Annonceinfo

Er Gud matematiker?

Matematik er ikke som de andre naturvidenskaber.

Når man i fysik eller kemi opnår viden, gør man det ved at undersøge verden ved hjælp af forsøg og observationer.

I matematik derimod, opnår man viden ved at tænke sig om.

Vil en matematiker vide, hvad trekantens vinkelsum er, sætter hun sig ned og laver et bevis. Hun kunne aldrig finde på, at gå ud og måle på faktiske trekanter.

Matematikken er med andre ord en fornuftsdisciplin, og står dermed i modsætning til fysik og kemi, der er empiriske videnskaber. Det forbavsende er nu, at matematikken faktisk kan bruges til at beskrive virkeligheden på præcis samme måde som fysik og kemi.

Men hvordan kan det være, at matematisk viden, som vi har opnået bare ved at sidde ved skrivebordet og tænke os om, passer på den fysiske virkelighed?

Verden er matematisk

Et oplagt og klassisk svar på spørgsmålet er, at den fysiske virkelighed simpelthen grundlæggende er matematisk. Det svar finder man for eksempel hos Galileo Galilei (1564-1642), der forklarede, at Naturens bog »er skrevet i det matematiske sprog, og symbolerne er trekanter, cirkler og andre geometriske figurer, uden hvis hjælp det er umuligt at forstå et eneste ord« (citeret efter Troelsen (2008, s. 73)). Virkeligheden er altså grundlæggende matematisk, og for at kunne forstå den, må man kunne matematik!

Men hvorfor er virkeligheden matematisk? Her er det åbenlyse svar, som blandt andet Galilei og en række andre tænkere har givet, at virkeligheden er matematisk, fordi den er blevet skabt af en stor matematiker, nemlig Gud.

Dette er ligefrem blevet brugt som et bevis på, at Gud eksisterer. For hvis ikke verden er blevet skabt af et intelligent væsen, hvordan kan det så være, at den er så velordnet og pænt matematisk struktureret, som den er? Så der er altså noget på spil i spørgsmålet om matematikkens anvendelighed!

Matematik er en empirisk videnskab

Der findes imidlertid en række alternative forklaringer på det forbavsende match mellem matematik og virkelighed. En af dem er, at matematik simpelthen er en naturvidenskab, der tager udgangspunkt i virkeligheden på præcis samme måde som fysik og kemi.

Det synspunkt blev for eksempel hævdet af den britiske empirist John Stuart Mill (1806-1873). Mill mente ganske simpelt, at matematisk viden er opnået ved at generalisere ud fra vores erfaringer.

Vores viden om, at 2+2 = 4 stammer altså ikke fra et langt logisk bevis, vi kan tænke os frem til, men tværtimod vore generelle erfaring af, at to appelsiner og to appelsiner nu engang tilsammen er fire appelsiner.

Ingen rette linjer uden bredde

Problemet med den forklaring er, at matematikken tilsyneladende rummer en masse objekter, som vi umuligt kan erfare med vores sanser. I matematikken regner man for eksempel med, at der findes uendelig mange tal. Men eftersom Universet er endeligt, findes der simpelthen ikke uendelig mange objekter i det.

I matematikken beskæftiger man sig desuden med objekter som perfekt rette linjer, der ikke har nogen bredde, selv om al vores erfaring siger os, at enhver linje vil have en eller anden form for bredde, og at ingen linjer er perfekt rette.

Det virker simpelthen som om de matematiske objekter er af en anden karakter, end de objekter vi erfarer i den fysiske virkelighed. Og derfor er det problematisk et hævde, at matematisk viden er opnået ved at generalisere ud fra vores erfaringer.

Matematik og Darwin

Inden for de sidste par årtier er en ny forklaring på matematikkens brugbarhed spiret frem blandt matematikfilosofferne. Forklaringen går i korthed ud på, at vores evner til at lave matematik er blevet formet gennem en evolutionær udvælgelsesproces.

I den evolutionære kamp for overlevelse, har det simpelthen givet pote at kunne noget matematik, der effektivt beskriver virkeligheden. Og derfor er det ikke nogen gåde, at matematik kan anvendes. Matematikken passer på verden af præcis samme grund som vores lunger passer til Jordens atmosfære; hvis den ikke gjorde, ville vi ganske simpelt ikke være her.

Kan ikke forklare avanceret matematik

Denne evolutionære forklaring støttes af, at en lang række dyr faktisk har begrænsede anlæg for matematik. Visse vilde aber ved for eksempel spontant (det vil sige uden at være trænet til det), at to fødeemner plus to fødeemner tilsammen giver fire fødeemner. Og de ved, at det er smartest at vælge 2+2 fødeemner frem for 2+1 fødeemne.

Spædbørn lader også til at være født med lignende evner, så tilsyneladende er en kerne af vores matematiske viden simpelthen medfødt og skabt gennem den evolutionære udvælgelsesproces.

