Annonceinfo

Klimabedrag afdækket

Ved indgangen til verdens største og vigtigste konference om klima - COP15 - står vi i den bemærkelsesværdige situation, at mange danskere og endnu flere amerikanere ikke tror på menneskeskabt global opvarmning (anthropogenic global warming eller AGW).

I betragtning af, at der i dag hersker 99% enighed blandt klimaforskerne om, at AGW er en realitet, og at denne enighed har eksisteret også længe før fremkomsten af FNs klimapanels fjerde rapport i 2007, er det umiddelbart en gåde, at to tredjedele af befolkningen i USA, verdens historisk største udleder af drivhusgasser, ikke tror, at AGW er en realitet.

Dermed mangler det folkelige pres på politikerne, som kunne have sikret, at senatet i USA havde fået ratificeret en klimalov inden topmødet i København. Derved ville udsigten til en ambitiøs klimaaftale have været markant større, end den er nu.

Der er derfor grund til at søge efter årsagen til, at afstanden mellem den konsensus, der hersker blandt forskerne, i så ringe grad er nået ud til befolkningerne, i særlig grad, men langt fra alene, de amerikanske borgere.

Ny bog

James Hoggan og Richard Littlemore har søgt at analysere dette forhold i en nyligt udkommet bog; 'Climate cover-up: The crusade to deny global warming.'

Skridt for skridt afdækker bogen, hvad man utvunget må betegne som historiens største mediemæssige bedrag; historien om hvordan det er lykkedes en relativt lille gruppe af mennesker med forskellige dagsordener at fastholde verdens medier på den videnskabeligt ufunderede påstand, at der stadig er videnskabelig tvivl om AGW.

Aktørerne i dette bedrag er mange, med forskellige motiver, og med meget forskellige påstande, lige fra

- at temperaturerne slet ikke er steget usædvanligt gennem seneste århundrede, eller

- at CO2 ikke er steget mere end vi har set tidligere, over

- at det stigende CO2-indhold ikke har noget med temperaturstigningen at gøre, eller

- at CO2 stigningen ikke er menneskeskabt, men skyldes frigivelse fra havene, til

- at AGW er en realitet, men er et problem som er lille i forhold til så mange andre dagsordener, eller

- at det vil være urentabelt at søge at imødegå AGW.

Trods disse helt uforenelige synspunkter, har de alligevel haft den synergistiske effekt at så tvivl om det berettigede i at satse stort på af få reduceret menneskets udledning af drivhusgasser.

Skurkenes anstrengelser

Industrien inden for kul og olie i USA har sponsoreret trecifrede millionbeløb til først at søge at overbevise politikerne om, at global opvarmning ville rumme flere fordele end ulemper, dernæst at AGW blot er en teori - ikke det videnskabeligt dokumenterede faktum, som forskerne hævder.

Industrien har gennem seneste årti anvendt slogans, som blev testet for deres effektivitet til at påvirke den offentlige opinion, snarere end for deres sandhedsværdi. Den har hyret forskere (inden for alle mulige andre discipliner end klimaforskning) som blev betalt for at sige det offentligt, de ikke ville have en kinamands chance for at få publiceret i videnskabelige tidsskrifter.

Og den har udnyttet den store majoritet af journalister i verdens medier, som har været mere interesseret i at bringe indlæg om uenigheder mellem forskere og en række enkeltpersoner, end i at bringe en lødig videnskabeligt funderet information til borgerne, eller udvise blot et minimum af kvalificeret modspil til disse lakajer.

Benægterlobbyen

En række institutioner har arbejdet intensivt for at sprede doktrinen om, at der stadig er tvivl om AGW. Mange medier er med accelererende intensitet gået så vidt som til at aflive AGW definitivt; mange danske medier inklusive.

Konservative tænketanke som Competitive Enterprise Institute (CEI) har spillet en stor og stigende rolle gennem seneste årti, i udbredelsen af benægtelsen af eller såen tvivl om AGW. Deres donorer har ofte været skjulte, men forbindelsen til olieindustrien (ExxonMobil) er dokumenteret for for eksempel CEI.

Disse tænketanke har bragt groteske påstande til torvs, for eksempel om den benefice, det stigende indhold af CO2 i atomsfæren indebærer, uden smålig skelen til de risici samme CO2 rummer for planetens beboere.

10.000$ for kritiske artikler

Det smarte i denne taktik har været, at man kunne holde en debat i live, uden at de 'eksperter' som var hyret til at hælde benzin på bålet nogensinde var nødt til selv at lave forskning, endsige at få testet deres påstande i en videnskabelig peer-review proces.

De har ikke engang behøvet at være eksperter inden for klimaområdet. Så længe professionelle kunne udvise en uenighed, blev den opfattelse fastholdt i befolkningerne, at videnskaben var inkonklusiv. Og dette til trods for, at forskere med viden inden for klimaområdet igen og igen har påpeget den imponerende mangel på videnskabelig substans i klimabenægternes argumentation.

Blandt navngivne institutioner er American Enterprise Institute (AEI), som har tilbudt eksperter 10.000$ for at skrive artikler, som gik i rette med IPCC, har sponsoreret The Heartland Institutes årlige konference for klimabenægtere og som selv har modtaget mere end en halv million dollars i støtte fra ExxonMobil.

Cato Institute udgør en hovedflanke af udvalgte benægtere af AGW, for eksempel Patrick Michaels, og har været næststørste modtager af midler fra Koch Industries, hvis hovedforretning er raffinering af olie.

Americans for Prosperity (AFP) har kørt landsdækkende kampagner med påstand om massive omkostninger ved og tab af arbejdspladser som følge af en mulig lovgivning om global opvarmning.

Heartland Institute har i en årrække været talerør for tobaksindustrien i USA, med kampagner imod indskrænkning af rygeres rettigheder, og har som om dette ikke var nok, de senere år arrangeret en årlig kongres for klimabenægtere i New York. De modtager betydelige økonomiske tilskud fra både ExxonMobil og Koch Industries.

Heritage Foundation er kendt for sin støtte til Dr. S. Fred Singer, som har benægtet risikoen ved rygning, faren ved ozonhuller, helbredsskaderne ved asbesteksposition og de biologiske risici ved brug af DDT, og som selvfølgelig også er pure benægter af klimaændringer i almindelighed, AGW i særdeleshed. Heritage har et årligt budget på 50 millioner US$ og modtager økonomisk støtte fra ExxonMobil, Koch Industries og andre olieselskaber.

American Petroleum Institute (API) er en industrisammenslutning snarere end en tænketank. I 1998 sponsorerede de 'Global Climate Science Communication Action Plan'; et strategidokument som beskriver, hvordan man kan etablere falske græsrodsorganisationer og hyre talsmænd som Fred Singer og Pat Michaels til at så forvirring om klimavidenskaben, og har i år gennemført landsdækkende kampagner i USA mod statslig klimalovgivning.

American Coalition for Clean Coal Electricity (ACCCE) er en anden men mere diskret interessegruppe, som I forbindelse med præsidentvalget i USA kørte en 40 millioner $ kampagne med påstand om at kuludvinding og -afbrænding kunne blive ren.

Bjørn Lomborg på lønningslisten

Samlet råder disse lobby-organisationer over meget store summer, som leverer finansiering til kampagner, som gennemføres ud fra helt snævre kortsynede økonomiske interesser for deres interessenter og sponsorer.

Ikke overraskende har Bjørn Lomborg været på lønningslisten hos hovedparten af ovennævnte institutioner først med budskaber om at drivhuseffekten var yderst tvivlsom, så at solpletteorien var en ligeså god forklaring, så med at klimatruslen er stærkt overdrevet, og at vi ikke har nogen hast med at påbegynde en reduktion af vores CO2-udledning.

Senere, at det vil være langt billigere at vente med at reducere CO2 udledningen til vi havde en billigere måde at gøre det på, og at forebyggelse af klimaforandringer er en dårlig økonomisk forretning. Alle budskaber, som står i skærende kontrast til de videnskabeligt funderede anbefalinger fra klimaforskerne.

Naturvidenskab - ikke politisk ideologi

Allieret med disse organisationer er politiske højregrupper, som ud fra ideologiske motiver er imod en indskrænkning af den enkelte borgers ret til fri (klima)udfoldelse, og som i de mere paranoide udgaver - som herhjemme kendes fra for eksempel David Gress eller Steen Steensen, fra engelske Lord Monckton, og fra Tjekkiets præsident Václav Klaus - betragter klimaforskerne som en kommunistisk sammensværgelse, der vil indføre et nyt verdensherredømme, og indsætte en verdensregering til regulering af klimaændringerne.

De synes at være ganske blinde for, at nødvendigheden af en ændret adfærd ikke er dikteret af en politisk ideologi, men af naturlove. Det er nu en gang ikke klimaforskernes skyld, at CO2 er en drivhusgas, eller at verdens have stiger, når Grønlands indlandsis, gletsjerne i bjergene og sydpolen smelter.

Alt dette er beskrevet af ikke påfaldende kommunistisk indstillede videnskabsmænd gennem seneste århundrede. De synes ligeså blinde for, at også klimaændringer om noget vil afstedkomme tvang, for eksempel for alle de millioner af borgere i verden, hvis boliger og land vil oversvømmes.

