Annonceinfo

Klimabedrag afdækket

Ved indgangen til verdens største og vigtigste konference om klima - COP15 - står vi i den bemærkelsesværdige situation, at mange danskere og endnu flere amerikanere ikke tror på menneskeskabt global opvarmning (anthropogenic global warming eller AGW).

I betragtning af, at der i dag hersker 99% enighed blandt klimaforskerne om, at AGW er en realitet, og at denne enighed har eksisteret også længe før fremkomsten af FNs klimapanels fjerde rapport i 2007, er det umiddelbart en gåde, at to tredjedele af befolkningen i USA, verdens historisk største udleder af drivhusgasser, ikke tror, at AGW er en realitet.

Dermed mangler det folkelige pres på politikerne, som kunne have sikret, at senatet i USA havde fået ratificeret en klimalov inden topmødet i København. Derved ville udsigten til en ambitiøs klimaaftale have været markant større, end den er nu.

Der er derfor grund til at søge efter årsagen til, at afstanden mellem den konsensus, der hersker blandt forskerne, i så ringe grad er nået ud til befolkningerne, i særlig grad, men langt fra alene, de amerikanske borgere.

Ny bog

James Hoggan og Richard Littlemore har søgt at analysere dette forhold i en nyligt udkommet bog; 'Climate cover-up: The crusade to deny global warming.'

Skridt for skridt afdækker bogen, hvad man utvunget må betegne som historiens største mediemæssige bedrag; historien om hvordan det er lykkedes en relativt lille gruppe af mennesker med forskellige dagsordener at fastholde verdens medier på den videnskabeligt ufunderede påstand, at der stadig er videnskabelig tvivl om AGW.

Aktørerne i dette bedrag er mange, med forskellige motiver, og med meget forskellige påstande, lige fra

- at temperaturerne slet ikke er steget usædvanligt gennem seneste århundrede, eller

- at CO2 ikke er steget mere end vi har set tidligere, over

- at det stigende CO2-indhold ikke har noget med temperaturstigningen at gøre, eller

- at CO2 stigningen ikke er menneskeskabt, men skyldes frigivelse fra havene, til

- at AGW er en realitet, men er et problem som er lille i forhold til så mange andre dagsordener, eller

- at det vil være urentabelt at søge at imødegå AGW.

Trods disse helt uforenelige synspunkter, har de alligevel haft den synergistiske effekt at så tvivl om det berettigede i at satse stort på af få reduceret menneskets udledning af drivhusgasser.

Skurkenes anstrengelser

Industrien inden for kul og olie i USA har sponsoreret trecifrede millionbeløb til først at søge at overbevise politikerne om, at global opvarmning ville rumme flere fordele end ulemper, dernæst at AGW blot er en teori - ikke det videnskabeligt dokumenterede faktum, som forskerne hævder.

Industrien har gennem seneste årti anvendt slogans, som blev testet for deres effektivitet til at påvirke den offentlige opinion, snarere end for deres sandhedsværdi. Den har hyret forskere (inden for alle mulige andre discipliner end klimaforskning) som blev betalt for at sige det offentligt, de ikke ville have en kinamands chance for at få publiceret i videnskabelige tidsskrifter.

Og den har udnyttet den store majoritet af journalister i verdens medier, som har været mere interesseret i at bringe indlæg om uenigheder mellem forskere og en række enkeltpersoner, end i at bringe en lødig videnskabeligt funderet information til borgerne, eller udvise blot et minimum af kvalificeret modspil til disse lakajer.

Benægterlobbyen

En række institutioner har arbejdet intensivt for at sprede doktrinen om, at der stadig er tvivl om AGW. Mange medier er med accelererende intensitet gået så vidt som til at aflive AGW definitivt; mange danske medier inklusive.

Konservative tænketanke som Competitive Enterprise Institute (CEI) har spillet en stor og stigende rolle gennem seneste årti, i udbredelsen af benægtelsen af eller såen tvivl om AGW. Deres donorer har ofte været skjulte, men forbindelsen til olieindustrien (ExxonMobil) er dokumenteret for for eksempel CEI.

Disse tænketanke har bragt groteske påstande til torvs, for eksempel om den benefice, det stigende indhold af CO2 i atomsfæren indebærer, uden smålig skelen til de risici samme CO2 rummer for planetens beboere.

10.000$ for kritiske artikler

Det smarte i denne taktik har været, at man kunne holde en debat i live, uden at de 'eksperter' som var hyret til at hælde benzin på bålet nogensinde var nødt til selv at lave forskning, endsige at få testet deres påstande i en videnskabelig peer-review proces.

De har ikke engang behøvet at være eksperter inden for klimaområdet. Så længe professionelle kunne udvise en uenighed, blev den opfattelse fastholdt i befolkningerne, at videnskaben var inkonklusiv. Og dette til trods for, at forskere med viden inden for klimaområdet igen og igen har påpeget den imponerende mangel på videnskabelig substans i klimabenægternes argumentation.

Blandt navngivne institutioner er American Enterprise Institute (AEI), som har tilbudt eksperter 10.000$ for at skrive artikler, som gik i rette med IPCC, har sponsoreret The Heartland Institutes årlige konference for klimabenægtere og som selv har modtaget mere end en halv million dollars i støtte fra ExxonMobil.

Cato Institute udgør en hovedflanke af udvalgte benægtere af AGW, for eksempel Patrick Michaels, og har været næststørste modtager af midler fra Koch Industries, hvis hovedforretning er raffinering af olie.

Americans for Prosperity (AFP) har kørt landsdækkende kampagner med påstand om massive omkostninger ved og tab af arbejdspladser som følge af en mulig lovgivning om global opvarmning.

Heartland Institute har i en årrække været talerør for tobaksindustrien i USA, med kampagner imod indskrænkning af rygeres rettigheder, og har som om dette ikke var nok, de senere år arrangeret en årlig kongres for klimabenægtere i New York. De modtager betydelige økonomiske tilskud fra både ExxonMobil og Koch Industries.

Heritage Foundation er kendt for sin støtte til Dr. S. Fred Singer, som har benægtet risikoen ved rygning, faren ved ozonhuller, helbredsskaderne ved asbesteksposition og de biologiske risici ved brug af DDT, og som selvfølgelig også er pure benægter af klimaændringer i almindelighed, AGW i særdeleshed. Heritage har et årligt budget på 50 millioner US$ og modtager økonomisk støtte fra ExxonMobil, Koch Industries og andre olieselskaber.

American Petroleum Institute (API) er en industrisammenslutning snarere end en tænketank. I 1998 sponsorerede de 'Global Climate Science Communication Action Plan'; et strategidokument som beskriver, hvordan man kan etablere falske græsrodsorganisationer og hyre talsmænd som Fred Singer og Pat Michaels til at så forvirring om klimavidenskaben, og har i år gennemført landsdækkende kampagner i USA mod statslig klimalovgivning.

American Coalition for Clean Coal Electricity (ACCCE) er en anden men mere diskret interessegruppe, som I forbindelse med præsidentvalget i USA kørte en 40 millioner $ kampagne med påstand om at kuludvinding og -afbrænding kunne blive ren.

Bjørn Lomborg på lønningslisten

Samlet råder disse lobby-organisationer over meget store summer, som leverer finansiering til kampagner, som gennemføres ud fra helt snævre kortsynede økonomiske interesser for deres interessenter og sponsorer.

Ikke overraskende har Bjørn Lomborg været på lønningslisten hos hovedparten af ovennævnte institutioner først med budskaber om at drivhuseffekten var yderst tvivlsom, så at solpletteorien var en ligeså god forklaring, så med at klimatruslen er stærkt overdrevet, og at vi ikke har nogen hast med at påbegynde en reduktion af vores CO2-udledning.

Senere, at det vil være langt billigere at vente med at reducere CO2 udledningen til vi havde en billigere måde at gøre det på, og at forebyggelse af klimaforandringer er en dårlig økonomisk forretning. Alle budskaber, som står i skærende kontrast til de videnskabeligt funderede anbefalinger fra klimaforskerne.

Naturvidenskab - ikke politisk ideologi

Allieret med disse organisationer er politiske højregrupper, som ud fra ideologiske motiver er imod en indskrænkning af den enkelte borgers ret til fri (klima)udfoldelse, og som i de mere paranoide udgaver - som herhjemme kendes fra for eksempel David Gress eller Steen Steensen, fra engelske Lord Monckton, og fra Tjekkiets præsident Václav Klaus - betragter klimaforskerne som en kommunistisk sammensværgelse, der vil indføre et nyt verdensherredømme, og indsætte en verdensregering til regulering af klimaændringerne.

De synes at være ganske blinde for, at nødvendigheden af en ændret adfærd ikke er dikteret af en politisk ideologi, men af naturlove. Det er nu en gang ikke klimaforskernes skyld, at CO2 er en drivhusgas, eller at verdens have stiger, når Grønlands indlandsis, gletsjerne i bjergene og sydpolen smelter.

Alt dette er beskrevet af ikke påfaldende kommunistisk indstillede videnskabsmænd gennem seneste århundrede. De synes ligeså blinde for, at også klimaændringer om noget vil afstedkomme tvang, for eksempel for alle de millioner af borgere i verden, hvis boliger og land vil oversvømmes.

Så det er ikke et spørgsmål om, om man går ind for frihed eller ej, men om at acceptere nogle relativt simple naturvidenskabelige kendsgerninger. Ubekvemt - måske, men næppe kommunistisk.

Medierne

De største syndere i seneste årtis klimabedrag er imidlertid medierne.

Ikke alene har de fungeret som lallende talerør for disse interesseorganisationer og deres kyniske repræsentanter, men har samtidigt oftest undladt at invitere videnskabeligt kompetente forskere ind, som kunne forklare det videnskabeligt uholdbare i disse organisationers slogans.

Det ville være meget forlangt, at hver enkelt journalist kunne gennemskue det bluf, som for en forsker er umiddelbart indlysende. Men man kunne måske - sagens alvor taget i betragtning - have forventet, at man havde prioriteret at uddanne nogle få repræsentanter fra standen.

Repræsentanter som var i stand til både at stille de relevante, måske endog kritiske spørgsmål til klimabenægterne, men som også var i stand til blot et minimum af faglig vurdering af de mange modsatrettede påstande, som fremsættes fra klimabenægterne. Og have blik for den manglende videnskabelige substans i dens sorte sump af ideologisk spin.

De gamle heste

Tilsammen har disse ideologisk eller snævert økonomisk prægede mindretalsgrupper rådet over så store økonomiske ressourcer, at de har kunnet forfølge deres synspunkter med kampagner, pseudovidenskabelige symposier uden reel videnskabelig dokumentation, men med så meget desto mere ideologisk vraggods.

På den alternative konference afholdt lørdag d. 7. december er det igen de gamle heste, der trækkes af stalden. Fred Singer, som benægter AGW, Monckton som mener det er en kommunistisk sammensværgelse.

Og dagen før startskuddet til COP15 får Jyllandspostens kæledække, Ole Humlum, som tidligere har påstået, at den stigende mængde CO2 i atmosfæren kom fra havene og ikke fra menneskers afbrænding af fossile brændsler, en hel avisside i Politiken til at gentage sit trivielle mantra om, at det skam ikke er videnskabeligt bevist, at CO2 forårsager global opvarmning.

CO2-reduktion med sprøjtekanoner

Samtidig er Bjørn Lomborg tildelt kronikpladsen i Politiken, med et budskab om, at vi skal forske i stedet for at reducere CO2, som om der skulle være tale om et enten eller. Man kan også spørge sig selv om mere forskning vil nytte, i lyset af den konsekvente afvisning af den lange række af solide forskningsresultater Lomborg og andre klimabenægtere konsekvent lægger for dagen.

Hvis forskning skal nytte, skal man for det første tage den alvorligt. For det andet kræver det, at resultaterne formidles, så befolkningen forstår dem. Lomborgs forslag om sprøjtekanoner til løsning af problemet med drivhusgasserne svarer til at behandle patienter med gulsot med spraymaling, for at få den gule farve væk.

Det lyder smart og især billigt. Men patienten vil kun få det værre. Der er en og kun en vej frem: Reduktion i vores udledning af drivhusgasser. Det er budskabet fra forskerne.

Rygefare-, Holocaust- og klima-benægtere

Tænk hvis medierne begyndte at interessere sig for intelligente måder at få vores udledning af drivhusgasser begrænset, frem for nu på 20. år vedblivende at bilde folk ind, at der stadig er usikkerhed om betydningen af drivhusgasser, og at reduktion i vores udledning ikke haster.

Selvfølgelig må folk mene og ytre sig som de vil. Men på et eller andet tidspunkt må der også slås en streg, hvor det ikke længere giver mening at give klimabenægtere den dominerende plads, de har haft og stadig har i mange medier, helt analogt med, at vi ikke længere giver spalteplads til benægtere af holocaust, folk der hævder at rygning ikke skader helbredet, eller at asbest er ufarligt.

Klimaforskning er kompliceret, og mange forhold er endnu ikke kortlagt. Men det betyder jo ikke, at man ikke skal anerkende de forhold, som der er klarhed over, desuagtet hvor ubekvemme de måtte forekomme at være.

Hvis der opnås en aftale på COP15 kan vi takke klimaforskerne, FNs IPCC, visionære politikere og en del flere. Medierne i almindelighed, de amerikanske i særdeleshed, har været og er fortfarende bekymrende kontraproduktive.

Reference: Hoggan J, Littlemore R.; Climate cover-up: The crusade to deny global warming. D&M Publishers Inc. Vancouver 2009.

 

SV:Beviser?

Det ville jo være afsindigt vigtigt, hvis du havde ret i, at videnskaben svindler med selve den videnskabelige metode, men hvorfor kommer du ikke frem med nogle beviser for dine postulater?" - om dette er beviser er noget af en smagssag; men der er i hvert tilfælde tale om meget stærke indicier:
http://climateaudit.org/2009/12/29/climategate-on-finnish-tv/
 
Hvis henvisningen allerede har været bragt, undskylder jeg: Har ikke orket at gennemtrawle alle kommentarerne - Godt Nytår! :)

Godt nytår til dig, også. Nej, linket har ikke været bragt før (så vidt jeg ved), men for de som ikke gider se udsendelserne kan jeg oplyse, at der er tale om 3 udsendelser sendt på finsk TV angående det ulovlige indbrud i CRU's private korrespondancer. Jeg ser ikke skyggen af beviser i udsendelserne, men derimod en masse journalistiske fordrejninger. Hele affæren kaldes eksempelvis Climategate - en mærkelig navngivning, da der ikke er dokumenteret hverken ulovligheder eller uvederhæftighed i den hackede korrespondance.
Finsk TV gør opmærksom på, at en af de ledende forskere fra instituttet ikke har ønsket at lade sig interviewe angående affæren, ligesom instituttet som sådan ikke har ønsket at kaste lys over affæren, men undlader at gøre opmærksom på, at de er nødt til at tie om sagen, da de naturligvis har anmeldt det meget ulovlige indbrud i deres mail's til politiet (indtil nu tyder efterforskningen, så vidt jeg er orienteret, på at det er den russiske efterretningstjeneste der står bag hackningen - formentligt for at afspore miljøtopmødet i København).
I stedet for at interviewe CRU forskerne selv, vælger TV-stationen at tale med nogle finske forskere. Men hold godt fast - vi aner ikke, hvad de forsker i, eller hvor meget de kender til sagen. Og når de meget kort udtaler sig ved vi heller ikke, hvilken sammenhæng de udtaler sig i. Vi aner kort sagt ikke om der er tale om seriøs journalistik eller om rendyrket manipulation.
Men det der faktisk siges er i hvert fald manipulation og lynjustits. Udsendelsen fastslår som et fact, at forskerne havde nægtet lovpligtig aktindsigt - mig bekendt er ingen af forskerne endnu så meget som under anklage for at bryde aktindsigtsloven. Udsendelsen fastslår som et fact, at de pågældende forskere (sammen med amerikanske og tyske kolleger) bestemte hvad der er op og ned i klimaforskningen, hvilket er noget vrøvl - klimaforskningen gennemføres af titusindevis af forskere, som bestemt ikke er kontrolleret af nogle få institutter. Hvis man eksempelvis tror Nasa's klimaforskning er styret af CRU forskerne er man godt nok ude i konspirationsteoriernes tove.
Nå, udsendelsen fortsætter manipulationen ved at navngive forskerne: "Hockey holdet" (efter at have ført 15 forskeres bileder udover en ishockey bane). Derefter slås det fast, at CRU forskerne har brugt "hemmelige" metoder til at midle deres temperaturmålinger - mig bekendt er der intet hemmeligt overm hvordan man midler temperaturer - Og de tre store hold der arbejder med temperaturmåling har da også fået stort set ens resultater (jeg stoler så mest på Nasa's metode, fordi deres målinger også dækker polarområderne godt). Nå forskellene på resultaterne fra de tre store hold er minimale, hvilket vel hører med til en objektiv fremstilling.
Så gøres der et stort nummer ud af, at forskerne ikke vil "forære" deres computermodeller til andre forskere. Men modellerne er jo forskernes konkurrenceparameter - jeg forærede da heller ikke mine modeller til andre da jeg var forsker. Jeg ville godt fortælle om, hvilke metoder jeg havde brugt, folk kunne få mine rådata osv, men modellerne - nix, andre forskere må selv lave deres hjemmearbejde. Det er der altså intet odiøst i.
For klimaforskerne er rådata naturligvis også en konkurrenceparameter. De har indsamlet målingerne fra alle målestationerne og samlet dem i tabelform som passede til computermodellerne. Naturligvis giver de ikke bare de data væk - men andre forskere kan jo selv indsamle data fra målestationerne og bruge dem - målingerne er offentligt tilgængelige. Igen ser jeg absolut intet odiøst i CRU's arbejdsmetode - i stedet ser jeg en masse manipulation i "dine" udsendelser.
Derefter kommer postulaterne i en lind strøm: middelalderen vides at være varmere end nu (det er der ikke nogen der ved, endsige er i stand til at finde ud af). I dette tilfælde har de trods alt efterfølgende en forsker der korrigerer og fortæller, hvad vi rent faktisk ved: nemlig at temperaturerne i landene på den nordlige halvklode var varme - sandsynligvis ligeså varme eller måske endda varmere end nu. Men det er jo så mindre end 1/5 del af jordens overflade der havde samme temperatur som nu - det bliver svært udfra det resultat at konkludere, at verden dengang var varmere end nu!
Det næste stykke manipulationen kommer med er "hockeystaven". Og denne gang er manipulationen ikke helt så nem at afvise, fordi der faktisk er lidt om det - der var fejl i den oprindelige kurve, hvilket også i den grad blev kommenteret af det videnskabelige miljø (derimod ikke af kritikerne, der oftest har begrænset videnskabelig indsigt). Kurven er dog ændret i henhold til kritikken, og det ligner stadig en hockeystav, selvom den naturligvis ser lidt anderledes ud nu end før (udsendelsen viser en manipuleret version der absolut ikke ligner en hockeystav - hvor de har den fra aner jeg ikke - der gives naturligvis ikke kilder i deres manipulerende udsendelse - men den viser i hvert fald ikke virkeligheden).
Udsendelsens pointe er, at træringe tilsyneladende ikke afspejler temperaturudviklingen. Og så kan vi ligeså godt droppe det hele, postuleres det. Men nej, det er ikke en fair konklusion - temperaturudviklingen i de seneste 100 år er virkelig og målt med fysiske termometre - det deres forhastede konklusion muligvis kunne vise er, at vi i virkeligheden ikke aner om det var så varmt i middelalderen som man tror. Men ikke engang den konklusion ville holde - middelalderens konklusion baseres på mange andre forhold end træringe - radioaktive isotopforhold, pollenindhold i indlandsisen osv. I modsætning til udsendelsens simplificerede verdensbillede benytter forskere en lang række uafhængige målinger før de når deres konklusioner.
Det var så mine kommentarer til den første af de 3 udsendelser. Jeg gider i første omgang ikke kommentere de to sidste (de er ligeså dårlige og manipulerende), eftersom det vist står klart, at jeg ikke mener der er skyggen af beviser i de udsendelser - derimod er der manipulation i metermål. Når al manipulationen har lagt sig, står det klart at vi har seriøst gode temperaturmålinger for de seneste 100 år, og de viser en kraftig temperaturstigning. Før det kan man diskutere, hvad temperaturerne egentligt var, globalt set (og globalt er altså ikke kun Europa), men den nuværende temperaturstigning kan ikke debatteres - den er et faktum!

