mange liv koster alt det støv biler og vind hvirvler op i luften, fra gader og veje og som indeholder rester af nedslidt gummi og andre stoffer?

Hvor mange liv koster alt det salt der puttes på maden?

Hvor mange liv koster det at der bliver drukket kaffe?

Hvor mange liv koster det, at et menneske fødes?

Brændeovne

Hvornår skal brændeovne så forbydes? :-)

Jeg syntes det er lidt en uhyggelig artikel, bruger selv jævnligt brændeovn, og er glad for det. Det skaber hygge og samvær, men det tror jeg det skal være slut med nu.

Brændeovnsfilter

Jeg læste på http://ing.dk/artikel/124108-filtre-til-braendeovne-goer-mere-skade-end-... at det desværre ikke går så godt med udviklingen af effektive filtre.

Seneste fra Krop & Sundhed

Det læser andre lige nu

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Mest sete video