Annonceinfo

De døde genopstår i rummet

 

I mandags viste DRs kultur-kanal, kanal K, to gode dokumentarprogrammer med relevans for denne blog. Det første handlede om den sidste bemandede månelanding, Apollo 17 i 1972, og alle de videnskabelige landvindinger som denne sidste månemission førte til. Det andet handlede om religion og mysticisme i russisk rumfart og det er det jeg vil se lidt nærmere på her.

Kosmisme og genopstandelse

 

Dokumentarfilmen Bank på himlens dør! (eng. Knocking on Heaven’s Door, 2010) viste, hvordan det russiske rumprogram har stærke og betydningsfulde rødder i det, som man kalder “russisk kosmisme”. Den russiske tænker Nikolai Fedorov (1827-1903) var en af de første og vigtigste eksponenter for denne tankeretning.

Fedorov udtænkte en sælsom filosofi, der bl.a. gik ud på at man skulle genopvække alle de mennesker, som gennem tiderne var døde. Dette skulle ske ved hjælp af videnskabelige metoder, som endnu ikke var udviklede, men som Fedorov regnede med ville blive til virkelighed engang. Især hvis menneskeheden med det samme forenede sig om denne altafgørende opgave.

En måde at gå igang med denne store, “fælles opgave” var langsomt at udvide museernes rolle som opbevaringssteder for fortidsminder, til også at have en aktiv rolle i indsamlingen af de dødes rester. For ideen var nemlig at rekonstruktionen, og altså genopstandelsen, af de døde bl.a. skulle ske gennem indsamling af partikler, som tidligere havde udgjort deres legeme, og erindringer om dem og deres ejendele.

Kristus og rumkolonisering

 

Døden skulle overvindes og Jesu’ genopstandelse var ment som Guds anvisning til menneskeheden om, at dette faktisk, helt konkret, var en mulighed, som det blot var om for mennesket at gribe. Fedorov var stærkt troende russisk ortodoks kristen og så i sit store projekt en mulighed for at kombinere religion og videnskab i en højere enhed.

Imidlertid ville den gradvise genopstandelse af hele fortidens menneskehed efterhånden skabe pladsproblemer på Jorden. Derfor måtte, mente Fedorov, menneskeheden før eller siden belave sig på at rejse ud i verdensrummet og kolonisere det. I nye, perfekte, udødelige kroppe kunne alle fortidens mennesker efterhånden befolke planeterne i fuldendte, fredelige samfund.

Rumfartens fædre og transhumanister

Nu kunne man godt være fristet til at afskrive Fedorov som et ligegyldigt kuriosum i rækken af latterlige ideer, som mennesker igennem tiderne har udtænkt. Men der er flere gode grunde til at tage hans tanker alvorligt. Ligesom i Nietzsches tanker ligger der nemlig i Fedorovs filosofi nogle væsentlige nøgler til at forstå visse tendenser i nutiden.

For det første blev en af de videnskabsfolk, som siden har fået titlen “rumfartens fader”, stærkt inspireret af netop Fedorov, nemlig russeren Konstantin Tsiolkovsky (1857-1935). Tsiolkovsky udtænkte f.eks. forskellige raket-designs, luftsluser ved hjælp af hvilke man kunne komme sikkert ind og ud af en rumskibe i rummet og rumkolonier, med dertil hørende udkast til hvordan man i sådanne kunne indrette langtidsholdbare biosfærer. (Tegningen der ledsager dette indlæg er lavet af Tsiolkovsky og viser hans vision af astronauter i vægtløshed; billedet er lånt fra et russisk online arkiv). 

Tsiolkovsky inspirerede andre af rumfartens pionerer og ikke mindst Sergei Korolev (1907-1966), der stod bag det russiske rumprogram under rumkapløbet med USA om at nå Månen først. Og Fedorovs tanker lod sig også spore hos Tsiolkovsky i mere religiøs retning; også Tsiolkovsky mente nemlig at koloniseringen af rummet kunne føre til en fuldendelse af den menneskelige eksistens i udødelig fred og ro.

Der til kommer at nutidens såkaldte “transhumanister” har fundet inspiration i Fedorovs tanker om en kunstigt skabt udødelighed for menneskeheden. Man kan således sige at Fedorovs ideer på mange måder forudgreb udviklinger, som først kom langt senere. Hvad man så end kan mene om disse udviklinger, giver Fedorov en fornemmelse af hvilket religiøst potentiale, der ligger i dem.

Spejle og telepati

 

Som Bank på himlens dør! også beretter trives kosmismen stadig inden for russisk rumforskning. På the International Scientific Research Institute of Cosmic Anthropoecology (ISRICA) bygger man sin forskning på en formodning om, at alt stof i universet udsender information til alt andet stof i universet. Hvis mennesker kunne tune ind på disse informationsfrekvenser, skulle det være muligt bl.a. at komme i kontakt med kosmiske intelligensvæsener.

Her benytter man bl.a. såkaldte “Koryzev-spejle”, der kan bestå af glas eller aluminium, og tænkes på en eller anden måde at kunne forstærke stråling fra objekter og levende væsener. Spejlene er udviklet på baggrund af tanker af astronomen og astrofysikeren Nikolai Kozyrev (1908-1983) og benyttes til eksperimenter med tankeoverføring og mental kontakt til rumvæsener.

ISRICA er opstået ud af en gren af det russiske videnskabakademi og siden 2000 har det været en statsakkrediteret forskningsinstitution. Det kan nok undre, at sådan forskning på nogen måder bliver taget seriøst. Men den er ikke uden fortilfælde.