Beviser?

Det ville jo være afsindigt vigtigt, hvis du havde ret i, at videnskaben svindler med selve den videnskabelige metode, men hvorfor kommer du ikke frem med nogle beviser for dine postulater?" - om dette er beviser er noget af en smagssag; men der er i hvert tilfælde tale om meget stærke indicier:
http://climateaudit.org/2009/12/29/climategate-on-finnish-tv/
 
Hvis henvisningen allerede har været bragt, undskylder jeg: Har ikke orket at gennemtrawle alle kommentarerne - Godt Nytår! :)

SV:SV:SV:SV:SV:SVINDEL ACCEPTERES MED GLÆDE !!! AF STIG.

Hej Steen og tak for svaret
Jeg har nu gennem flere indlæg bedt dig konkretisere, hvad det er du mener er svindel. Du har ikke ønsket at konkretisere, så jeg ser ikke rigtigt nogen mening i at fortsætte debatten - jeg ser en begrænset værdi i indlæg der postulerer at videnskaben er uvidenskabelig, uden at der gives konkrete eksempler.
Det ville jo være afsindigt vigtigt, hvis du havde ret i, at videnskaben svindler med selve den videnskabelige metode, men hvorfor kommer du ikke frem med nogle beviser for dine postulater? Jeg er sikker på du lærte dine fysikstuderende at begrunde deres postulater, videnskabeligt.

SV:SV:SV:SV:SVINDEL ACCEPTERES MED GLÆDE !!! AF STIG.

Hvorfor i alverden mener du der er tale om svindel? Der er da kun tale om svindel, hvis manden rent faktisk har løjet i forbindelse med sit job - og indtil videre har du ikke leveret konkrete eksempler på løgne - du har bare råbt op. Kom med noget konkret, hvis du mener du har fanget ham med fingrene nede i kagedåsen - det andet larm kan jeg altså ikke bruge til noget!
"GÅR ALLE CO2-fanatikere og KLIMA-hysterikere IND FOR VIDENSKABELIG SVINDEL ???"
Mener du selv det er en seriøs måde at debattere på?
mvh Stig

VIDENSKAB ELLER POLITIK.
Kære Stig.
GENTAGELSE: I politik er ensidighed vel ikke kun tilladt men undertiden et "must".                   Min opfattelse af videnskab er, at man belyser sagen fra alle sider, og at det er svindel at skjule argumenter, der strider imod den teori, som man selv er tilhænger af.
DU (STIG) MENER TYDELIGVIS, AT DET ER GOD VIDENSKAB AT SKJULE ALLE MODARGUMENTER.                                                                                                                                 DU MENER HELLER IKKE, AT IPCC KOMMER TIL ET FORKERT RESLTAT, NÅR DE ANVENDER FORKERTE FORUDSÆTNINGER OG FEJLAGTIGE BEREGNINGSMETODER.
Det er dit valg, at prioritere på den måde. Sådan prioriterer jeg ikke, og jeg tøver ikke med at kalde begge dele for videnskabelig svindel.
Til ære for dig skal jeg omformulere mit spørgsmål:                                                        "GÅR ALLE CO2-fanatikere og KLIMA-hysterikere IND FOR ENSIDIG OPLYSNING, HVOR MODPARTENS SYNSPUNKTER SKJULES ???"
William Connolley censurerer WIKIPEDIA, således at der ikke fremkommer slagkraftige modargumenter til IPCCs synspunkter.  ----------  Fordi han har fået tilladelse hertil fra den øverste ledelse af WIKIPEDIA, så er det ikke juridisk svindel, men efter min opfattelse (men ikke din) er det videnskabelig svindel.
OG NU GIDER JEG IKKE MERE ORDKLØVERI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mvh    Steen Ahrenkiel.

SV:SV:SV:SVINDEL ACCEPTERES MED GLÆDE !!! AF STIG.

Hvorfor i alverden mener du der er tale om svindel? Der er da kun tale om svindel, hvis manden rent faktisk har løjet i forbindelse med sit job - og indtil videre har du ikke leveret konkrete eksempler på løgne - du har bare råbt op. Kom med noget konkret, hvis du mener du har fanget ham med fingrene nede i kagedåsen - det andet larm kan jeg altså ikke bruge til noget!
"GÅR ALLE CO2-fanatikere og KLIMA-hysterikere IND FOR VIDENSKABELIG SVINDEL ???"
Mener du selv det er en seriøs måde at debattere på?
mvh Stig

SV:SV:SVINDEL ACCEPTERES MED GLÆDE !!! AF STIG.

MAN UNDRES ???
Med stor undren må jeg konstatere, at ingen tilsyneladende har noget imod, at en William Connolley bedrager hele Verden ved at omskrive over 5000 indlæg på WIKIPEDIA, så de støtter IPCCs synspunkter (der efter min opfattelse også er bedrageri, der bygger på forkerte præmisser og anvender forkerte metoder).  ---  Til gengæld kaster man sig strax over, hvorvidt samme William Connolley er medlem af Green-Peace eller Green Party. 
DET KALDER JEG PROPORTIONSFORVRÆNGNING.   GODT NYTÅR.
Mvh   Steen Ahrenkiel.

Er det ham her du mener? I så fald handler historie da vist snarere om, at en klimaskeptiker røg i konflikt med Connolley på Wikipedie, hvor skeptikeren gentagne gange ændrede i Connolley's videnskabelige bidrag. Jeg har svært ved at se skandalen - godt at folk som Connolley gider bruge tid på at udrede skidt og kanel i debatten - Drivhusgasproblematikken handler altså ikke om personkrig, men om videnskabelig erkendelse!
Hvis du mener Connolley har gjort noget forkert, så dokumenter hvad du mener det er, i stedet for bare at slynge om dig med udokumenterede påstande. Det fik dine fysikelever jo heller ikke lov til, vel!!!

STIG ACCEPTERER SVINDLEN !!!
TAK for henvisningen.
Det fremgår tydeligt, at William Connolley efter disputen i 2005 er blevet "ansat" som ADMIN på WIKIPEDIA indenfor klimaområdet, og at han derfor har helt frit spillerum til at ændre alle klimaindlæg i overensstemmelse med IPCC.
Som politiker kan William Connolley naturligvis ikke angribes (og heller ikke juridisk), han kæmper kun for det han tror på med alle til rådighed stående midler.
Videnskabeligt derimod er der tale om et extremt bedrageri !!!                                        Ikke alene skjules alle modargumenter, men det skjules også, at der er modargumenter.
Såfremt jeg var institutleder, og jeg fik kendskab til, at en af mine medarbejdere foretog sig noget sligt i sin fritid, så ville den pågældende medearbejder blive opsagt øjeblikkeligt !!!!!!!!!!!!!!!!         Jeg går ind for videnskabelig ærlighed, og jeg mener, at en hvilkensomhelst videnskabelig artikel, der ikke også fremfører samtlige modargumenter, er videnskabelig svindel.
GÅR ALLE CO2-fanatikere og KLIMA-hysterikere IND FOR VIDENSKABELIG SVINDEL ???
Mvh    Steen Ahrenkiel

SV:SVINDEL ACCEPTERES MED GLÆDE !!!

MAN UNDRES ???
Med stor undren må jeg konstatere, at ingen tilsyneladende har noget imod, at en William Connolley bedrager hele Verden ved at omskrive over 5000 indlæg på WIKIPEDIA, så de støtter IPCCs synspunkter (der efter min opfattelse også er bedrageri, der bygger på forkerte præmisser og anvender forkerte metoder).  ---  Til gengæld kaster man sig strax over, hvorvidt samme William Connolley er medlem af Green-Peace eller Green Party. 
DET KALDER JEG PROPORTIONSFORVRÆNGNING.   GODT NYTÅR.
Mvh   Steen Ahrenkiel.

Er det ham her du mener? I så fald handler historie da vist snarere om, at en klimaskeptiker røg i konflikt med Connolley på Wikipedie, hvor skeptikeren gentagne gange ændrede i Connolley's videnskabelige bidrag. Jeg har svært ved at se skandalen - godt at folk som Connolley gider bruge tid på at udrede skidt og kanel i debatten - Drivhusgasproblematikken handler altså ikke om personkrig, men om videnskabelig erkendelse!
Hvis du mener Connolley har gjort noget forkert, så dokumenter hvad du mener det er, i stedet for bare at slynge om dig med udokumenterede påstande. Det fik dine fysikelever jo heller ikke lov til, vel!!!

SVINDEL ACCEPTERES MED GLÆDE !!!

MAN UNDRES ???
Med stor undren må jeg konstatere, at ingen tilsyneladende har noget imod, at en William Connolley bedrager hele Verden ved at omskrive over 5000 indlæg på WIKIPEDIA, så de støtter IPCCs synspunkter (der efter min opfattelse også er bedrageri, der bygger på forkerte præmisser og anvender forkerte metoder).  ---  Til gengæld kaster man sig strax over, hvorvidt samme William Connolley er medlem af Green-Peace eller Green Party. 
DET KALDER JEG PROPORTIONSFORVRÆNGNING.   GODT NYTÅR.
Mvh   Steen Ahrenkiel.

SV:Hej Stig Libori

Godt nytår til alle på debatten:)
Ja, så er jeg også ved at være klar - sådan da..... Nytår kan bestemt ikke være sundt - til gengæld er det sjovt:D
Naturligvis er det i hovedsagen solen der bestemmer gennemsnitstemperaturen på jorden. Atmosfærens og havenes fuktion i denne forbindelse er at flytte varme fra ækvator til polerne, samt at give en drivhusvirkning.
Gennemsnitstemperaturen på jorden er ca 290 K. Så når vi taler om en temperaturstigning på måske 2 K er det altså ikke særlig store ændringer vi taler om i den store sammenhæng. Men det kan jo alligevel godt være ændringer der gør en stor forskel for os, fordi naturen omkring os er optimeret til den nuværende situation. Så en temperaturstigning på 2 K vil alligevel medføre store tilpasningsproblemer.
Forøvrigt, skal du da ikke bekymre dig overdrevent om, at du kom til at kalde mig Labori - så slem var fejlen jo heller ikke. Men tak for undskyldningen. Nå, jeg føler mig ikke rigtigt inspireret i dag - måske er der lidt rester.... Jeg må hellere stoppe, før jeg roder mig ud i alt for meget vrøvl;)

Hej Stig Libori

Er ved at få kraniet på plads igen!
Som jeg forstår dig tænker du, at det er solindstrålingen, der i hovedsagen afgør temperaturen. Havstrømme mv kan flytte lidt rundt på varmen, men det er i princippet Solen, der bestemmer. Hvis det er rigtigt forstået, er vi komplet enige.
Det med kattene: jeg har et etisk problem med direkte at sammenligne baggårdskatte med mennesker i 3. verden. Jeg prøver i mit indre system at adskille dyr og mennesker (og planter - for den sags skyld!). Det var et forsøg på at vise, hvordan det går galt, når vi hjælper med til at opformere en befolkning i et ufrugtbart område. I Afrika blev befolkningen ca 4-doblet på ½ århundrede - direkte som en følge af ugennemtænkt "hattedamehjælp" fra den vestlige verden. Betyder det noget for energiforbruget i verden? - Ja - du har selv svaret! Om det så betyder noget for klimaet, er jeg mindre sikker på.
Så lidt for nu. - Det kører ikke helt perfekt cerebralt endnu.
Venligst CB

hej Stig

Undskyld det med fejlstavningen af dit efternavn. Jeg ved godt, hvor irriterende, det føles. Ofte bliver jeg selv fx kaldt Brink i stedet for Brinch. - Så - det var ikke i orden.
Resten vender jeg tilbage til.
Venligst CB

SV:Hej igen Stig

Stig Labori skrev:
Jeg giver dig ret i, at vi ikke bør gå i panik over udviklingen - mon ikke vi trods alt klarer at få løst problemerne. Derfor forstår jeg heller ikke rigtigt dine kommentarer om, at vi endelig ikke må hjælpe nødlidende mennesker (fordi de ikke udleder CO2, hvis de er døde?). Din holdning minder da en del om panik i mine øjne???
Jeg er ikke i panik. Har lyst til at fortælle en lille (sand) historie om den tid, hvor jeg boede i Århus. Jeg læste samfundsfag 6 år ved ÅU og havde en lille ejerlejlighed midt i byen (Bissensgade). Det er en gammel 5-etagers boligkarré med baggårde osv. Ca een gang dagligt kom en lille ældre kvinde i lave, røde gummistøvler og fodrede baggårdens katte. Hun gjorde det uophørligt, og jeg tænkte, det var flot. Spurgte hende en dag om, hvordan hun skaffede maden. - Joh -  dels havde hun nogle aftaler med butikker om kød, pålægsrester osv, der havde overskredet salgsdato. Og dels kendte hun nogle steder, hvor der var containere med kød/pålæg, der var kasseret pga dato. - Jeg anerkendte hende for indsatsen.
Jeg boede der 6-7 år. Oplevede at der blev stadigt flere syge katte (rindende øjne og snøftende snuder - afmagring), først til sidst (inden jeg flyttede på landet for at blive økolog) gik det op  for mig, hvad der skete. Eller måske blev det først tydeligt for mig, da jeg boede på landet.  - Hun ødelagde livet for de katte. - Det var bestemt ikke hendes hensigt, men det var sådan, det blev. - Er budskabet klart?
Til resten af dit indlæg: - Jamen jeg er slet ikke uenig. - Måske bortset fra at det ikke ville være uvelkomment for mig, dersom temperaturen (globalt og lokalt) steg 4-5 grader. Vi skal kunstfyre vore boliger 7-8 måneder om året, fordi det er så forbandet koldt i Danmark.
Og så mangler jeg stadig en slags forklaring på, hvordan istid bliver til varmetid og vice versa. - Ikke at du nødvendigvis skal give forklaringen.
Til sidst en terapeutisk teknik: TAL OM DIG SELV frem for at tale om andre. - Ellers er der ingen, der lytter! - Det tror jeg egentlig, du er god til.
Venligst CB
 
 

Hej Carsten - jeg tager fluks dit gode råd til mig og gør opmærksom på, at mit efternavn er Libori:)
Hvorfor istid bliver til varmetid - der er da ret mange muligheder. Ændret forcering fra solen kan trigge udviklingen, ændrede havstrømme kan trigge udviklingen - den helt afgørende lære fra iskerneboringerne ved Vostok er imidlertid, at når den sydlige halvkugle opvarmes betyder det afgasning af CO2 fra verdenshavene, så en selvforstærkende udvikling at højere temperaturer => mere CO2 => højere T => mere CO2 osv. Trigningen behøver tilsyneladende ikke være så voldsom, men mit gæt er at ændrede havstrømme står bag (blandt andet fordi det ser kvasiperiodisk ud).
Jeg skal lige forstå dig rigtigt - nogle katte fik det dårligere i din studietid. Du mener det skyldtes en dame der fodrede dem, så derfor skal vi lade være at hjælpe folk i nød og derved stoppe drivhuseffekten?????????????
Jeg har ikke noget problem med at vi har vinter i Danmark. Det er naturligvis dyrt at fyre, men det er airconditioning jo også. Personligt har vi jordvarme, hvilket gør det en hel del billigere at fyre:)

Hej igen Stig

Stig Labori skrev:
Jeg giver dig ret i, at vi ikke bør gå i panik over udviklingen - mon ikke vi trods alt klarer at få løst problemerne. Derfor forstår jeg heller ikke rigtigt dine kommentarer om, at vi endelig ikke må hjælpe nødlidende mennesker (fordi de ikke udleder CO2, hvis de er døde?). Din holdning minder da en del om panik i mine øjne???
Jeg er ikke i panik. Har lyst til at fortælle en lille (sand) historie om den tid, hvor jeg boede i Århus. Jeg læste samfundsfag 6 år ved ÅU og havde en lille ejerlejlighed midt i byen (Bissensgade). Det er en gammel 5-etagers boligkarré med baggårde osv. Ca een gang dagligt kom en lille ældre kvinde i lave, røde gummistøvler og fodrede baggårdens katte. Hun gjorde det uophørligt, og jeg tænkte, det var flot. Spurgte hende en dag om, hvordan hun skaffede maden. - Joh -  dels havde hun nogle aftaler med butikker om kød, pålægsrester osv, der havde overskredet salgsdato. Og dels kendte hun nogle steder, hvor der var containere med kød/pålæg, der var kasseret pga dato. - Jeg anerkendte hende for indsatsen.
Jeg boede der 6-7 år. Oplevede at der blev stadigt flere syge katte (rindende øjne og snøftende snuder - afmagring), først til sidst (inden jeg flyttede på landet for at blive økolog) gik det op  for mig, hvad der skete. Eller måske blev det først tydeligt for mig, da jeg boede på landet.  - Hun ødelagde livet for de katte. - Det var bestemt ikke hendes hensigt, men det var sådan, det blev. - Er budskabet klart?
Til resten af dit indlæg: - Jamen jeg er slet ikke uenig. - Måske bortset fra at det ikke ville være uvelkomment for mig, dersom temperaturen (globalt og lokalt) steg 4-5 grader. Vi skal kunstfyre vore boliger 7-8 måneder om året, fordi det er så forbandet koldt i Danmark.
Og så mangler jeg stadig en slags forklaring på, hvordan istid bliver til varmetid og vice versa. - Ikke at du nødvendigvis skal give forklaringen.
Til sidst en terapeutisk teknik: TAL OM DIG SELV frem for at tale om andre. - Ellers er der ingen, der lytter! - Det tror jeg egentlig, du er god til.
Venligst CB
 
 

SV:Hej Stig L.