Problemet med den evolutionære forklaring er, at den har meget svært at forklare den mere avancerede matematik. Dels er langt det meste af den matematik, vi har i dag, udviklet i løbet af de sidste få tusinde år (hvilket kun er et øjeblik i evolutionsbiologisk sammenhæng), og dels er det kun meget lidt af den avancerede matematik, der giver matematikeren en egentlig overlevelsesfordel.

Det giver ikke nogen mening at hævde, at moderne matematikere er i stand til at løse differentialligninger, fordi det at kunne løse differentialligninger har givet dem en fordel i den naturlige selektion.

Matematikkens metaforer

Lingivisten George Lakoff og kognitionsforskeren Rafael Nùñez kom i år 2000 med en interessant og forfriskende anderledes forklaring på, at også den avancerede matematik kan anvendes i praksis.

Ifølge de to herrer er menneskets erkendelse i forbavsende stor og til dels overset grad bygget op om analogier til basale hverdagserfaringer. Siger vi for eksempel, at 'tiden løber' eller at man kan 'spare 10 minutter ved at tage en smutvej', benytter vi ubevidst en analogi, hvor det uhåndgribelige fænomen tid, sammenlignes med vores velkendte og hverdagsagtige omgang med ressourser som vand eller penge.

Rent sprogligt giver den slags analogier sig til kende i metaforer - tiden ‘løber' ikke bogstaveligt talt som en vandhane, det gør den kun metaforisk set.

Bunker af fysiske objekter

Kigger man efter, vil man se, at matematikken er propfyldt med lignende metaforer. Og Lakoff og Nùñez hævder, at disse metaforer dækker over kognitivt betydningsfulde analogier, vi ubevidst drager mellem matematikken og konkrete erfaringer.

Når vi for eksempel siger, at '4 er større end 3' eller taler om at 'lægge 2 og 2 sammen', taler vi om tallene som de var bunker af fysiske objekter. Ifølge Lakoff og Nùñez skyldes det, at vi fra barns ben naturligt danner en analogi mellem den medfødte kerne af matematik og håndtering af objekter. De to fænomener har simpelthen samme struktur.

Den medfødte matematik er som nævnt ovenfor desværre ret begrænset - man regner med, at den sådan cirka omfatter tallene fra 1 til 4. Men når analogien mellem tal og objekter en gang er etableret, kan vi bruge den til at udvide den medfødte matematik. Når jeg lægger bunker sammen, ved jeg for eksempel, at rækkefølgen er underordnet.

Overføres dette til matematikken, får jeg den associative lov for addition (a+b = b+a). Jeg ved også, at der altid kommer en ny bunke ud af det, når jeg lægger to bunker sammen. Når den erfaring overføres til matematikken, får jeg, at der må være uendelig mange tal.

Matematikken bygger på virkeligheden

Også mere avancerede dele af matematikken opbygges fra en blanding af kendt matematik og erfaringer fra virkeligheden. For eksempel taler man om, at en funktion 'nærmer sig 1' eller 'oscillerer om 0'.

Strengt taget kan funktioner hverken nærme sig eller oscillere, men her bruger vi konkrete erfaringer med bevægelse til at få hånd om de abstrakte matematiske objekter. Så alt i alt konstrueres hele matematikken fra grunden ud fra en lille kerne af medfødt matematik og analogier til lokale erfaringer af fysiske virkelighed.

Hvis denne teori holder vand, giver den naturligvis en glimrende forklaring på, hvorfor matematikken kan anvendes på virkeligheden. Det kan den, fordi matematikken basalt set bygger på vores erfaringer af lokale strukturer i virkeligheden.

Matematikken og naturvidenskaben

Lakoff og Nùñez' teori er blevet kritiseret fra flere sider, blandt andet fordi deres teori ikke tager højde for det oplagte samarbejde, der har været mellem matematik og naturvidenskab. Dette samarbejde kan til gengæld bidrage til at forstå matematikkens forbavsende anvendelighed, så vi skal bestemt ikke overse det her!

Der har nemlig (navnlig) siden det naturvidenskabelige gennembrud i 1600-tallet været en tæt kontakt mellem matematik og naturvidenskab. På den ene side har naturvidenskaben påvirket hvilke områder, matematikken skulle udvikle teorier for (udviklingen af differential- og integralregningen er her et godt eksempel), og på den anden side har naturvidenskaben valgt at beskæftige sig med præcis de områder af virkeligheden, det var muligt at beskrive med den givne matematik.

Det er ikke uden grund, at Newton valgte at fokusere på æblets, og ikke et blads fald: Æblets pæne bane kan (med tilnærmelse) beskrives matematisk, mens bladets kaotisk og uforudsigelige bane ikke kan.

Er Gud en genial matematiker?