Så det er ikke et spørgsmål om, om man går ind for frihed eller ej, men om at acceptere nogle relativt simple naturvidenskabelige kendsgerninger. Ubekvemt - måske, men næppe kommunistisk.

Medierne

De største syndere i seneste årtis klimabedrag er imidlertid medierne.

Ikke alene har de fungeret som lallende talerør for disse interesseorganisationer og deres kyniske repræsentanter, men har samtidigt oftest undladt at invitere videnskabeligt kompetente forskere ind, som kunne forklare det videnskabeligt uholdbare i disse organisationers slogans.

Det ville være meget forlangt, at hver enkelt journalist kunne gennemskue det bluf, som for en forsker er umiddelbart indlysende. Men man kunne måske - sagens alvor taget i betragtning - have forventet, at man havde prioriteret at uddanne nogle få repræsentanter fra standen.

Repræsentanter som var i stand til både at stille de relevante, måske endog kritiske spørgsmål til klimabenægterne, men som også var i stand til blot et minimum af faglig vurdering af de mange modsatrettede påstande, som fremsættes fra klimabenægterne. Og have blik for den manglende videnskabelige substans i dens sorte sump af ideologisk spin.

De gamle heste

Tilsammen har disse ideologisk eller snævert økonomisk prægede mindretalsgrupper rådet over så store økonomiske ressourcer, at de har kunnet forfølge deres synspunkter med kampagner, pseudovidenskabelige symposier uden reel videnskabelig dokumentation, men med så meget desto mere ideologisk vraggods.

På den alternative konference afholdt lørdag d. 7. december er det igen de gamle heste, der trækkes af stalden. Fred Singer, som benægter AGW, Monckton som mener det er en kommunistisk sammensværgelse.

Og dagen før startskuddet til COP15 får Jyllandspostens kæledække, Ole Humlum, som tidligere har påstået, at den stigende mængde CO2 i atmosfæren kom fra havene og ikke fra menneskers afbrænding af fossile brændsler, en hel avisside i Politiken til at gentage sit trivielle mantra om, at det skam ikke er videnskabeligt bevist, at CO2 forårsager global opvarmning.

CO2-reduktion med sprøjtekanoner

Samtidig er Bjørn Lomborg tildelt kronikpladsen i Politiken, med et budskab om, at vi skal forske i stedet for at reducere CO2, som om der skulle være tale om et enten eller. Man kan også spørge sig selv om mere forskning vil nytte, i lyset af den konsekvente afvisning af den lange række af solide forskningsresultater Lomborg og andre klimabenægtere konsekvent lægger for dagen.

Hvis forskning skal nytte, skal man for det første tage den alvorligt. For det andet kræver det, at resultaterne formidles, så befolkningen forstår dem. Lomborgs forslag om sprøjtekanoner til løsning af problemet med drivhusgasserne svarer til at behandle patienter med gulsot med spraymaling, for at få den gule farve væk.

Det lyder smart og især billigt. Men patienten vil kun få det værre. Der er en og kun en vej frem: Reduktion i vores udledning af drivhusgasser. Det er budskabet fra forskerne.

Rygefare-, Holocaust- og klima-benægtere

Tænk hvis medierne begyndte at interessere sig for intelligente måder at få vores udledning af drivhusgasser begrænset, frem for nu på 20. år vedblivende at bilde folk ind, at der stadig er usikkerhed om betydningen af drivhusgasser, og at reduktion i vores udledning ikke haster.

Selvfølgelig må folk mene og ytre sig som de vil. Men på et eller andet tidspunkt må der også slås en streg, hvor det ikke længere giver mening at give klimabenægtere den dominerende plads, de har haft og stadig har i mange medier, helt analogt med, at vi ikke længere giver spalteplads til benægtere af holocaust, folk der hævder at rygning ikke skader helbredet, eller at asbest er ufarligt.

Klimaforskning er kompliceret, og mange forhold er endnu ikke kortlagt. Men det betyder jo ikke, at man ikke skal anerkende de forhold, som der er klarhed over, desuagtet hvor ubekvemme de måtte forekomme at være.

Hvis der opnås en aftale på COP15 kan vi takke klimaforskerne, FNs IPCC, visionære politikere og en del flere. Medierne i almindelighed, de amerikanske i særdeleshed, har været og er fortfarende bekymrende kontraproduktive.

Reference: Hoggan J, Littlemore R.; Climate cover-up: The crusade to deny global warming. D&M Publishers Inc. Vancouver 2009.

 

Re: Henrik Svensmark.

Det med klima-ændringen er ikke så simpelt. Hvis man ser på fortiden så er der en klar tildens til at varme følger varme og kulde følger kulde. Det skyldes at både stigende varme og faldende varme virker selvforstærkende. Stigende temperature øger havets afgivelse af CO2 og mere CO2 øger plantevægsten og mere plantevækst øger vandindholdet i atmosfæren. Vandindholdet øger nat-temperaturen ved at oplagre en del af dagens varme. Så næste dag har et højere udgangs punkt. Hvis vandindholdet falder, så giver det mindre plantevækst og mindre vandindholdet i atmosfæren, i en selvforstærkende spiral.

Computermodellerne er nød til at arbejde udfra et nulpunkt. Og dette punkt findes ikke. Og derfor er det svært at lave gode modeller af klimaet. Det er heller ikke muligt at lave modeller af økonomisk systemer da en krise vil brede sig hurtigere jo flere år hvor der har været opgang.

Når man taler om Henrik Svensmark teorier om kosmiskstrålings påvirkning af klimaet. Så er hans teori ikke nok til forklare klimaændringerne. Dette skyldes at solen ændre farve når den er mere aktiv. Den ændrede farve kan trænge dybere ned i atmosfæren, og derved ændre hele den måde som atmosfæren funger på. Der er ikke nogen måde hvorpå man kan beregne denne ændring.

Henrik Svensmark.

Jeg mener ikke at AGW er skyld i global opvarmning som hovedparten.
Henrik Svensmark som er en dansk fysiker er kommet op med den teori at skyerne er skyld i global opvarmning.
Skyerne dannes omkring ioner skabt af kosmiskstråling dvs. At efter som skyerne er hvide reflektere de sollyset tilbage til universet og derfor ikke ned og varme jorden op dvs en koldere jord, men solen har været meget magnetisk aktiv på det sidste. Det betyder at solen sørger for at der ikke kommer så meget kosmisk stråling ned til jorden derfor færre skyer og derfor færrer skyer til at reflektere sollys og derfor varmere jord. Hvis man kigger på kurver for solens magnetiskeaktivitet og jorden skydække passer de fantastiskt sammen. Derudover har vi det faktiske koldt her på jorden lige for tiden. I det vi befinder os inde i en af mælkevejens arme. Her er der mange stjerner og derfor meget kosmisk stråling til mange skyer...
1 galaktiske år er på 250.000.000 år. Da dinosaurene fx var på jorden tog de solbad på antarktis. Det har jeg alligevel ikke set nogen gøre i dag.:-) fortiden er vi på vej ud af en arm det betyder varmere vejr men tag det roligt og nyd de varme sommre. Det er i vert fald hvad jeg mener.

Ps. Han har både beviser i form af kurver baseret på målinger taget af metrologer verden over og forsøg som bakker hans (videnskabeligt beviste) teori op.
Pps. Jeg vil meget gerne have kommentarer tilbage!!!

Kære Karsten, Når jeg ser op

Kære Karsten, Når jeg ser op på himlen og iagtager hvordan flere og flere fly criss crosser hen foran solen hver gang der er en ellers skyfri himmel....
Når jeg mærker "chillfactoren" gennemisne min hud, og det føles som om jeg er blevet sprayet med metalstøv....
Når jeg ser fugle falde ned fra himlen og hører at fisk og andre dyr dør i massevis.....
Når jeg erfarer at flere og flere børn i vores lykkelige land medicineres med hårde stoffer....
Når jeg ser en justitsminister slukke sin microfon når hun bliver spurgt kritisk om noget hun er sat til at administrere.....
Når jeg hører politiet udtale at demonstranter og presse skal ha tur og de bagefter benægter....
Når det går op for mig,at nationalt tv sender designede nyheder og fortier vigtige,relevante oplysninger.....
Når jeg hører Pia Kjærsgaard udtale at hun har det bedre med at et helt folk lever under militært diktatur,end at de selv får lov at vælge med risiko for at de stemmer et muslimsk parti til magten og derved hindrer NWO's plan om et "demokratisk" Ægypten....
Når jeg hører at USA som vi alle har lært at ære/frygte faktisk som land er bankrup men lader som ingenting.....
Når jeg ved at socialdemokratiets formand deltager i hemmelige møder med magteliten og derefter i pressen blive udnævnt som kommende statsminister.....