Galaktisk syretrip

 

Tilbage i 1960erne og 1970erne foretog den amerikanske neurovidenskabsmand, psykoanalytiker og SETI-entusiast John C. Lilly (1915-2001) lignende eksperimenter. I stedet for “spejle” benyttede Lilly isolationstanke (lukkede tanke med kropsvarmt saltvand, hvor man ligger i totalt mørke) og LSD. Men formålet var det samme: at få kontakt med ekstraterrestriale civilisationer uden om al det fysiske besvær med raketter og rumstationer.

Ideen om telepati er i det store og hele forladt af den videnskabelige forskning. Men det er en gammel science fiction-drøm og det er egentlig ikke så mærkeligt. For hvis der virkelig findes galaktiske civilisationer, der ligger millioner af år forud for os i eksponentiel, tekno-videskabelig udvikling – er det så ikke en nærliggende forestilling, at de kunne have opfundet en eller anden metode til ved hjælp af tankens kraft af kommunikere hinsides tid og rum?

_____________
Videre læsning:
Nader Elhefnawy (2007), “Resurrecting Nikolai Fedorov”, Space Review, 21. maj. (http://www.thespacereview.com/article/873/1)

Nikolai Fedorovich Fedorov (1990). What Was Man Created For? The Philosophy of the Common Task. (Selected works translated from the Russian and abridged by Elisabeth Koutaissoff and Marilyn Minto). Honeyglen Publishing/L’Age d’Homme.

Virgiliu Pop (2009), “Viewpoint: Space and Religion in Russia: Cosmonaut Worship to Orthodox Revival”, Astropolitics, 7: 150-163.

Desuden har den amerikanske psykolog og rumfartsforsker Albert Harrison annonceret, at der snart kommer en monografi fra hans hånd om kosmisme; se interview med ham: Ross Andersen (2012), “The Holy Cosmos: The New Religion of Space Exploration”, The Atlantic, 29. marts. (http://www.theatlantic.com/technology/archive/2012/03/the-holy-cosmos-th...). Ud fra dette interview at dømme har Harrison udviklet et kosmisme-begreb, der dækker al rumfartsreligion som sådan, og i høj grad minder om mit eget begreb om “det ydre rums religion”.

 

De døde genopstår i rummet, dog ikke i himmelen

Det var virkelig underholdende at følge med i
Kim Kaos og Peter Antonsens diskussioner, fra den 6.og 7.juni 2012
om liv på andre planeter og det at kunne overføre tanker via telepati.

Denne idé med at kunne overfører sine tanker til andre er allerede
opfundet af Mr. Chips som for cirka12 år siden påstod at man i fremtiden
ville kunne komme i forbindelse med for eksempel sin kone vie en chip der var indopereret i hjernen hos ægtemanden og konen og som virkede på en enkelt måde ved blot at tænke på sin kone ligesom man sender en SMS fra en mobiltelefon.
Men allerede i 2006 opfandt videnskaben en chips
til hjælp for lammede personer som havde fået indopereret en chips
i hjernen, så vedkommende blot ved at tænke på dét
han skulle skrive på sin computer.
Dét er nu seks år siden at dette eksperiment blev til
virkelighed.
Men telepati kræver ikke nogen chips i hjernen
for at kunne kommunikere med andre væsener
i rummet.
Dette blev allerede nedlagt i mennesket under dets skabelse.
Når et menneske vil i kontakt med himmelske væsener, behøver de ikke at
tale højt for at disse væsener kan høre dem, men blot kommunikere ved tankens kraft.
Dog kan Satan og dæmoner ikke læse et menneskes tanker,
fordi denne evne kun er forbeholdt Skaberen og
Jesus Kristus.

Da farisæerne anklagede Jesu for at gøre mirakler
ved for eksempel at helbrede en dæmonbesat blind
og stum mand, så han både kunne se og tale, så påstod
farisæerne at Jesus havde uddrevet dæmonerne ved Beel'zebub, dæmonernes hersker. Men da Jesus 'kendte' farisæernes tanker, sagde han til dem: ,,Ethvert rige som er kommet i splid med sig selv lægges øde, og ingen by og intet hus som er kommet i splid med sig selv vil bestå.
På samme måde her: Hvis Satan uddriver Satan er han kommet i splid med sig selv; hvordan kan hans rige da bestå?
læg mærke til at Jesus kendte deres tanker, da han kunne læse dem, fordi han vidste hvad der boede i menneskets indre, da han ransager menneskets nyrer (de dybeste følelser og tanker) da han ved hvad menneskets hjerte 'tænker og føler'.
Jesus kunne med sin ånd tydeligt mærke hvad hans fjender tænkte i deres hjerter, men denne evne får mennesket aldrig nogen sinde.
Russeren Fedorov som var kristen og ortodoks talte for en forening
af videnskab og religion og ideen om en genopstandelse af døde mennesker, ved at man via videnskaben kunne genoplive de døde, men hvis alle de milliarder mennesker som har levet før skulle opstå på Jorden, mente han at der ikke ville være plads til dem alle. Efter Fedorov ville den gravise genopstandelse af hele fortidens menneskehed efterhånden skabe pladsproblemer på Jorden.
Derfor mente han at menneskeheden før eller siden måtte belave sig på at rejse ud i verdensrummet og kolonisere det.
I nye, perfekte, udødelige legemer kunne alle fortidens mennesker efterhånden befolke planeterne i fuldendte, fredelige samfund.
Fedorov troede på den bibelske opstandelse af mennesker som har levet.
Fedorov kendte alle de henvisninger til de dødes opstandelse: ,,Nu er Kristus imidlertid blevet oprejst fra de døde, førstegrøden af dem som er sovet ind i døden. For eftersom døden er kommet ved ét menneske (Adam), er de dødes opstandelse også kommet ved ét menneske. For ligesom alle dør i Adam, således vil alle også blive gjort levende i Messias. Men hver i sit hold: førstegrøden Kristus, derefter under Messias' nærværelse, de der tilhører ham........den sidste fjende der tilintetgøres er døden.