Kan godt li' din sobre tone (måske var du lidt hård ved Steen) - og jeg fornemmer, at du er naturelsker og frygter for (som vi vel alle gør), hvorvidt vi gør skade på vores eget hjem. Vores egen planet.
Men - frygten må ikke blive til panik. Det kan godt være, vores livsstil med opvarmede huse, flyrejser osv kan ændre på balancen i naturen. Hvis den kan er det vel indlysende, at jo flere vi bliver, des større bliver belastningen. Det betyder vel, at hvis vi mener det her alvorligt, handler det om at mindske befolkningstilvæksten. Dvs IKKE sende mad og medicin til ufrugtbare egne (især Afrika) og ikke modtage overskudsbefolkning fra tredie verden (især arabere, afghanere og afrikanere). - Hver gang vi hjælper en afrikansk familie med at overleve, skaber vi nye problemer. For dem - og måske for planeten?
Men! - Spørgsmålet er vel også, om vi rent faktisk har indflydelse på klodens temperatur. Hvis du laver en quasiperiodisk studie over de seneste 12.000 år (med de tilgængelige data), hvad ser du så? - For 12.000 år siden var Danmark dækket af flere hundrede meter is! Ja ikke bare Danmark - hele Nordeuropa, Rusland og Nordamerika. Siden er temperaturen steget nogle grader, og måske har vi ikke nået toppen endnu. Tænker du, at den udvikling har noget med menneskelig aktivitet at gøre?
Men: Godt og fredeligt nytår til alle gode debattører.
Venligst CB

Hej CB og tk for kommentaren
Jeg giver dig ret i, at vi ikke bør gå i panik over udviklingen - mon ikke vi trods alt klarer at få løst problemerne. Derfor forstår jeg heller ikke rigtigt dine kommentarer om, at vi endelig ikke må hjælpe nødlidende mennesker (fordi de ikke udleder CO2, hvis de er døde?). Din holdning minder da en del om panik i mine øjne?????
Skal vi nu ikke hellere fokusere på de mennesker der rent faktisk udleder en masse klimagasser - dvs os i vesten, samt folk i Kina og delvist Indien? Kan vi finde udaf at få vendt klimaproblemerne til en økonomisk fordel, kan du nok være ret sikker på, at resten af verden vil efterabe det gode eksempel når de selv oplever økonomisk vækst. Det drejer sig kort sagt om, at lade forskere og teknikere udvikle de muligheder der gør bæredygtig udvikling til en bedre forretning end udledning af klimagasser! Forslag om et-barns politik, at lade fattige sejle deres egen sø osv er panik, og næppe en produktiv vej at gå.
Det der kendetegnede den sidste istid var et lavt indhold af methan og CO2 i atmosfæren - det passer jo meget godt med, at færre klimagasser giver et koldere klima. Dengang havde det selvsagt intet med mennesker at gøre - iskerneboringer viser os, at atmosfærens indhold af klimagasser (og derfor også temperaturen) varierer kvasiperiodisk. Men aldrig så hurtigt, som den mængde klimagasser vi har udledt de sidste 100 år - det kommer jo nok til at blive varmt, før vi får løst problemerne, men jeg er overbevist om, at vi får dem løst. Det er nok ikke lige mig der går i panik over det her....

Antal mennesker versus livsstil

Hvorvidt antallet af mennesker på kloden vil blive et problem afhænger jo helt og holdent af, hvordan disse opfører sig. Hvis vi alle fik tunet os ind på en bæredygtig livsstil, som ikke afhang af at vi forbrugte ikke fornybare ressourcer i det ekstreme omfang vi gør i øjeblikket, ville meget jo se ganske anderledes ud. Så i stedet for rigoristiske 1-barns politikker, kunne vi sikre, at de børn vi får opnår en viden og en holdning, så de i deres livsstil ikke belaster de kommende generationer. Men det kræver unægtelig en temmelig radikal omstilling i forhold til de vaner, deres forældre har haft.  

Århh

Jeg glemte lige:
HUSK - vi lever af hinandens lyst til debat/udvikling. Nøjagtigt som i et parforhold. Den enes lyst betinger den andens!
Venligst CB
 

Hej Stig L.

Kan godt li' din sobre tone (måske var du lidt hård ved Steen) - og jeg fornemmer, at du er naturelsker og frygter for (som vi vel alle gør), hvorvidt vi gør skade på vores eget hjem. Vores egen planet.
Men - frygten må ikke blive til panik. Det kan godt være, vores livsstil med opvarmede huse, flyrejser osv kan ændre på balancen i naturen. Hvis den kan er det vel indlysende, at jo flere vi bliver, des større bliver belastningen. Det betyder vel, at hvis vi mener det her alvorligt, handler det om at mindske befolkningstilvæksten. Dvs IKKE sende mad og medicin til ufrugtbare egne (især Afrika) og ikke modtage overskudsbefolkning fra tredie verden (især arabere, afghanere og afrikanere). - Hver gang vi hjælper en afrikansk familie med at overleve, skaber vi nye problemer. For dem - og måske for planeten?
Men! - Spørgsmålet er vel også, om vi rent faktisk har indflydelse på klodens temperatur. Hvis du laver en quasiperiodisk studie over de seneste 12.000 år (med de tilgængelige data), hvad ser du så? - For 12.000 år siden var Danmark dækket af flere hundrede meter is! Ja ikke bare Danmark - hele Nordeuropa, Rusland og Nordamerika. Siden er temperaturen steget nogle grader, og måske har vi ikke nået toppen endnu. Tænker du, at den udvikling har noget med menneskelig aktivitet at gøre?
Men: Godt og fredeligt nytår til alle gode debattører.
Venligst CB

SV:Oceaner versus aerosoler

 

Tak for det gode svar. Jeg føler mig nu stadig ikke overbevist om, at man er nødt til at ty til aerosoler for at forklare temperaturforløbet 1940-1975. Bare for sjov lavede jeg lidt kurvefitning på de globale temperaturforløb - man kan fitte forløbet ret præcist ved at antage at temperaturforløbet de seneste 100 år er en quasiperiodisk sinuskurve (+- 0,2° Celsius, periode ca 30-40 år) plus en eksponentiel stigning.
Sinuskurven kommer formentligt fra naturlige variationer - at den er kvasiperiodisk antyder, at flere forskellige faktorer er i spil med forskellig periode. En del af den periodiske variation kunne meget vel være solaktiviteten (Jeg har dog ikke sammenlignet med kurver over solaktiviteten, men jeg gætter på den var høj i perioden 1940-1960). Nå, jeg vil da ikke afvise at aerosoler kan være "medskyldige", men umiddelbart forstår jeg ikke, at der skulle være så stort et forklaringsproblem, hvis de ikke medtages.

SV:BÅDE IPCC OG GREEN-PEACE BEDRAGER

IPCCs   CLIMAGATE
Det er vel en kendsgerning, at kernen i IPCC har bedraget (forsøgt at bedrage) offentligheden vha fejlinfomationer, som det fremgår af de i "Climagate" afslørede (og afslørende) mails.
 
NYT: GREEN-PEACE CLIMAGATE
Tilsyneladende er det nu afsløret, at også en ledende GREEN-PEACE politiker/videnskabmand har gjort en massiv indsats for at vildlede hele Verdens befolkning mht at ændre korrekt information om klima til misinformation efter eget forgodtbefindende.
William Connolley, der præsenseres som "One person in the nine-member Realclimate.org team — U.K. scientist and Green Party activist William Connolley" har således ændret ikke mindre end 5.428 klimaindlæg på WIKIPEDIA. En del af ændrede indlæg var oprindeligt skrevet af førende forskere.
Hensigten helliger midlet, og William Connolley har således nærmest udraderet fortidens historiske klimaændringer, således at såvel "Den lille Istid" som "Middelaldervarmen", der er store alvorlige klimatiske ændringer i Jordens klimahistorie, er blevet bagatelliseret i en sådan grad, at de nærmest er forsvundet ud af historien !!!
LÆS NÆRMERE: http://network.nationalpost.com/np/blogs/fpcomment/archive/2009/12/19/la...
SØG SELV MERE IMFORMATION !!!
Jeg er uendelig træt af klimadebatten, hvor IPCCs modeller bygger på forkerte forudsætninger, bruger uanvendelige beregningsmetoder (der kun kan give det ønskede facit), og forsøger at bortcensurere de korrekte klimainformationer. Derfor har jeg ikke tænkt mig at genindtræde i debatten.
LINK TIL CO2-HYSTERIKER
Øjvind Ligdegårds LINK  (af 29/12-2009 kl. 1:08)  til James Hansen er næppe det sted, hvor man kan få objektiv information, da James Hansen mig bekendt repræsenterer CO2-hysterikerne, så man skal nok også undersøge, hvad forskere af den modsatte observans mener om de samme emner i stedet for at sluge det hele råt ???
IPCC OG ANDRE CO2-HYSTERIKERE ANVENDER MEGET ENERGI PÅ MISVINING.  HVORFOR ???        Hvis deres sag var god og kunne holde i Byretten, så var der vel ingen grund til at lægge så meget energi i at misvise almindelige mennesker og dumme journalister ???
      FORTSAT GODT NYTÅR TIL ALLE.
Mvh  Steen Ahrenkiel.
 

Interessant, at du kalder forskerne for hysterikere, samtidigt med at man vel kan ane en smule hysteriske tendenser i dine egne skriverier. Og at dine udokumenterede angreb straks giver plusser fra læserne (der må være en del klimareligion blandt læserne her på debatten).
Fact: Kina bruger nu næsten ligeså meget kul pr. indbygger som Danmark, og deres forbrug af kul går kun en vej, nemlig opad, så Kina er en seriøs CO2 forurener nu. Kinas kulforbrug er større end USA's, Europas og Japan's kulforbrug lagt sammen. Det er nok ikke Kina jeg ville heppe på i klimadebatten.
Nu har du kommet med talrige anklager imod IPCC og klimamodellerne. Hvad med at følge bare en af de alvorlige anklager til dørs - i stedet for at skyde med spredehagl synes jeg du skal komme med et konkret punkt, hvor du mener IPCC fordrejer sandheden, så vi kan se i hvor høj grad du kan bakke dine anklager op med hårde facts. Du vælger bare, hvilken anklage du synes vi skal debattere færdig....

William Connolley og James Hansen

Til Ole Ahlgren ang. William Connolley.
Det var en debat, som jeg læste i går aftes på "ing.dk", og jeg mener bestemt, at der stod Green Peace. Men dels er jeg stærkt ordblind, og dels var det sent på natten, så du (og alle andre) må meget undskylde, hvis jeg tager fejl. Jeg indkopierede faktisk fra originalartiklen, så folk selv kunne vurdere baggrunden. DET VÆSENTLIGE FOR MIG ER FORVANSKNINGEN AF WIKIPEDIA !!! 
 
Til Øvind Lidegaard ang. James Hansen.
Faktisk er jeg udmærket klar over, at James Hansen er en højt estimeret forsker, men jeg mener også at vide, at han er en indædt CO2-hysteriker. Såfremt begge dele er korrekt, så vil det tage mig flere dage at kontrollere hans materiale og måske specielt udvælgelsen heraf, og det gider jeg ikke spilde tid på.
Jeg vil hellere bruge min tid på human-biokemi og psykologi/psykiatri m.m. samt andre videnskabelige emner.  ---   Klimadebatten er efterhånden det rene tidsspilde. De eneste, der virkelig har gjort/gør noget fornuftigt er KINA med deres børnebegrænsning og fremtidige kernekraftreaktorer. Til gengæld tæller deres bilproduktion i den modsatte retning.                   De fleste andre lande snakker udenom, og INGEN ER INDSTILLET PÅ AT SÆNKE FORBRUGET.
Mvh   Steen Ahrenkiel. 
 

Grunddata versus tolkning af disse

Ahrenkiel. Nej, IPCC har ikke bedraget nogen som helst. Hold nu op med det sludder og forhold dig til de videnskabelige facts. Du mener ikke at kunne fæste lid til James Hansens tp. kurver, til trods for at han er en af de forskere i verden, som ved mest om dette emne, og har adgang til de bedste data. Du får nok svært ved at finde kompetente forskere, som vil drage NASA’s tp. data i tvivl. Jeg kender i hvert fald ikke en eneste. Men derfor kan man jo godt drøfte hvad årsagerne er til de påviste tp. forløb. Men en sådan relevant drøftelse kræver jo, at man accepterer forstandige menneskers grunddata først.  

Oceaner versus aerosoler

Stig. Først tak for en række gode indlæg. Jo, James Hansen (JH) er utvivlsomt enig i dine betragtninger med havene. Hans fokus er imidlertid den stagnerende tp. på den nordlige halvkugle i perioden 1945-1975, en stagnation som af en række junk-science folk er taget til indtægt som bevis for, at CO2 ikke kan være årsag til global opvarmning (fx Ole Humlum). Dette fald foreslår JH kan skyldes, at der i denne periode blev udledt uforholdsmæssigt mange aerosoler ved afbrændingen af fossile brændsler. Da man efterhånden begyndte at rense udledningen af røg fra kraftværkerne for de værste aerosoler, blev den afkølende effekt i løbet af 1970’erne fra afbrændingen af de fossile brændsler dæmpet til trods for at CO2 udledningen fortsat var stigende. I betragtning af hvor stor en effekt disse aerosoler har haft (og stadig har), synes denne forklaring vigtig til forklaring af både tp. stagnationen i denne periode og for forskellen i tp. udviklingen mellem nordlige og sydlige halvkugle. Det ændrer dog ikke ved, at også oceanerne utvivlsomt har ydet et væsentligt bidrag til denne hemisfære forskel.

SV:BÅDE IPCC OG GREEN-PEACE BEDRAGER

NYT: GREEN-PEACE CLIMAGATE
Tilsyneladende er det nu afsløret, at også en ledende GREEN-PEACE politiker/videnskabmand har gjort en massiv indsats for at vildlede hele Verdens befolkning mht at ændre korrekt information om klima til misinformation efter eget forgodtbefindende.
William Connolley, der præsenseres som "One person in the nine-member Realclimate.org team — U.K. scientist and Green Party activist William Connolley" har således ændret ikke mindre end 5.428 klimaindlæg på WIKIPEDIA. En del af ændrede indlæg var oprindeligt skrevet af førende forskere.

Steen, inden du forlader debatten helt må du lige forklare os ignorante hysterikere, hvordan du kan mene, at Green Peace er det samme som Green party. Bare lige så man ikke kan beskylde dig for misvisning, for det er jo ifølge dig kun ICPP der gør det.
Hilsen Ole Ahlgren

BÅDE IPCC OG GREEN-PEACE BEDRAGER

IPCCs   CLIMAGATE
Det er vel en kendsgerning, at kernen i IPCC har bedraget (forsøgt at bedrage) offentligheden vha fejlinfomationer, som det fremgår af de i "Climagate" afslørede (og afslørende) mails.
 
NYT: GREEN-PEACE CLIMAGATE
Tilsyneladende er det nu afsløret, at også en ledende GREEN-PEACE politiker/videnskabmand har gjort en massiv indsats for at vildlede hele Verdens befolkning mht at ændre korrekt information om klima til misinformation efter eget forgodtbefindende.
William Connolley, der præsenseres som "One person in the nine-member Realclimate.org team — U.K. scientist and Green Party activist William Connolley" har således ændret ikke mindre end 5.428 klimaindlæg på WIKIPEDIA. En del af ændrede indlæg var oprindeligt skrevet af førende forskere.
Hensigten helliger midlet, og William Connolley har således nærmest udraderet fortidens historiske klimaændringer, således at såvel "Den lille Istid" som "Middelaldervarmen", der er store alvorlige klimatiske ændringer i Jordens klimahistorie, er blevet bagatelliseret i en sådan grad, at de nærmest er forsvundet ud af historien !!!
LÆS NÆRMERE: http://network.nationalpost.com/np/blogs/fpcomment/archive/2009/12/19/la...
SØG SELV MERE IMFORMATION !!!
Jeg er uendelig træt af klimadebatten, hvor IPCCs modeller bygger på forkerte forudsætninger, bruger uanvendelige beregningsmetoder (der kun kan give det ønskede facit), og forsøger at bortcensurere de korrekte klimainformationer. Derfor har jeg ikke tænkt mig at genindtræde i debatten.
LINK TIL CO2-HYSTERIKER
Øjvind Ligdegårds LINK  (af 29/12-2009 kl. 1:08)  til James Hansen er næppe det sted, hvor man kan få objektiv information, da James Hansen mig bekendt repræsenterer CO2-hysterikerne, så man skal nok også undersøge, hvad forskere af den modsatte observans mener om de samme emner i stedet for at sluge det hele råt ???
IPCC OG ANDRE CO2-HYSTERIKERE ANVENDER MEGET ENERGI PÅ MISVINING.  HVORFOR ???        Hvis deres sag var god og kunne holde i Byretten, så var der vel ingen grund til at lægge så meget energi i at misvise almindelige mennesker og dumme journalister ???
      FORTSAT GODT NYTÅR TIL ALLE.
Mvh  Steen Ahrenkiel.
 