Disse gensidige påvirkninger mellem matematik og naturvidenskab leverer naturligvis nok en brik til forklaringen på, hvorfor matematikken kan anvendes til at beskrive virkeligheden.

Så der findes altså en række alternative forklaringer på matematikkens forbavsende anvendelighed. Spørgsmålet er så, om de er tilstrækkeligt gode, eller om vi stadig er nødt til at forudsætte, at verden er skabt af en matematikelskende Gud.

Jeg vil ikke give det endelige svar her, men åbne for diskussionen - og i øvrigt anbefale foredragsrækken Er Gud en genial matematiker?, der kører på Aarhus Universitet hele dette forår.

  

 

 

 

 

Foredragsrækken Er Gud en genial matematiker?

Hold jer til emnet, tak

Indlæg slettet, da de ikke er relevante for artiklens indhold.

Hvis du vil vide mere om debatreglerne her på Videnskab.dk, kan du læse mere her: http://videnskab.dk/om/vilkar-kommentarer-pa-videnskabdk

Redaktionen

Blok

 
 
 
Tidligere betalte jeg, hvad jeg har kaldt en barriere, en bariere eller endda en hindring megen opmærksomhed, men jeg er temmelig sikker på, at der er mange, der forstår, hvor vigtigt det kan være at have eller ikke have sådan en barriere!
Det har allerede består af, uanset, har som sit vigtigste kendetegn, inerti, og det er, at naturen har gjort det så, at den kan bevare sin identitet, og at gøre det, er de kræfter, der holder atomer, molekyler ja alt, hvad vi kalder området, som så stærk, at det næsten er umuligt at ændre dem!
Jeg har kaldt denne ejendom i sagen for sagen interne system, og da det blev bygget, så dette system blev låst og bestemmes én gang for alle!
Vi ved, at naturen har ved hjælp af naturlovene, designet de fleste af de ting, vi kender, men de menneskelige intelligens også formår at konstruere eller indstille sagen sammen på en bestemt måde, så det kan være nyttigt for os!
Så var der det, jeg kalder den barriere, osv. Og hvilken betydning den har for os!
Det er noget vi har lært at udnytte, i f.eks. en computer!
Computeren er noget vi mennesker har bygget, og satte spørgsmål sammen på en meget bestemt måde, og dermed særlige computerens interne system, og dette system har en helt fast mønster, som er næsten umuligt at ændre!
Når vi sætter et mærke på din computer for at vise dette signal på skærmen, fordi det indre Systemet sender signal fra ikke ændres eller ødelægges!
Alle ved, at vi nogle gange ønsker at gemme nogle af de signal da vi trådte ind, og alle ved hvor let det er at gemme det, men det er nok ikke mange, der tænker over, hvad der sker, når vi gemmer det!
Og det er her, vi indsætte en blok, så maskinen vil blive forhindret at falde tilbage til den måde systemet var, da maskinen er konstrueret!
Uden en sådan barriere ville ikke være i stand til at redde noget som helst!
Dette er blot ét eksempel på hvor vigtig en barriere kan være, men jeg vil gerne se på kroppens mange "maskiner" og vigtigheden af en sådan barriere er det!
Kroppen er som en maskine, men det har karakter designet, som også har et internt system, ville vi hellere ikke have nogen ændring i, hvorfor har ikke kroppen en barriere, der forhindrer det i at falde tilbage, så kroppen reparere sig selv, hvis den modtager en skade, eller med andre ord, det genopretter sine interne system, som det var før, og den måde, naturen havde tegnet det!
Men ingen regel uden undtagelse, en lille del af vores hjerne har brug for en barriere, så nogle af de signaler, vores sanser sende til hjernen, og at vi ønsker at beholde, og netop derfor er det en barriere, der forhindrer sagen i hjernen falder tilbage til sin oprindelige system, og når signalet er gemt, ligesom i en computers, og det betyder, at vi kan huske ting, som vi har set og hørt, etc.
Jeg håber, at dette kan få nogen til at tænke på betydningen af en blok / ikke blokere kan have for vores folk, og jeg ønsker blot at tegne en sygdom som kræft, måske for at den omstændighed, at en barriere forhindrer kroppen til at vende tilbage til sin oprindelige system, og jeg tror, at kroppen er udsat for en kraft, og hvis kroppen har en barriere, så naturen er sådan, at hvis kroppen ikke går tilbage, den kraft, til produktion af celler!
Dette er kun en teori, eller et forsøg på at finde en årsag til en alvorlig sygdom, men det er blevet godt modtaget som nonsens, som alt andet jeg har skrevet, og bedre bliver det ikke, når jeg seriøst ser på livet en slags barriere, for det liv for at forhindre sagen går tilbage til den oprindelige, nemlig den normale død sagen!
 