Påmindelse

Undlad venligst personangreb.

Redaktionen

En flot beskrivelse! og den

En flot beskrivelse! og den er jeg som sådan enig i, da det er en beskrivelse af de "krumspring" der kan foretages for at få deres matematiske framework til at passe overens med de aktuelle ting de eksperimentelt oplever. F.eks. er det vigtigt at lægge mærke til formuleringen "considered as a resource for simulation, 'measurement independence' is relatively quite powerful", men det ændrer jo ikke på at når vi - i virkeligheden - kan udnytte denne opførsel på så godt som samme måde som vi kan tænde og slukke for lyset, så kan nok så mange matematiske redegørelser og krumspring ikke ændre på at det er vores virkelighed at dette foregår uanset hvilket eksperimentelle forudsætninger man så må ændre for at kunne beskrive det matematisk..

http://qurope.eu/projects/aqute/atomic-clocks-use-quantum-timekeeping-0

Mere

Begrebet betyder, at to partikler, der befinder sig langt fra hinanden, kan have sammenfiltrede kvantetilstande, så en måling af det ene partikels tilstand – automatisk og øjeblikkeligt – fastlægger kvantetilstanden for den anden partikel - tilsyneladende i modstrid med den specielle relativitetsteori.
Hov jeg var ved at rette mit indlæg med et par bemærkninger da dit røg på så nu kommer der et par tilføjelser her

Det betyder, at kvantemekanikken ikke opfylder betingelserne for lokal realisme.

Det var et forhold som Einstein allerede redegjorde i en berømt artikel fra 1935 sammen Podolsky og Rosen.

I EPR-artiklen, som den kaldes i dag, argumenterede Einstein for, at en sand fysisk teori måtte opfylde betingelsen, at en ting, som et atom eller en partikel, har en tilstand (realisme), og denne tilstand er lokal. Derved menes, at tilstanden kun afhænger af, hvad man gør ved partiklen lokalt, og ikke af, hvad der sker andre steder.

Dette virker umiddelbart som meget fornuftige antagelser, men Niels Bohr påstod og argumenterede for, at de var forkerte - og et modstriden med den specielle relativitetsteori netop kun var tilsyneladende.

Hvis man er villig til at acceptere, at der er begrænsninger for den frie vilje, så havde Einstein måske alligevel ret i, at selv kvantemålinger vil overholde betingelserne for lokal realisme.

I en artikel i Physical Review Letters forklarer Michael Hall fra Australian National University, at man ved en reduktion på kun 14 procent i den ’eksperimentelle frie vilje’ kan opnå, at målinger på partikler med sammenfiltrede kvantetilstande adlyder samme principper, som målinger inden for den klassiske fysik.

Han mener, at det er vigtigt, at alle betingelser for Bells ulighed undersøges kritisk – og det er det, han gør i sin artikel ’Local deterministic model of singlet state correlations’.

Hans beregninger er absolut for viderekomne ud i kvantefysikken, men den overraskende konklusion er, at man ikke behøver fuldstændigt at give afkald på den frie vilje ved udførelsen af eksperimentet, for at målinger af partikler med sammenfiltrede kvantetilstande kan beskrives med en model baseret på lokal realisme.

Halls beregninger viser, at man behøver kun at give afkald på 1 - (4 - sqrt2)/3 eller ca. 14 procent.

Om der reelt findes begrænsninger i den frie vilje og hvorfra de eventuelt skulle komme fra, kommer Hall dog ikke ind på.

"The simulation of quantum entanglement is of some practical interest - eg, in assessing the security of commercial quantum cryptographic protocols.
Relaxing measurement independence, as per my model, gives a new way to do this - in fact, it simulates so-called 'quantum nonlocality' in a perfectly local way! Further, it turns out that, considered as a resource for simulation, 'measurement independence' is relatively quite powerful. For example, my model of the singlet state requires only 1/15 of one bit of correlation between the measurement settings and the quantum system, whereas faster-than-light models require 1 bit of communication, and indeterministic models require 1 bit of randomness"

http://physics.aps.org/synopsis-for/10.1103/PhysRevLett.105.250404

"Einstein never liked

"Einstein never liked entanglement. It seemed to run counter to a central tenet of his theory of relativity: nothing, not even information, can travel faster than the speed of light. In quantum mechanics, all the forces of nature are mediated by the exchange of particles such as photons, and these particles must obey this cosmic speed limit. So an action "here" can cause no effect "over there" any sooner than it would take light to travel there in a vacuum.

But two entangled particles can appear to influence one another instantaneously, whether they're in the same room or at opposite ends of the Universe. Pretty spooky indeed."

Trættede

Beklager hvis mine indlæg keder dig - men jeg bliver nød til at formulere mig på en måde så du kan følge med eftersom du konstant bliver ved med at pådutte mig synspunkter jeg ikke har. Hvis du ikke blev ved med at misforstå det jeg skriver så var jeg fri for at gentage mig selv.

Jeg vil foreslå du springer dem over i fremtiden og så bruge din tid på at læse lidt teori - du har åbenbart en del huller der skal fyldes og uanset hvor mange gamle NASA link du hiver frem så har Einstein stadigvæk ret - og dine links siger heller ikke det modsatte men du forstår åbenbart ikke rigtigt hvad entanglement rent faktisk gå ud på.