SV:Dybt buk

Det er så også korrekt, at det medfører en vis "forsuring" af havene, idet CO2 i høj grad forbinder sig med vandet og bliver til kulsyre. Så vidt man ved (eller så vidt jeg har læst) er PH-værdien gennemsnitligt faldet fra 8,20 til 8,12 siden industrialiseringens start. "Forsuring" er måske ikke det bedste ord, idet 8,12 jo stadig er basisk, men jeg kender ikke et bedre. - Under alle omstændigheder er det ikke en ændring, der truer skaldyr og kiselalger mv. De trives fint i vand, der har en neutral PH-værdi - altså 7,00. Så langt når vi aldrig ned med de olie- og kulreserver, vi kender.
Venligst CB

Tak for kommentarer. Jeg tror ikke forsuring med kulsyre er sådan en tænd-sluk mekanisme i forhold til koraller og andre skaldyr. Jeg ved ikke så meget om muslinger og den slags, men jeg ved at en del tyder på, at koraller er meget følsomme overfor kulsyre i havet.
Koraller er truede af en lang række årsager, så i et forsøg på at redde dem er nogle grupper begyndt at bygge kunstige koralrev til ca 50 kroner pr m². De kunstige rev er opbygget ved at forme et net af en jernkatode, hvorpå korallerne skal gro. Anoden er et tilhørerne titanium-net med en ruthemiumoxid legering (den forholdsvis avancerede anode skyldes, at det ved anoden er vigtigt at undgå en meget aggresiv korrosion - jernkatoden er derimod beskyttet imod korrosion af den påførte spænding). Ved at tilføre en jævnspænding (P ca 0,3 W/m²) reduceres mængden af kulsyre ved katoden (fordi den dannede brint skal erstattes), hvilket korallerne tilsyneladende elsker - de vokser nemlig 3-4 gange så hurtigt på disse rev end ellers. Korallerne på de kunstige rev sidder på det lag af aragonit der hurtigt dannes på katoden (aragonit er hårdere end beton, og indeholder mange af de materialer skaldyr og koraller behøver for at danne "skal")
En anden markant fordel ved revene er, at de tilsyneladende er bedre til at modstå blegning end andre koralrev (blegning skyldes at de alger der giver korallerne deres flotte farver forsvinder når vandtemperaturen bliver for høj - koraller overlever sjældent en sådan blegning). I 1998 var korallerne ved maldiverne eksempelvis udsat for et hårdt angreb af blegning, hvor kun 5% af korallerne overlevede, mens mere end 80% af korallerne på de kunstige biorock koralnet trivedes. En anden fordel ved biorock er forøvrigt, at de kan yde en billig beskyttelse imod kysterosion, det er eksempelvis påvist ved Maldiverne (som har meget store problemer med kysterosion pga den globale havstigning).
Så du har da ret i, at skaldyr ikke direkte får deres skal opløst før pH daler til under 7, men det er en gradvis forværring af forholdene for dem, efterhånden som pH daler, fordi skaldyrene så skal bruge stadig mere spænding for at tiltrække den nødvendige calcium som skallerne dannes af - dette gør det energimæssigt gradvist sværere for dem at opbygge og opretholde skallerne, efterhånden som pH falder (selvom pH er over 7) - det er disse nødvendige elektriske spændinger der mindskes ved biorock-revene, fordi man der hjælper korallerne ved at tilføre en elektrisk spænding der tiltrækker calcium. Det er vel den lære man kan drage af, at de kunstige biorock-koralrev gør at korallerne trives så meet bedre.
Havenes mætning med CO2 er forøvrigt ikke en eller anden statisk grænse - havets villighed til at optage CO2 fra atmosfæren er en ligevægt der forskydes pga temperatur og atmosfærens indhold af CO2. Populært sagt optager havet mere CO2, hvis atmosfæren indeholder mere CO2 (historisk har verdenshavene optaget ca. en trediedel af den CO2 vi har udledt), men hvis/når temperaturen i havene stiger yderligere daler evnen til at optage CO2 - i de senere år har havene derfor optaget mindre end en trediedel af vores udledte CO2, så noget tyder på, at havenes overfladetemperaturer efterhånden er steget så meget, at vi nu ikke i samme grad kan satse på at havene bare optager en trediedel af den CO2 vi udleder.

Dybt buk

For Ole Ahlgren.
Det er helt korrekt, at oceanerne langt fra er mættede med CO2. De kan formentlig optage mange, mange gange det, vi hidtil har udledt. Og så mange fossile energiressourcer er der trods alt ikke.
Det er så også korrekt, at det medfører en vis "forsuring" af havene, idet CO2 i høj grad forbinder sig med vandet og bliver til kulsyre. Så vidt man ved (eller så vidt jeg har læst) er PH-værdien gennemsnitligt faldet fra 8,20 til 8,12 siden industrialiseringens start. "Forsuring" er måske ikke det bedste ord, idet 8,12 jo stadig er basisk, men jeg kender ikke et bedre. - Under alle omstændigheder er det ikke en ændring, der truer skaldyr og kiselalger mv. De trives fint i vand, der har en neutral PH-værdi - altså 7,00. Så langt når vi aldrig ned med de olie- og kulreserver, vi kender.
Venligst CB

SV:SV:Videnskabens temperatur

Til Ole: Personligt ville jeg nok aldrig foreslå temperaturregulering vha CO2, grundete mange negative bieffekter (forsuring). Hvis vi endelig skulle til at tilføre drivhuseffekt i forbindelse med en evt ny istid, ville det da være langt mere logisk at benytte NOx og metan - det giver både en kraftigere effekt og ikke nær så mange bivirkninger.
Stig,
jeg foreslog ikke temperaturregulering ved at pumpe CO2 ned i havet, jeg er også principielt imod geo-engeenering. Jeg kom med et bud på, hvad jeg tror der vil ske helt af sig selv i løbet af nogle århundreder, nemlig at overskuddet af CO2 vil opløses og fordeles i oceanerne.
Hvis en ny istid truer om nogle tusinde år har menneskene, hvis der eksisterer sådanne til den tid, sikkert nogle bedre metoder end vi har til at imødegå situationen. De vil næppe udlede metan, for det har deres forfædre for længst brændt af.
Venlig hilsen Ole Ahlgren

SV:Videnskabens temperatur

James Hansen, direktøren for NASA’s klimainstitut GISS udsendte for nylig en “julehilsen” hvor han gør status over temperaturudviklingen, som han ser den. Hans samlede redegørelse kan ses på følgende linik:http://www.columbia.edu/~jeh1/mailings/2009/20091216_TemperatureOfScience.pdf
Der er flere interessante pointer i denne gennemgang. Den første er, at den globale opvarmning fortsætter – den er altså ikke stagneret siden 1998 som vi har hørt til bevidstløshed. En anden interessant oplysning er, at det solminimum, som vi p.t. er inde i, udgør en negativ forcing på omkring -0,2 w/m2 svarende til omkring syv års udledning af CO2 med nuværende udledningsrate, sammenlignet med når solen er mest aktiv (Figur over solens aktivitet ses i samme link). Faldet i solintensitet er sket fra 2003 og frem. Det betyder i praksis, at når solintensiteten atter stiger, kan vi forvente os en langt mere dramatisk temperaturstigning, end vi har set fra 2003 og frem. Dernæst har James Hansen nogle dybt interessante oplysninger om vilkårene for at være klimaforsker i USA i dag. Men læs selv hans rystende beretning.
Og så lige en reminder om det med istiderne. Ingen behøver bekymre sig om at vi får en ny istid. Dels ville der efter bedste skøn være omkring 2000 år til den ville have indfundet sig, men den forcing vores drivhusgasser udøver, er langt langt større, end de små ændringer i jordens bane omkring solen, som tidligere har initieret istidernes komme. Så glem alt om istider!. Se yderligere detaljer vedrørende dette i vores tidligere indlæg herom:http://www.videnskab.dk/content/dk/blogs/klimabloggen/kan_yderligere_global_opvarmning_redde_os_fra_en_fremtidig_istid
 

James Hansens artikel er rigtig god, og giver et godt overblik. Specielt var det interessant at læse, at maksimumlikelihood estimatet for solaktiviteten nogenlunde svarer til den direkte betydning - det antyder jo kraftigt, at vi ikke kommer til at se nogen voldsom omvæltning i vores klimaforståelse pga de skyforsøg der bliver lavet eksperimenter med i CERN de næste par år.
Men der var nu en ting der undrede mig i hans artikel, som du måske kan belyse nærmere? JH påviser, at temperaturstigningen på den nordlige halvkugle har været kraftigere end på den sydlige halvkugle. Han indrømmer det er spekulativt, men postulerer at det måske skyldes udledningen af aerosoler pga afbrændingen af fossile brændsler (som naturligvis har været mere markant på den nordlige halvkugle). Dette skulle også forklare, at temperaturudviklingen på den nordlige halvkugle har været mere fluktuerende. Denne hypotese undrer mig meget af følgende årsag:
* Udledningen af fossile brændsler har været stigende gennem perioden, så hvorfor skulle det give en fluktuerende temperaturstigning på den nordlige halvkugle?
JH påviser også havet er opvarmet mindre end landjorden (Fig 3.a), hvilket naturligvis er i god overensstemmelse med det faktum, at der er mere vand på den sydlige end den nordlige halvkugle. Men det forekommer mig, at det også tilbyder en langt mere logisk forklaring på de forskellige temperaturforskelle mellem den nordlige og den sydlige halvkugle: Nemlig at havet ganske enkelt transporterer ekstra varme ned i havdybderne (afkøler luften), så naturligvis er der mindre temperaturstigning over havet (læs: den sydlige halvkugle) og naturligvis er udviklingen mere jævn på den sydlige halvkugle, fordi havet grundet sin enorme varmekapacitet (via havstrømme der fører varme ned i havdybderne) virker som en termostat på lufttemperaturen.'
JH skriver at de forskellige temperaturudviklingen aldrig er blevet forklaret tilfredsstillende. Jeg nægter at tro, at forskerne ikke har taget havets afkølende effekt i betragtning, så ved du noget om hvorfor JH snakker om aerosoler når havet umiddelbart virker som en langt mere umiddelbar forklaring på den forskellige temperaturudvikling i nord og syd?
Til Ole: Personligt ville jeg nok aldrig foreslå temperaturregulering vha CO2, grundet de mange negative bieffekter (forsuring). Hvis vi endelig skulle til at tilføre drivhuseffekt i forbindelse med en evt ny istid, ville det da være langt mere logisk at benytte NOx og metan - det giver både en kraftigere effekt og ikke nær så mange bivirkninger.

SV:Videnskabens temperatur

En anden interessant oplysning er, at det solminimum, som vi p.t. er inde i, udgør en negativ forcing på omkring -0,2 w/m2 svarende til omkring syv års udledning af CO2 med nuværende udledningsrate, sammenlignet med når solen er mest aktiv
Og så lige en reminder om det med istiderne. Ingen behøver bekymre sig om at vi får en ny istid. Dels ville der efter bedste skøn være omkring 2000 år til den ville have indfundet sig, men den forcing vores drivhusgasser udøver, er langt langt større, end de små ændringer i jordens bane omkring solen, som tidligere har initieret istidernes komme. Så glem alt om istider!.

Øjvind, lige et par kommentarer til indlægget. Jeg er enig i dine betragtninger om, at temperaturen vil stige væsentligt når der igen kommer gang i solen. Men den nævnte negative forcering på 0,2 w/m2 kan vise sig at være større, når/hvis det lykkes at kvantificere effekten af skydannelsen på grund af den kosmiske stråling med en større temperaturstigning som resultat.  Men det må tiden vise.
Den kommende istid om nogle få tusinde år (jeg mener at have læst, at det er 5000 år, men lad det nu være) mener jeg ikke bliver aflyst på grund af den udledte CO2. Den mængde CO2 vi har udledt de seneste 100 år og den mængde vi kan nå at udlede, før de fossile brændsler slipper op, vil i løbet af nogle århundreder blive opløst i havet, på de store oceandybder. Noget af det vi hidtil har udledt er opløst i havet, men kun i de øverst vandlag. Når man betænker, der er 50 gange så meget CO2 opløst i havet som i atmosfæren er der rigelig plads til, at alt det vi har udledt og vil komme til at udlede vil blive optaget i havet, hvor temperatren på de store dybder ikke er steget. (Det er samme effekt der gør, at variationerne i mængden af CO2 i atmosfæren er ca. 800 år bagud i forhold til temperaturen ved skiftene mellem istider og mellemistider). Så om nogle hundrede år er CO2-mængden i atmosfæren nede på det "normale", og Milankovitch-effekten kan fortsætte og giv en ny istid som planlagt.
Men det er min forudsigelse, lad os vente og se!
Hilsen Ole Ahlgren

Videnskabens temperatur

James Hansen, direktøren for NASA’s klimainstitut GISS udsendte for nylig en “julehilsen” hvor han gør status over temperaturudviklingen, som han ser den. Hans samlede redegørelse kan ses på følgende linik:http://www.columbia.edu/~jeh1/mailings/2009/20091216_TemperatureOfScience.pdf
Der er flere interessante pointer i denne gennemgang. Den første er, at den globale opvarmning fortsætter – den er altså ikke stagneret siden 1998 som vi har hørt til bevidstløshed. En anden interessant oplysning er, at det solminimum, som vi p.t. er inde i, udgør en negativ forcing på omkring -0,2 w/m2 svarende til omkring syv års udledning af CO2 med nuværende udledningsrate, sammenlignet med når solen er mest aktiv (Figur over solens aktivitet ses i samme link). Faldet i solintensitet er sket fra 2003 og frem. Det betyder i praksis, at når solintensiteten atter stiger, kan vi forvente os en langt mere dramatisk temperaturstigning, end vi har set fra 2003 og frem. Dernæst har James Hansen nogle dybt interessante oplysninger om vilkårene for at være klimaforsker i USA i dag. Men læs selv hans rystende beretning.
Og så lige en reminder om det med istiderne. Ingen behøver bekymre sig om at vi får en ny istid. Dels ville der efter bedste skøn være omkring 2000 år til den ville have indfundet sig, men den forcing vores drivhusgasser udøver, er langt langt større, end de små ændringer i jordens bane omkring solen, som tidligere har initieret istidernes komme. Så glem alt om istider!. Se yderligere detaljer vedrørende dette i vores tidligere indlæg herom:http://www.videnskab.dk/content/dk/blogs/klimabloggen/kan_yderligere_global_opvarmning_redde_os_fra_en_fremtidig_istid
 

SV:SLUT PÅ ØRKESLØS DEBAT

AFSKAF PERSONBILER, FERIEREJSER MED FLY OG DET MODERNE MAD OG TØJSVINERI !!!
INDFØR BØRNEBEGRÆNSNING OG INDFØR KERNEKRAFT !!!
De politikere, der går ind for et sådant program, ville hurtigt blive væltede her i Danmark.
GODT NYTÅR TIL ALLE !    Mvh   Steen Ahrenkiel.

Hej Steen - og godt nytår til dig, også.
Gad vide, hvorfor jeg pludseligt skal omtales i tredie person? Jeg troede vi deltog i en gensidig debat med hinanden, men du må jo have dine motiver...
Men dit "program" for menneskeheden lyder da lidt diktatorisk. Var det ikke en bedre ide blot at sørge for, at transport, fødevarer og tøj blev tilgængelige på CO2-neutrale vilkår? Det handler da ikke om at afskaffe hverken velstand eller personlig frihed, men om at omlægge produktionsmetoderne til noget moder natur kan tåle.
Indfør børnebegrænsning? Jamen, flyt da til Kina, hvis du synes den slags er genialt - er du slet ikke klar over, hvilke umenneskelige følger deres 1-barns politik har? Den slags virker fint på skrivebordet, men i den virkelige verden er det at borttage væsentlige dele af den personlige frihed.
Personligt har jeg ingen problemer med A-kraft (man er vel ingeniør), men jeg respekterer at befolkningen ikke ønsker det - og jeg er også så meget ingeniør, at jeg er klar over man godt kan stoppe den menneskeskabte klimagasudledning uden at ty til A-kraft. Så det synes jeg vi skal gøre: Jeg er en stor tilhænger af demokrati, så ligeså meget jeg går ind for holdningsbearbejdning og debat om klimaet, ligeså lidt har jeg lyst til at vi skal begynde at gennemtrumfe A-kraft i modstrid med befolkningens ønsker.
At du ikke kan se værdien i klimamodellerne er så dit problem - jeg synes modellerne er vigtige.

SLUT PÅ ØRKESLØS DEBAT

Kære Stig.
LIGEGYLDIGE  KLIMASPÅDOMME.
Stig mener tilsyneladende, at det er meget værdifuldt, at IPCC på et meget løst grundlag mener at vide, hvilken indflydelse den menneskeskabte CO2 har haft på klimaet. Reelt kan disse tal (selvom de skulle være nogenlunde korrekte, hvad jeg tvivler på) ikke bruges til noget som helst, når man samtidig accepterer, at det er andre faktorer (som man ikke kan kontrollere), der har bestemt klimaet i fortiden og kan bestemme det i fremtiden.  ---  Hvis IPCC alene mener at kunne "beregne" CO2-bidraget til klimaet, så er vi jo lige vidt, fordi det er solen, der bestemmer.
 
MODELLER DER ALTID KAN TILPASSES
Kjell Stordahls hovedindvending imod IPCCs klimamodeller var, at IPCC kan opnå et hvilketsomhelt ønsket resultat, når de indsætter så mange mange variable med så store usikkerheder i modellerne, som de gør. Det gør IPCCs modeller værdiløse, uanset hvor mange fejl Stig ellers kan finde i KSs øvrige argumentation og beregninger.
 
VARME ER BEDRE END KULDE.
Jorden nærmer sig en kommende istid, måske er den langt borte, måske er den nært forestående. Jordens klima er blevet koldere med tiden, istiderne er blevet længere og mellemistiderne kortere.
Jordens landmasser er for øjeblikket hovedsagelig beliggende på den nordlige halvklode, og en afkøling af denne ville være en global katastrofe for det moderne samfund med hungerskatastrofer for store dele af jordens befolkning. En opvarmning af Jorden, der eventuelt ville oversvømme et par koraløer i Stillehavet, ville kun være en lokal katastrofe for øboerne, medens den sandsynligvis kunne øge Jordens samlede fødevareproduktion.
 
SVINERI MED RESSOURCERNE 
Personligt er jeg også i den grad rasende over det nuværende overforbrug af Jordens ressourcer (herunder bestemt også reserverne af fossile brændsler), men jeg bestemmer ikke.
Politikerne kræver øget forbrug (kaldet vækst), fordi befolkningerne kræver det. -------Disse krav vil helt sikkert fortsætte indtil alle ressourcer er brugt op. [Hvorfor nyde den danske bøgeskov og øvrige natur, når man kan spilde ressourcer ved at flyve til Langtbortistan, helst flere gange årligt, synes de fleste at mene].
CO2 er en drivhusgas, men ingen ved om det er gavnligt eller skadeligt for klimaet ??? ---------- Til gengæld ved alle (eller burde vide), at atmosfærens CO2-berigelse har medført mindst 10% forøgelse af fødevareproduktionen på indeværende tidspunkt (sandsynligvis mere, fordi de moderne højtydende plantesorter er afhængige af "mad" dvs CO2 for at kunne yde de enorme udbytter). Bortset fra lommeuld, så er der ikke meget, der opstår af ingenting.
AFSKAF PERSONBILER, FERIEREJSER MED FLY OG DET MODERNE MAD OG TØJSVINERI !!!
INDFØR BØRNEBEGRÆNSNING OG INDFØR KERNEKRAFT !!!
De politikere, der går ind for et sådant program, ville hurtigt blive væltede her i Danmark.
GODT NYTÅR TIL ALLE !    Mvh   Steen Ahrenkiel.