Alt, hvad jeg har skrevet er blot uddrag fra en bog, jeg har skrevet i både norsk og engelsk, men ingen avis ville nedlade sig til at lade mig få lov til at indsætte en betalt annonce for bogen, som jeg nu forsøger at oversætte det til fransk, men ingen vil røre ved det, men hvis nogen forstår budskabet og vil røre ved den, så bare kontakt mig!
 

GUD - det er mig

Dybest set er vi vel gud, efter min mening eksistere der kun "sigularity of infinity" - med kvantefysikens påstand om at stof opføre sig ligesom bølgebevægelse, må man antage at stof dermed er allestedsværende, dvs. der er lige så meget stof i universet som der er "univers", antager man yderligere at universet er opbygget holografisk, så er alting samtidig uendeligt i det du vil kunne blive ved med at gå ned i det mindste, og blive ved med at finde noget der er stører - så det er min tese at det eneste der eksistere er "singularity of infinity" gud er dermed os, og ja gud er matematikker ;))

Universell magt

Her kommer jeg igen, og årsagen er udstationering i en avis i dag, at videnskabsfolk forstår ikke, hvorfor det er meget varmere ytters i solens atmosfære i et længere inn i den!
Nu skal du vide, at jeg er næsten sikker på, at sagen er påvirket af en universel kraft, som jeg diskutere sagen kvit, eller afspejler, som lys reflekteres, når den rammer det, og også enhver anden magt, der påvirker sagen!
Og det er reflekteret fra området afhænger af, hvordan sagen er sat sammen, og ikke den type energi, påvirker det!
Hvis man nu mener, at magten kommer udefra, er det logisk, at det er varmest ydre sol atmosfære, og ikke som mange tror, at al magt kommer indefra, og når det er godt at se, at de ydre lag af solen er stærkere påvirket af ydre kraft, snarere end yderligere op solen!
Overfladen kraft virker på, jo mindre længere ind i solen, og desuden er nogle optagne i det yderste lag, og derfor afspejles som varmestråling!
Så vidt jeg husker er det plasma på kanten af solen, og det er ikke umuligt, at plasma er et stof, der afspejler netop varmestråling?
Det er nøjagtig den samme som massage af jordens ydre atmosfære, hvor det er næsten 2000 ° C, og her er det solens stråler absorberes og varmestråling!
Således er en magt, der kommer udefra!
Men du går godt for en løsning på dette puslespil, så betyder det en anerkendelse af en universel indflydelse, og når jeg har opfyldt min drøm om en bedre verden for alle!
Men jeg spekulerer på, hvorfor videnskaben ikke se lidt mere tæt på dette, men jeg gætter, fordi det ville ændre alt, hvad de har brugt et helt liv at lære?
Men jeg mener stadig, at der er en kernereaktion, der udgør en stor del af energien fra solen, men jeg tror, at al den energi, der oprindeligt kommer fra universet!
Jeg finder det mærkeligt, at periodisk pop up ting, videnskaben ikke kan give en troværdig forklaring, og det er sidstnævnte, er derfor, det er varmere længere i den sol atmosfæren.
Min teori om en universel betydning for alle spørgsmål, ingen tror på, selv forskerne er enige om en kraft, der påvirker de fjerne galakser, men er ikke i vores galakse, og derfor også i verden!
Når man ser på, hvor nemt det er at forstå naturen, hvis dette er korrekt, og den enorme indflydelse det kan have for os, det er mærkeligt, at ingen ville tage et sådant standpunkt alvorligt!
Dette kan forklare, hvorfor tyngdekraften var frastødende i begyndelsen, fordi der ikke var noget, afspejlede energi!
Og det giver en enkel forklaring på, hvad tyngdekraften er, og en logisk forklaring på en masse andre mystiske gåder!
Dette kan forklare, hvorfor nogle mennesker kan udstråle varme, og også en logisk forklaring på varmetabet i jorden er erstattet med magt af universet!
Kort sagt: mange brikkerne i puslespillet falder på plads!
Og tænk, hvilken virkning det vil have på energi og klima?
Alle ved, at vi har adgang til energi, kan vi sætte sagen, så det lyder præcis den effekt, vi har brug for!
Jeg ville bare fortælle dig, hvorfor jeg ikke tror alle, at forskerne fortæller os!
Men det er nok for langt?
For det første må vi konkludere, at den høje herrer enige om, at en stærk indflydelse fjerne galakser, så hvorfor ikke vores galakse?
Jeg ved, at du skal passe på ikke at komme ind i salat til videnskab, men jeg kan ikke stoppe mig fra at få et spark disse allvitere, som ikke tåler nogen modsigelse!
Efter at have hørt deres forklaringer af de mange uløste gåder, der findes i naturen, har jeg mistet al respekt for disse elite videnskabsfolk og deres opfattelse af tingene, som almindelige mennesker synes er mærkeligt, men professorer allernådigst nedlade sig til at besvare os analfabeter !
Det kaldes det radioaktive henfald kaldes en spin, og når man bruger generelt Uranium!
Videnskab forklarer, hvordan radioaktivt henfald (eller fission) er i en position ved at sige, at neutron rammer en kerne, og det forårsager split core og bliver lettere kerner, men summen af de lettere kerner er mindre end den oprindelige kerne!
Og det er denne forskel, der bliver frigjort energi!