Nu kunne jeg gentage i nye vendinger hvad jeg rent faktisk mener men jeg tvivler på at du rigtigt forstår det og ender igen op med at tro et eller andet jeg ikke mener - så lad os bare stoppe - jeg kan forsætte med mit og du kan begynde at læse på de ting du udtaler dig om.

Som jeg prøvede at forklare,

Som jeg prøvede at forklare, så nej er det ikke de planeter der er fede at holde ferie på der er relevante. Som sagt har vi - mennsket - teknologien til at understøtte vores egen eksistens på Mars selvom der ikke er nogen forudsætninger for det set på mars isoleret, derfor er hverken afstand eller geologiske forhold en faktor der skal med i beregningen når vi betragter en civilisation der teoretisk set skulle være længere fremme end os. Så du gentager faktisk bare dig selv og forholder dig ikke til det grundlag jeg fremlægger for min teori.. hvilket ærlig talt begynder at gøre denne samtale lidt trættende..

Men er da glad for at du nu skriver at "det godt kan være at en eller to er flyttet hjemmefra", det er meget mere åben formulering end den udlæggende "Nej det er det ikke med mindre man er et syrehoved fra 60´erne - Men det er også en omgang nonsens at tro der lever civilisationer der er millioner af år gamle", ligesom jeg heller ikke vil være afvisende overfor din "vi er tidligt ude" påstand hvilket ligesom alt andet vi har snakket om er en gyldig tese. Hvis du går tilbage og læser min første kommentar vil du - forhåbentligt - indse at det jeg prøvede at påpege var at din kommentar som helhed fremlægger det som om det er fakta at disse ting på ingen måde kan foregå, hvilket jeg syntes er en forkert fremlægning da man relativt let, med videnskabelig understøttelse, kan stille spørgsmåltegn ved de mest grundlæggende perspektiver af dine påstande..

Når du ikke vil anerkende hvad NASA fremlægger som videnskabelig bekræftelig fakta, udelukkende fordi det strider imod din læring baseret på Einstein's teorier om hvordan universet hænger sammen, så er jeg ked af at sige at du er fastfrosset i din forståelse af hvad der foregår omkring dig og det er vist sandt hvad man siger.. "Man kan ikke lære en gammel hund nye tricks..".

God fornøjelse med dine underholdende noveller/bøger, jeg vil faktisk i den sammenhæng anbefale "The Lost Book of Enki" af Zecharia Sitchin, også en dejlig science fiction fortælling der måske tiltaler når nu NASA-links ikke gør..

Zaphod Beeblebrox

Jeg er ikke imod ideen om at et sted der ude er det lykkes for en eller flere civilisationer at bosætte sig på andre planeter end den de stammer fra – men men men det er nok særtilfælde – hvorfor så det? Udover det åbenlyse; Afstande så er det også det faktum at hvis en avanceret civilisation skal kunne opstå skal den have adgang til råstoffer – dvs. der skal befinde sig er varieret udvalg af en lang række grundstoffer i top lagene på en planet – men allerførst skal disse grundstoffer findes og de opstå kun efter at stjerner i hobetal (haha hvor morsomt hobe… galaksehobe …fnis) altså i hobetal har gennemløbet en række udviklingsforløb – en stjerne som vores er jo en 3.-4. generationsstjerne og alle de grundstoffer vi har her på Jorden skyldes udelukkende at den oprindelige gassky var godt og grundigt beriget med disse – Så som jeg ser det så skal vores univers have en del år på bagen før der kan opstå livsformer der er mere end blot en klump cellegelé.

Så Drake har desværre fat i den lange ende når han begynder at regne på tingene - godt nok kikker han på samtidighed – men alligevel – dele kan pilles ud og der kan regnes på dem.

Så nu er vi nede på et begrænset antal muligheder – så kommer der udviklingen og alle de fælder en flok dyr kan falde i før de hiver sig op at dynget og alle dem der findes efter de er kommet på højkant – og så skal de lige få nogle gode ideer og forvandle deres stenøkser til zap-guns (ok alm. håndvåben kan gøre det) – men udvikle sig skal de altså og efter en tid så skal de til at bevæge sig væk og her gælder det samme for dem som for os – afstand og tid – hvor længe kan de leve? Hvor langt væk ligger den nærmeste beboelige planet og lad os bare være ærlige: Planeter er der nok af – det er dem der er fede at holde ferie på der er sjældne.

Men er alt det på plads så kan det da godt være at en eller to er flyttet hjemme fra med tiden – men måske er vores univers så ungt er det er os der er tidligt ude – og derfor har vi intet hørt – og der vil gå et par mia. år før det er mere normalt med beboelige planter – hmmmm? Lidt af en tanke hva-ba..?

Og nej Einstein tog ikke fejl på det punkt – lev med det – naturlovene og hastigheden er de spilleregler der gælder for os alle i de forskellige systemer – that´s it that´s that.