SV:MODELLING og DETALJER

Kære Stig.
DETALJER
Personligt har jeg fulgt klimadebatten omtrent fra begyndelsen, men jeg har aldrig gidet diskutere alle de mere eller mindre ligegyldige detaljer.                                                                               Naturligvis lavede Kjell Stordahl en del fejl i netop disse mere eller mindre ligegyldige detaljer, da han pludselig kastede sig ind i debatten i forfærdelse over den måde, som IPCC anvender modelling på. Disse fejlvurderinger af nogle af detaljerne generede også mig grusomt, fordi jeg vidste, at diskussionen ville komme til at dreje sig om hans forkerte detaljer og ikke om hovedpointen.
MODELLING
I sin tid korresponderede jeg personligt med Kjell Stordahl, og det, der havde fået ham ud af hullerne, var IPCCs talrige variable med så store usikkerheder, at man ved at bruge IPCCs modelling-metoder kan vise alt, hvad man måtte ønske at eftervise.
Der er egentlig intet suspekt i, at IPCC går ud fra "det ønskede resultat", når de opbygger deres modeller, det er en del af metoden for model-opbygning. Det suspekte ligger i, at IPCC ikke har en Jordisk mulighed for at afprøve om deres modeller er fornuftige, eller om de er det rene sludder. En sådan afprøvning kan man kun foretage ved at afprøve, om modellen også er gyldig udover de tal, som man har indbygget i modellen.
En sådan prøve vil fx være, om modellen passer på den nærmeste fortid (fx "Den lille Istid") og den nærmeste fremtid (fx årene efter modellens tilblivelse).
DEN NÆRMESTE FORTID                                                                                          IPCCs modeller klarer overhovedet ikke "Den lille Istid", som IPCC slet ikke kan forklare, hvorfor IPCC fejlagtigt påstår, at det "BARE" drejer sig om en forskydning af varmen fra den nordlige til den sydlige halvkugle. ------  Der er rigtigt mange fejl i den argumentation. Dels er "Den lille Istid" ikke udelukkende en forskydning af varmen fra Nord til Syd (selv om noget varme blev omfordelt under dele af "Den lille Istid"). Dels må der være noget, der har forårsaget en sådan omvæltning, og IPCC, der tror, at de er klimaexperter har end ikke et bud på årsagen. ------ Hvis en lignende kuldebølge på den nordlige halvkugle skulle gentage sig i moderne tid, så vil det blive temmelig katastrofalt for Jordens fødevareproduktion, idet produktionen så skulle omlægges i både i Europa, i Nordamerika og i Asien. (Kina klarer sig måske en sådan omlægning bedst med deres centrale styring).
DEN NÆRMESTE FREMTID                                                                                               Også mht til fremtiden har IPCCs modeller spillet fallit, idet de forudsage, at temperaturen fortsat ville stige i takt med atmosfærens stigende indhold af CO2. --- Det er ikke sket. Temperaturen er ikke steget gennem de seneste ca. 10 år, og med en 10-årig periode, så drejer det sig ikke om tilfældige svingninger i VEJRET, men det begynder at dreje sig om KLIMA.
IPCCs MODEL DUR IKKE
Du kan forsvare IPCCs model med næb og klør, så længe du har lyst, men selv om klimaet igen skulle vende og temperaturen igen begynde at stige, så har deres nuværende klimamodel spillet fallit !!!
Måske kan IPCC i fremtiden med deres gammelkendte fremgangsmåde lave en ny model, som de så tror er den store åbenbaring. Desværre bliver den lige så meget nonsens, som den nuværende er det det.                                              Som jeg har hævdet til bevidstløshed, så når man sjældent et korrekt resultat, når både forudsætningerne og beregnigsmetoden er fejlagtige.
Mvh   Steen Ahrenkiel.

Jeg er ganske enkelt uenig med dig i, at der er tale om ligegyldige detaljer af fejlargumentation fra KS side. Tag nu hans modelering af, at der ikke havde været en temperaturstigning fra 1998-2007. 1998 var et rekordår for de globale temperaturer, så allerede der kan man se problemet med at tage sit udgangspunkt i 1998.
Men ikke at gøre noget for at korrigere for støj (i det mindste kunne han have lavet en følsomhedsanalyse af, hvad starttidspunktet betød for hældningen af temperaturkurven) er altså en meget alvorlig mangel for en mand der gerne vil pointere, at han ved mere om modellering end IPCC - det er vel sådan en begynderfejl man kunne have forventet af en af dine meget omtalte fysikelever!!!
Bare for at undersøge, hvor meget denne undladelse betyder, valgte jeg at se på Nasa's temperaturkurve midlet over 5 års intervaller - den røde kurve på denne graf. Afbildet på denne måde har der pludseligt været en gennemsnitlig global temperaturstigning på ca 0,15 grader i den periode, hvor KS påstod der ikke var sket nogen temperaturændring. Nu kan det godt være forskellen på Nasa's data og dem han brugte (metodisk tror jeg mest på Nasa's satelitmålinger), men forskellen kan ligeså godt skyldes min påstand: når KS ikke gør noget for at dæmpe datastøjen kan han få et hvilketsomhelst resultat over så kort et tidsinterval. Forøvrigt dalede de gennemsnitlige temperaturer i perioden 1945-1977, så man skal ikke afblæse den globale opvarmning selvom der kommer et par tiår uden opvarmning: globalt temperaturfald 1945-1977
Din anden pointe som du har fremført gentagne gange er, at IPCC's klimamodeller ikke kan forklare naturlige kendte historiske klimavariationer (det er forøvrigt dårlig sprogbrug - IPCC har ingen klimamodel(ler) - de refererer derimod forskeres modelresultater). Men nu har jeg så i mellemtiden også googlet dig og kan se du selv er ingeniør, så du kender naturligvis forskellen på en overføringskurve og så den kurve der påvirkes af overføringskurven.
De klimamodeller man prøver at opstille giver bud på overføringskurver der viser den menneskeskabte indflydelse på klimaet. De viser derimod ikke forklaringen på de naturlige klimavariation (i hvert fald ikke i særlig detaljeret grad), for det er ikke det de er beregnet til at vise. At kende overføringskurven for klimagassernes indflydelse på det globale klima er i høj grad interessant - også selvom modellerne ikke kan forklare den lille istid.
Hvis vi nu som et tankeeksempel forestller os, at en person tillægger Svensmarks solaktivitetshypotese stor vægt (den der fejlagtigt ofte omtales som en teori om solpletter) har man sikkert bemærket, at solaktiviteten er voldsomt dalende (2009 ser ud til at blive året med lavest solaktivitet i dette århundrede). Så vil man måske glæde sig over, at forskernes "overføringsfunktion" for vores klimagasudledning viser, at vi er i færd med at opvarme kloden, hvis vi er på vej ind i en ny lille istid, udfra devisen om, at så kunne de to effekter jo ophæve hinanden (der er selvfølgeligt lige problemet angående, hvad der så sker når solaktiviteten igen øges). En anden person der ikke tror på Svensmarks hypotese vil derimod snarere se IPCC's "overføringsfunktion" som en stor trussel imod klimaet på jorden.
For at tale et sprog de unge mennesker kender: en overføringsfunktion svarer til den effekt en grafisk equalizer har på lyden fra et lydanlæg - men den fortæller jo ikke noget om, hvilken musik man vælger at spille på anlægget - den påvirker bare lyden på en forudsigelig måde. En anden analogi kunne være speederen på en bil - træder man den i bund ved man godt der leveres mere effekt til de drivende hjul, men denne overføringsfunktion kan ikke i sig selv fortælle, hvor hurtigt man accellerer, da det også afhænger af andre ting (eksempelvis af om det er op eller ned af bakke, om bilen er tungt eller let læsset osv). Den første analog er nok mere præcis end den sidste, men det er ikke alle der kender en grafisk equalizer.
Du har ret i, at man aldrig med sikkerhed kan vise, om forskerne genererer den "rigtige" overføringsfunktion - det ville kræve at vi både kunne prøve et scenarie med og uden overføringsfunktion. Det er lidt den samme situation forældre står i når de skal opdrage deres børn: man kan ikke med sikkerhed vide man gør det rigtige, men man kan bruge sin viden, erfaring og sunde fornuft. Klimamodellerne er forskernes bedste bud på, hvad videnskabelig erkendelse lige nu kan fortælle os om "overføringsfunktionen" af klimagasudledningen - men det vil i sagens natur altid være en model i forandring.
Eksempelvis vil forskerne rigtigt gerne kunne modellere solaktivitetens indflydelse på jordens klima i deres prognoser. Det kunne sikkert give bedre bagudrettet prognosekraft (og hvis Svensmark har ret, kunne det så forklare den lille istid du mener ville give dig mere tillid til modellerne), men personligt mener jeg ikke det gør nogen væsentlig forskel på modellens kvalitet - man kan jo alligevel ikke forudsige solaktiviteten, så selvom det måske bedre ville kunne forklare "fortiden" ville det stadig ikke give en forbedret "overføringsfunktion". Allerhøjst kunne det hjælpe til at lave nogle følsomhedsanalyser på forudsigelserne, som medierne alligevel ville ignorere, fordi de er ligeglade med tekniske detaljer.
Jeg vil stadig fastholde at du fuldstændigt har misforstået formålet med klimamodellerne - og jeg synes bestemt ikke KS "småfejl" er småfejl - specielt er fejlen med at ignorere datastøj seriøst intimiderende for ham, fordi den antyder at han ikke har rent mel i posen.

MODELLING og DETALJER

Kære Stig.
DETALJER
Personligt har jeg fulgt klimadebatten omtrent fra begyndelsen, men jeg har aldrig gidet diskutere alle de mere eller mindre ligegyldige detaljer.                                                                               Naturligvis lavede Kjell Stordahl en del fejl i netop disse mere eller mindre ligegyldige detaljer, da han pludselig kastede sig ind i debatten i forfærdelse over den måde, som IPCC anvender modelling på. Disse fejlvurderinger af nogle af detaljerne generede også mig grusomt, fordi jeg vidste, at diskussionen ville komme til at dreje sig om hans forkerte detaljer og ikke om hovedpointen.
MODELLING
I sin tid korresponderede jeg personligt med Kjell Stordahl, og det, der havde fået ham ud af hullerne, var IPCCs talrige variable med så store usikkerheder, at man ved at bruge IPCCs modelling-metoder kan vise alt, hvad man måtte ønske at eftervise.
Der er egentlig intet suspekt i, at IPCC går ud fra "det ønskede resultat", når de opbygger deres modeller, det er en del af metoden for model-opbygning. Det suspekte ligger i, at IPCC ikke har en Jordisk mulighed for at afprøve om deres modeller er fornuftige, eller om de er det rene sludder. En sådan afprøvning kan man kun foretage ved at afprøve, om modellen også er gyldig udover de tal, som man har indbygget i modellen.
En sådan prøve vil fx være, om modellen passer på den nærmeste fortid (fx "Den lille Istid") og den nærmeste fremtid (fx årene efter modellens tilblivelse).
DEN NÆRMESTE FORTID                                                                                          IPCCs modeller klarer overhovedet ikke "Den lille Istid", som IPCC slet ikke kan forklare, hvorfor IPCC fejlagtigt påstår, at det "BARE" drejer sig om en forskydning af varmen fra den nordlige til den sydlige halvkugle. ------  Der er rigtigt mange fejl i den argumentation. Dels er "Den lille Istid" ikke udelukkende en forskydning af varmen fra Nord til Syd (selv om noget varme blev omfordelt under dele af "Den lille Istid"). Dels må der være noget, der har forårsaget en sådan omvæltning, og IPCC, der tror, at de er klimaexperter har end ikke et bud på årsagen. ------ Hvis en lignende kuldebølge på den nordlige halvkugle skulle gentage sig i moderne tid, så vil det blive temmelig katastrofalt for Jordens fødevareproduktion, idet produktionen så skulle omlægges i både i Europa, i Nordamerika og i Asien. (Kina klarer sig måske en sådan omlægning bedst med deres centrale styring).
DEN NÆRMESTE FREMTID                                                                                               Også mht til fremtiden har IPCCs modeller spillet fallit, idet de forudsage, at temperaturen fortsat ville stige i takt med atmosfærens stigende indhold af CO2. --- Det er ikke sket. Temperaturen er ikke steget gennem de seneste ca. 10 år, og med en 10-årig periode, så drejer det sig ikke om tilfældige svingninger i VEJRET, men det begynder at dreje sig om KLIMA.
IPCCs MODEL DUR IKKE
Du kan forsvare IPCCs model med næb og klør, så længe du har lyst, men selv om klimaet igen skulle vende og temperaturen igen begynde at stige, så har deres nuværende klimamodel spillet fallit !!!
Måske kan IPCC i fremtiden med deres gammelkendte fremgangsmåde lave en ny model, som de så tror er den store åbenbaring. Desværre bliver den lige så meget nonsens, som den nuværende er det det.                                              Som jeg har hævdet til bevidstløshed, så når man sjældent et korrekt resultat, når både forudsætningerne og beregnigsmetoden er fejlagtige.
Mvh   Steen Ahrenkiel.

SV:ARGUMENTATION eller PERSONANGREB

IPCCs MODELLING
Hej Stig
Såfremt du kan tilbagevise bare ét eneste af de 3 anklagepunkter, som jeg har imod IPCCs latterlige brug af modelling, så synes jeg, at du skulle gøre det.
ARGUMENTER contra PERSONANGREB
Du kommer ingen vegne ved at anklage mig for at være en blandt alle de øvrige uvidende ignoranter, der blander sig i klimadebatten.                                                                         Bemærk, at min IPCC-kritik ikke går på perifere detaljer, men rammmer ned lige i det centale !!!
UNDSKYLD
Måske var det dumt af mig at komme med bemærkningen om Ph.D'ers og selv doctorers lejlighedsvise uduelighed. Det skal i den sammenhæng nævnes, dels at jeg også har set/hørt gode afhandlinger/disputatser, dels at det ikke kun er et dansk fænomen, idet også svenske/norske m.m. afhandlinger kan overse væsentlige ting. Selv de allerstørste internationale forskere kan lave gevaldige brølere. Men jeg bør nok ikke fremsætte den slags påstande uden at komme med exempler, og sådanne exempler ligger langt udenfor rammerne af denne tråd.
Når jeg GOOGLEDE dig i starten, så var det fordi dine første indlæg havde rimeligt fornuftige indslag.
Mvh   Steen Ahrenkiel.
 