Selv om forskellen i masse størrelse efter spaltningen er lille, så jeg ved udmærket, at vi er nødt til at mangfoldiggøre det med lysets hastighed i de 2 magten, men jeg tvivler på, at så meget energi frigives som vi nu har oplevet i Chile, Haiti og andre steder!
Jeg er ikke i stand til at forstå, at dette radioaktive henfald i klipperne kan frigive så store mængder energi, at vi ser efter jordskælvet i Chile!
Indlån af uran i naturen er, så vidt jeg forstår, ikke mere end 2 ‰ af jorden masse, og kan være så små mængder af reelle årsag til disse enorme kræfter i skorpen?
Og når du ved, at det naturlige forekomster af uran 238U, hvilket ikke er så nemt at komme til udskille, men for at komme til det, du har for at berige det til 235U forfald, men 235U er kun 0,72% af det naturlige uran indlån i kroppen, men jeg ved også, at ved berigelse 238U, så du får ikke mere end 1% 235U, og det er en kosbar affære!
Men der er mindst én skal have for at indlede en fission!
I naturen er det allerede under 1% (af de 2 ‰), som vil sætte en fission eller fordærv!
Derfor kun på 0,7% af 2 pct landmasse?
Og nu vi ved, at spaltningen ikke næsten har samme effekt som en fusion, så der er grund til at betvivle, at forskerne har ret, men dette er, hvad de har lært, og de har besluttet, at hvad de har lært er de mest troværdige !
Havde der været en fusion, kunne de være muligt, men fusionen er næsten umuligt at opnå på Jorden, men det sker i en atombombe, og hvor man bruger kraften i en fission bombe at indlede fusionen!
Således er en fission bombe er ikke så stærk som en fusion bombe, og når du ser al den ødelæggelse, så det må have været en stærkere kraft end i en fission bombe, der kunne ødelægge så meget!
Men det er ifølge videnskaben nok til at udløse disse enorme beføjelser jorden?
Tror du på det?
Jeg har bemærket, at det er muligt at få 238U at udskille, men mærkeligt nok, du er nødt til at så få en "lock" for at gøre det, og i dette tilfælde er det "tungt vand", som er fangsten!
I øvrigt mener jeg, at videnskaben udtrykker noget upræcise, når de siger: når neutron hits, eller sendes til kernen, uden at et forsøg på at fortælle, hvorfor og hvad der forårsagede sammenstødet med kernen?
Så vidt jeg forstår det skal være en kraft i naturen, der gør dette sker, og er det noget underligt, at vi mistillid lidt på videnskab, eller tror på indflydelse af universet?
Således neutron kolliderer med kernen, og jeg kan ikke forstå, bortset fra at neutron sats, neutron måde at slippe af med eller afspejler den magt, der påvirker det!
Neutron er en del af kernen, og jeg synes, det er logisk, at neutron med en kraft (samme virkning som proton underlagt oplades) og den måde neutron slippe af denne beføjelse må være at gøre en ned kvark af til en op kvark, og da en oppkvark er lettere end en ned kvark, så massen, som derefter frit!
Jeg ved, at videnskaben arbejder med svage og stærke kjernekraf, men må så spørge, hvor magten kommer fra?
Ellers tror jeg, at der ikke sker noget tilfældigt, men følger naturens love matematisk?
Det skal være tilladt at undre, at en sådan radioaktivt henfald ikke forekommer andre steder i solsystemet (undtagen Io) for det er det samme grundmaterialer overalt i universet!
Derfor mener jeg, at dette geologer og andre siger, og de er så sikre på, er ikke særlig troværdig, og derfor bekræfter min idé om en universel betydning!
Vi ved, at energi ikke kan forsvinde, men kun ændre form, men det skal have lov til at spekulere over, hvad der er behov for, og hvad er grunden til, at energien ændrer form?
Energy Act blot ord på at sige, at det ændrer form, men det er kun den halve sandhed, fordi det ikke giver nogen forklaring på, hvorfor det ændrer form?
Når man er overbevist om, at når én type af energi går over til en anden type af energi, så dette sker efter naturlige lov uskrevne love, og er ikke en tilfældig begivenhed!
Vi ved, at den bindende kraft mellem atomer er meget stærk, og at der skal være en væsentlig kraft til at bryde den atomare mønster!
Og når spørgsmålet er, at det er netop denne, der er hemmeligheden bag en energitransmission!
Så jeg konkluderede, at al energi overførsel skyldes, at sagen evne til at bevare sin atomare system, og derfor råder over de overførte energi og type af energi det fjerne afhænger af, hvad elementer det består af, og hvordan det er sat sammen!
Men i stedet for at sige, at spørgsmålet slippe af med lødig energi, kan vi bruge en mere forståelig måde at sige, at sagen afspejler energi!
Dette er et velkendt begreb, og det er noget, vi kan se hele tiden, selv for elementer. lys og lyd!
Men hvis al den energi, vi kender, bare noget, der afspejler sagen, betyder det, at en anden type energi påvirker sagen, og det er noget, der er nyttige for os, for vi har ingen energi til rådighed for os, vi kan bruge det til at påvirke sagen, hvilket afspejler det som en slags energi, som kan gøre arbejdet for os!
Og det er netop, hvad vi gør, når vi kommer strøm!
Den effekt er også afspejlet energi!
Men for øjeblikket, skal vi bruge hvad vi har energi til at få sagen til at afspejle elektricitet, fordi vi ikke tror på eller kender nogen anden måde at gøre det!