Så kort; Warpspeed – telepati – tyngdekraftsmanipulation og ærlige politikere er ren ønsketænkning – men derfor kan jeg da godt både nyde Douglas Adams - Larry Niven – Clarke mfl. – men jeg tager dem for hvad de er; Underholdning nogle mere begavede end andre men stadigvæk underholdning og skal der laves om på det så kræver det Bistromatik og et Infinite Improbability Drive

Jeg køber din argumentation

Jeg køber din argumentation for en understøttelse af evolutionslæren på tværs af din "nulstilnings-teori", men overbringelsen af viden er jo understøttet i det øjeblik en civilsation formår at bosætte sig på en anden planet end hvor den oprindeligt opstod, uanset hvilke forhold der måtte herske på en sådan planet.
Så hvis man kører linen ud og alle civilisationer skal nulstilles/sættes tilbage som vi ifølge din teori er blevet, må man konkludere at du mener at Ingen andre af de intelligente civilisationer - som jeg er glad for at høre du også mener bør eksistere - der igennem al den tid vi - til vores bedste viden - mener universet har eksisteret - anslået til noget omkring 13,5 mia. år (har ingen viden om dette tal er korrekt) - på noget tidspunkt har formået at bosætte sig på en anden planet end den hvor de oprindeligt opstod, er det korrekt? I så tilfælde er dét i hvert fald en uenighed i vores grundlæggende tanke om hvad der er muligt for en civilisation at opnå.

Jeg vil indrømme at jeg i mit udgangspunkt ikke betragtede det som en umulighed at en civilisation kunne overleve over flere millioner af år på selvsamme planet som de opstod på. Derfor er jeg taknemmelig for din indsigt i den teoretiserede geologiske historie af jorden, men selv hvis man godtager den teori og påsætter den for alle andre livsunderstøttende planeter, syntes jeg ud fra ovenstående ikke at man ud fra den argumentation kan nedsætte det som "umuligt" for en civilisation at bestå i flere millioner af år.

At vi ikke har evnen til at afsende information via tanke og at selv efter millioner af års evolution det stadig ikke er sandsynligt at vi ville kunne, godtager jeg gerne. Dog hvad angår modtagelse af information syntes jeg vores elektro-magnetiske egenskaber åbner et lille hul for at om ikke andet at der er en teoretisk understøttelse for at vi godt ville kunne modtage en evt. information på visse elektro-magnetiske-frekvenser. Jeg er dog fuldstændig enig i at kulturforskelle ville gøre den information så godt som utolkelig for vores intelligens og derfor være relativ nytteløs som udgangspunkt, men når først vi har fået børnene i skolen til at lytte så ender de da også med at lære alfabetet ;-)

Hovedsageligt går min modstand mod din oprindelige kommentar i den henseende dog på at du virker afvisende overfor at en Anden civilisation kunne ha' udviklet den evne, hvor jeg via min henvisning til atomic entanglement prøver at påpege at der i vores nuværende videnskabelige forståelse er understøttelse for en sådan evne. Ud fra et perspektiv om at hvis du har legoklodserne så vil den rigtige sammensætning godt kunne bygge et hus istedet for en væg..
At Einstein fremregnede lyset hastighed i et vakuum og derefter fremsagde dette som topfarten i universet er vi enige om, at han tog fejl er vi så åbenbart nok uenige om..

http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2004/23jan_entangled/

Rc:lont fra Xilociocon 6

Nulstillet er både rigtigt og forkert – vi har haft nogle massive omvæltninger der stort set har udslettet alt liv – Jorden har været en snebold dækket af et kilometertykt islag – ilten har været svigende og kontinenterne har vandret rundt på må og få – og hver gang har det givet grobund for nye livsformer kunne opstå der med os – men vores udvikling har også været præget af svingende præstationer – lange perioder hvor vi har rendt rundt med en sten og en pind som det ypperste vi kunne frembringe for så tage et hop frem.

Den sidste fase af vores udvikling er kun kommet i stand fordi vi har haft en lang periode med et klima der har været gunstigt og på relativt få årtusinder har vi bevæget os fra hulerne til Månen – ganske imponerende. Men selv på det relative korte tidsrum er utallige civilisationer opstået for så at forsvinde igen – Vi har måtte genopfinde ting igen og igen fordi det er utroligt svært at viderebringe viden.

Vi ved også at nye istider kommer og nye superkontinenter vil dannes og forsvinde igen og set over millioner af år så er det svært at forestille sig at vi kan fastholde det vi har opnået og forsætte med at udvikle os – vi kommer igen og igen til at opleve at livsbetingelserne bliver så barske at det kun er en håndfuld der vil overleve og i det scenario er det svært at forestille sig at vi kan fastholde det vi har opnået og så forsætte med at udvikle os uden videns tab.

Rent fysik er det nok også begrænset hvad vi kan opnå – jeg fik en snak med en af mine venner som også er en ivrig debattør her på videnskab.dk og over en kop kaffe fik vi en snak om hvad vores hjerne rent faktisk er i stand til pt. og om det var muligt at vi kunne udvikle f.eks. tankeoverføring – hun er læge og ved en masse om vores hjerner og hun var af den overbevisning at det var ikke muligt lige så lidt som det er muligt for vores hjerne at i løbet af en uge at få hældt alt viden ind så man ser i visse film vores helt gør (Matrix) – vi har også haft en lang debat her på videnskab og hvordan vi muligvis ser ud om en million år og her var de lærte ganske klare i mælet og kunne fastslå at en million år er ikke så meget som vi går rundt og tror når det kommer til den type ændringer som det forudsættes der skal til for at vi f.eks. skulle kunne bruge telepati som vores fortrukne kommunikationsform – de kemiske reaktioner der foregår i vores hoved er af sådan en beskaffenhed at de bliver indenbords med mindre vi åbner kæften – så chancen for at vi alle kan lege tryllekunster er begrænset.