Da er det som om at jeg ikke kan bruge al jeres videnskab til mere..... I snakker jo fanden et øre af i måler og vejer og lægger kvoter,mens i sviner mere og mere
Og mens jordens folk skriger på fred,planlægger i nye krige der slår både "jeres egne" og "fjenden" ihjel på grusom vis.
I mange mange år har i beregnet og forsket,fyldt spalte op og spalte ned..... Trættet folk med snak og tal,mens i i det skjulte har siddet og arbejdet på at forgifte snart hver en krog af kloden. Du taler IKKE ud af kærlighed til jorden,himlen og universet. Du går imod mig som er bekymret og vil prøve at pleje jorden og heale de sår hun hensynsløst er blevet påført med henblik på magt og profit til de få udvalgte på finanspyramidens top. Du bruger dine kræfter på at spotte dem der kritiserer alle de forbrydelser der blir begået af regeringer mod deres egen befolkning(og herhjemme er ingen undtagelse) Du prøver at bibeholde læseren i den manipulation,at videnskab i sig selv er et kvalitetsmærkat,skønt realiteterne og historien taler deres eget tydelige sprog. Du arbejder på at hjernevaskelsen kan fortsætte,så lovmagerne kan blive siddende på deres ældgamle tronstole med deres mere og mere dekadente behov.
Du poster et statement lavet af en der lever af den der begår forbrydelsen,så hvilken vægt har da dit argument ?
Du virker nærmest som en der er sat til at undersøge hvad der bliver skrevet imod nwo,haarp,nasa,illuminati,kissinger,rothchild og de der,der har skrabet al rigdom og dermed magt til sig på bekostning af sultende og lidende medmennesker.
Jeg har meget nemt ved at gennemskue dig,thi du er reaktionær og ikke det mindte åben for sunde og menneskevenlige problemløsninger og derved ligner du til forveksling det styre som i mange mange år har kørt efter parolen lyv snyd og stjæl,ja hvad som helst for at bevare penge og magt. Efter sigende skulle Rockefellers formue have kostet mange triste skæbner og han er blot en af skurkene....
Geo-engineering er et af de nye ord videnskaben er ved at få os til at acceptere som et selvfølgeligt begreb som de allerede laver forsøg med :
http://www.dmi.dk/dmi/index/klima/temaer/nyt_tema__geoengineering/at_ref...
Det er den model de arrogant regner med at de fleste bare hopper på,mens den virkelige agenda nok nærmere er denne her :
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread59281/pg1
Læg fx også mærke til hvordan dr's nye studie er spækket med chemtrails grafik der kører konstant bag de fleste indslag og i særdeleshed bag studieværten. Dette kaldes hjernevask :)
Mit råd til de som føler sig forvirrede er : Hvis det er en kanonkugle du ser,så tro ikke på ham der prøver at bilde dig ind at det er en badebold :)
Som når Obama siger fred men skynder sig i krig.
Og jeg håber at trykke din hånd en dag og sige tillykke med en ny og smuk verden uden skjulte mørke herskere

Kontroversielle påstande kræver stærk dokumentation

Dette You Tube klip har du henvist tidligere. Den pågældende ’ekspert’, angiveligt en Dr. Coen Vermeeren, Aerospace Engineer fra Delft University of Technology, indleder med at understrege, at han ikke er ekspert, og at han ikke repræsenterer universitetet.

Et af punkterne under Vilkår for kommentarer siger at: Kontroversielle påstande kræver stærk dokumentation. Et You Tube klip er ikke stærk dokumentation. Enhver kan i dag uploade sine egne filmklip på You Tube som ’bevis’ på en påstand, og uden at fremlægge yderligere dokumentation end udtalelse fra ’eksperter’.

Forleden så jeg et klip, der angiveligt skulle dokumentere giftige kemikalieskyer over Odense. Du har sikkert selv set det (!) ellers kan det ses her: http://www.youtube.com/user/HippieChanelDk?feature=mhum#p/a/u/2/mvfd0_G83yQ

Til almen orientering kan jeg oplyse at kondensstriber, også kaldet Cirrus Aviaticus, dannes, når varm og fugtig luft sammen med støv- og sodpartikler fra forbrændingen i et flys jetturbiner strømmer ud i den ÷40° til ÷50° kolde luft, hvor vanddampen kondenserer. Den pludselige kondensation skyldes hovedsagelig vanddamp fra motorerne, som lokalt øger luftens vandindhold og derved starter en fortætning af atmosfærens vanddamp.

Er den omgivende luft tør, vil kondensstriberne hurtigt gå i opløsning, men såfremt der er blot en smule fugtighed, kan kondensstriberne blive hængende i flere timer, og undertiden kan de udvikle sig til et helt skydække. Vind og turbulens i de pågældende højder får kondensstriberne til at spredes, så de danner et tyndt skylag, som kan være umuligt at skelne fra lag af naturligt dannede cirrusskyer. En enkelt kondensstribe kan under de rette forhold brede sig og dække et areal på flere tusinde km2.

Befinder kondensstriberne sig lavt over den vestlige horisont i tiden lige efter solnedgang (eller mod øst om morgenen før solopgang) vil de reflektere sollyset og fremstå som stærktlysende sølvfarvede streger på himlen. Dette skyldes, at kondensstriberne befinder sig i stor højde, hvor Solens lys stadig belyser dem. På grund af den store afstand og højde vil de lysende streger se ud til at stå stille eller bevæge sig meget langsomt.

Very easy task
(U)overbevisende bevis

Tak for det lille klip med optagelse af ganske almindelige kondensstriber. Har du dokumentation for din påstand om, at det skulle være giftige kemikalieskyer? Er der foretaget undersøgelser af, hvordan luftfugtighed samt temperatur-, vind- og trykforhold var på optagelsestidspunktet i de respektive højder? Er der indsamlet prøver eller foretaget spektroskopisk analyse til bestemmelse af hvilke kemikalier, der i givet fald er til stede?

Her er et overbevisende bevis

Her er et overbevisende bevis og så tæt på os som i Holland !!!
Hvornår åbner menig-mand øjnene og begynder at forsvare kvinder og børn ? Eller har man fået manipuleret den danske viking til at tro at beskyttelse handler om at skaffe familien mest muligt (2 biler,et fjernsyn hver,en computer hver, div.mobiltelefoner hver,ipods,etc.etc) så alle i familien kan passe hver sit,så man nærmest ikke kender hinanden.... Hvornår har du sidst fået dine børns opmærksomhed ? Hvornår har du selv sidst slukket for comp,fordi du trængte til at tale med dit barn ? Hvornår har du i det hele taget haft en dag hvor du har hevet stikkene ud og selv stukket ud til havet (uden mobil i lommen) ? Hvor længe er det siden du troede du kunne klare dig uden ? Jeg græder for vores land. Jeg græder for verden. Jeg synes den er blevet SÅ forvrænget og unaturlig at vi faktisk efterhånden accepterer alt,når blot det kommer ud gennem de nationale medier og ser vi noget der bekymrer os,slår vi bare over på en anden og lettere kanal.
Danmark,jeg beder dig af hele mit hjerte om at vende om og se tilbage.... hvad pokker gik der galt ? Kom det snigende (godt hjulpet på vej af 11.sept og efterfølgende propaganda) Selvom vi hoppede på deres velanrettede forklaringer på hvad der skete og hvem der stod for det,betyder det så,at vi ikke må ændre opfattelse,når presserende beviser tyder på at det var styret fra aller"højeste" sted,med de multi-rige og magtfulde,der i modsætning til os virkeligt holder sammen som ærtehalm. Kom nu danmark !!!!

http://www.youtube.com/watch?v=LiFgbz8FDpc

Jeg forstår ikke "budskabet"

Jeg forstår ikke "budskabet" i dit "svar" ... hvis der er et !!!

???

???

Hmm

Hva Anne, er det ikke dig der her prøve at politianmelde kondensstriber over Odense?:

http://www.youtube.com/watch?v=6FT8N9NkFHI

For det første skal du bruge dit eget navn, ikke et falsk og så har du pligt til at opgive dit CPR nummer, hvis politiet beder dig om det....