Matematikk er sannhet

Jeg har tilladt mig at hævde, at naturens love og matematik er én og samme ting?
Naturlove er den udøvende magt, og matematik er naturens måde at fortælle, hvordan loven virker, og er derfor kun naturligt sprog!
Og det betyder, at naturlovene er uangribelige, og matematikere er dem, der får mest indsigt i naturens ukrænkelige sandhed!
Hvis en lov af naturen kan beskrives som en formel eller en ligning, dette er ikke kun et bevis, men et bevis, at beviset er den eneste sandhed og ikke er egnet til en uenighed eller nogen form for skeptiske indvendinger!
Eller det modsatte! Hvis vi ved med sikkerhed, at vi tror på, kan ikke beskrives i matematiske formler og ligninger, det er en rystende dokumentation for, at den ikke findes!
Med andre ord, at tro på noget, som vi bestemt ikke ved kan dokumenteres, er det samme som overtro og helt meningsløst!
Hvem vover at sige, at han tror på julemanden?
Men der er mange, der tror på en almægtig Gud, som kan manipulere naturens love, hvilket betyder, at han kan manipulere med den matematiske love, og det betyder, at Gud kan formere to numre og få forsjellige svar, og alle er korrekte, og den kender vi med sikkerhed er umuligt, og når et sådant Gud findes ikke!
Og så kræver man, at hvis vi ikke tror på dette, så vi ender i helvede?
Matematik og naturlove kan ikke ryste, eller finde noget, der kunne ændre disse kendsgerninger: Vi skal være meget klart for os, da vi vil filosofere over, hvad naturens love handler om, og deres adfærd i hele universet!
Vi mennesker er udstyret med et instrument, der gør os i stand til at forstå nogle af naturens sprog!
Det er, fordi vi som et atom, en lille brøkdel af denne enorme kosmos!
Og hver eneste af os er en påkrævet opgave, og vi har et stort ansvar for at beskytte interesser universet som helhed!
Det er ikke ignorere de love af universet, for vi kommer ud med dem, det er loven så nøje med os, at vi bliver ødelagt som menneske, hvis vi forsøger at bryde naturens love!
Men nu er det så naturligt hele tiden fortæller os, hvad de skal gøre for at gøre universet!
For tiden, vores ordforråd i naturligt sprog ret beskedent, men det er gået fremad, så vi forstå nogle of hvad naturen fortæller os og viser os!
Men det er langt tilbage, og der er desværre mange, der ikke forstår, at naturen ikke kan manipulere med, og at det på ingen måde gå på kompromis med os!

Vi har en mulighet

Måske ikke så glad for mit indlæg, men den er kun beregnet som et stærkt ønske om en Berd verden, og min mening er, at vi skal forsøge at tænke igen, ellers vil vi ikke gå!
Kan vi ikke afgøre følgende forhold: Solen er en kilde til magt, der påvirker sagen. (Earth)
Nogle er optaget af jorden og nogle er afspejlet!
Hvad er afspejlet er derfor svagere end dem, der påvirker det!
Videnskab er sikker på, at en stærk indflydelse fjerne galakser!
(Mørk energi)
Så det må være sandsynligt, at de samme kraft påvirker også vores galakse (Mælkevejen), og derefter også vores solsystem, herunder jorden!
De er også overbevist om, at denne magt breder fjerne galakser fra hinanden, og så er det sandsynligt, at det også spreder stjernerne i Mælkevejen fra hinanden, og det er også sandsynligt, at udbredelsen planeter fra hinanden!
Og det er også sandsynligt, at det er den samme kraft, der forårsager afstand mellem Jorden og Månen stiger?
Er det naivt at tro, at strømmen kommer fra en strømkilde, ligesom magt solen?
Hvis dette er korrekt så noget af denne energi, der absorberes af jorden, (mørkt stof) og noget reflekterende (tyngdekraft), ligesom magt solen?
Det er reflekteret fra Jorden er også svagere end dem, der påvirker det, og i begge tilfælde, det afspejlede en anden retning end det, der påvirker det!
Fordi vi ved, hvor meget månen bevæger sig væk fra Jorden i en bestemt periode, så det giver os en unik mulighed for at måle denne ukendte magt, at forskerne kalder mørk energi, men
synes ikke at være tilstrækkelig interessant for videnskaben!
Formlen skal være:
Hvis vi kalder kraft der virker mellem Månen og Jorden af F,
Derefter F = GMm/a ², og hvis vi kalder den øgede afstand til p, skal så denne forskel:
GMm a ² - GMm / (a + p) ², som også skal være en foranstaltning af denne magt, der påvirker sagen?
Her er G gravitationskonstanten, (vi kender det) (M) = Jordens masse (vi kender det) og (m) = Månens masse (og vi kender godt) og p er den øgede afstand!