Stabler vi alle de ting sammen i en stor bunke så er chance for at vi eller andre civilisationer kan leve og udvikle sig i millioner af år temmelig begrænset for ikke at sige umuligt (og lad mig lige understrege at jeg bestemt tror der findes andre der ude – så vi er ikke alene) – og skulle vi od alle ods så alligevel udvikle denne evne så kommer stopklods nr. 28 – Einstein har bestemt hvor hurtigt ting kan bevæge sig – i et system gælder der en max. hastighed som ikke kan overskrides – du hev selv fotonerne frem og de er de hurtigste vi kender og som jeg har skrevet om i andre tråde så skal vi holde tungen lige i munden når vi begynder at snakke om entanglement – alene det at det kræver at har interageret fysisk på et tidspunkt og derefter bliver adskilt osv. - en slags "tvilling fotoner" der adskilles ved fødslen og når du så kilder på den ene så griner den anden - Det sætter jo begrænsning for at en superrace på Xilociocon 6 kan overfører tanker til os for hvordan skulle fotoner der aldrig har mødes kunne udveksle informationer?

Det er jo også lidt bizart at forestille sig at når vi har så svært ved at forstår hinanden indbyrdes grundet bl.a. kultur har på Jorden osv. - forestil dig så at Rc:lont skulle kunne kommunikere med Brian fra Rødovre – hvilke referencer skulle vi dog have tilfælles med dem?

Og så er der lige det med afstanden - tid og Drakes ligning - så hvis vi modtager en tanke så er det fra en der er død for længst og hvordan skulle vi kunne opfatte at det er en fremmed tanke vi modtage - selv hvis vi sad overfor hinanden hvordan kunne jeg så vide at det er dine tanker jeg aflæser - jeg går jo rundt og får alle mulige sære ideer hele tiden så det kunne jo lige så godt være mine egne skøre ideer og ikke dine jeg modtager - for ikke at tale om støjen hvis du hele tiden gik rundt og opfangede andres tanker - du ville jo aldrig have fred - nej du jeg tror det er meget godt at det er uden for rækkevidde – det er jo en måde at beskytte os selv på

Ked af at høre at en

Ked af at høre at en forfatter/inspirator du sætter pris på er afgået ved døden, må han hvile i fred.

Ingen grund til at beklage over din såkaldte "bryskhed", jeg nyder en intelligent samtale og søger ikke at "få ret", men at udveksle meninger på et sobert plan, noget jeg syntes vi formår ;-)

Jeg har aldrig påstået at vi - mennesker på jorden - kan udføre tankeoverførsel, jeg vil dog modsat dig ikke afvise at det i fremtiden, når mennesket forhåbentlig opnår en større selvindsigt og forståelse for den menneskelige hjerne og sind, kan lade sig gøre. Min påstand går på at en civilisation der har udviklet sig over millioner af år, teoretisk set, sagtens ville kunne udvikle sådan en evne - som sagt noget der er understøttet af vores videnskabelige forståelse idag.

At man ikke flytter masse ved tankens kraft kan vi to hurtigt blive enige om ;-)

Du skriver det som om at vores planet bliver nulstillet efter et par millioner år og det ikke er muligt for noget liv at overleve i den "ubehagelige" tid, men hele evolutionslæren er jo baseret over en meget længere periode så hvordan hænger den teori sammen med "hvad vi ved idag"?

Selv hvis vi ta'r udgangspunkt i den teori at planeten bliver "nulstillet" efter få millioner år, hvor langt er vi så - ifølge din tilgang - i vores "gode periode"? For vi har allerede opnået en teknologisk viden der sætter os i stand til at rejse til mars eller månen for den sags skyld, bygge en base og overleve i hvad der for os er meget "ubehagelige" omgivelser og jo flere år vi får inden vores planet "nulstilles" jo bedre bliver vi til at understøtte vores livsform på steder der ikke per naturlov "tillader" vores tilstedeværelse.. Man kunne næsten tro at dit udgangspunkt er at jorden rent faktisk Går under d. 21/12 2012 (sagt med et glimt i øjet..).
Selv hvis det skulle være tilfældet og vores "gode periode" snart er overstået, så kræver det altså ikke andet end at en "anden civilisation" har fået lidt mere rigtig fat i tingene/lidt tidligere i processen, før de kan overleve det udgangspunkt du sætter som grundlag for din afvisning af tesen omkring at en civilisation skulle kunne bestå i flere millioner år.
Hvad angår "krige - forurening - adgang til ressourcer" er det jo lige præcis den blinde forherligelse af hvad vi mennesker har "opnået" jeg prøvede at sætte spørgsmåltegn ved. Du forudsætter at fordi vi - som mennesker - har begået disse fejl (lad os kalde en skovl for en skovl), at så må andre civilisationer også nødvendigvis begå disse fejl, jeg tror det er et af grundpunkterne til vores uenighed. Ja dét og så det at du stiller spørgsmåltegn ved om der findes andet intelligent liv i universet, hvilket jeg så mener der helt klart må være..

Haha! hvad vi til gengæld ikke er uenige om må være tilgangen til kvinder og det faktum at hvad de tænker for evig tid vil være et mysterium ;-)

Jeg fornemmer også en forskel i at du - formodentlig - er af den "gamle skole" og skal ha' bundet dine begreber op på noget der er "bevist" ifølge vores videnskab.

Mens jeg godt kan lide Clarke's three laws..
1.When a distinguished but elderly scientist states that something is possible, he is almost certainly right. When he states that something is impossible, he is very probably wrong.
2.The only way of discovering the limits of the possible is to venture a little way past them into the impossible.
3.Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.

Farvel Ray

Til dato er det endnu ikke lykkes at påvise tankeoverføring er muligt og tror mig det er forsøg igen og igen men nej ….