Så jeg tror mit afsluttende bemærkning til dig bliver:

http://www.adelekirby.com/wp-content/uploads/2011/01/DoubleFacePalm.jpg

Politianmeldelse af den danske regering

Hej.
Jeg går og overvejer at anmelde den danske regering for bevidst at føre befolkningen bag lyset og benægte/fortie at de deltager i vejr-manipulerings forsøg eller deciderede angreb fra bl.a. fly der sprøjter kemikalier ud over befolkningen....
Jeg vil gerne have hjælp til udformning af anmeldelsen (hvilken dokumentation,hvortil skal det sendes osv...)
Er der en dygtig ild-sjæl der vil hjælpe eller har du gode råd... ? Jeg skal nok lægge navn til.
I kærlighed og respekt for moder jord og universets egen måde at fordele sol og regn :)

læs lige på lektien Rune

Lad mid starte med et citat fra Watergate som climagate er okaldt efter.
'Its not the crime itself, its the cover-up'.   
Alle forskere begår fejl en gang i mellem og det behøver ikke at påvirke deres renomme. Det der skiller fårene fra bukkene er hvordan de reagerer når fejlen blever påvist. De seriøse forskere vil undersøge kritikken og rette fejlen øjebikeligt. De useriøse vil dække over fejlen og forsøge med alle midler at miskreditere deres modstandere. (tag bare formanden for klimapanelets bskyldninger om voodoo-science over for berettiget kritik).
Jeg går ud fra at den 'trykfejl' du refererer til er fejlen om Himalayas gletchere. Her er hvad den ansvarlige for kapitlet udtaler:
The scientist behind the bogus claim in a Nobel Prize-winning UN report that Himalayan glaciers will have melted by 2035 last night admitted it was included purely to put political pressure on world leaders.
Dr Murari Lal also said he was well aware the statement, in the 2007 report by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), did not rest on peer-reviewed scientific research.
In an interview with The Mail on Sunday, Dr Lal, the co-ordinating lead author of the report’s chapter on , said: ‘It related to several countries in this region and their water sources. We thought that if we can highlight it, it will impact policy-makers and politicians and encourage them to take some concrete action.
‘It had importance for the region, so we thought we should put it in.’
Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1245636/Glacier-scientists-says-knew-data-verified.html#ixzz0gmcXo5OF
Dette trgner ikke billedet af en simpel trykfejl. At det skulle være en bagatel er mildest talt en hån mod Indiens befolkning som udgør ca. 1/6 af verdens. Det er faktisk ret så væsentligt, ikke kun for befolkningen men også for regeringen, on gletcherne smelter om 25 år eller om 325 år hvis forholdene ikke ændrer sig.  Det alvorlige problem i denne sag er at man ignorerede al kritik og slap afsted med det indtil climagate brød ud.
Med henblik på din bagatellisering af de forkerte tal for Holland så står disse i IPCC's rapport og er derfor deres ansvar. Når man bruger en formue på at nedsætte et klimapanel er det selvfølgelig deres ansvar at kontrollere deres oplysninger. Det kunne i dette tilfælde været gjort uhyre let ved en enkelt telefonopringning til Holland.
Tilavarende gælder for e øvrige problemer der har været nænt her på bloggen. Vi ved med sikkerhed idag at IPCC*s påstulat om at hele rapporten var gennemsolid og kun baseret på peer-rewieved artikler er løgn. Det må også betragtet som mistænkeligt at alle felj går i samme retning at overdrive effekterne af den globale opvarmning. Hvis det havde været tilfældige fejl ville man have forventet en mere æigelig fordeling.
Du skriver:
Så en eller anden idiot hamrer løs på forskningsorganisationerne med mærkelige krav igen og igen, bare for at spilde deres tid? 
Hvis du hermed hentyder til at forskeres krav om at resultater er gennemskuelige er idiotiske ved du ikke meget om forskning. Selfølgelig kan det da være irriterende at man skal kunne dokumentere sine resultater men det er nu engang kravet, og hvis man ikke kan lide det må man finde et andet arbejde. Problemet kan relativt nemt løses ved at ansætte en person til at varetage den del.
I dit sidste indlæg skriver du.
Vrøvl. Det er kun hos skeptikerne, at de er i "stærk modvind".
Her vil jeg anbefale dig at sætte dig lidt ind i logikkens spilleregler.
at man tvivler er det samme som at sige at man er skeptisk. Ergo er det kun skeptikere der er i tvivi. Dette er en såkaldt tautologi, (et selvindlysende påstulat uden informationsværdi).

stærk modvind? Right...

Wrang skrev:
Den frie adgang til rådata har allerede medført at der er stillet spørgsmålstegn ved flere af resultaterne. Bl.a. er de globale temperaturdata kommt i stærk modvind på det seneste, Probelmerne er beskrvet i følgende rapport (over 100 sider).
----
Vrøvl. Det er kun hos skeptikerne, at de er i "stærk modvind".
Videnskaben er af natur ikke 100% sikker, og det er denne usikkerhed - uanset hvor lille den måtte være - skeptikerne spiller på.

SV:Climagate lever

2. Man kan ikke længere obstruere videnskaben ved at nægte at udlevere sine data så man kan kontrollere dem, Juristerne har nu fastslået det er kriminelt i england og USA.
Disse krav er selfølgelige i alle de forskningsområder jeg kender til, og det må da være positivt at de også nu gælder for Klimaforskning.
Den frie adgang til rådata har allerede medført at der er stillet spørgsmålstegn ved flere af resultaterne. Bl.a. er de globale temperaturdata kommt i stærk modvind på det seneste, Probelmerne er beskrvet i følgende rapport (over 100 sider).
http://scienceandpublicpolicy.org/originals/policy_driven_deception.html
Met office har da også erkendt at dataene ikke er gode nok og har besluttet at lave en revision af dem. Det vil formentlig tage ca. 3 år. I betragtning af at det er disse data der danner grundlaget for hele diskussionen om den globale opvarmning og deraf følgende politiske tiltag, må det da siges det er på høje tid.
http://www.guardian.co.uk/environment/2010/feb/25/climate-change-data-science
 

Så en eller anden idiot hamrer løs på forskningsorganisationerne med mærkelige krav igen og igen, bare for at spilde deres tid? Derefter graver han sig minutiøst igennem tal, for at finde en enkelt trykfejl blandt tusindvis af sider, og når denne trykfejl er fundet (overalt hvor mennesker er involveret sker der fejl, det må man acceptere), så skal hele klima-forskningen miskrediteres, ja endda afvikles hører man nogle råbe med skinger stemme. Også selvom denne fejl er ligegyldig og ingen påvirkning af det endelige resultat har, bliver denne blæst ud af proportioner, i et forsøg på at skævvride debatten.
Desuden er der intet problem i at finde fejl. Det er sådan videnskaben fungerer: En løbende raffinering henover tiden. Man kan ikke diskvalificere forskningen fordi den gør, hvad den gør. Og forskningen bliver hele tiden klogere på alle felter, skulle man diskvalificere den, bare fordi man forbedrer resultaterne med tiden, når dette er selve formålet med forskningen?

Climagate lever

At climagate skulle være afgået ved døden er da vist ønsketænkning. Den lever skam i bedste velgående og har bredt sig til adskillige andre klimafelter. Den forsvinder ikke ved  ligesom strudsen at stikke hovedet i sandet og lade som om den ikke eksisterer.
Der er allerede 2 konkrete resultater der er kommet for at blive.
1. Man kan ikke længere bare afvise enhver kritik ved usaglige argumenter som 'voodoo science' (IPOO) og beskyldninger om at være købt af olieselskaber, men er nødt til at forholde sig til den faglige substans.  Det har den mere intelligente del af tilhængerne da også indset.
2. Man kan ikke længere obstruere videnskaben ved at nægte at udlevere sine data så man kan kontrollere dem, Juristerne har nu fastslået det er kriminelt i england og USA.
Disse krav er selfølgelige i alle de forskningsområder jeg kender til, og det må da være positivt at de også nu gælder for Klimaforskning.
Den frie adgang til rådata har allerede medført at der er stillet spørgsmålstegn ved flere af resultaterne. Bl.a. er de globale temperaturdata kommt i stærk modvind på det seneste, Probelmerne er beskrvet i følgende rapport (over 100 sider).
http://scienceandpublicpolicy.org/originals/policy_driven_deception.html
Met office har da også erkendt at dataene ikke er gode nok og har besluttet at lave en revision af dem. Det vil formentlig tage ca. 3 år. I betragtning af at det er disse data der danner grundlaget for hele diskussionen om den globale opvarmning og deraf følgende politiske tiltag, må det da siges det er på høje tid.
http://www.guardian.co.uk/environment/2010/feb/25/climate-change-data-science
 

Climategate er afgået ved døden...

Get over it, Per.
Det var ikke nok meden stavefejl på side 492, bind 2, eller nogle ubetydelige procent-sammenlægninger, som en tredjepart var skyld i (=Holland), og det viste sig at "trick"et slet ikke var noget trick.
Konspirationsteorierne er da interessante, det vil jeg give dig, men de er desværre ikke mere end det, uanset hvor mange indlæg du skriver om det samme.
 

Phil Jones besvarer delikate spørgsmål

BBC har stillet Phil Jones flere spørgsmål, og der er et par interessante svar.
So, in answer to the question, the warming rates for all 4 periods are similar and not statistically significantly different from each other.
Here are the trends and significances for each period:

PeriodLengthTrend (Degrees C per decade)Significance

1860-1880
21
0.163
Yes

1910-1940
31
0.15
Yes

1975-1998
24
0.166
Yes

1975-2009
35
0.161
Yes

 
På spørgsmål om *hide the decline* svarer Phil bl.a. -
The phrase 'hide the decline' was shorthand for providing a composite representation of long-term temperature changes made up of recent instrumental data and earlier tree-ring based evidence, where it was absolutely necessary to remove the incorrect impression given by the tree rings that temperatures between about 1960 and 1999 (when the email was written) were not rising, as our instrumental data clearly showed they were.
I betragtning af at metoden med træringe ikke passede med de målte temperaturer i den periode hvor man havde bedre måledata er der vel kun en mulig konklusion, - at metoden ikke var egnet til temperaturmålinger!. Dette afliver vel egentlig Mann's hockeystav og deraf afledede.
Der er flere interwssante svar på:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8511670.stm
 

SV:@Jens Due

Jeg tror DU at du har fat i noget af det rigtige....men når du siger
"Til trådens vært vil jeg sige, at du har fat i det rigtige hjørne af helheden og mange mangler at skue vidspektret og vil oponere mod dig. Vil de ikke se, så indser de ej heller - og det er ikke din opgave at "bære" nogen, når de inviterer dig dertil."
Ja så bliver jeg lidt nervøs over at du ikke rigtigt har fundet ud af hvem der er "bandens udvalgte aktører"
Med venlig hilsen
Jan Rosenkrantz

Hemmelige agendaer indeholder uvished om deltagerne, så dem kender jeg ikke - eller rettere sagt: De dialoger ikke - ej heller til mig.
Men deres navne kendes samt deres handlemåde og organieséringsmetoder. Læser du de 2 link i mit indlæg indeholder de navne - tillige link til videre orientering om mange flere i banden.
Så din nervøsitet er begrundet. Jeg kender forholdene, men har ingen grund til at pege på specifikke aktører. Det er der andre, der udmærket klarer. Vær sikker på at jeg ikke kender de enkelte aktører i klimadebatten.