Universet er endeligt i modsætning til tal?

Hvornår er det blevet vedtaget? Mig bekendt kan universet sagtens være uendeligt, som en del af ulendeligt mange universer?
Tak ellers for en god artikkel, selvom gud diskusionen er ret ligegyldig. Det endelige svar er selvfølgeligt nej.
Hvis der fantes er gud måtte han selvfølgelig være ufatteligt intelligent. Det er der desværre ingen af de noget jordnære guder jeg kender til man kan tilskrive. Det er gamle nidkære mænd som har sat sig for at holde øje med hvad jeg laver og om jeg husker at tilbede dem. Jeg, en lille mand på en af uendeligt mange kloder.
Komplet latterligt, hvis det ikke var så trist. Masser at mennesker spilder deres tid med den slags nonsense. Hold jer for gode til at holde den gryde i kog på Videnskab.dk
Gud er død, nyt emne!
 
 

Matematik i Sproget,

Ja, tal-sproget er fuldt ud opdaget og udviklet til det, det skal bruges til, nemlig alt hvad der skrives og beskrives i tal, og til det er det fuldkomment.
Men Livets kolorit, farver, former, dufte, og meget andet her i livet, kan man ikke beskrive med tal alene. Om det er en Zulu, Japaner, el. Cubaner, der taster 2+2 på sin regner, vil få =4, her behøves ingen tolk, men så spørg din nabo hvad 'kultur' er, og så kan det nok være, at den præcision Vi kender i tal-sproget, på ingen måde kendetegner tale-sproget.
Selvom det kan se ud som om det går den modsatte vej for tiden, så vil der med tiden komme mere og mere matematik ind i talesproget, for tilsidst engang, at blive lige så præcist, forudsigeligt, og umuligt at misforstå som tal-sproget er det. to og to er toogtyve, 2+2=4.
Det at ordsprog er de samme på mange sprog, er i virkeligeheden folkevisdom el. kollektive erfaringer, der har udkrystaliseret sig som matematiske facitter, derfor kan 2+2=4 ikke undgå at blive ordsprogenes ikon, el. ordsprog i sig selv.
Matematik i sproget, Hans og Grete er gift, Hans og Grete er skilt, rækkefølgen er også vigtig.

Æbler og pærer

Matematik er blot menneskets spæde forsøg på at beskrive de objekter og processer vi ser omkring os - både i det nære og i det fjerne - i stort og lille perspektiv.
Måske viser det sig at der skal mere til end traditionel matematik (matematik V2.0 ?) til at beskrive alt hvad der sker i "livet, universet og alting", men guddommeligt er og bliver matematik aldrig!
Kast tre terninger 1000 gange og de skal nok lande på "6-6-6" på ét eller andet tidspunkt, men DET har heller intet med det-modsatte-af-Gud at gøre ;-)