Det samme kan siges om alt det andet i den boldgade – fup og fiduser intet niet nada – virker ikke – man kan heller ikke overfører sine tanker eller flytte rundt på genstande med mindre du bruger dine hænder eller sparker til dem – ellers bliver de hvor de er.

Så tager vi et kik på selv og vores planet – Karsten Bomholt har skrevet flere meget lange og særdeles informative indlæg om vores plantes udvikling og jeg har også begået nogle få stykker (brug søgemaskinen) men kort så er en af de vigtige punkter pladetektonik – vulkaner osv. – det afgør vores klima etc. uden dem intet liv og med tiden forandre vores planets overflade for velegnet til liv til ikke så godt hvis man skal gå rundt og hygge sig – det tager nogle millioner år – hov det er lige præcis den tidsramme vi snakker om – sært ;) – og derfor om jeg skrev før så er der nogle vinduer hvor det er sjovt (og muligt) at leve og så lange perioder hvor det er mindre morsomt – derfor osv. civilisationer der lever og udvikler sig i millioner af år – næææ nok ikke – jamen det er jo en anden planet – ja det ved jeg godt – men liv udvikling bla. bla. kræver som jeg skrev en aktiv planet ellers sker der ikke en skid…..Uden store og konstante omvæltninger opstår der ikke liv og de samme forandringer som udvikler livet er de samme som diktere livsbetingelserne osv. - dynamik skal der til - men det betyder også at livsbetingelserne konstant er under forandring og det begrænser det tidsrum en give civilisation kan leve og udvikle síg - og så er der lige det pjat med krige - forurening - adgang til ressourcer som også har indflydelse på hvor lang tid man kan forvente det er muligt at overleve for slet ikke tale om at udvikle sig - det er nok ikke urimeligt at forvente er godt nok er vi forskellige fra planet til planet (nu forudsætter vi der findes andre ud over os) men der nogle spilleregler der er mere eller mindre universelle - f.eks. fysikkens love og kemi etc.

Så kort - vi ved at ting bliver hvor de er til vi (fysisk) flytter dem og efter at have prøvet i hele menneskehedens historier så ved vi mænd ikke hvad kvinder tænker på og uanset hvor hårdt vi prøver så kan vi ikke med tankens kraft få dem til at smide tøjet – det kræver både charme – middag og lidt vin. Og de love der gælder her gælder nok også andre stedet – det er jo ikke ligesom i Avatar at der kan svæve klipper rundt i luften og på resten af planeten gælder de sædvanlige naturlove – nok ikke vel? - Så Q.E.D. ;)

Hvis jeg til tider lyder lidt brysk så er det fordi jeg nogle gange ikke er så tålmodig med mine medmennesker - beklager og lige nu er jeg i gang med ’Kirkegården i Prag’ af Umberto Eco og udover at være hyldende morsom så hensætter den med sin barske antisemitiske humor én i et lidt sært humør.

Har lige hørt at Ray Bradbury er død - tak for de mange timer i godt selskab Ray - Bon voyage Ray og tak for alle dine krøniker......- mon han skal kremeres? ;)

http://latimesblogs.latimes.com/lanow/2012/06/author-ray-bradbury-dies-a...

http://www.youtube.com/watch?v=PF3uZf4G3Lo

Hej igen, Udsendelsen dannede

Hej igen,

Udsendelsen dannede grundlag for din kommentar men ikke for mit svar til din kommentar, så hverken udsendelsen eller den type litteratur du henviser til har nogen relevans i det jeg skriver. (Lagde ærlig talt ikke mærke til nogen henvisninger, men det understreger kun din pointe med at jeg ikke har indsigt i den type litteratur ;-)) .

Jeg ønsker bestemt ikke at bedømme dine holdninger, ej heller føler jeg at jeg har ret til det og du har fuldstændig ret i at du helt selv bestemmer hvad du vil være åben overfor ingen diskussion dér :-). Håber da heller ikke min formulering får det til at fremstå som om jeg ønsker at bestemme hvad du skal mene eller være åben for, men vi kan vel opfordre hinanden til at prøve at se tingene fra et andet perspektiv uden at det behøver at blive en kamp om intelligens eller stolthed.

Jeg er helt ny, mit svar var det allerførste på dette site, så jeg beklager hvis det fremstod bedrevidende mht. min google-reference fordi nej jeg har ikke læst nogle andre kommentarer fra dig og havde derfor ingen anelse om fra hvilken baggrund du udtalte dig.

Det der undrede mig var at det virkede som om du i din kommentar kategorisk afviste at der kan findes andre civilisationer noget sted i universet der har formået at bestå i en - for min skyld udefinerbar - lang periode og at en sådan civilisation kunne ha' udviklet en metode til at kommunikere via - hvad vi definerer som - tankens kraft. Det var dét jeg syntes der fremstod som meget arrogant og konklusivt .. og nu skriver du i dit svar "når det strider mod ... den viden vi har", jamen hvad er det præcist for en "viden" du mener vi har? - jeg syntes netop det er den illusion vi som mennesker tit undersætter os selv nemlig at alle de erfaringer vi har pådraget os må være gældende for "alle andre" og de fejl vi har begået må alle andre også begå - og der vil jeg så bare rejse et flag og sige; det er jo ikke sikkert..