Undskyldningen er accepteret - jeg returnerede dit ad hominem angreb, og du fangede vist pointen. Jeg er enig med dig i, at alle laver brølere - Einsteins er jo berømte udover alle grænser. Netop derfor synes jeg det er absurd at gøre dette til en debat på viden og forståelse, for der er altså ingen tvivl om, at spidskompetancerne i klimadebatten befinder sig i IPCC-regi: og at kritikken af IPCC som oftest er forfejlet (det er den også i denne tråd).
Ligesom jeg tidligere lavede nogle vurderinger af, om klimamodellernes forudsigelser passer på mine egne vurderingen af sagen (det gør de), tog jeg naturligvis også din opfordring til at kigge nærmere på Kjell Stohrdahl's kritik af IPCC's modeller. For de som ikke ved det er KS uddannet statistiker fra universitetet i Oslo og har siden især beskæftiget sig med analyse af datakommunikationsnetværk via sit mangeårige arbejde i Telenor.
Det bliver man næppe (en af) verdens førende ekspert(er) i industriel modellering af, men der er ingen tvivl om, at KS ved noget om modellering af datatrafiknetværk - som basalt set handler om modellering af komplicerede netværk med gausisk variende datamængde, hvor man skal sørge for at støj, gruppehastigheds dispersion og ulinearitet holder sig inden for fastlagte grænser for accepteret datatab (signalerne i datatransmissionssystemer er kodede så der er plads til bittab uden datatab for slutbrugeren). Dette bare lige for at få på plads, hvad der er mandens spidskompetancer - det er ikke modellering af klimamodeller, hvor man netop ikke kender fordelingen af "signalet" der regnes på.
På mange måder minder han jo om Lomborg - han har bestemt brugbare kompetancer i debatten, men formentligt også meget store huller i den fysiske forståelse af baggrunden for klimamodellerne. Og ligesom med Lomborg skinner den manglende fysiske forståelse meget hurtigt igennem når man læser hans kritik af IPCC's modeller. Jeg har taget udgangspunkt i de artikler der er linket til her: KS indlæg om miljø
Nu vil det blive for omfangsrigt at kommentere på alle de misforståelser jeg mener KS demonstrerer i sine indlæg, men lad mig tage fat på nogle enkelte af dem så man kan se, hvor jeg mener det bærer henad med hans forståelse.
1) KS har i den grad kritiseret nogle tendenskurver for temperaturudviklingen gennem de seneste 1000 år for, at de for entydigt peger på at temperaturen øges og med stadig større hast. Han mener i stedet man burde fremhæve, at gennemsnitstemperaturen de seneste 10 år ikke er steget - eller i det mindste at dette burde kommenteres mere aktivt. Dette ser han som et bevidst forsøg på manipulation fra IPCC's side.
Imidlertid kan KS som statistiker umuligt være uvidende om, at hans "bevis" i sig selv er datamanipulation af den grovere slags. For at "bevise" sin pointe vælger KS nemlig at se på den gennemsnitlige temperatur på månedsbasis og derefter lægge en lineær tendenskurve for de sidste 10 år ind - og halleluja, den er vandret.
Men ved at se på månedskurver accepterer KS derved den "støj" der er i, at temperaturer naturligt fluktuerer op og ned. Dermed bliver det muligt at få tendenskurven til at ligge stort set, hvor man gerne vil have den til at ligge - fordi man pga. støj altid kan vælge måneder der lige passer med det man gerne vil have kurven til at vise. Det er derimod velkendt, at hvis man vælger seneste 5-års gennemsnit for sine temperaturkurver forsvinder det meste af støjen fra signalet, så man ikke længere kan manipulere med resultatet. Dette helt almindelig "trick" til at fjerne "tilfældig" støj undlader KS at bruge - han maksimerer i stedet støjen ved at tage sit udgangspunkt i de meget fluktuerende månedstemperaturer - det ligner datamanipulation, det ligner endda bevidst manipulation fra KS side.
2) KS kommer med et interesant kritikpunkt (som meget tydeligt afspejler den baggrund han har indenfor modellering), nemlig at IPCC i sine modeller ikke har et kriterie om kun at medtage statistisk signifikante variable i modellerne, for ikke at introducere "støj" i resultaterne (det er ikke tilfældigt at jeg nævner dette kritikpunkt umiddelbart efter min kritik af at KS selv bevidst bruger "datastøj" i sin kritik). Kritikken afspejler, at KS er vant til modellering med kendt signalfordeling, hvilket er nødvendigt for at det kan lade sg gøre at benytte signifikanskriteriet. KS kunne kort sagt ligeså sige, at meteorologer og klimaforsker godt kan droppe al deres modellering, fordi sandsynlighedsfordelingen af indgangssignalerne ikke er kendt.
Nu har de fleste nok opdaget at meteorologernes modeller virker meget godt, alligevel. Årsagen er naturligvis, at meteorologernes modeller bygger på kendt fysik, ligesom man løbende har haft mulighed for at justere og forbedre modellerne ved at sammenholde med, hvordan den faktiske vejrudvikling har været.
Klimaforskerne sidder lidt i samme situation som meteorologerne - men her er det væsentligt sværere at sammenholde modelresultaterne med den faktiske udvikling, fordi vi ganske enkelt ikke kender den faktiske udvikling ligesom godt som meteorologerne gør. Til gengæld lægges der endnu mere vægt på at forstå de fysiske systemer der danner baggrund for klimaudviklingen. Men KS har da ret i, at det er et punkt der kan kritiseres - den løbende debat blandt forskerne er vigtig her. Der er en reel usikkerhed ved modelresultaterne og der er reelt ingen måde at afgøre hvor stor den usikkerhed er. Omvendt tester klimaforskerne jo alle de parametre de tror kan have betydning, og ser om modellerne så siger de har betydning - dette er eneste farbare modelleringsvej når man ikke kender sine fordelingen af indgangsdata.
3) KS kritiserer i den grad IPCC for at indrømme, at man ikke har kunnet introducere skydækkets betydning i modellerne, fordi forskerne ikke har tilstrækkeligt præcise data for skyudviklingen at forholde sig til. Dette er virkeligt en mærkelig kritik fra KS side: Forskerne siger jo netop de gerne vil teste denne parameter, men de tilgængelige data er endnu ikke gode nok til at de har kunnet gøre det. I stedet har forskerne forøvrigt testet, hvor godt solpletudviklingen korrellerer med temperatur udviklingen, men har fundet dårlig korrelans (man kan godt finde tidsforløb med god korrelans, men det er jo datastøjproblemet om igen). KS skylder os at fortælle, om han virkeligt mener IPCC bør introducere variable de ikke selv forstår i modellerne, samt hvorfor han tror skydækket er statistisk signifikant (han påstår jo selv man kun bør medtage statistisk signifikante parametre i modellerne). Kritikken fra KS er dermed tvetunget og selvmodsigende.
4) En lignende kritik kommer KS med når det gælder atmosfærens indhold af metan. Den har i de senere år ligget nogenlunde konstant, efter en lang række år med en meget kraftig stigning. IPCC indrømmer iflg KS at de ikke har en forklaring på dette fænomen (hvilket jo viser god forskningsetik), men KS kritiserer denne manglende indsigt hos IPCC. Jamen, ville han hellere have de bare skulle finde på en eller anden god forklaring uden at vide om den er rigtig? KS må vide at den videnskabelige metode netop handler om gradvist at opnå stadig større forklaringskraft (eller rettere: kunne imødegå stadig flere falsifiseringsforsøg).
5) KS kritiserer også forskerne for ikke at medtage betydningen af den lille istid. Denne kritik afspejler også KS baggrund, hvor man kender den nøjagtige fordeling af indgangsdata i modellen. Jeg ved ikke om det forleder ham til at tro, at når der findes en måleværdi, så kan man bare ukritisk smide den indi sin model? Sådan fungerer måledata altså ikke i den virkelige fysiske data.
For at påpege problemets omfang viser KS kurver over grønlandske iskerneboringers indikation af temperaturudviklingen i den lille istid, sammenholdt det med træringmåliger og hvad ved jeg. Det første der springer mig i øjnene når jeg sammenholde de forskellige kurver er, at de er enige om nogle hovedtræk, medens de er meget uenige om detaljerne i temperaturudviklingen. Der er altså en del der tyder på, at det ikke er helt nemt at vide, præcist hvor meget koldere det var under den lille istid - hvis det da overhovedet var koldere?
For der er jo også lige hele den sydlige halvkugle, som udfølge iskerneboringerne ved sydpolen faktisk var varmere. Om det så gælder hele den sydlige halvkugle kræver nok profetisk indsigt at vurdere, eftersom det er begrænset hvor mange træringe man kan sammenligne med i Stillehavet og det Indiske ocean. Igen må jeg spørge, hvordan i alverden KS mener klimaforskerne skal medtage data i deres modeller, når ingen aner hvad de data rent faktisk er? Vi ved der skete noget på den nordlige halvkugle i den periode, men vi ve næsten intet om, hvad der skete på den sydlige halvkugle i samme tidsrum. Mener KS virkeligt man får bedre modeller af bare at gætte på nogle data og så hælde dem i modellerne?
Generelt tyder KS kritik på en manglende forståelse af, hvor svært det er at få data til klimamodellerne (og hvorfor der bruges så enorme summer på netop at frembringe brugbare data). Der er heller ikke noget der tyder på, at KS har forståelse for den grundlæggende problemstilling der ligger i, at man ikke kan vurdere signifikansniveauer for de forskellige inputdat - man kan kun stole på den fysiske forståelse bag modellerne og så benytte de mådedata der rent faktisk er af en god kvalitet.
Nu kunne man tro KS ærinde var at opfordre til helt at droppe klimamodellerne, men det er ingenlunde tilfældet. Tværtimod, lægger han ikke skjul på, at han mener man burde inddrage folk som ham selv mere i modelleringsarbejdet (jeg smilede altså en anelse, da jeg læste den pointe - det er med at få sugerøret ned i kassen). Men før jeg synes det kan være relevant ville det nok være en god ide, at KS demonstrerede lidt større forståelse for de grundæggende problematikker der hører til at modellere klimaet (i forhold til at modellere datatransmissions netværk). Og så ville det jo nok pynte på troværdigheden, hvis KS for fremtiden afholdt sig fra at bruge maksimalt støjende data til at "bevise" sine pointer. For personligt opfatter jeg det som "debatstøj" når jeg ser den slags datamanipulation fra en mand der ellers netop kritiserer dårlig modelleringsskik hos sin "modpart" - som han frøvrigt gerne vil have job hos!

ARGUMENTATION eller PERSONANGREB

IPCCs MODELLING
Hej Stig
Såfremt du kan tilbagevise bare ét eneste af de 3 anklagepunkter, som jeg har imod IPCCs latterlige brug af modelling, så synes jeg, at du skulle gøre det.
ARGUMENTER contra PERSONANGREB
Du kommer ingen vegne ved at anklage mig for at være en blandt alle de øvrige uvidende ignoranter, der blander sig i klimadebatten.                                                                         Bemærk, at min IPCC-kritik ikke går på perifere detaljer, men rammmer ned lige i det centale !!!
UNDSKYLD
Måske var det dumt af mig at komme med bemærkningen om Ph.D'ers og selv doctorers lejlighedsvise uduelighed. Det skal i den sammenhæng nævnes, dels at jeg også har set/hørt gode afhandlinger/disputatser, dels at det ikke kun er et dansk fænomen, idet også svenske/norske m.m. afhandlinger kan overse væsentlige ting. Selv de allerstørste internationale forskere kan lave gevaldige brølere. Men jeg bør nok ikke fremsætte den slags påstande uden at komme med exempler, og sådanne exempler ligger langt udenfor rammerne af denne tråd.
Når jeg GOOGLEDE dig i starten, så var det fordi dine første indlæg havde rimeligt fornuftige indslag.
Mvh   Steen Ahrenkiel.
 

SV:HVAD SKAL MODELLER BRUGES TIL ???

UDUELIGE MODELLER !!!
He Stig.
Hvis modeller ikke behøver at stemme med fortiden og ikke kan forudsige fremtiden, men kun gælder for de tal, som de bygger på, kan du så ikke fortælle mig, hvad man overhovedet skal bruge modeller til ???
---
IPCCs MODELLER
En af Verdens førende experter i industriel modelling, den norske statistiker, Doctor Kjell Stordahl, blev ret forfærdet, da han gennemgik IPCCs klima-modeller. Der er så mange variable med så stor usikkerhed i beregningerne, at man kan få hvadsomhelst til at passe. Det har han beskrevet i nogle videnskabelige artikler, som du kan slå efter og læse, hvis du gider.
Modelling kan være et udmærket værktøj, hvis man bruger de korrekte forudsætninger, hvis man ikke har et utal af variable med store usikkerheder, og hvis modellerne kan forudsige noget, der kan efterprøves uden på forhånd at indgå i beregningen af modellen !!!
IPCCs modeller opfylder ikke én eneste af forudsætningerne for fornuftig brug af modeller, og de er derfor både latterlige og misvisende. De såkaldte "IPCC forskere"s computerleg er spild af både tid og penge.
PS. Der var rigtigt mange Ph.D'er, der aldrig ville få deres titel. hvis jeg var opponent !!!
Mvh   Steen Ahrenkiel.
 
Måske ville det være frugtbart, hvis du interesserede dig lidt mere seriøst for modellering. Alle har naturligvis ret til at tale med om tingene - jeg er jo heller ikke på nogen måde ekspert i de spørgsmål vi her debatterer (jeg bemærkede undrende, at min uddannelse lynhurtigt blev googlet). Men din holdning er tilsyneladende, at der dumpes milliarder og atter milliarder i nogle forskere der ikke aner, hvordan det fag de forsker i hænger sammen - hvor seriøst synes du egentligt selv din holdning lyder?
 
Jeg synes da det er meget festligt at blive opfordret til at kigge klimamodellerne nærmere efter i sømmene for at bevise manglerne ved dem, men ærlig talt: skulle vi nu ikke lade eksperterne gøre deres arbejde - så kan vi fokusere på, hvad vi mener vi holdningsmæssigt skal stille op med de oplysninger der kommer. Det er fint med en kritisk holdning, men du kan da ikke alvorligt mene du har forstået klimasammenhængene bedre end eksperterne?
 
Jeg har naturligvis opdaget at en masse "eksperter" sammen med dig gør sig klogere end FN's klimapanel. I mine øjne minder det om det hav af selvbestaltede eksperter der kan bevise at evolutionsteorien er løgn, at mennesket aldrig har været på månen, at CIA holder rumvæsener fanget, at Holocaust er en myte osv - det er vel den moderne form for reliøst hovmod at tro man er klogere end alle andre.

HVAD SKAL MODELLER BRUGES TIL ???

UDUELIGE MODELLER !!!
He Stig.
Hvis modeller ikke behøver at stemme med fortiden og ikke kan forudsige fremtiden, men kun gælder for de tal, som de bygger på, kan du så ikke fortælle mig, hvad man overhovedet skal bruge modeller til ???
---
IPCCs MODELLER
En af Verdens førende experter i industriel modelling, den norske statistiker, Doctor Kjell Stordahl, blev ret forfærdet, da han gennemgik IPCCs klima-modeller. Der er så mange variable med så stor usikkerhed i beregningerne, at man kan få hvadsomhelst til at passe. Det har han beskrevet i nogle videnskabelige artikler, som du kan slå efter og læse, hvis du gider.
Modelling kan være et udmærket værktøj, hvis man bruger de korrekte forudsætninger, hvis man ikke har et utal af variable med store usikkerheder, og hvis modellerne kan forudsige noget, der kan efterprøves uden på forhånd at indgå i beregningen af modellen !!!
IPCCs modeller opfylder ikke én eneste af forudsætningerne for fornuftig brug af modeller, og de er derfor både latterlige og misvisende. De såkaldte "IPCC forskere"s computerleg er spild af både tid og penge.
PS. Der var rigtigt mange Ph.D'er, der aldrig ville få deres titel. hvis jeg var opponent !!!
Mvh   Steen Ahrenkiel.
 

SV:SV:SV:KLIMA-RISICI: AFKØLING og SUPERSOLSTORME.

PETROKEMI
Det fremgår, at du på grundlag af en populær artikel om katalytisk hydrolyse af organisk affald vil gøre dig selv til specialist i petrokemi. ------- Det er et uhyre kompliceret emne, som jeg ikke skal gøre mig klog på, men for øjeblikket er det vist kun produktion af ethanol og methanol ud fra bioaffald, der teknisk set er så vidt fremskredet, at det kan sættes i gang indenfor en kortere årrække. Desuden er det ganske simple processer, hvor slutprodukterne direkte kan anvendes som tilsætning til benzin (eller endog som enebrændstof i specielle motorer). Jo mere komplicerede processer der anvendes, desto dyrere bliver det, og desto større tab bliver der naturligvis undervejs. 
 
Mvh    Steen Ahrenkiel.
Det første link var ganske rigtigt en læs-let gennemgang - det sidste link var derimod et link til den videnskabelige artikel der ligger bag. Men nej, jeg er bestemt ikke ekspert i petrokemi - men det her er hvad man har arbejdet på i årevis. Du må da have hørt begreberne første - anden - og tredie-generations biobrændsler. Det artiklen omhandler er et gennembrud for tredie-generations biobrændslerne, men i høj grad et ventet gennembrud, da horder af forskere har arbejdet på det her i årevis.
Hvis du bemærker det skrev jeg, at det her bliver det der kommer til at præge dansk (og international VE) i tidsperspektivet 10-30 år, og det står jeg ved. Det er lige efter drejebogen: politisk beslutning => forskning => brugbare løsninger. Det kan godt være du er parat til at afvise resultatet med et fingerknips, men man har hele tiden vidst at biobrændsler burde kunne gøres konkurrencedygtige - de konkurrencedygtige metoder skal bare udvikles. Og dette resultat er et af de vigtige.
Men du får da bare nogle flere links så du kan følge tankegangen:
Link om udvikling af mobilt pyrolyseanlæg Fortæller om en dansk-tysk forskningsgruppe der arbejder på at udvikle et mobilt pyrolyseanlæg til brug i marken. Artiklen fortæller om alle de logistiske problemer med at benytte halm i kraftvarmeværker og hvorfor pyrolyse derfor er den logiske løsning. Artiklen kommer også ind på brugen af bioolie, men tager udgangspunkt i allerede kendte processer - som altså ikke går ud på at opgradere ved at tilføre ekstra brint udefra. Pyrolyse giver kort sagt muligheden for at udnytte energien i halm (og andre "affaldsprodukter fra landbrug/skovbrug) uden alle de omkostninger der hører til med de metoder vi bruger i dag.

Det forandres med den nye metode videnskabeligt link om hydrolisering af bioolie som netop omhandler hydrolisering under tilsætning af hydrogen (og dermed dannelse af alkaner af bio-olien). Dette giver virkeligt et stort potentiale, fremfor de klassiske muligheder der omtales i det første link, fordi vi for første gang får muligheden for at mangedoble energien i bioolien, i et samspil med vindkraftsektoren (som vi i Danmark jo er specialister i). Dette helt afgørende teknologispring gør det for første gang realistisk at tro på velstandsøkonomier der stort set undgår brugen af fossile brændsler (med mindre man da tænker langsigtet nok til at tro på brintsamfundet, men det tror jeg så ikke på bliver til noget i mange mange år grundet de meget store udviklings og omstillingsomkostninger.
Som de noterer sig i det "populærvidenskabelige" link du harcellerede over betyder dette at: "Having the whole process in one reactor is a breakthrough. The simplicity of construction and the potential for scaling up look good." populærvidenskabeligt link om hydrolisering af bioolie
Bortset fra, at også denne nye proces er enkel og "altædende" er det mulige enkle samspil med vindkraft også væsentligt. Brint er dyrt, men ikke fordi det er specielt dyrt at fremstille. Næ, det dyre er, at det skal transporteres og opbevares i dyre beholdere under højt tryk og lav temperatur.
Men det slipper man for med denne nye proces for hydrolisering, fordi man bruger brinten direkte efter hydrolyseringen, så man slipper for de dyre udgifter til opbevaring og nedkøling uder tryk. Dette er præcis årsagen til, at jeg anbefalede at gøre dette i et samspil med den øvrige elsektor - på den måde får man nemlig både billig vindenergi i stikkontakten og i benzinen. Hydrolyse i sig selv er nemlig både en energiøkonomisk og billig proces (se side 20 i dette link ) - det smarte ved alkanerne der dannes ved hydrolyseringen af bioolien er altså lige præcist, at alkaner er en genial enkel måde at opbevare brint - det er derfor kulbrinter, såsom benzin har vundet så stor udbredelse.
Så er der lige spørgsmålet om, hvorvidt alkanerne fra hydroliseringen overhovedet kan benyttes til at danne benzin og diesel? Men bioolie består allerede af ringe med 6 kulstofatomer, så når alle de "dårlige" forbindelser fjernes og man får mere brint på ringene har man præcist de alkaner der skal bruges til de almindelige brændstoffer vi bruger i bilerne. Det populærvidenskabelige link om hydrolisering af bioolie forklarer lige nøjagtigt, hvad det var for alkaner der kommer udaf processen: The products from bio-oil offer a good source of petroleum type products with oxygen rich methanol, a fuel itself as a by-product." Med mere tekniske ord: der sidder de 6 kulstofatomer i hver ring der skal sidde der, for at vi kan benytte alkanerne til benzin og lignende.
Det nævnes at metanol er et bi-produkt. Hvis man skal være krakilsk er der grund til at fremhæve, at vi absolut ikke skal bruge metanol (træsprit) i vores biler - det er noget af det mest ubehagelige stads at arbejde med, og slipper det først udi naturen (eller i grundvandet) er det stort set umuligt at rense op igen - selv de mindste sport af metanol kan både smages og lugtes. Så det skal bruges, hvor der er tale om mere kontrolleret benyttelse - evt. på kraftværker når det ikke blæser.
Det er fint at være kritisk - men denne nye proces for hydrolisering af bioolie forandrer simpelthen spillereglerne for, hvad der kan lade sig gøre og ikke lade sig gøre med vedvarende energi, samt hvilke priser det kan gøres til. Naturligvis er der stadig ting der skal færdigudvikles, men det er lige nøjagtigt den opdagelse (og de lignende prosesser der garanteret snart opdages af de andre forskningsgrupper der arbejder med det her) der gør, at tredie-generations biobrændslerne nu ser ud til at blive den succes man regnede med. Jeg gætter som sagt på, at "eventyret" begynder om en 10 års-tid, og så løbende vil blive integreret i energiforsyningen i løbet af en 20 års tid (lidt afhængig af den politiske velvilje til at få det koordineret).
Men ærlig talt - den ligger lige til det politiske højreben nu: VE bliver hele tiden billigere og billigere, så det der nu ser ud somom det kan konkurrere med fossile brændsler vil fuldstændigt udkonkurrere fossile brændsler om nogle år. Kombinationen af vindmøllestrøm og halmprodukter er ganske enkelt for attraktiv til at politikerne kan overse den.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

SV:SV:SV:KLIMA-RISICI: AFKØLING og SUPERSOLSTORME.