Artiklen lider af generaliseringsfejl

Hej Mikkel.
Tak for åbning for diskussion, og jeg forstår godt at du ikke ”giver det endelige svar her” .... for jeg tvivler meget på, at du har DET endelige svar  :-)
Lad os kikke lidt dybere i et af dine eksempler.
(citat) Vores viden om, at 2+2 = 4 stammer altså ikke fra et langt logisk bevis, vi kan tænke os frem til, men tværtimod vore generelle erfaring af, at to appelsiner og to appelsiner nu engang tilsammen er fire appelsiner.
Man behøver ikke kikke særlig dybt, før man opdager et stort hul i bunden. 
Mellem matematikken og naturen findes den menneskelig objektivisering. Uden den kunne matematikken ikke beskrive noget som helst i naturen.
Lad os kikke bag om dit eksempel:
Appelsinen er et objekt, som vores tænkning har skabt gennem definering. Den logiske fejl ligger i generaliseringen. Det antages, at alle objekter opfører sig som appelsiner, om hvilke man kan antage, at de ikke ”falder sammen” når de adderes (I hvert fald ikke uden fysisk indgreb eller forrådnelse).
Tag en andet objekt, som f.eks. en vanddråbe, en jordbunke, en sky eller en skov. Matematikken udsiger; at addering af to styk (a+a) objekter bliver til to i alt (2 a). I naturen bliver addering af 2 styk af disse objekter derimod kun til 1 objekt !!
Måske du her protesterer og siger, Nej det var ikke det jeg mente med ”tilsammen”. Okay, og i så fald bliver stillingen 0-2 !  Sammenlægning blev blevet brugt som en objektiv proces i eksemplet .... matematikken har kun en form for sammenlægning, mens naturen har flere former for sammenlægning.
Nogen antager, at alt matematik kan genfindes i naturen. Det er muligt, men det gælder næppe omvendt, og derfor er matematik ikke guddommeligt (eller overnaturligt, som gud jo nødvendigvis må være - per definition, eftersom det siges, at Gud skabte naturen).  
... men spændende, det er det sku’   :-)

Universet er matematikEn oplagt mulighed ville være at universet lader sig beskrive af matematik fordi den er matematik.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_universe_hypothesisKort fortalt, alle strukterer der eksisterer matematisk er lige virkelige. Tallinien er et lige så virkeligt univers som det vi lever i. Vores univers er specielt ved at det er så komplekst at der kan opstå væsener som er klar over at de selv eksisterer, hvilket tallene på tallinien nok ikke er.Evig realitet,

Så kan Jeg benytte lejligheden til at rette en skrivefejl, 'timeligt' vs. 'evigt' perspektiv.
Vi kan formulere det lidt mere præcist, at 'Korset' symboliserer en evig realitet el. princip, for korset forstået som noget skabt, er naturligvis underkastet forvandling, og er dermed noget timeligt. Med venlig hilsen

Re: Korset's tegn

Holger Jørgensen skrev:
"Korset er et evigt symbol"
Ganske kort: nej det er ej.

Korset's tegn,

Korset er et evigt symbol, hvis virkelige betydning er; 'sansning på tværs af materien', og 'sansning på langs af materien', eller sagt på en anden måde; sansning i et 'tmeligligt' perspektiv og sansning i et 'evigt' perspektiv. Så koblingen er jo at 'manden på korset' præsenterede begge sanse-måder. 'Det Evige Liv'. Med venlig hilsen

Matematikken passer - hvordan passer?

Hvis matematiske beskrivelser er udtømmende, betyder det så at beskrivelsens genstand selv må være en matematisk genstand? Hvis ikke: hvilke kvaliteter ved beskrivelsens genstand er det så der bliver gengivet i en matematisk beskrivelse?
Hvis de matematiske beskrivelser ikke er udtømmende, implicerer dette så ikke netop en principiel begrænsning i matematiske beskrivelser, eksempelvis således at vi netop har fokuseret på en bestemt type forhold og egenskaber når vi succesfuldt bruger matematiske beskrivelser og analyser?
Disse spørgsmål er afgørende for overhovedet at kunne begynde at besvare det generelle spørgsmål om universets/skaberværkets matematiske struktur.
...oooog så forudsætter vi endda at at "matematikken" er et homogent og konsistent matematisk system, og man kan vel med rette tvivle på sandheden af et sådant udsagn
Med venlig hilsen
Peter Storm-Henningsen
 

'usynlige farver',

Ja, livets, eller 'guds' om man vil, evige sprog er matematik,                                          og samme sprog, udgør Livet's evige analyse, derfor var det først da man opdagede 0'et at det blev muligt at regne med uendelighed og uendelige tal. 0'et præsenterer 'det evige noget som er', der er det samme som 'Jeg'et', 'Tomrummet', eller Gud. Tallene præsenterer 'stoffet', og 'udregningen' præsenterer 'Bevidstheden', der tilsammen udgør Livet's evige tre-enige funktions-princip.
Videnskab, er matematik i farver, og 0'et er 'det usynlige tal'.  (sådan kort fortalt)      Med venlig hilsen

Seneste blogindlæg

Udgiv indhold

Mikkel Willum Johansen

Blogger om:

Videnskabsteori er elsket og hadet. Den kan bruges som den eddikesure, gamle mand, der vurderer, at fordybelse i et specifikt emne bestemt ikke kan kaldes reel forskning. På den anden side kan den med sin fleksibilitet bruges til at anerkende fordybelse i områder, som man ellers ikke ville kalde forskning. Videnskabsteorien giver anledning til at se på videnskabelige dilemmaer, kontroverser og de værdier, der styrer opfattelser og handlinger hos forskerne.

Andre bloggere i Teoribloggen:
Kristian H. Nielsen
Claus Emmeche
Annonceinfo

Seneste kommentarer

Annonceinfo