@Jens Due

Jeg tror DU at du har fat i noget af det rigtige....men når du siger
"Til trådens vært vil jeg sige, at du har fat i det rigtige hjørne af helheden og mange mangler at skue vidspektret og vil oponere mod dig. Vil de ikke se, så indser de ej heller - og det er ikke din opgave at "bære" nogen, når de inviterer dig dertil."
Ja så bliver jeg lidt nervøs over at du ikke rigtigt har fundet ud af hvem der er "bandens udvalgte aktører"
Med venlig hilsen
Jan Rosenkrantz

Klimadebat - et nyt "Show"

Uanset forskningsmæssig seriøsitet misbruges denne uansvarligt. Ikke af politikere, men af banden ( den internationale magtelite ), som bruger politikere og kritikere til at forme usikkerhed og forvirring. Der er intet nyt i det.
se http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/climategate.php 
Alene antallet af kommentarer præsenteret i denne tråd tyder klart på forvirring. Som det måske kan forstås af ovenstående link, er dette tilsigtet. Den seriøse forsker, der forlanger saglighed og videnskabelig korrekthed er egentlig et vellykket tilfælde af akademisk korrekthed og tjener med sit indskrænkede syn bandens hensigt - ingen må kende helheden.
Jeg har ikke fulgt selve klimadebatten, mens den foregik i december, men dog sendt flg. til et af vore nyhedsmedier i Danmark d. 13. dec.:
Enhver journalist vil indse at klimadebatten kun er et "show", efter at have set dette link - http://www.theorionproject.org/en/documents/Gary_V.pdf
- som også linker til det øverste link.
Hvad angår de mange eksempler i dette link en seriøs klimadebat? Jo, klimadebatten bliver aldrig seriøs fordi bandens udvalgte aktører manipulerer. Som et skuespil sambringes både seriøsitet og useriøsitet i et drama til at focusere beskuerne, og ingen vil kunne anvende indtrykket til noget bagefter - forvirring og jamren mellem hinanden.
En dygtig journalist vil nemt kunne tydeliggøre handlingen, men mærkelig nok ses ikke en artikel af den kaliber - medierne er økonomisk styrede og banden styrer økonomien, hvilket betyder at redaktøren er i deres hule hånd.
Under de herskende forhold er al  videnskab og forskning forsat vigtig, men videnskab om manipulation af menneskeheden burde oprettes og spredes over hele Jorden, så dette klassiske fænomen med undertrykkelse endelig kan få en effektiv konfrontation
Til trådens vært vil jeg sige, at du har fat i det rigtige hjørne af helheden og mange mangler at skue vidspektret og vil oponere mod dig. Vil de ikke se, så indser de ej heller - og det er ikke din opgave at "bære" nogen, når de inviterer dig dertil.

ny udvikling

Indien har tabt tillliden til IPCC og har officielt meddelt at de laver deres eget klimapanel.
http://www.thaindian.com/newsportal/enviornment/india-to-have-own-panel-on-climate-change-jairam-ramesh_100314611.html#ixzz0eZ5Xoa4Y
 

Rykker

Google streetview foran kirke er fedt

Ses

Mine 2 icq kontier er blevet overtaget ; venner siger de bliber spammrd fra dem!
 
Ses!

politik eller videnskab2?

I et tidligere indlæg brugte jeg en del linier på at forklare hvorfor IPCC's rapport primært var politisk. I denne forbindelse nævnte jeg himalaya som eksempel, men da detaljerne ikke var kendt, måtte jeg tage nogle forbehold. Nu har forfatteren til det nævnte afsnit imidlertid inrømmet at han udmærket godt vidste at afsnittet ikke ville holde til en videnskabelig undersøgelse,men valgte at bruge det alligevel for at lægge politisk pres på verdens ledere.
Det viste sig også at der faktisk havde været flere der havde protesteret under høringsrunden, men al kritik var systematisk ignoreret.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1245636/Glacier-scientists-says-knew-data-verified.html#
 

logik for viderekommende

IPCC anklages nu igen for at buge uvidenskabelige data som grundlag for deres rapport.
Denne gang er det Amazonlandets regnskove der står for tur. http://www.180grader.dk/vis/ipcc-er-igen-taget-i-at-bruge-ikke-videnskabelige-data-fra-yderligtgaaende-interessegrupperDenne .
FN har ikke villet kommentere anklagerne. Vicechairmanden for IPCC har dog kommenteret en evntuel fejl med med dette mesterstykke udi administativ logik
Jean-Pascal van Ypersele, vice chairman of the IPCC, was quoted in the European press as saying, "I would like to submit that this could increase the credibility of the IPCC, not decrease it. Aren't mistakes human? Even the IPCC is a human institution."
Med andre ord, des flere fejl des mere troværdig er rapporten. Måske er IPPC's påstande om at rapporten er fuldt pålidelig og skeptikernes påstand om den er fuld af fejl, ikke så uforunelige som de fleste af os har troet.

Mann?

Inhofe er ikke tilfreds med Penne State's interne undersøgelse af Manns videnskabelige (mv.) praksis - og kræver også hans forhold i tidlige ansættelse offentligt undersøgt, jf.: http://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Files.View&FileStore_i...
Nå, 'systemet' vil ikke 'aktivere' ovenstående link (måske gundet manglende suffix?) - men det er bare at kopiere det over i browservinduet!

CRU fundet skyldig

CRU fundet skyldig i ulovligt at tilbagehode data, men sagen desværre forældet så de ikke kan retsforfølges.
http://www.180grader.dk/vis/skyldige-klimaeksperter-gemte-raadata
Her en anden pudsig link. Stærk tro på agw er nu i engelsk ret blevet sidestillet med religion og filosofi. Et forsøg fra modparten for at bevise at den var videnskabeligt funderet, blev afvist af retten. Tankevækkende.
http://www.180grader.dk/vis/ipcc-skeletterne-vaelter-ud-skabene-dagligt-efterhaanden
 

CRU: NY BEVIDST LØGN OG SVINDEL AFSLØRET.

CRU: NY BEVIDST LØGN OG SVINDEL AFSLØRET. ( INTET MED  E-MAILS )
CRU (prof. Phil Jones m.fl.), der er blandt kernen i IPPC, er igen blevet afsløret i bevidst løgn !!!         Dennegang har det intet med de afslørende E-mails m.m. at gøre.
Det drejer sig om falsknerier i en afhandling i NATURE, der skulle bevise, at URBAN-effekten (forhøjede temperaturer ved målestationer vær storbyer m.m.) var betydningsløs.
DET ER REN SVINDEL, og det er det, uanset om URBAN-effekten har betydning, uanset om der er en opvarmning, og uanset om den eventuelle opvarmning er menneskeskabt eller ikke.
DET ER IKKE BETRYGGENDE AT IPCC LEDES AF "FORSKERE", DER SVINDLER VIDENSKABELIGT !!!
Læs nærmere med LINKs på:
http://www.forskning.no/artikler/2010/februar/241427
Mvh.   Steen Ahrenkiel. 
 

Hilsen fra Mols?

Det var mange fornuftige linier for at beskrive kendsgerningerne" - absolut! Men var det nødvedigt at genoptrykke den (umiddelbart) ovenstående tekst in extenso for at fremsætte en én-linies kommentar??

SV:politik eller videnskab?