Men jeg vil til sidst også bare lige give udtryk for at opfattelsen af det skrevne ord er farligt for både i dette og mit første svar vil jeg gerne understrege at der ligger ingen form for fjendtlighed, bedrevidenhed eller andre former for negativitet, mens det i min opfattelse af dit svar virker som om du har modtaget min kommentar meget personligt. (Men det ligger jo så igen i Min opfattelse af det skrevne ord ;-))

Replik

Du har ikke set udsendelsen - det har jeg (der er kun én der omtales i selve artiklen og ikke to)

Du kender åbenbart heller ikke den type litteratur jeg henviser til - det gør jeg

Dine forudsætninger for at bedømme mine holdninger er stærkt begrænset.

Jeg har haft adskillige debatter med Thore om dette og tilstødende emner der til kommer at sci-fi litteratur har jeg beskæftiget mig med i over 35 år – jeg bedømmer derfor tingene på en helt anden måde end du gør og ud fra helt andre (videnbaserede) forudsætninger.

Hvad jeg skal være åben over for bestemmer jeg helt selv og når det strider mod alt sund fornuft og den viden vi har så er der god grund til at sige fra.

Hvis du læste mine indlæg her på videnskab.dk eller andre steder ville du nok opdage at ”entanglement” har jeg omtalt ved flere lejligheder og at jeg ikke er helt ubekendt med kvantemekanikken eller ditto fysikken så mit behov for at Google er stærkt begrænset da jeg er mere end godt inde i det stof.

http://videnskab.dk/blog/udodeligheden-og-det-ydre-rum

Open your mind...

Kim - syntes det er en ufattelig arrogant holdning at ligge for dagen at fordi vi mennesker her på jorden har skabt et samfund der ikke er i overenstemmelse med naturen - og derfor ikke har mulighed for at tilpasse de globale ændringer der kan forekomme, samt at vi er i fuld gang med at destruere de omgivelser der har lagt grundlaget for vores eksistens - at der så ikke kan findes andre civilisationer i hele universet(!) der kan ha' opnået hvad vi - til dato - ikke har formået, nemlig at skabe et samfundsgrundlag der lever i harmoni med de omgivelser der understøtter det og derved skaber grundlag for en overlevelse over perioder vi af forståelige årsager ikke ser som realistiske for vores samfund idag..

Jeg siger ikke at de fremlagte teorier i de to dokumentarer er korrekte! - har ærlig talt ikke engang set dem! - men er mere din kommentar som helhed der forundrer mig.

Hvad angår mulighederne for tankens kraft vil du nok blive overrasket over at der ifølge videnskabens mest avancerede framework - quantum mechanics - er fuld understøttelse for at der kan udveksles "viden" over ubegribelige afstande i løbet af ingen tid - google f.eks. "atomic entanglement", eller som Einstein kaldte det "Spooky actions at a distance".

Når alt det så er sagt er min første indskydelse ud fra denne artikel også at meget af det virker som noget der er fremtænkt af en der har haft sin egen marihuana-mark, dette svar er udelukkende tænkt som en opfordring fra mig til dig om ikke at være så afvisende overfor alle aspekter af de teser der bliver fremlagt..

Fortsat god dag :-)

Syrehoved

"..For hvis der virkelig findes galaktiske civilisationer, der ligger millioner af år forud for os i eksponentiel, tekno-videskabelig udvikling – er det så ikke en nærliggende forestilling, at de kunne have opfundet en eller anden metode til ved hjælp af tankens kraft af kommunikere hinsides tid og rum?"

Nej det er det ikke med mindre man er et syrehoved fra 60´erne - Men det er også en omgang nonsens at tro der lever civilisationer der er millioner af år gamle - se blot på vores planet hvordan en konstant forandre sig og hvor nødvendige disse forandringer er for at der kan være liv på vores planet - det er utænkeligt at en civilisation kan overleve i millioner af år og forsætte med at udvikle sig - bor de på en planet der så stabil er det højst sandsynligt en død klode uden geologisk aktivitet og er det det så er det ikke sted man kan overleve i ret lang tid - rent Punkt 22.

Om millioner af år har vores klima her på Jorden ændret sig så det bliver vanskeligt for os mennesker at overleve - et nyt superkontinent vil kun kunne brødføde en brøkdel af os og vores byer og fabrikker ville alle være begravet under nye bjerge eller 3 km sne og is eller noget helt andet.

Liv kræver aktivitet - aktivitet kræver liv - vores klode er levende og en forudsætning for vi er her er netop alt den aktivitet vi ser omkring os - Jorden er under stadig forandring lige som vi er - vi er jo ikke et slutprodukt blot en mellemform som dem før os var og dem der følger vil blive.

Det var en sjov dokumentarfilm - men den bekræftede blot at de var nogle syrehoveder eller stamfædre til generationer af syrehoveder og inspiration til utallige geniale forfattere der har beriget min ungdom med skønne romaner og noveller osv. - men ikke særligt realistiske eller troværdige

Dokumentarfilmen Bank på himlens dør! - Knocking on Heaven’s Door fra 2010 genudsendes iøvrigt i dag - onsdag den 6. juni - kl. 17.25 på DR K

Seneste blogindlæg

Udgiv indhold

Thore Bjørnvig

Blogger om:

Jeg vil primært skrive inden for områder, der vedrører kulturelle og religiøse aspekter af videnskab og teknologi, med forkærlighed for emner, der er relateret til det ydre rum – det være sig rumfart, rumforskning, science fiction, SETI, astrobiologi, eller astronomi generelt. En god samlebetegnelse for det jeg skriver om er "astrokultur", et begreb indført af den tyske historiker Alexander C. T. Geppert. Man kan også følge "Astrocultural Tweets" på Twitter eller kontakte mig hvis man er interesseret i foredrag om et eller flere af de emner, jeg skriver om her på videnskab.dk.
Annonceinfo

Seneste kommentarer

Annonceinfo