Hej Steen
Det er noget pjat du skriver der. Klimamodellerne man arbejder med er kortsigtede, og derfor beregnet for prognoser typisk 50-100 år udi fremtiden. De er også "alt andet lige" modeller, og skal derfor ikke ses som modeller der siger, hvad der kommer til at ske - de fortæller derimod noget om, hvilken forskel klimaforureningen gør ift. hvis vi ikke havde forurenet.
At kalde klimamodellerne ubrugelige svarer til at kalde meteorologernes modeller ubrugelige, fordi de ikke kan fortælle om vejret et år frem i tiden. Det er naturligvis noget pjat - modeller er gode, sålænge man kun bruger dem til det de er beregnet til, men at kritisere dem for ikke at være beregnet til noget andet er meningsløst.
Du virker altså ikke somom du har meget fidus til emnet modellering..... Det har jeg, derimod - men jeg har så også selv lavet modellering.

SV:SV:KLIMA-RISICI: AFKØLING og SUPERSOLSTORME.

....
Virkningen af nogle af de værste kuldeperioder under "Den lille Istid" var helt katastrofale for befolkningen i Nordeuropa, hvor mere end 10% flere end normalt døde af hungersnød og kulde.

Desværre kender jeg ingen afhandlinger, hvori "Den lille Istid" videnskabeligt er behandlet i en sådan form, at jeg kan henvise hertil. Det er uhyre komplicerede klimaforandringer, hvor oplysninger skal hentes fra mange forskellige videnskabsgrene (samt muligvis den engelske flådes arkiver, hvilket vist ingen har gjort endnu). 
...
Mvh   Steen Ahrenkiel.
 

Hej Steen og glædelig jul:)
 
Jeg forsøgte ikke at indikere, at den lille istid ikke var alvorlig for dem der oplevede den - men set i et globalt perspektiv var det bare endnu en lokal afkøling (som blev modsvaret af en opvarmning af den sydlige halvkugle). Du kan da ikke for alvor mene, at forskerne på dette tidlige stade skulle være i stand til at give detaljerede beskrivelser af hændelsesforløb udfra deres modeller - sig mig, gør du dig overhovedet noget begreb om, hvor kompliceret det er at modellere jordens klima?
Detailmodellering virker for øjeblikket ca 5-8 dage frem i tiden - og det er så det meteorologerne fortæller os om i vejrudsigterne, med deres meget komplicerede modeller. Men detaljerede forløb over flere årtusinder - klap lige hesten, før du skruer kravene til klimaforskerne urimeligt op. Det klimamodellerne kan er at give os et samlet overblik - men lad være at forvente detaljerede beskrivelser (modellerne giver naturligvis detaljerede beskrivelser, men de vil være forskellige fra model til model, fordi det netop ikke er dem klimamodellerne er bygget til at forklare). 
Solstorme - jep, det kan blive hårdt for elektronikken. Man er nu mere og mere opmærksom på magnetisk afskærmning af elektronik, men naturligvis kunne man gøre mere - ligesom vi kunne gøre en del mere for at mindske udledningen af drivhusgasser.
------------------------------------------------------------------
Kære Stig Libori.  Tilsyneladende er det dig, der ikke har forstået en brik af klimasimulation.

VEJR CONTRA KLIMA

KLIMASIMULTIONER bygger på energibetragtninger dvs tilført contra udstrålet energi til Jordens overfladelag. Der indgår noget meteorologi, fordi man ikke kan beregne vanddamp og slet ikke skydække samt virkningen heraf. Når man så yderligere overvurderer betydningen af CO2, så går det naturligvis helt galt.                         EN KLIMAMODEL ER NATURLIGVIS KUN PÅLIDELIG, HVIS DEN OGSÅ GÆLDER UDOVER DEN PERIODE, DER LIGGER TIL GRUNDLAG FOR MODELLEN. (Klimamodeller beskriver klimaet gennem tusinder af år, fordi de fysiske love forandrer sig ikke med tiden !!!). Dvs at klimamodeller, der ikke kan foklare "Den lille Istid" og stagnationen indenfor de seneste ca. 10 år, bevisligt er noget fejlagtigt nonsens !!! --- Perioder med klima som under "Den lille Istid" kan formodentlig igen sætte ind i løbet af kort tid (afhængigt af solens opførsel).
 
 
VEJRSIMULATIONER bygger på viden om højtryk, lavtryk, temperaturforskelle, havstrømme m.m. Det er vejrmodeller (ikke klimamodeller), der begynder at blive meget usikre efter 5 dage. I betragtning af, hvor komplicerede vejrsimulationer er, så må man sige, at meteorologerne er nået meget langt med deres vejrforudsigelser (der er så gode, at man næppe behøver at kalde dem spådomme).                                                                                                                          
 
 
DEN LILLE ISTID
Ligesom Mann har du totalt misforstået "Den lille Istid". I mit forrige indlæg forsøgte jeg at forklare dig, at dine udtalelser om, at "Den lille Istid" "set i et globalt perspektiv var det bare endnu en lokal afkøling (som blev modsvaret af en opvarmning af den sydlige halvkugle)" er totalt nonsens !!! Men jeg må være åndeligt underbemidlet, når jeg ikke kan få det til at sive ind.
 
Årsagerne til "Den lille Istid" skal søges i variationer i solens aktivitet, der medførte en generel afkøling af Jorden samt derudover tilsyneladende havde indflydelse på havstrømningerne, således at der tilsyneladende periodevis også blev ført varme fra den nordlige halvkugle til den sydlige. At omtale sådanne globale omvæltninger i Jordens klima som "lokale" viser bare, at du citerer Mann m.fl. (uden selv at have sat dig ind i emnet). Vent venligst med at fortsætte dine skriverier om "Den lille Istid", indtil du har sat dig ind i emnet. -------------------------------- DANMARK havde dengang en vidtgående vintertransport på isen over sunde og bælter (Øresund, Store- og Lillebælt). Det var ikke en tilfældighed, at Karl Gustav under svenskekrigene kunne føre sine tropper over Storebælt om vinteren, den metode blev brugt af danskerne selv hvert eneste år dengang !!!                     
 
SUPERSOLSTORME

Du skulle også sætte dig lidt mere ind i, hvad en SUPERSOLSTORM egentlig er, og hvad konsekvenserne af en sådan er, inden du bagatelliserer den.                                                 Det er ikke kun elektronikken, der bryder sammen, men også hele det elektriske forsyningsnet og samtlige generatorer m.m. Således forsvinder ikke kun al kommunikation (også lyslederne, fordi elektornikken til lyslederne bukker under) og alle satellitter, men også hele elforsyningsnettet med tilhørende generatorer (energiforsyningen). Dvs at hele den industri, der opretholder det moderne samfund, går i stå, og man kan således ikke producere nye komponenter til erstatning for de ødelagte. --------- Da små solstorme ikke er ualmindelige og supersolstorme optræder med gennemsnitligt 500 års mellemrum (hvilket giver en ikke ringe sandsynlighed for, at en ny supersolstorm kan komme indenfor fx de nærmeste 10 år), så er det aldeles uforsvarligt, at man ikke tager større hensyn til denne risiko !!!
 
PETROKEMI
Det fremgår, at du på grundlag af en populær artikel om katalytisk hydrolyse af organisk affald vil gøre dig selv til specialist i petrokemi. ------- Det er et uhyre kompliceret emne, som jeg ikke skal gøre mig klog på, men for øjeblikket er det vist kun produktion af ethanol og methanol ud fra bioaffald, der teknisk set er så vidt fremskredet, at det kan sættes i gang indenfor en kortere årrække. Desuden er det ganske simple processer, hvor slutprodukterne direkte kan anvendes som tilsætning til benzin (eller endog som enebrændstof i specielle motorer). Jo mere komplicerede processer der anvendes, desto dyrere bliver det, og desto større tab bliver der naturligvis undervejs. 
 
Mvh    Steen Ahrenkiel.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SV:KLIMA-RISICI: AFKØLING og SUPERSOLSTORME.

....
Virkningen af nogle af de værste kuldeperioder under "Den lille Istid" var helt katastrofale for befolkningen i Nordeuropa, hvor mere end 10% flere end normalt døde af hungersnød og kulde.

Desværre kender jeg ingen afhandlinger, hvori "Den lille Istid" videnskabeligt er behandlet i en sådan form, at jeg kan henvise hertil. Det er uhyre komplicerede klimaforandringer, hvor oplysninger skal hentes fra mange forskellige videnskabsgrene (samt muligvis den engelske flådes arkiver, hvilket vist ingen har gjort endnu). 
...
Mvh   Steen Ahrenkiel.
 

Hej Steen og glædelig jul:)
 
Jeg forsøgte ikke at indikere, at den lille istid ikke var alvorlig for dem der oplevede den - men set i et globalt perspektiv var det bare endnu en lokal afkøling (som blev modsvaret af en opvarmning af den sydlige halvkugle). Du kan da ikke for alvor mene, at forskerne på dette tidlige stade skulle være i stand til at give detaljerede beskrivelser af hændelsesforløb udfra deres modeller - sig mig, gør du dig overhovedet noget begreb om, hvor kompliceret det er at modellere jordens klima?
Detailmodellering virker for øjeblikket ca 5-8 dage frem i tiden - og det er så det meteorologerne fortæller os om i vejrudsigterne, med deres meget komplicerede modeller. Men detaljerede forløb over flere årtusinder - klap lige hesten, før du skruer kravene til klimaforskerne urimeligt op. Det klimamodellerne kan er at give os et samlet overblik - men lad være at forvente detaljerede beskrivelser (modellerne giver naturligvis detaljerede beskrivelser, men de vil være forskellige fra model til model, fordi det netop ikke er dem klimamodellerne er bygget til at forklare). 
Solstorme - jep, det kan blive hårdt for elektronikken. Man er nu mere og mere opmærksom på magnetisk afskærmning af elektronik, men naturligvis kunne man gøre mere - ligesom vi kunne gøre en del mere for at mindske udledningen af drivhusgasser.
Et af de helt basale problemer der skal tages stilling til er naturligvis, hvad de fossile brændsler skal erstattes med - og hvordan vi får gjort det på en økonomisk forsvarlig facon (med det mener jeg ikke Lomborg forslag om at lave skyer af saltvand: det er meningen vi skal løse problemerne; ikke forværre dem). Nå, her får du en lille appetitvækker på, hvad jeg tror der blandt andet kommer til at ske de næste 10-30 år på energiområdet i Danmark (og en masse andre lande) - også selvom politikerne ikke har opdaget det endnu. Undskyld, at det bliver lidt teknisk nu, men du har indikeret en vis forståelse for tekniske sammenhænge:
Tillad mig at anbefale en lille historie om noget der måske umiddelbart ligner en ny ligegyldig opdagelse:http://newenergyandfuel.com/http:/newenergyandfuel/com/2009/05/15/a-new-one-step-process-from-bio-oil-to-petroleum-products/ Opdagelsen går ud på at forbedre noget der hedder bio-olie (det fortæller jeg om senere) til alkaner - den slags der let raffineres til benzin, diesel osv. Det man skal bruge er populært sagt en reaktor, et ædelmetal der fungerer som katalysator (palladium, men den forsvinder ikke, det er bare en katalysator), en masse brint og noget bio-olie. Helt af sig selv dannes alkanerne - spildproduktet er hovedsageligt CO2.
For at forstå, hvorfor det nu er en vanvittig spændende opdagelse, skal man naturligvis lige vide hvad bio-olie er. Se hvis man nu tager noget plantemateriale (eksempelvis halm) og opvarmer det kraftigt, men uden at tillade tilstrækkeligt ilt til en forbrænding, vil halmen forgasses. Ved den proces dannes trækul/koks (idag populært kaldet biochar, fordi man har fundet ud af, at det i hvert fald på visse jordtyper fremmer frugtbarheden) - her er noget af kulstoffet, sammen med næsten alle næringssaltene.
Desuden dannes en olie - bio-olie. Den er umiddelbart noget møg, fordi den er fyldt med ilt og vand: ikke lige en drøm at hælde på bilen. Til gengæld er processen til at lave bio-olie lige ud af landevejen - det kan klares med et mobilt anlæg efter en traktor i marken. Energien til processen leveres af gassen (den skal opvarme reaktoren bag på traktoren), så reelt kan landmanden køre rundt og samle halm op som han plejer, men i stedet for at lægge halmen i bunker på marken kastes biochar på marken, så landmanden beholder sine næringsstoffer på marken. Når han er færdig har han ca. 70% af halmens brændværdi i bio-olien i tanken (ca 15% af energien er gået til gassen der har drevet processen, og e restenede 15% ligger i biochar'en på marken, sammen med næringsstofferne).
Hvorfor i alverden er det smart at smide 30% af halmens brændværdi væk, kunne man spørge? Var det ikke smartere at brænde halmen af i et kraftvarmeværk? Nej, for (energi)omkostningerne til at presse og binde halmen, få den afsat på kontrakt og fragtet til kraftvarmeværket er skræmmende. På den her måde har landmanden i stedet et koncentreret olieprodukt på flydende form, som let kan sendes til videre forarbejdning.
Det er kun en sjettedel af al halm der i dag sendes til kraftvarmeværkerne i Danmark - blandt andet fordi kravene til halmkvaliteten er høje, hvis det skal brændes af i et kraftvarmeværk (i sig selv er halm korrosivt pga et højt indhold af næringssalte, hvis det ovenikøbet er beskidt og ukurrant går det helt galt). Men den slags problemer er der ikke med bio-olien: Man kan smide stort set alt brændbart i sådan et pyrolyseanlæg, og det gør ikke noget at dyrene har ligget på det først, og skidt lidt i det - bare ned med det - pyrolysetemperaturen er alligevel for lav til at danne NOx-forbindelser, så kvælstoffet ender på landmandens mark i form af biochar (der er tale om aktivt kul, så det er ovenikøbet bundet til kullet, så det ikke bare afgasser).
Pyrolyseanlæg/bio-olie er altså lidt af et columbusæg til landmanden - det hele bliver bare lettere at håndtere, når man bare kan lave det til kul og bioolie: lidt den samme problematik har gjort, at vi har mange forbrændingsanlæg til affald - det handler også om at gøre det hele mere håndterbart.
Det eneste problem er den dårlige oliekvalitet i bio-olien, samt dens lave energi indhold. Selv om der potentielt kunne laves langt mere bio-olie end vores årlige forbrug af fossil olie er der ikke nær så meget brændværdi i det. Olien består af kulstof med en del OH og O forbindelser, ligesom der er en del vand i. Det er her artiklen jeg linkede til kommer som en gave fra himlen - i princippet siger den, at man bare skal hælde en masse brint ned til bio-olien, så bliver den til fine alkaner - populært sagt erstatter brinten ilten i bioolien (også ilten i vandmolekylerne i bioolien) - ilten forsvinder så sammen med en lille del af kulstoffet som CO2.
Og nu er der lige pludselig masser af brændværdi i det der engang var simpel bio-olie fra landmanden. Energien stammer fra brinten der er tilført, og nu kommer det smarte: brinten kan laves ved hydrolyse vha vindmøllestrøm. Og så har vi lige pludseligt slået en masse fluer med et smæk. Prøv selv at overveje situationen:
Det store problem med vindmøllestrøm er, at det kommer som vinden blæser. Men hvis vi nu kunne lagre vindmøllestrømmen til når vi havde brug for det ville det jo være genialt. MAnge har overvejet muligheden af at gemme vindmøllestrømmen som brint, men brint er noget frygtelig noget at holde styr på. Men nu er problemet løst - vi hælder ned til bioolien og får benzin og diesel i stedet. Et genialt samarbejde mellem biobrændsel og vindmøllestrøm.
Ideen er så at bygge en masse nye vindmøller - så mange som skal til at dække behovet for at opgradere bioolie til ordentlige alkaner plus det der skal bruges til vores strømforbrug. Når det blæser bruger vi overskudsstrømmen til hydrolyse til bioolien, når det kun blæser svagt lader vi være at opgradere bioolie - så er der stadig strøm nok til forbrugerne. Blæser det slet ikke, må vi jo lave strøm på mere traditionel vis (evt vha opgraderet bioolie). Vi slipper af med problemet med overløbsstrøm, landmanden får lavet energi på sin mark og og og er det overhovedet rentabelt?
En liter benzin koster ca 10 kroner. 2 af disse er moms og 3 kroner er benzinafgift, så reelt skal bioolien kunne opgraderes til alkaner for højst 5 kroner, hvis det skal være rentabelt. Så lad os lave et hurtigt regnestykke:
1 liter benzin har en brændværdi på ca 8,5 kWh. En moderne vindmølle kan producere strøm til ca 42 øre pr kWh, og ca totrediedele af energien i de færdige alkaner stammer fra vindmøllestrøm, dvs knap 5 kWh pr. liter benzin. Der er et energitab ved hydrolyse på knap 20%, så ialt skal der bruges 6 kWh vindmøllestrøm pr. liter benzin, hvilket koster 2,50. Hydrolysen bliver forholdsvis dyr - formentligt omkring 80 øre, fordi der skal være ekstrakapacitet, da hydrolyseprocessen ikke hele tiden kører.
Nu skal det jo også raffineres, ligesom biolien lige skal indsamles, men det var som sagt enkelt at lave alkaner udaf bioolien når man først har brinten med den "nye" proces - når først alkanerne er der, er den resterende raffinering enkel (raffinaderier bruger også store mængder brint til at raffinere råolie, dog ikke så mange). Der er altså 1,70 kroner til 2 processer der umidelbart virker simple (en-reaktor processer), så det ligner lidt af et slagtilbud, og det skal det også gøre: landmandens og raffinaderiets motivation for at gå ind i det her skal naturligvis være, at det er en god forretning for dem.
Det spændende er altså, at vi ikke bare har en proces hvor vi kan udnytte energien bedre end i dag (både fra bio-energi og vindmøllestrøm), det ser også for første gang ud somom det kan blive en rentabel proces, der kan konkurrere med fossilt brændstof. Samtidigt løses både problemet med, at man ikke kan dyrke nok biobrændsel til at modsvare behovet, ligesom der pludselig er både lagringsmulighed for vindmøllestrømmen, ligesom strømforbruget kan skrues op og ned i takt med vindmøllestrømmen. Det er med andre ord en hel del problemer ved alternativ energi der kan løses - uden at det koster forbrugerne ekstra, fordi de nu ikke betaler for eloverløb mere (markedsprisen på fossil el ligger også på ca 42 øre/kWh, så hvis vindmøllestrøm var til at stole på ville det allerede kunne konkurrere på lige vilkår med kulfyrede kraftvarmeværker).
Her er et lidt mere teknisk link til hydrolisering af bioolie:http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TF5-4VNH3VV-5&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1146167204&_rerunOrigin=google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=c37b69393564d91c6ee697df13ff232a

KLIMA-RISICI: AFKØLING og SUPERSOLSTORME.