Jeg tror vi er mange der er trætte af at 'videnskaben' bliver taget som gidsel for et bestemt synspunkt.
Som alle udmærket godt ved er FN en 100% politisk organisation, som er oprettet med det ene formål at om muligt skabe enighed mellem medlemslandenes regeringer så de t kan handle samlet. Dette mål gælder selvfølgelig også for deres underorganisationer som WHO,IMO,IPPC osv. Det har aldrig været FN's opgave at finde ud af hvad der er videnskabeligt korrekt.
Så når FN nedsætter et klimapanel ligger det allerede i kortene at dette panel skal blive enige om noget polikerne kan handle efter. Det er derfor ret givet på forhånd at klimapaneleti hverttilfælde vil blive enige om at klimaændringerne er menneskeskabie. Hvis man er i tvivl om det kan man jo bare prøve at forestille sig konsekvenserne hvis klimapanelet var endt med at konkludere at solpletterne var årsagen. Det ville ikke bare betyde nedlæggelse af klimapanelet, men skabe alvorlige problemer for FN selv. Da  fleste miljøministre allerede havde meldt ud med at problmerne var menneskabte, ville de være fuldstændig til grin. En organisation der gør sine egne medlemmer til grin vil have et alvorligt problem. Det ville også betyde at man mistede indtægterne ved handel med CO2 kvoter, og fik problemer med investeringerne i renere teknologi. Det ville også have været et interessant klimatopmøde i københavn, - næpe nogen politikere ville gøre sig selv til grin ved at tage til et møde og diskutere solpletter.
Men FN er ikke amatører så de har selvfølgelig forlængst udarbejdet standardprocedurer som effektivt forhindrer en sådan fadæse.
Når FN nedsætter et klimapanel vil man selføjgelig sørge for at vælge medlemmerne således at der er optimal sansynlighed for at det ønskede mål kan opnås. Det er her man skal søge årsagen til at hockeyteamet der gennem en årrække har været meget opmærksom på FN's behov,så hurtigt fik en fremtrædende plads. Jeg overværede faktisk et foredrag for mere end 15 år siden hvor en klimaforsker netop holdt foredrag om hvor vigtigt det var at lægge sin forskning op ad de ønsker politikerne havde. Hockeysticken der angiveligt viste at temperaturen havde været konstant i 1000 år og først ændrede sig i de seneste år, var det mest perfekte man kunne forestille sig til FN's formål. Det er også der man skal finde årsagerne til at der i klimapanelet er ganske mange folk der ikke er eksperter i klima, f,aks socialforskere, økonomer osv, men man kan lede længe efter en solforsker.
men klimapanelet er kun første trin, når de er fætdige og blevet enige om et udkast vil dette dernæst blive sendt til høring ikke bare hos forskere men også hos institutioner man mener kan blive berørt. Disse folk kan så give deres mening til kende og komme med forslag til rettelser. Men det er klimapanelet der suverænt afgør om de skal lytte til kritikken. Det er derfor noget vås når tilhængere påstår at tusinder af forskere er enige. Hvor mange der rent faktisk var enige ved kun klimapanelet selv. Det er også derfor afsnittet om himalaya er så pinlig. Medmindre klimapanelet har 'glemt' at sende det høring hos forskere der vidste noget om sagen, burde det være ret klart at der har været protester her som panelet bevidst har ignoreret. Og da afsnittet har været kendt i næsten 3 år må der være mange forskere der har protesteret og blevet afvist. Det er mildest taget pinligt at der skulle en klimagate til før klimapanelet var tvunget til at tage seriøs kritik alvorligt.
Det vigstigste trin i processen er imidlertid det sidste trin, Når klimapanel er færdig bliver udkastet sendt til et politisk udvalg. Dette udvalgs opgave er at justere rapporten således at den ike er istrid med medlemslandenes lovgivning eller politik. Der er dette udvalgt der suverænt afgør hvad der kommer til at stå i den endelige rapport, og først når dette udvalg er blevet enige bliver rapporten udsendt som den officielle rapport.
Det er derfor ikke rimeligt at beskylde klimapanelet for svindel, de gør faktisk bare det de nedsat for at gøre, Svindelen fremkommer først når man sælger raporten som et videnskabeligt dokument og ikke som det det i virkeligheden er, nemlig et politisk dokument baseret på udvalgte videnskabelige resultater som skal sætte medlemslandene i stand til at handle.
Hvis man havde gjort det havde man også undgået den politisk pinlige situation som nu er opstået i EU. Som de fleste ved var det en anden afdeling i FN, nemlig WHO der startede hysteriet om svineinfluencaen ved at melde ud ned at millioner ville dø og der ville blive kaos i afrikanske lande hvis ikke vesten købte vacciner for en formue. Nu er epidemien overstået og vi ved nu at det var løgn, den var ikke være end de normale. Ikke bare danmark men hele EU er brændt inde med en formue i Vacciner, og EU har mere end mistanke om at medicinalfirmaer har haft en for stor indflydelse på WHO. Dermed st6år polikerne i den ejendommelige situation, at de skal forsøge at bevise at en FN institution er korrumperet, samtidig med at de skal fastholde at en anden er hævet over enhver tvivl. Det bliver lidt af en balancegang,

Det var mange fornuftige linier for at beskrive kendsgerningerne.
Asger
NB: 1 stk kvote med varm luft efterlyses. - Den må da kunne reduksere varmeregningen i år?

politik eller videnskab?

Jeg tror vi er mange der er trætte af at 'videnskaben' bliver taget som gidsel for et bestemt synspunkt.
Som alle udmærket godt ved er FN en 100% politisk organisation, som er oprettet med det ene formål at om muligt skabe enighed mellem medlemslandenes regeringer så de t kan handle samlet. Dette mål gælder selvfølgelig også for deres underorganisationer som WHO,IMO,IPPC osv. Det har aldrig været FN's opgave at finde ud af hvad der er videnskabeligt korrekt.
Så når FN nedsætter et klimapanel ligger det allerede i kortene at dette panel skal blive enige om noget polikerne kan handle efter. Det er derfor ret givet på forhånd at klimapaneleti hverttilfælde vil blive enige om at klimaændringerne er menneskeskabie. Hvis man er i tvivl om det kan man jo bare prøve at forestille sig konsekvenserne hvis klimapanelet var endt med at konkludere at solpletterne var årsagen. Det ville ikke bare betyde nedlæggelse af klimapanelet, men skabe alvorlige problemer for FN selv. Da  fleste miljøministre allerede havde meldt ud med at problmerne var menneskabte, ville de være fuldstændig til grin. En organisation der gør sine egne medlemmer til grin vil have et alvorligt problem. Det ville også betyde at man mistede indtægterne ved handel med CO2 kvoter, og fik problemer med investeringerne i renere teknologi. Det ville også have været et interessant klimatopmøde i københavn, - næpe nogen politikere ville gøre sig selv til grin ved at tage til et møde og diskutere solpletter.
Men FN er ikke amatører så de har selvfølgelig forlængst udarbejdet standardprocedurer som effektivt forhindrer en sådan fadæse.
Når FN nedsætter et klimapanel vil man selføjgelig sørge for at vælge medlemmerne således at der er optimal sansynlighed for at det ønskede mål kan opnås. Det er her man skal søge årsagen til at hockeyteamet der gennem en årrække har været meget opmærksom på FN's behov,så hurtigt fik en fremtrædende plads. Jeg overværede faktisk et foredrag for mere end 15 år siden hvor en klimaforsker netop holdt foredrag om hvor vigtigt det var at lægge sin forskning op ad de ønsker politikerne havde. Hockeysticken der angiveligt viste at temperaturen havde været konstant i 1000 år og først ændrede sig i de seneste år, var det mest perfekte man kunne forestille sig til FN's formål. Det er også der man skal finde årsagerne til at der i klimapanelet er ganske mange folk der ikke er eksperter i klima, f,aks socialforskere, økonomer osv, men man kan lede længe efter en solforsker.
men klimapanelet er kun første trin, når de er fætdige og blevet enige om et udkast vil dette dernæst blive sendt til høring ikke bare hos forskere men også hos institutioner man mener kan blive berørt. Disse folk kan så give deres mening til kende og komme med forslag til rettelser. Men det er klimapanelet der suverænt afgør om de skal lytte til kritikken. Det er derfor noget vås når tilhængere påstår at tusinder af forskere er enige. Hvor mange der rent faktisk var enige ved kun klimapanelet selv. Det er også derfor afsnittet om himalaya er så pinlig. Medmindre klimapanelet har 'glemt' at sende det høring hos forskere der vidste noget om sagen, burde det være ret klart at der har været protester her som panelet bevidst har ignoreret. Og da afsnittet har været kendt i næsten 3 år må der være mange forskere der har protesteret og blevet afvist. Det er mildest taget pinligt at der skulle en klimagate til før klimapanelet var tvunget til at tage seriøs kritik alvorligt.
Det vigstigste trin i processen er imidlertid det sidste trin, Når klimapanel er færdig bliver udkastet sendt til et politisk udvalg. Dette udvalgs opgave er at justere rapporten således at den ike er istrid med medlemslandenes lovgivning eller politik. Der er dette udvalgt der suverænt afgør hvad der kommer til at stå i den endelige rapport, og først når dette udvalg er blevet enige bliver rapporten udsendt som den officielle rapport.
Det er derfor ikke rimeligt at beskylde klimapanelet for svindel, de gør faktisk bare det de nedsat for at gøre, Svindelen fremkommer først når man sælger raporten som et videnskabeligt dokument og ikke som det det i virkeligheden er, nemlig et politisk dokument baseret på udvalgte videnskabelige resultater som skal sætte medlemslandene i stand til at handle.
Hvis man havde gjort det havde man også undgået den politisk pinlige situation som nu er opstået i EU. Som de fleste ved var det en anden afdeling i FN, nemlig WHO der startede hysteriet om svineinfluencaen ved at melde ud ned at millioner ville dø og der ville blive kaos i afrikanske lande hvis ikke vesten købte vacciner for en formue. Nu er epidemien overstået og vi ved nu at det var løgn, den var ikke være end de normale. Ikke bare danmark men hele EU er brændt inde med en formue i Vacciner, og EU har mere end mistanke om at medicinalfirmaer har haft en for stor indflydelse på WHO. Dermed st6år polikerne i den ejendommelige situation, at de skal forsøge at bevise at en FN institution er korrumperet, samtidig med at de skal fastholde at en anden er hævet over enhver tvivl. Det bliver lidt af en balancegang,

GW forklaringen der blev væk

Hej Steen
 
Det er lidt ærgerligt, at du ikke kan besvære dig til at forklare, hvad der har forårsaget den globale opvarmning vi har oplevet. Så må jeg jo nøjes med at forholde mig til de forklaringer der tilbydes af videnskaben.

FORKLARING AF NATURLIGE KLIMAÆNDRINGER ???

FORKLARING AF NATURLIGE KLIMAÆNDRINGER ???
I modsætning til de fleste klimadebatører på begge sider, så har jeg et rimeligt godt kendskab til både historie, forhistorie og geologi/palæoklima/palæontologi. Derfor føler jeg ikke det fjerneste behov for at forsøge at forklare de moderne småfluktuationer i klimaet med "menneskeskabte" årsager. Klimaet har selv kortperiodisk ændret sig meget mere, end det gør nu, og langperiodisk enormt meget mere. Selv om en del af de højkulturer, der gennem tiden er gået til grunde pga. klimaændringer, måske selv er delvis skyld i "miljøkatastroferne", så gælder det langtfra alle.
I romertiden var Nord-Sahara stadig grøn, og det var både ROMs kornkammer og leverede en stor produktion af olivenolie til ROM. Tidligere i denne mellemistid, da Jordens klima var endnu varmere, var det meste af Sahara grøn. Mere varme giver nemlig monsunvind og dermed regn fra Guinea-bugten til Sahara, det er almindelig viden (eller burde være), så Afrika udtørrer ikke ved stigenge temperatur, tværtimod kan Sahara blive grønt og frodigt igen.
Min oprindelige indvending mod IPCC (som Chr. Buggge Harder er træt af at høre) har altid været, at det er roterende vanvid tage en ca. hundredeårig periode af Jordens meget varierende klimahistorie og definere denne klimaperiode som Jordens "normalklima". For derefter at påstå, at alle efterfølgende klimaændringer   (1) er menneskeskabte,  og  (2) at de skyldes CO2.
Menneskelig aktivitet har naturligvis indflydelse på klimaet, men ifølge Ribbing/Lindzen ovenfor skyldes det kun i ringe grad CO2'en.
Sløseri med ressourcer (herunder fossile brændstoffer) er noget svineri, og fx en dag uden luftfart hævede gennemsnitstemperaturen i USA med en hel grad !!! Skibsfarten sviner nok atmosfæren endnu mere end diverse flyrejsende turister, der mangler noget mere fornuftig af bruge deres tid og penge til, men en del skibsfart har i det mindste et mere fornuftigt formål. Til gengæld er en stor del af Danmarks privat-bilisme en direkte årsag til befolkningens manglende motion m.m. Hermed er "bekvemmeligheds-transporten" (sammen med de mange trafikdrab) med til at gøre folk til krøblinge og dræbe dem i førtid. Men medens samfundet sparer pension ved trafikdrab, så koster alle de fede, motionsløse, ældre hel- eller halv-forkrøblede bilvrag store summer til pleje og hospitaler.
Mvh.   Steen Ahrenkiel.

CO2-BETYDNING STÆRKT OVERDREVET

At CO2s betydning som klimagas er stærkt overdrevet fremgår at en artikel af prof. (i fysik) C.G.Ribbing, der i ELBRANSCHEN  5-6/2009 (læses på "www.ELBRANSCHEN.NU") fremhæver nogle forsøg af prof. R.Lindzen, der fører til denne konklusion.
I samme nummer af ELBRANSCHEN gennemgår en læser bl.a. nogle af de værste svindelnumre fra Climategate, og en gymnasielærerinde klager over journalisternes manglende kritiske sans mht. IPCC i et meget læseværdigt indlæg !!!
Mvh.   steen Ahrenkiel.

SV:RE: IPCC-LØGN og RE: BESTEMT!

At klimaet er blevet varmere i Danmark, er intet bevis for, at det skyldes CO2 !!!
Mvh.   Steen Ahrenkiel.   

Nej, men omvendt er det jo heller ikke ligefrem i modstrid med at CO2 er en drivhusgas vel...
Hvad er din forklaring på de stigende temperaturer, siden du ikke mener det handler om drivhusgasser?

RE: IPCC-LØGN og RE: BESTEMT!

IPCC-LØGN  på  "ing.dk"
Det er åbenbart en journalist på INGENIØREN med større kritisk sans imod IPCC, der behandler "nyheden" om forværringen af klimakatastrofer:
      http://ing.dk/artikel/105828-fns-klimapanel-faar-igen-hug-for-at-overdrive
Denne "nyhed" bliver tilsyneladende reel oplyst uden forsøg på at undskylde IPCC.
----------------------------
RE: BESTEMT!
Hovedparten af mine klimaoplysninger stammer faktisk fra IPCCs rapporter (oftest som gengivet af diverse IPCC-fans !!!).
Til gengæld er jeg heldigvis udstyret med evnen til at kunne tænke selvstændigt og vurdere den videnskabelige kvalitet.
FRI MIG FRA "KLIMABENÆGTERNE" !!!  Bortset fra "natrugeografer" og historikere, der kan give korrekt informationer om fortidens klima og klimavariationer, så holder jeg mig stort set langt væk fra alle artikler fra de såkaldte "klimabenægtere". Disse er om muligt endnu mere antividenskabelige end IPCC (nej, det er vist ikke muligt).
Når "klimabenægterne" forsøger at benægte, at det er blev varmere her i Danmark gennem de seneste årtier, så er det jo LODRET LØGN !!!  ---  Bøgen springer ud mere end en uge tidligere end den gjorde for 50 år siden, og hvor isvintre før var almindelige, så er de blevet sjældne nu.
At klimaet er blevet varmere i Danmark, er intet bevis for, at det skyldes CO2 !!!
Mvh.   Steen Ahrenkiel.   

Bestemt!

Derfor er det også relevant at se hvor alle søger deres information fra. Konspirationssites med dubiøst indhold er næppe noget, der maner til tillid til argumenterne - eller motiverne til modstanden mod videnskab, for den sags skyld.
Jan, hvor finder du dine informationer henne? På hvilke sites?

Videnskabelig svindel

Steen siger : "jeg hader videnskabelig svindel, derfor spilder jeg også min tid med "klima"."
Du har forstået det... Der er dog mange kampe der skal kæmpes mod svindel i videnskaben, på andre områder en klima.
Men ja... hvor har du ret. Så snart man lugter en skjult dagsorden skal den graves frem i lyset.
Venlig hilsen
Jan Rosenkrantz

SV:SV:RE: BERINGSTRÆDET.

Undskyld, jeg glemte, at folk ikke gider læse LINKs (det gider jeg ofte heller ikke).
MEKANISME:
Alt det vand, der strømmer mod nord fra Stillehavet til Polarhavet gennem Beringstrædet, strømmer jo sidenhen som koldt polarvand mod syd i Atrlanterhavet på begge sider af Grønland. (Hvor skulle det ellers blive af ?) ----  Forskelle i saltholdighed kan også spille en rolle.
Mvh.  Steen Ahrenkiel.

Beklager
Men Bering-strædet er kun ca 70 km. bredt med en vanddybde på ca 30-40m, så der kommer vist ikke meget Golfstrøm den vej, desuden er Golfsytrømmen jo gået i dybden 3-4000m. og hvordan skal komme den op herfra?.
Prøv at læse mine indlæg.
Mvh.  Asger

KÆRE ASGER.
Jeg har refereret til et indlæg på  "forskning.no" , og jeg har på ingen måde selv taget stilling til betydningen af gennemstrømningen gennem Beringstrædet.
Forresten han der godt løbe meget vand ud gennem et lille hul, hvis det løber tilstrækkeligt hurtigt, men jeg skal igen undlade personligt at undersøge dette mht Beringstrædet. --- Forresten er vandtemperaturen jo også en ganske anden, når vandet har været en tur rundt om Nordpolen.
Ved lukningen af hullet ved Panamatangen, der ifølge hypotesen (så vidt jeg husker) skulle medføre begyndelsen af istidstids-perioderne, har et mindre hul tilsyneladende store konsekvenser,   -----------   Heller ikke dette ønsker jeg at tage stilling til, fordi andre videnskaber optager mig mere for tiden.
(Der kommer snart en cellebiologisk artikel i BIOZOOM om "Primære Cilier", og jeg er i gang med en revision af en mineralogisk/petrologisk revision om Kryolit-forekomsterne ved Ivigtut på Grønland og Pitinga Tin-Mine i Brasilien. ---  Af mere interesse for læserne på "videnskab.dk" er dog måske min tidligere artikel i BIOZOOM om D-vitamin, der nemt kan GOOGLES.   ---  Men forresten er det de "Primære Cilier", der både styrer det meste af fosterudviklingen og en stor del af samspillet mellem cellerne i den voksne organisme i alle flercellede dyr, så det er heller ikke uden interesse.)
IPCC er stort set rendyrket svindel, men også anden klimaforskning er af ringe kvalitet, og jeg hader videnskabelig svindel, derfor spilder jeg også min tid med "klima".
Mvh   Steen Ahrenkiel.