TIL  Stig Libori.      GLÆDELIG JUL TIL ALLE.
KLIMA-RISICI:  AFKØLING  og  SUPERSOLSTORME.
AFKØLING.                                                                                                           Kære Stig Libori. I dit indlæg af 18/12-2009  22:02  skriver du følgende:                                  "Jeg forstår dine frustrationer over modellerne, selvom jeg ærligt må erkende, at jeg ikke ville forvete man lavede modeller der kunne forudsige små lokale fluktuationer, såsom den lille istid"
Nu skal jeg ikke laste dig for at være lige så dum og uvidende som IPCC, for hvor skulle du have fået de korrekte informationer fra ???
"Den lille Istid" drejer sig ikke om små lokale fluktuationer !!!! Den drejer sig om flere af hinanden uafhængige globale afkølinger af hele Jorden, hvor samtidig en del af den resterende varme (vistnok) lejlighedsvis blev flyttet til den sydlige halvklode.
Virkningen af nogle af de værste kuldeperioder under "Den lille Istid" var helt katastrofale for befolkningen i Nordeuropa, hvor mere end 10% flere end normalt døde af hungersnød og kulde.
Desværre kender jeg ingen afhandlinger, hvori "Den lille Istid" videnskabeligt er behandlet i en sådan form, at jeg kan henvise hertil. Det er uhyre komplicerede klimaforandringer, hvor oplysninger skal hentes fra mange forskellige videnskabsgrene (samt muligvis den engelske flådes arkiver, hvilket vist ingen har gjort endnu). 
Årsagen til den manglende behandling af den extremt vigtige klimaperiode i Jordens historie, der uden enhver tvivl kan levere de bedste og mest pålidelige klima-informationer, er både mangel på penge og mangel på prestige.                                                                             Umådelige pengesummer postes i IPCCs latterlige computermisbrug, og mange dygtige klimaforskere vil ikke undersøge et så vigtigt emne som "Den lille Istid"  aht deres karriere.
KLIMATRUSLEN for NORDEUROPA og NORDAMERIKA er AFKØLING (IKKE OPVARMNING) 
Det gælder både for mindre episoder af kortere varighed (10-200 år) og den "endelige dødsdom" dvs den kommende istid.
------------
SUPERSOLSTORME.
Udover afkøling byder "klimaet" (dvs solen) på et andet risikomoment, som der kunne gøres meget mere for at forebygge de altødelæggende skadevirkninger af: nemlig supersolstorme.
EN supersolstorm vil på kort tid smadre hele det moderne industri- og kommunikationssamfund, og genopbygningen vil talge meget lang tid. Der har været små advarsler med latterlige småudbrud af solstorme, sidst i 2003. Selvfølgelig er disse småudbrud alvorlige nok for dem, som det går ud over, men de har ikke været store nok til for alvor at vække Verden. Den seneste supersolstorm skete i 1859 og kan findes under [1859, solar storm] på GOOGLE.
I modsætning til det globale klima, som mennesket ikke kan gøre ret meget ved, selv ikke med extreme økonomiske ofre, så skulle det ikke være helt umuligt (hverken teknisk eller økonomisk) at indtænke risikoen for en supersolstorm i den moderne samfundsplanlægning.
Mvh   Steen Ahrenkiel.
 

Betragtninger


Betragtninger over Klimaet

1

Enhver der interesserer sig for vind og vejr ligesåvel som for klimaet må jo vide at:
Klimaet hovedsagelig er styret af havstrømmene, prøv at sammenligne klimaet på Amerikas østkyst omkring New York og klimaet for det nordlige Portugal på årsbasis?

http://www.dmi.dk/dmi/index/hav/oceanografiske_emner-2/havstromme.htm
http://www.dmi.dk/dmi/index/hav/oceanografiske_emner-2/dybvandsdannelse.htm

Hvad driver så disse havstrømme?
For Golfstrømmens vedkommende starter den som en overfladestrøm der drives mod vest af de nær ved Ækvator herskende Passatvinde, herefter føres de over mod Amerikas Østkyst hvor de vender og bevæger sig over mod Europas kyster, efterhånden som det varme vand fordamper, stiger stiger Saltholdigheden og derved massefylden samtidig derefter flyder den mod Nord og op i Polarhavet.
I Polarhavet møder strømmen og iblandes koldt Ferskvand samt smeltevand fra Polarisen herved afkøles den saltholdige Golfstrøm og tvinges ned i Dybhavet på grund af den forøgede massefylde. (Det er nok ikke uden grund at vand har sin største massefylde ved netop +4C?) Hvis ikke ville ferskvandet sikkert flyde ovenpå saltvandet. Og så går "motoren" i stå..
Nu har vi fået Golfstrømmen tvunget ned i dybden hernede bevæger den sig sydover langs med Nordatlantiske højderyg, hvor den på sin vej med al sandsynlighed møder en række Hotspots som at tilføre den varme dels i form af varmt vand (over ca. 500 grader C. samt tilføres varme i form de der herskende vulkanske aktiviteter.) Når den dybgående strøm bliver opvarmet vil en del sikkert stige op til overfladen (blandt andet hjulpet på vej af den lavere tyngdekraft ved Ækvator) og der fordampe for at blive afkølet, dette kan så medføre at der dannes Lavtryk, hvis vandet har den rette varmegrad, kan det være starten på et tropisk lavtryk, der kan udvikle sig til en Orkan.
Det her beskrevne er faktisk den primære Drivmotor for hele Klodens havstrømme.

2

http://www.dmi.dk/dmi/rekordvarmt_over_vestgroenlands_fiskebanker
http://www.dmi.dk/dmi/index/nyheder/nyheder-2004/pol_pa_polvandring.htm

Når man læser de her nævnte 2 artikler og sammenholder den grafiske fremstilling over "Havtemperaturen over Fyllas Banke" med "Nordpolens vandring og hastighed".
Synes det som om der er et påfaldende sammenfald imellem disse grafiske kurver for årerne 1955 til 2005.
Efter 2005 har jeg ikke kunne finde data for så vidt angår Nordpolen, hvilket selvfølgelig kunne have været ønskeligt, idet data efter 2005 for så vidt angår temperaturen på "Fyllas Banke" foreligger indtil 2008:

http://www.dmi.dk/dmi/index/nyheder/nyheder-2008/tryk_paa_den_vestgroenl...

Som viser en faldende temperatur.
Og samtidig er "Klimamotoren" genstartet:

http://www.dmi.dk/dmi/klimamotor_genstartet_i_labradorhavet

http://videnskab.dk/composite-3528.htm

2. Q1:

Når man ser på kort over Nordpolen f. eks: Gogle Earth (Topografisk der viser højde og dybde forhold), kan man iagttage at der Nord for Grønland findes 2 Dybvandbassiner, Labrador-havet og Grønlands-havet, disse 2 er adskilt med en højderyg, i disse basinner foregår Dybvandsdannelsen, som er starten på den globale Havstrøm.
Når man nu sammenligner det under pkt.2 nævnte med hensyn til Nordpolens bevægelse ser man at denne øjensynlig bevæger langs med den her nævnte højderyg.
En vandstrøm er at sammenligne med en elektrisk leder, da der i begge tilfælde er tale om en ensrettet elektronbevægelse.
I henhold til læren om elektromagnetisme således som klarlagt af H.C. Ørsted i 1820, er der en gensidig afhængighed mellem en leder og et magnetfelt, således at hvis den elektronbærende strøm flytter sig vil det tilhørende magnetfelt også flytte sig og omvendt.
Derfor vil Nordpolens bevægelse også medføre en bevægelse af de polare havstrømme og hvad dette så kan medføre?
Godt nok er ovennævnte egne betragtninger, men jeg mener ikke at de kan være så langt fra de faktiske forhold?.

4

Hvad får så Nordpolen til at flytte sig?:
Er der den manglende beskyttelse fra Solens kraftfelter (Solvind magnetiskefelter),
på grund af Solens for tiden svækkede aktivitet:

http://da.wikipedia.org/wiki/Jordens_magnetfelt

Da Solens beskyttende felter således er svækkede udsættes Jorden for den fra Universet kraftige kosmiske stråling, når denne stråling kommer ind Jordens atmosfære bremses strålingen og omsættes til varme, dette kan bl.a. være det som registreres som en forøgelse af temperaturen?

http://www.videnskab.dk/composite-3562.htm?utm_medium=nyhedsbrev

5

Med hensyn til CO2 regnskabet skal jeg ikke mig klog, det er så mange andre der prøver på.

Men:

Vi skal passe på ikke at drive rovdrift på naturens ressourcer:
Passe på ikke at udpine jorden superproduktion af afgrøder (ved hjælp af diverse vækstfremmende tilsætningsstoffer) for derefter at bruge disse afgrøder til brug for andet de oprindeligt er tiltænkt nemlig føde.
Desuden skal vi passe på at arealer ikke bliver overgræsset af kreaturer som herefter kan medføre dannelse af ørkenområder, som meget let kan komme ud af kontrol.
Ikke at ændre på naturens naturlige vandløb (Floder, søer deltaområder m.v.)
Ikke unødigt blotlæggelse af skovområder, tværtimod foretage udplantninger i så stor udstrækning som muligt især bevoksninger som kan optage CO2.
I så stor udstrækning som muligt anvende naturens egne ressourcer til fremstilling af almen anvendelig energi (Vind og Sol) denne energi kan bl.a. anvendes til transportmidler, varme og el.
Ikke unødigt udlede vand til i forvejen eksisterende vandområder men derimod tilbageføre dette til jorden således at det kan indgå i det naturlige grundvandskredsløb.

tak!

Tak for den saglige drejning bloggen har taget. Jeg synes at jeg lærer rigtig meget af indlæggene. Jeg forsøger selv at give videre af den viden jeg får, og det håber jeg at mange gør. Desværre er det forbløffende lidt vi almindelige borgere ved om klimavidenskab; medierne viderefører vist bevidstløst færdigretter i letfordøjelig udgave, hvor den entydige forståelse er givet. Igen, tusind tak for jeres indlæg.
En 3.f'er.

SV:SV:SV:BIOSFÆREN

Stig Libori.

Ok, så misforstod jeg dig. Det må du undskylde. Du har naturligvis ret i, at der sker mere plantevækst i jord der er 3 grader varm, end i jord der er -2 grader. Forskellen er dog næppe noget der ændrer CO2 balancen særlig meget - så hurtigt gror planter altså heller ikke i kold jord!
Det med at planter vokser hurtigere ved mere CO2 er til gengæld noget jeg har studeret og ved noget om, og sammenhængen er altså langtfra så enkel som du påstår. Her er bare nogle få af de ting du overser:
---------------------------------
Lad mig pege på et par ting, du har overset - uden jeg vil blande mig i den aktuelle debat.
Hvor meget CO2 planterne optager er ret ligegyldigt da den samme mængde CO2 frigøres igen når plantetørstoffet nedbrydes.
Men en stigende temperatur medfører et større CO2-udslip p.g.a. større mikrobiologisk aktivitet i jorden, hvorved jordens humusindhold formindskes. I varme perioder sker der en nettotilførsel af CO2 til atmosfæren, der kan være langt større end den menneskelige aktivitet.
At det er temperaturen, der styrer CO2-indholdet i atmosfæren er der ingen tvivl om, Steen har jo ret, det er påvist af flere forskere, der har fundet op til 800 års tidsforskydning mellem temperatur og CO2-indhold. Andre klimafaktorer har været afgørende for tidligere tiders klimadannelse.
Fortidens høje CO2-indhold har intet med temperaturen at gøre, idet CO2s klimaeffekt falder meget hurtigt (logaritimisk). Derfor må man fjerne fokus fra CO2 til andre klimafaktorer, for at få et mere klart billede. At CO2 har en meget beskeden effekt i dag i de tropiske områder i forhold til de koldere egne, kan man se på klimamodellernes fejlskud med de manglende hotspots, som Lidegaard ikke gerne vil give en forklaring på. Måske fordi CO2-teorien dumper som årsag.
 

Det er nu ikke så ligegyldigt med den plantetilvækst som du tror. Det skyldes, at meget af plantetilvæksten foregår i mangeårige planter, såsom træer, så hvis man forestillede sig, at vi eksempelvis kunne lave hele Sahara om til et skovområde, ville det i et par hundrede år kunne "neutralisere" hele vores CO2-udledning, ved ganske enkelt at binde ligeså meget kulstof i trætilvækst, som vi afbrænder vha fossile brændsler. Derudover bindes der ganske store mængder kulstof i jorden ved kraftig plantetilvækst, så selv etårige planter binder kulstof i mere end et år.
Det er absolut ikke bevist at det er temperaturen der driver atmosfærens CO2-indhold. Det der er påvist er, at der er en kraftig tendens til, at når temperaturen på Antarktis stiger vokser atmosfærens CO2 indhold nogle hundrede år senere, hvilket driver temperaturen yderligere op.
Det der er behov for at forstå er, hvorfor disse temperatur og CO2 fluktuationer på Antarktis sker med periodisk interval - men der er tydeligvis tale om et forhold hvor temperatur og CO2 gensidigt påvirker hinanden. Jeg har her i tråden foreslået en simpel model der kan forklare, hvad der sker.
Nogle af jer synes at mene klimasammenhænge er et demokratisk spørgsmål - det er det altså ikke. Det handler om sammenhænge i naturen, som vi på bedste vis må prøve at forstå.

SV:SV:BIOSFÆREN

Stig Libori.

Ok, så misforstod jeg dig. Det må du undskylde. Du har naturligvis ret i, at der sker mere plantevækst i jord der er 3 grader varm, end i jord der er -2 grader. Forskellen er dog næppe noget der ændrer CO2 balancen særlig meget - så hurtigt gror planter altså heller ikke i kold jord!
Det med at planter vokser hurtigere ved mere CO2 er til gengæld noget jeg har studeret og ved noget om, og sammenhængen er altså langtfra så enkel som du påstår. Her er bare nogle få af de ting du overser:
---------------------------------
Lad mig pege på et par ting, du har overset - uden jeg vil blande mig i den aktuelle debat.
Hvor meget CO2 planterne optager er ret ligegyldigt da den samme mængde CO2 frigøres igen når plantetørstoffet nedbrydes.
Men en stigende temperatur medfører et større CO2-udslip p.g.a. større mikrobiologisk aktivitet i jorden, hvorved jordens humusindhold formindskes. I varme perioder sker der en nettotilførsel af CO2 til atmosfæren, der kan være langt større end den menneskelige aktivitet.
At det er temperaturen, der styrer CO2-indholdet i atmosfæren er der ingen tvivl om, Steen har jo ret, det er påvist af flere forskere, der har fundet op til 800 års tidsforskydning mellem temperatur og CO2-indhold. Andre klimafaktorer har været afgørende for tidligere tiders klimadannelse.
Fortidens høje CO2-indhold har intet med temperaturen at gøre, idet CO2s klimaeffekt falder meget hurtigt (logaritimisk). Derfor må man fjerne fokus fra CO2 til andre klimafaktorer, for at få et mere klart billede. At CO2 har en meget beskeden effekt i dag i de tropiske områder i forhold til de koldere egne, kan man se på klimamodellernes fejlskud med de manglende hotspots, som Lidegaard ikke gerne vil give en forklaring på. Måske fordi CO2-teorien dumper som årsag.
 

:-/

Jeg fornemmer at også i dette forum er der en del DF tilhængere der har travlt ved tasterne. Fred vær med jer.
 

SV:SV:Positiv og negativ feed-back

 Ialt står vand for ca halvdelen af drivhuseffekten i atmosfæren, så de andre drivhusgasser står for ca 15 grader af atmosfærens temperaturstigning (i forhold til ingen atmosfære). Har dit link ret i, at vi i alt har udledt drivhusgasser svarende til 5,53% af "de andre" drivhusgasser giver det isoleret set en temperaturstigning på knap 1 grader Celcius. Men nu ved vi jo, at der er en feedback-mekanisme mellem temperatur og vanddamp, så dette skal omtrent fordobles - og så når vi frem til, at vi mennesker allerede har udledt drivhusgasser nok til at skabe en temperaturstigning på ca. 2 grader. Og vi fortsætter som bekendt med at udlede drivhusgasser, så med lidt regning bekræfter dit link sådan set problemets alvor.
Jeg synes egentligt det er interessant at læse i dag, at en ny analyse fra klimaforskerne i dag når frem til nøjagtigt det samme tal - de klimagasser vi allerede har udledt kommer til at betyde en stigning i temperaturen på 2 grader. I får lige citatet:
"Vi kan derfor vente, at temperaturen stiger med to grader, selv hvis vi er i stand til holde den nuværende mængde CO2 i atmosfæren, siger Mark Pagani fra Yale Universitet i USA, som har været med til at lave analysen." http://jp.dk/klima/videnskab/article1926350.ece
Jeg nåede naturligvis frem til tallet på baggrund af en meget løs analyse af en række kendte data - jeg formoder da, de har været en hel del mere grundige....

SV:Biosfæren

Det imponerer mig, når nogen ikke alene siger, at det med klimaet er kompliceret som bare pokker, men også viser det i en redelig og anskuelig gennemgang. Tak for det Stig Libori.
Men et er at se en kompliceret sammenhæng. Et andet er at se et reultat som her om forholdet mellem CO2 i atmosfæren og CO2 i biosfæren. Det er der en masse estimater om. Et estimat jeg har læst siger, at biosfæren er vokset 6% beregnet i træmasse globalt set i løbet af de sidste 100-150 år.
Men som du siger: Ikke alene CO2, også varme og vand spiller med i helhedsbilledet for at øge biosfæren. Det er netop de faktorer der er på spil i disse år. Måske skulle vi flytte lidt på nogle planter og og noget vand, sådan virkelig globalt set. En ørken kan rumme mange oaser... hvis vi ønsker det.

Det lyder spændende. Har du nogle mere konkrete ideer i tankerne?

Seneste blogindlæg

Udgiv indhold
 • Føde og klima

  I den løbende debat om global opvarmning, har der af gode grunde været fokus på de fossile brændstoffer. Hvis vi...
 • Er A-kraft løsningen?

  A-kraft tilhængerne vejrer morgenluft disse år, fordi denne energileverandør umiddelbart kunne være fristende i...
 • Klimakvalme

  Vi har gennem de seneste år stiftet bekendtskab med en del nye gloser i det danske sprog. Et af dem er "klimabenægter...
 • Den differentierede opvarmning

  Blandt de tilsyneladende modsatrettede informationer, der fremkommer vedrørende den menneskeskabte globale opvarmning (AGW), er fx...

Øjvind Lidegaard

Annonceinfo

Seneste kommentarer

Annonceinfo