IPCC-LØGN AFSLØRET.

Ifølge  "forskning.no" er IPCC igen afsløret i grov løgn:
http://www.forskning.no/artikler/2010/januar/240651 
Dennegang drejer det sig om, at der ikke er belæg for påstanden om, at klimaforandringerne har medført forværring i katastrofer forårsaget af extreme vejr-begivenheder.
LÆS DET SELV OG DØM SELV.
Mvh   Steen Ahrenkiel.

SV:RE: BERINGSTRÆDET.

Undskyld, jeg glemte, at folk ikke gider læse LINKs (det gider jeg ofte heller ikke).
MEKANISME:
Alt det vand, der strømmer mod nord fra Stillehavet til Polarhavet gennem Beringstrædet, strømmer jo sidenhen som koldt polarvand mod syd i Atrlanterhavet på begge sider af Grønland. (Hvor skulle det ellers blive af ?) ----  Forskelle i saltholdighed kan også spille en rolle.
Mvh.  Steen Ahrenkiel.

Beklager
Men Bering-strædet er kun ca 70 km. bredt med en vanddybde på ca 30-40m, så der kommer vist ikke meget Golfstrøm den vej, desuden er Golfsytrømmen jo gået i dybden 3-4000m. og hvordan skal komme den op herfra?.
Prøv at læse mine indlæg.
Mvh.  Asger

RE: BERINGSTRÆDET.

Undskyld, jeg glemte, at folk ikke gider læse LINKs (det gider jeg ofte heller ikke).
MEKANISME:
Alt det vand, der strømmer mod nord fra Stillehavet til Polarhavet gennem Beringstrædet, strømmer jo sidenhen som koldt polarvand mod syd i Atrlanterhavet på begge sider af Grønland. (Hvor skulle det ellers blive af ?) ----  Forskelle i saltholdighed kan også spille en rolle.
Mvh.  Steen Ahrenkiel.

Klodens Klima

Klodens Klima.

 
Efter at have set lidt på de indsendte indlæg er jeg faldet over et par stykker fra den 16. Januar d.å. som vakte min opmærksomhed og som det ville være ønskeligt at få besvaret:
(Citat frit):
"Sahara sender masser af m3 sand ud over Atlanterhavet hvert år, som ofte når helt over til Sydamerika?-"
Hvis dette skulle være tilfældet måtte sandet først passere et "Vindstille bælte", hvis sandet skulle komme igennem her, kommer det til "Passatvinden" som er en konstant og rolig vind der har en vindstyrke på ca 8-12 m/sec.
Og denne kan vist ikke flytte meget sand.
"Det forlyder også at en sandstorm fra "Gobiørkenen" sendte masser af m3 sand ud over vandene."
Hvilke vande?
"Tænk på hvad der skaber koniske (spidse) bjerge, Det er nok ikke en arkitekt! Nej - det er den evige cirkulation af vand fra oceanerne. Vandet fordamper - føres med vinden ind over land og bliver til nedbør, regn eller måske sne. Vandet vil gerne nedad, vandet slæber materiale med sig, - det er derfor bjerge er bjerge, og ikke bare højderygge."
Ligeledes er der anført at: "Bangla Desh der ligger under (syd for) det gigantiske bjergmassiv Himalaya, vil få trukket vandet ind over de lavtliggende arealer, idet Himalayamassivet jo vil trække vandet til sig, præcis som Månen gør det ved flod!"
Hvis denne påstand skulle være rigtig må vandet nå op over toppen og der aflevere det medførte materiale der, ellers kunne Himalaya jo ikke øge sin højde med ca. 1 cm. om året."
Se mit indlæg af den: 16/1-2010 kl.1645.
Så kommer vi til det vanskelige spørgsmål: hvis klimaet bliver varmere vil havets overflade hæve eller sænke sig?
Det kan man ikke umiddelbart sige ja eller nej til.
Vi må gå tilbage og huske på hvad vi lærte i skolen, om vandets vægtfylde?
Overfladevandet i havet indtil en dybde af 100-400m holder en gennemsnitstemperatur på omkring 17 grader, herefter synker temperaturen indtil den bliver ca. 4 C. (isotermisk grænselag) i en dybde omkring 800m. Det er denne temperatur hvor vandets density er størst, herefter synker vandet endnu dybere ned og temperaturen synker yderligere og densiteten bliver mindre, jo koldere vandet bliver.
Overfladevandet de øverste 100-150m. bliver opvarmet dels fra solen og omliggende terræn, jo varmere dette overfladevand bliver desto mindre bliver densiteten og havoverfladen hæver sig..
Det dybere vand fra ca 800m og indtil bunden ved omkring 7000m. Bliver koldere jo dybere og densiteten bliver mindre, havoverfladen vil derfor også hæve sig.
Men i det dybe vand findes der blandt andet "Smokers" på ca 2000m. dybde som tilfører vandet varmt vand ca. 400 C. Og på selve bunden i havet findes der "Hot-Spot" med en temperatur på til ikke under 700 C.
Begge disse varmekilder tilfører således det dybe vand en anselig varmemængde, der vil hæve vandets temperatur og densitet, havoverfladen vil derfor sænke sig.
Så hvad bliver resultatet?
Volumen af det dybe vand er sikkert større end volumen af overfladevandet.
I øvrigt vil jeg henvise til mine tidligere indlæg den 22/12-2009 Kl.1421 og den 16/1-2010 Kl. 1319 i hvilke der er links som henviser til flere noter angående nogle af de faktorer der indvirker på "Den Globale Klimamotor".
Om der er nogle der har fundet ovennævnte noter omtalt i den verserende klimadebat ved jeg ikke, men jeg har ikke fundet nogen.
 
Venligst
A. Schrøder-Petersen

Religiøs fanatiker

Hvorfor har videnskab.dk altid den alarmistiske holdning til tingene, en smule skepsis, til bare noget af det, ville klæ jer.
 

Hvis man har fundet sandheden så er man ikke længer videnskabsmand, men en religiøs fanatiker. Har nogen alarmist taget afstand til Ishockeystaven og stadigt troet på IPCC og på at menesket har så stor indflydelse på jordens klima at vi kan styre klimaet bevidst i en mærkbar og bestemt retning, bare vi er mange nok.

SV:Beringstrædet medbestemmende for klimaet.

Det er åbenbart for enhver, at det må have indflydelse på klimaet på den Nordlige Halvkugle, om der strømmer en masse vand gennem Beringsstrædet, eller dette er lukket.
Herom kan læses på "forskning.no":    http://www.forskning.no/artikler/2010/januar/240290 
Jeg skal lade det være usagt, om dette faktum først lige er gået op for klima-idioterne (læs: klimavidenskaben), eller det kun er  "forskning.no", som det først er gået op for nu.
I den sammenhæng kan der henvises til den længe kendte hypotese om betydningen af Panamatangens lukning for klimaforholdene.  Men selvfølgelig ligger Beringstrædet jo lidt mere af vejen, så det er letttere at "glemme" end Panamatangen.
Mvh   Steen Ahrenkiel.

Jeg ved at forskerne er meget opmærksomme på Grønlandspumpens betydning for det danske klima. Om Beringsstrædet her ligeså stor betydning ved jeg ikke - der er jo ikke nogen golfstrøm der skal den vej igennem. Så mon ikke betydningen er mindre - men naturligvis har Beringsstrædet en betydning for klimaet - det har alt jo. Kunsten er at vide, hvor meget de enkelte faktorer bidrager med.
Jeg overlader det trygt til forskerne, at udrede sammenhængene. Men jeg fandt denne artikel fra 1994, der måske kan være med til at besvare, hvornår betydningen af Beringsstrædet mht istider begyndte at gå op for forskerne.

Beringstrædet medbestemmende for klimaet.

Det er åbenbart for enhver, at det må have indflydelse på klimaet på den Nordlige Halvkugle, om der strømmer en masse vand gennem Beringsstrædet, eller dette er lukket.
Herom kan læses på "forskning.no":    http://www.forskning.no/artikler/2010/januar/240290 
Jeg skal lade det være usagt, om dette faktum først lige er gået op for klima-idioterne (læs: klimavidenskaben), eller det kun er  "forskning.no", som det først er gået op for nu.
I den sammenhæng kan der henvises til den længe kendte hypotese om betydningen af Panamatangens lukning for klimaforholdene.  Men selvfølgelig ligger Beringstrædet jo lidt mere af vejen, så det er letttere at "glemme" end Panamatangen.
Mvh   Steen Ahrenkiel.

Seneste blogindlæg

Udgiv indhold

Øjvind Lidegaard

Annonceinfo

Seneste kommentarer

Annonceinfo